Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorglandbouw heeft in Nederland een welkome vernieuwing kunnen brengen voor mensen die zorg, begeleiding of een woonplek zoeken, waaronder ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. Het onderscheidend vermogen van zorgboerderijen komt voort uit de manier waarop de sector cliënten/deelnemers benadert, activiteiten met dieren en in het groen, de cultuur en setting van de boerderij waardoor deelnemers meedoen in de samenleving, en het feit dat op zorgboerderijen de zorg door betrokken en bevlogen boeren en boerinnen wordt geboden.

De zorglandbouw is de afgelopen 15 jaar de kinderschoenen ontgroeid en krijgt nu te maken met uitdagingen om in haar grote verscheidenheid consistent te professionaliseren, zonder haar kernwaarden daarbij te verliezen. De zorglandbouw wordt door cliënten/deelnemers in belangrijke mate gewaardeerd omdat “het niet voelt als zorg” en vanwege (beperkte) regeldruk en protocollen.

Knelpunten zijn:

- dat er bij de diverse typen zorgboerderijen geen gezamenlijk beeld bestaat over goede kwaliteit

- dat bestaande kwaliteitskaders in de zorg niet passen bij de zorglandbouwsector omdat ze ‘topdown’ veelal zonder veel betrokkenheid van cliënten zijn ontwikkeld en omdat protocollen en regels erin centraal staan en geen recht doen aan de unieke door de cliënten beleefde kwaliteiten van de zorgboerderij.

In dit project gaan wij uit van de “beleefde kwaliteit” van de zorg vanuit de optiek van cliënten/deelnemers en hun (mantel)zorgers. Wij kijken samen met stakeholders naar de werkzame principes en aandachts- en verbeterpunten, die we gezamenlijk vertalen naar een kwaliteitskader voor de zorglandbouw dat we vervolgens verspreiden. Wij willen meer dan eenmalig kennis ontwikkelen en uitwisselen, maar ook bouwen aan een duurzame kennisinfrastructuur in en rond de zorglandbouw. Wij verwachten met dit project ook inzichten te vinden (en te kunnen delen) waarmee andere partijen in de (kleinschalige) zorg echt persoonlijke en effectieve zorg kunnen leveren, op kwalitatief goede en professionele wijze. Het achterliggende doel is hierbij dat de zorglandbouw haar unieke kernkwaliteiten en onderscheidende waarde wil versterken, en qua professionaliteit niet onder wil en mag doen voor andere spelers in de zorg. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit zoals beleefd door cliënten en mantelzorgers (“de beleefde kwaliteit) en de kwaliteit zoals verantwoord richting toezichthouders (“verantwoorde kwaliteit”) elkaar niet bijten.

Doelstelling

Het overkoepelende doel van het project is om vanuit het perspectief van de cliënt/deelnemer de kern van de zorg op zorgboerderijen te versterken en tegelijk te werken aan kwaliteit en expertise waarmee de zorglandbouw zich verder kan ontwikkelen.

Specifieke subdoelen zijn:

- In beeld brengen stand van zaken op gebied van kwaliteit bij verschillende typen zorgboerderijen en bij verschillende (zorg)diensten die worden geboden.

- In de komende 3 jaar zo veel mogelijk zorgboeren (> 60 procent ) in Nederland actief meenemen in proces van kwaliteitsverbetering en de expertiseontwikkeling laten aansluiten bij de kenmerken van verschillende typen zorgboerderijen.

- Ontwikkelen en implementeren van een breed gedragen kwaliteitskader landbouw en zorg.

 

Om de doelstelling te realiseren worden de volgende activiteiten ondernomen:

 

1. In beeld brengen van de huidige kwaliteit vanuit het perspectief van de deelnemers/cliënten.

2. Verdieping van aandachtspunten en oplossingen met stakeholders leidend tot een Kwaliteitskader

3. Uitwerken in een gedragen Implementatiestrategie en -middelen

4. Implementeren van de nieuwe kennis & expertise in de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij

5. Monitoren en Evalueren van de resultaten

We beschrijven eerst de kwaliteit vanuit het perspectief van cliënten/deelnemers en mantelzorgers en de gerapporteerde kernkwaliteiten en werkzame principes van zorgboerderijen. Met verschillende stakeholders zetten we dit af tegen formele kwaliteitseisen. Dit leidt tot een kwaliteitskader en een plan voor de benodigde expertise- en kwalit

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten project de Kracht van Zorglandbouw

 

In de eerste fase zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Het betrof onder meer het opstarten van de projectorganisatie, het aanstellen van een projectleider, bijeenkomsten van de stuurgroep, inventariseren van de wensen en verwachtingen van de stuurgroepleden over de te bereiken resultaten. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de regionale organisaties van zorgboeren, het Zorginstituut Nederland, de Inspectie IGJ, ministerie van VWS, Gezinshuizen, Commissie Kwaliteit van de Federatie Landbouw en Zorg. Een landelijke zorglandbouwdag met daarin prominent aandacht voor het project is in ontwikkeling.

 

Verder zijn er een aantal inhoudelijke onderdelen uitgevoerd die hieronder iets uitgebreider worden beschreven. Een analyse van de tevredenheid van clienten en verwanten; het op een rij zetten van de kernkwaliteiten van zorgboerderijen en het plannen en starten met gesprekken met zorgboeren en clienten.

 

Analyse Resultaat Meetsysteem Vanzelfsprekend

De afgelopen jaren heeft een groot aantal deelnemers (1100) en verwanten (200) door gebruik te maken van het kwaliteitsinstrument Vanzelfsprekend aangegeven hoe zij de zorgboerderij waarderen door middel van online vragenlijsten. Met de uitkomsten van Vanzelfsprekend zijn een aantal hypotheses en vragen over kwaliteit bij verschillende typen zorgboerderijen onderzocht. We hebben de waardering van clienten en naastbetrokkenen van de begeleiding en activiteiten bij kleinschalige en grootschalige zorgboerderijen, zorgboerderijen die zich specialiseren in 1 doelgroep en zorgboerderijen met meerdere doelgroepen en zorgboerderijen met en zonder dieren vergeleken.

Resultaat: Er werden geen noemenswaardige verschillen gevonden tussen zorgboerderijen die een enkele doelgroep hadden en zorgboerderij die verschillende doelgroepen hadden met betrekking tot begeleiding en activiteiten. Gemiddeld lag het cijfer boven de 8 (op een schaal van 10).

 

Kernkwaliteiten zorgboerderijen

De Nederlandse en internationale literatuur op gebied van zorglandbouw is geanalyseerd en op basis daarvan is een lijst gemaakt van de kernkwaliteiten die clienten op zorgboerderijen ervaren. Deze kwaliteiten zijn in een enquete opgenomen die aan alle zorgboeren en aan andere betrokkenen rond zorgboerderijen is gemaild. Zij kunnen aangeven of zij deze kwaliteiten herkennen en of zij kwaliteiten missen.

 

Uitvoeren regionale (focusgroep) gesprekken met zorgboeren en clienten

De focusgroepgesprekken met zorgboeren en de gesprekken met clienten over kwaliteit zijn voorbereid. Er zijn in 4 regio’s zorgboerderijen in totaal 16 zorgboerderijen die deelnemen. Het gaat om verschillende typen zorgboerderijen. De zorgboeren nemen deel aan een focusgroepgesprek dat zich richt op kwaliteit van de zorg, kernkwaliteiten van hun zorgboerderij, en verantwoorden van de kwaliteit van de zorg. De gesprekken met clienten gaan over de door hen beleefde kwaliteit van de zorg en de door hen gewenste manier om hun ervaringen op te halen en mee te nemen in het proces van kwaliteitsborging. Er is al een eerste bijeenkomst gehouden met zorgboeren in Zuid Holland. Dat verliep positief. Er ontstond een levendige uitwisseling over de kwaliteiten van verschillende typen zorgboerderijen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorglandbouw heeft in Nederland een welkome vernieuwing kunnen brengen voor mensen die zorg, begeleiding of een woonplek zoeken, waaronder ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. Het onderscheidend vermogen van zorgboerderijen komt voort uit de manier waarop de sector cliënten/deelnemers benadert, activiteiten met dieren en in het groen, de cultuur en setting van de boerderij waardoor deelnemers meedoen in de samenleving, en het feit dat op zorgboerderijen de zorg door betrokken en bevlogen boeren en boerinnen wordt geboden.

 

De zorglandbouw is de afgelopen 15 jaar de kinderschoenen ontgroeid en krijgt nu te maken met uitdagingen om in haar grote verscheidenheid consistent te professionaliseren, zonder haar kernwaarden daarbij te verliezen. De zorglandbouw wordt door cliënten/deelnemers in belangrijke mate gewaardeerd omdat “het niet voelt als zorg” en vanwege (beperkte) regeldruk en protocollen.

 

 

Knelpunten zijn:

- dat er bij de diverse typen zorgboerderijen geen gezamenlijk beeld bestaat over goede kwaliteit

- dat bestaande kwaliteitskaders in de zorg niet passen bij de zorglandbouwsector omdat ze ‘topdown’ veelal zonder veel betrokkenheid van cliënten zijn ontwikkeld en omdat protocollen en regels erin centraal staan en geen recht doen aan de unieke door de cliënten beleefde kwaliteiten van de zorgboerderij.

 

In dit project gaan wij uit van de “beleefde kwaliteit” van de zorg vanuit de optiek van cliënten/deelnemers en hun (mantel)zorgers. Wij kijken samen met stakeholders naar de werkzame principes en aandachts- en verbeterpunten, die we gezamenlijk vertalen naar een kwaliteitskader voor de zorglandbouw dat we vervolgens verspreiden.

Wij willen meer dan eenmalig kennis ontwikkelen en uitwisselen, maar ook bouwen aan een duurzame kennisinfrastructuur in en rond de zorglandbouw.

 

Wij verwachten met dit project ook inzichten te vinden (en te kunnen delen) waarmee andere partijen in de (kleinschalige) zorg echt persoonlijke en effectieve zorg kunnen leveren, op kwalitatief goede en professionele wijze.

 

Het achterliggende doel is hierbij dat de zorglandbouw haar unieke kernkwaliteiten en onderscheidende waarde wil versterken, en qua professionaliteit niet onder wil en mag doen voor andere spelers in de zorg. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit zoals beleefd door cliënten en mantelzorgers (“de beleefde kwaliteit) en de kwaliteit zoals verantwoord richting toezichthouders (“verantwoorde kwaliteit”) elkaar niet bijten.

 

Doelstelling

Het overkoepelende doel van het project is om vanuit het perspectief van de cliënt/deelnemer de kern van de zorg op zorgboerderijen te versterken en tegelijk te werken aan kwaliteit en expertise waarmee de zorglandbouw zich verder kan ontwikkelen.

 

Specifieke subdoelen zijn:

- In beeld brengen stand van zaken op gebied van kwaliteit bij verschillende typen zorgboerderijen en bij verschillende (zorg)diensten die worden geboden.

- In de komende 3 jaar zo veel mogelijk zorgboeren (> 60 procent ) in Nederland actief meenemen in proces van kwaliteitsverbetering en de expertiseontwikkeling laten aansluiten bij de kenmerken van verschillende typen zorgboerderijen.

- Ontwikkelen en implementeren van een breed gedragen kwaliteitskader landbouw en zorg.

 

Het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitskader sluit aan bij de wens van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Om de doelstelling te realiseren worden de volgende activiteiten ondernomen:

 

1. In beeld brengen van de huidige kwaliteit vanuit het perspectief van de deelnemers/cliënten.

 

2. Verdieping van aandachtspunten en oplossingen met stakeholders leidend tot een Kwaliteitskader

 

3. Uitwerken in een gedragen Implementatiestrategie en -middelen

 

4. Implementeren van de nieuwe kennis & expertise in de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij

 

5. Monitoren en Evalueren van de resultaten

 

We beschrijven eerst de kwaliteit vanuit het perspectief van cliënten/deelnemers en mantelzorgers en de gerapporteerde kernkwaliteiten en werkzame principes van zorgboerderijen. Met verschillende stakehol

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website