Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) heeft in de periode 2019-2021 de nodige vooruitgang geboekt. Op basis van de samen opgestelde Kennis Agenda Autisme hebben zich 5 deelprojecten uitgekristalliseerd, elk primair gericht op een bepaald niveau in de samenleving (micro, meso, macro), maar uitgevoerd in samenspraak met alle perspectieven; 1) micro: Omgaan met (het eigen) Autisme (mensen met autisme en hun naasten), 2) meso: a. Hulp, Behandeling en Medicatie (gezondheidszorg), b. Schoolplein (onderwijs) en 3) macro: Beeldvorming en Inclusie; a. Capability College (toekomstige professionals en ervaringsdeskundigen), b. Autisme Experience (burgers). Binnen alle projecten heeft het thema Zingeving en Welbevinden aandacht, waarbij er voor gezorgd is dat de uitwerking concreet en expliciet belicht is. Alle projecten hebben een filmpje gemaakt dat geplaatst wordt op autisme.nl om zo een zo breed mogelijk scala aan veldpartijen te betrekken bij de verspreiding, implementatie en borging van eindproducten. Beoogde eindgebruikers uit de doelgroep denken betrokken mee en initiatieven zijn ontplooid om de frequentie van dit contact te verhogen, zodat men inspraak kan leveren op afgebakende, overzichtelijke deelaspecten. Ook zijn er intervisie sessies voor meedenkers met ervaringskennis. Het betrekken van beleidsmakers en wijkteams heeft onze aandacht, maar is vooralsnog beperkt wederkerig. Het samenwerkingsproces wordt geëvalueerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle projecten hebben in 2020 een bijdrage geleverd aan de rubriek 'Even bellen met de AWA' in het Autisme Magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, om zo alvast een inkijkje te geven in deze opstartende projecten. Deze bijdrages zijn te vinden op autisme.nl, zie: www.autisme.nl/over-autisme/onderzoek-naar-autisme/academische-werkplaats-autisme-awa/awa-in-de-pers/

Recentelijk hebben ook alle projecten een kort filmpje gemaakt om het project en de beoogde opbrengsten helder voor het voorlicht te brengen voor zo breed mogelijk scala aan veldpartijen. Deze filmpjes zijn getoond en toegelicht op de online AWA bijeenkomst van 21 januari 2021 die ruim 60 deelnemers trok. Deelnemers gaven opbouwende suggesties en zijn aangehaakt aan projecten. De filmpjes zullen binnenkort ook op autisme.nl geplaatst worden met als doel om alle mogelijke veldpartijen te stimuleren tot inzet in de verspreiding, implementatie en borging van eindproducten en in de borging van het netwerk zelf.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING VERSIE 1:

Twee bestaande academische werkplaatsen autisme (Samen Doen! en Reach-Aut) zullen de krachten verenigen en samen verder gaan binnen de vernieuwde Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0). Binnen AWA 2.0 zullen experts vanuit diverse perspectieven en disciplines (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samenwerken aan het ontwikkelen van op wetenschappelijke en ervaringskennis gebaseerde producten en procedures die de diagnostiek en de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en (indien gewenst) hun naasten – en daarmee indirect hun inclusie in de samenleving – zullen bevorderen. De producten en procedures die in de toekomst zullen worden opgeleverd dienen dus te voorzien in behoeften die zich voordoen gaandeweg de verschillende levensfases (van wieg tot graf) in de verschillende levensdomeinen (van gezin, tot school, werk, vrije tijd etc.). In AWA 2.0 is de gelijkwaardige samenwerking tussen experts vanuit verschillende typen kennis en organisaties cruciaal, waarbij gedeelde besluitvorming zal plaatsvinden binnen zowel de stuurgroep als projectgroepen. De thema’s die centraal komen te staan in de projectgroepen zullen met de verschillende partijen gezamenlijk tot stand komen: We beginnen daarom met een project waarin de kennisbehoeften van alle belanghebbenden geïnventariseerd, geïntegreerd en geprioriteerd worden om zo een nationale breed gedragen kennisagenda samen te stellen. Plannen zullen dus gaandeweg vorm krijgen en uitgekristalliseerd raken om zo blijvend aan te sluiten bij de behoeften van de verschillende belanghebbenden. Dit vraagt om wendbare samenwerkingsvormen die aansluiten bij de mogelijkheden van alle betrokkenen. Hierbij zullen we tussentijds gebruik maken van verschillende vormen van elektronische communicatie (e-mail, (beeld)bellen, etc.), maar zullen daadwerkelijke ontmoetingen minstens 2 keer per jaar gefaciliteerd worden, omdat zowel wetenschappelijke kennis als ervaring ons geleerd hebben dat deze cruciaal zijn voor het tot stand brengen en onderhouden van duurzame samenwerkingsrelaties.

 

SAMENVATTING VERSIE 2:

Er zijn op dit moment twee academische werkplaatsen autisme (AWA’s) in Nederland:

SamenDoen! en Reach-Aut.

In deze AWA’s werken mensen met autisme, hun familie, behandelaren,

begeleiders, beleidsmensen, leerkrachten en onderzoekers samen.

We willen in de AWA met elkaar meer leren over wat mensen met autisme helpt

om zich beter te voelen en te kunnen doen wat bij hen past.

De twee AWA’s gaan vanaf 2019 in een nieuwe AWA 2.0 samenwerken met en voor

mensen met autisme van alle leeftijden en met of zonder een verstandelijke beperking.

We willen de kennis die er is over deelname aan de samenleving,

van mensen met autisme bundelen en uitbreiden.

Met die kennis ontwikkelen we een aanpak die hen helpt prettiger te leven.

Daarbij wordt rekening gehouden met behoeftes van mensen met autisme:

in het gezin, op school, in werk, vrije tijd en wonen.

Samen beslissen we waar we vooral aandacht aan willen besteden.

Iedereen heeft zijn eigen behoeftes, ervaringen en ideeën.

Wat iedereen graag wil, gaan we verzamelen.

Van de verzamelde ideeën maken we een kennisagenda.

De kennisagenda vertelt waar we aandacht aan willen besteden in AWA 2.0.

We zorgen ervoor dat de kennisagenda goed passende projecten oplevert.

Die projecten sluiten goed aan bij behoeftes van alle deelnemers.

Twee keer per jaar willen we bij elkaar komen.

Dan praten we over wat we willen doen en delen we ervaringen met elkaar.

Als dat nodig is, hebben we ook contact via (beeld-)bellen en mail.

Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Daarvoor is het nodig elkaar regelmatig te spreken.

Zo wordt AWA 2.0 een plek om prettig samen te werken.

Een samenwerking voor een prettiger leven voor mensen met autisme.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website