Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MISSIE

De missie van het UNC-ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland) is om de zorg voor zorgafhankelijke cliënten te verbeteren door gezamenlijke inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuizen en het onderzoeksklimaat in de zorginstellingen te bevorderen. Speerpunten zijn: geriatrische revalidatie (GRZ), kwaliteit van leven bij dementie (KVL) en palliatieve zorg (PZ).

 

NETWERKPARTNERS

Argos Zorggroep, Schiedam; Florence, Rijswijk; Laurens, Rotterdam; LUMC, Leiden; Marente, Voorhout ; Pieter van Foreest, Delft; Saffiergroep, Den Haag; TOPAZ, Leiden; Woonzorgcentra Haaglanden, Den Haag; Zonnehuisgroep Vlaardingen, Vlaardingen.

 

STRUCTUUR

Om beter de doelstellingen van het UNC-ZH te bereiken, wordt het netwerk op een nieuwe wijze ingericht. In het komende jaar wordt de bestuursconstructie van het UNC-ZH geprofessionaliseerd, waarbij er een bestuur komt bestaande uit vertegenwoordigers van de raden van bestuur van alle deelnemende instellingen. Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen. De coördinatie van het UNC-ZH is in handen van een stuurgroep die 6x per jaar bijeenkomt en wordt gevormd door de hoogleraar Ouderengeneeskunde, de wetenschappelijk coördinator, speerpunt coördinatoren, de kennis-communicatie coördinator en een afvaardiging van de 9 wetenschappelijke onderzoekscommissies (WOC) uit de participerende instellingen. De WOC bestaat uit een multidisciplinair team van zorgprofessionals en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en ondersteunen van het instellingsbeleid op het gebied van onderzoek en een belangrijk element voor de infrastructuur. Daarnaast worden in de nieuwe structuur dubbelaanstellingen van professionals gerealiseerd binnen de zorginstellingen (‘linking pins’).

 

WERKWIJZE

Het UNC-ZH heeft een infrastructuur ontwikkeld waarin zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden) met wetenschappers samenwerken om elkaar te inspireren door nieuwe kennis te ontwikkelen, te verspreiden, implementeren en te testen. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren en een ‘cultuur’ te creëren waarin onderzoeksactiviteiten en implementatie van nieuwe kennis een normaal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden.

 

Wetenschap: Het UNC-ZH initieert, faciliteert en voert zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit waarin probleem- en vraagstelling(en) vanuit de langdurige zorgpraktijk centraal staan. Door het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek vindt structurele verbinding plaats tussen wetenschap en praktijk. Inmiddels lopen er meer dan 20 onderzoeksprojecten. Daarnaast faciliteren de zorginstellingen professionals door het mogelijk maken van promotietrajecten.

 

Kennisdisseminatie en implementatie: Het UNC-ZH richt zich op kennisoverdracht en uitwisseling van expertise tussen de leden van het netwerk, alsook op kennisoverdracht en implementatie gericht op de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat in netwerkverband heeft plaatsgevonden. Deze kennis wordt gedeeld met de collega’s uit de andere netwerken ouderenzorg (SANO), op (inter)nationale congressen en via (nationale en internationale) wetenschappelijke- en vakliteratuur. Daarnaast organiseert het UNC-ZH samen met de zorginstellingen jaarlijks diverse bijeenkomsten waar professionals en onderzoekers elkaar ontmoeten.

Het UNC-ZH gaat meer gaan optreden als lerend netwerk ten behoeve van de leden van het UNC-ZH. Het UNC-ZH wil daarmee ook nadrukkelijk aansluiten bij de uitgangspunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, en door haar activiteiten zorginstellingen faciliteren om de elementen uit het Kwaliteitskader optimaal te benutten.

 

Samenwerking: Om wetenschappelijke en praktijk innoverende initiatieven te laten slagen wordt samenwerking steeds belangrijker. Het UNC-ZH gaat daarom meer inzetten op samenwerking met ouderen en vertegenwoordigers, andere netwerken (SANO, Vilans en beroepsverenigingen) en opleidingen (WO, HBO en MBO).

 

OPBRENGSTEN

In de komende 12 maanden (november 2017- november 2018) zijn de opbrengsten:

• Realisatie van aanstellingen die de onderzoeken, kennisdisseminatie en implementatie coördineren per speerpunt en de verbinding tussen de zorgorganisatie en het LUMC versterken. Het gaat hierbij om aanstelling van een coördinator GRZ, KVL dementie, coördinator kennis-communicatie (totaal 1,3FTE) en om dubbelaanstellingen van professionals, waarbij er sprake is van aanstellingen van 9 linking pins in zorgorganisaties (totaal 2FTE)

• Transitie naar UNC-ZH bestuur;

• Versterking infrastructuur bestaand onderzoek;

• Pijnprogramma herkenning en behandeling van pijn bij dementie;

• Start project zinvolle dagbesteding;

• Verkenning en doorontwikkeling naar een lerend netwerk;

• Uitkomsten verkenning samenwerking met Hogescholen en ROC’s.

• Communicatie strategie om ouderen en vertegenwoordigers meer te betrekken en informeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website