Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Haagse populatie zal de komende 25 jaar sterk veranderen, onder andere als gevolg van verdergaande (dubbele) vergrijzing en migratie. Per 2040 wordt een verdubbeling van het aantal 75-plussers verwacht (58.000 inwoners) waarvan 20.000 inwoners als “kwetsbaar” wordt aangemerkt. Een aanzienlijk deel van deze ouderen hebben een migratie achtergrond.In deze grootstedelijke context gaat ouder worden gepaard met een toenemende kans op kwetsbaarheid gedreven chronische ziekten (COPD, dementie, hartfalen en Diabetes type 2), handicaps en co-morbiditeit en daarmee is er ook een toenemende vraag naar langdurige zorg die steeds vaker thuis plaats vindt. Zowel de zorg als de welzijnssector zijn momenteel al uitgedaagd om de huidige zorgvraag effectief te beantwoorden als gevolg van o.a. tekorten op de arbeidsmarkt voor zorg- & welzijnsprofessionals, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering van het zorgsysteem zoals de afschaffing van bejaardentehuizen.

 

Met dit project dragen we bij aan de integratie van het zorg- en het sociale domein in de regio Haaglanden van de langdurige zorg thuis. Dit doen we door professionals, docenten, studenten uit beide domeinen samen te laten werken in een door ons ondersteunde Learning Community (LC).

 

Een LC bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk en kritisch praktijksituaties op een continue, reflectieve, samenwerkende, inclusieve, op leren georiënteerde en groei stimulerende wijze onderzoeken. Afgelopen jaar is door de deelnemers van de HLCW3.0 ongeveer maandelijks een bijeenkomst georganiseerd om mee te doen aan sociale leeractiviteiten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn informatie, tips, literatuur en documenten met elkaar gedeeld, wordt geleerd van elkaars ervaringen, wordt geholpen met uitdagingen vanuit ieders professie. We werken met een ontwikkelingsgerichte aanpak in de HLCW3.0 door het doorlopen van een viertal fasen, waarbij de eerste twee fases momenteel zijn afgerond:

HLCW3.1 – Elkaar leren vinden

HLCW3.2 – Elkaar leren begrijpen

HLCW3.3 – Leren samenwerken

HLCW3.4 – Leren integreren

 

In de derde fase wordt gestreefd naar het creëren van gezamenlijke (nieuwe) kennis. Denk hierbij aan verbeteringen op het gebied van producten/diensten of betere onderlinge afstemming. Tot slot willen we het leren in de LC ook borgen waarmee blijvend ontwikkeld kan worden door de deelnemers (leren integreren).

 

Elke fase van het project is/wordt goed gemonitord om te onderzoeken in welke mate leren plaatsvindt in een LC en hoe dit er uit ziet. Met dit onderzoek richten we on op het verzamelen en verspreiden van kennis, ervaringen en producten wat betreft: succesfactoren en meerwaarde van de LC. Het komende jaar wordt gekeken naar een integratie met het psychologische begrip ’flow’. Flow is een ervaring van diepe betrokkenheid bij de uitvoering van uitdagende taken of rollen, maar waarbij professionals wel het gevoel hebben deze taken of rollen aan te kunnen en zelfs (na)genieten van de uitvoering ervan. In flow bevindt een persoon zich ook in de zone van naaste ontwikkeling. Op het moment dat flow plaats vindt worden nieuwe competenties (kennis en vaardigheden) opgedaan. Voor een learning community dus een heel interessant begrip, zeker omdat het begrip in groepen en op groepsniveau ook voortkomt en kan leiden tot een positiever werksfeer, betere (team)prestaties en meer individueel werkgeluk. Daarnaast wordt aan het einde van de onderzoeksperiode gekeken op welke wijze de HLCW3.0 bij heeft kunnen dragen aan sociale innovatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

momenteel zijn er nog geen resultaten om te delen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De “Haagse Learning Community Wijk 3.0” – Integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden.

 

De Haagse populatie zal de komende 25 jaar significant veranderen, onder andere als gevolg van verdergaande (dubbele) vergrijzing en migratie. Per 2040 wordt een verdubbeling van het aantal 75-plussers verwacht (58.000 inwoners) waarvan 20.000 inwoners als “kwetsbaar” wordt aangemerkt. Naar verwachting heeft in 2020 33% van de 65-plussers in Den Haag een migratieachtergrond.

 

In deze grootstedelijke context gaat ouder worden gaat gepaard met een toenemende kans op kwetsbaarheid gedreven chronische ziekten (COPD, dementie, hartfalen en Diabetes type 2), handicaps en co-morbiditeit en daarmee, toenemende vraag naar langdurige zorg. Zowel de zorg als de welzijnssector zijn momenteel al uitgedaagd om de huidige zorgvraag effectief te beantwoorden als gevolg van o.a. tekorten op de arbeidsmarkt voor zorg- & welzijnsprofessionals, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering van het zorgsysteem zoals de afschaffing van bejaardentehuizen.

 

Met dit project willen we bijdragen aan de integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden door professionals, docenten, studenten uit beide domeinen samen met cliënten te laten leren en werken in een Learning Community.

 

We bouwen daarbij voort op het succes van de “Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW), een leernetwerk van hbo/mbo (wijk)verpleegkundigen, docenten en studenten en de ervaringen die we hebben opgedaan uit het onderzoek naar Learning Communities (LCs). Een LC bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk en kritisch praktijksituaties op een continue, reflectieve, samenwerkende, inclusieve, op leren georiënteerde en groei stimulerende wijze onderzoeken.

Deelnemers van de HLCW organiseren maandelijks een bijeenkomst om mee te doen aan sociale leeractiviteiten (concept Learning Communities; Wenger et al 2011). Ze delen daarbij informatie, tips, literatuur en documenten, leren van elkaars ervaringen, helpen elkaar met uitdagingen vanuit het werk, creëren samen kennis, blijven up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld, stimuleren verandering en bieden elkaar nieuwe vormen van professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

 

We werken met een ontwikkelingsgerichte aanpak in de HLCW3.0 door het doorlopen van een viertal fasen, waarbij we een half jaar uitrekken voor elke fase:

 

HLCW3.1 – Elkaar leren vinden

HLCW3.2 – Elkaar leren begrijpen

HLCW3.3 – Leren samenwerken

HLCW3.4 – Leren integreren

 

In elke fase van het project gebruiken we tools/methodieken om het leren en sociale innovatie te bevorderen. Naast dat we onderwerpen/thema’s behandelt. Daarnaast doen we onderzoek naar de meerwaarde van de LC. Met dit onderzoek richten we on op het verzamelen en verspreiden van kennis, ervaringen en producten wat betreft: inhoudelijke kennis en ervaring over integrale langdurige zorg thuis; succesfactoren en meerwaarde van de LC en op welke wijze de HLCW bijdraagt aan sociale innovatie; evaluatie van de effecten van de LC, hierin verwerken we niet alleen kwalitatieve, maar ook kwantitatieve gegevens; evaluatie van het proces over het verdiepen en verbreden van de LC.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website