Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland wordt kortdurende intensieve zorg en behandeling geleverd binnen de geriatrische revalidatiezorg (GR) en het eerstelijnsverblijf (ELV). GR heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De ontwikkeling van het ELV staat nog in de kinderschoenen. Het is jonger en is er veel meer lokale diversiteit in zowel de geïndiceerde patiëntenpopulatie als in het zorgaanbod.

Voor de GR en het ELV is behoefte aan kwaliteitsstandaarden: beschrijvingen van wat goede zorg is volgens alle partijen in de sector. Deze standaarden kunnen zorgverleners en zorgorganisaties ondersteunen bij het leveren van kortdurende intensieve zorg en behandeling aan hun cliënten, en maken deze zorgverlening bovendien inzichtelijker.

 

We denken we dat een overkoepelende kwaliteitsstandaard ontwikkeld zou moeten worden voor kortdurend verblijf met zorg en behandeling, met substandaarden voor GR en ELV. Daartoe willen we een breed gedragen agenda opstellen voor het ontwikkelen van een samenhangend geheel van praktisch bruikbare en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden voor de kortdurende herstelgerichte zorg. Daarbij hebben we drie subdoelen:

1) Het realiseren van draagvlak in het veld is voor een overkoepelende standaard met substandaarden voor GR en ELV;

2) Het opstellen van een overzicht van bestaande standaarden in de GR en ELV en het beoordelen van deze standaarden op kwaliteit en bruikbaarheid.

3) Het opstellen van een geprioriteerd overzicht van (door) te ontwikkelen standaarden en kennis voor GR en ELV.

 

Deze drie doelstellingen worden binnen één traject worden opgepakt. Dit doen we door in een cyclisch proces te werken dat binnen elke activiteit bestaat uit het inventariseren van bestaande documenten en van behoeften aan aanvullende standaarden, het analyseren van de kwaliteit van bestaande standaarden en het vaststellen & prioriteren van te ontwikkelen of herziene standaarden en te ontwikkelen kennis.

De bestaande beschrijvingen van GR en ELV zullen in samenhang worden onderzocht aangezien GR en ELV deel uitmaken van een zorgcontinuüm. Het gezamenlijk bespreken van GR en ELV leidt ertoe dat er aandacht zal zijn voor de overlappende én voor de unieke kenmerken van beide zorgvormen. We gaan er daarbij vanuit dat er voor GR al veel meer standaarden beschikbaar zijn, of dat het op basis van bestaande kennis al veel beter mogelijk is om standaarden te ontwikkelen, terwijl er voor het ELV veel meer kennishiaten benoemd zullen worden.

 

Activiteiten:

1. Literatuur- / documentenonderzoek naar bestaande kwaliteitsstandaarden (maand 1):

Naast het rapport van Q-consult en het verslag van de veldraadpleging van ZonMw zullen de resultaten van een landelijke enquête over ELV die momenteel wordt uitgevoerd vormen de basis geven voor dit project. Daarnaast zullen de bij dit project betrokken partijen bij hun achterban bestaande documenten verzamelen.

Voor documenten van andere partijen zullen we benaderen: patiënten- en ouderenorganisaties beroepsverenigingen van professionals werkzaam binnen GR en ELV en werkzaam in aanpalende zorgsectoren en daarnaast zorgverzekeraars.

Daarna zal de analyse van de kwaliteit worden uitgevoerd door de leden van de projectgroep.

 

2. Organiseren van bijeenkomsten met experts en belanghebbenden (maand 2 t/m 4)

A. Binnen de academische werkplaatsen ouderenzorg van SANO organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers uit de betrokken zorgorganisaties.

B. In een bijeenkomst centraal in Nederland worden de volgende partijen uitgenodigd: Ouderen- en patiëntenorganisaties, bestuurders uit kerngroep revalidatie en herstel van ActiZ elk met één professional, zorgverzekeraars, onderzoekers, vertegenwoordiging vanuit aanpalende zorgsectoren.

C. De laatste bijeenkomst wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van professionals werkzaam binnen GR en ELV en met vertegenwoordigers van patiënten/ouderen.

 

In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

a. Presentatie van de resultaten tot nu toe.

b. Inventarisatie van nog niet genoemde bestaande hiaten in kennis en in standaarden.

c. Beoordeling van de kwaliteit en praktische bruikbaarheid van de standaarden: klopt de beoordeling die is gedaan?

d. Beoordelen of er draagvlak is voor een overkoepelende standaard.

e. Prioritering van te ontwikkelen en te herziene standaarden.

 

3. Afronding en opstellen eindrapport (maand 5)

Het proces en de uitkomsten hiervan worden beschreven in een eindrapport dat nog aan alle betrokkenen wordt voorgelegd als membercheck.

 

Met de samenwerkingspartners van het Consortium Geriatrische Revalidatie hebben we eerder met een vergelijkbare aanpak een breed gedragen onderzoeksagenda voor de geriatrische revalidatie ontwikkeld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website