Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alfa ontwikkelt technologie die mensen in een vroeg stadium van dementie ondersteunt door het stimuleren van hun cognitieve functies. Hierdoor hopen we het dementieproces te vertragen en kunnen mensen met dementie beter en langer de regie over hun eigen leven voeren.

Meer over het project en de spiegelneuronen theorie is te lezen op de projectwebsite die in drie talen is ontwikkeld: www.aal-alfa.eu

 

Het eerste jaar van ALFA is vooral gebruikt om de wetenschappelijke theorie achter het platform (het stimuleren van spiegelneuronen) te vertalen in een goede onderzoeksopzet.

Met deze opzet worden nu de eerste pilots voorbereid die in Nederland (bij Woonzorg Unie Veluwe) en Spanje (Estepa) gehouden zullen worden.

 

Ook zijn de films van kauwende en lopende mensen geproduceerd om te gebruiken voor projectie via schermen en tablets in de eerste pilots. De tablets zijn aangeschaft en worden momenteel voorbereid voor inzet in de eerste pilots. Er is gekozen om te werken met Android tablets vanwege de wens naar een open platform en de mogelijkheid om in de toekomst ook andere gezondheids-apps te kunnen toevoegen of integreren.

 

De aanvragen bij de Medisch Ethische Commissie wachten momenteel op goedkeuring, waarna de eerste pilots kunnen starten.

 

Uitgebreide technische eisen zijn opgesteld zodat de Italiaanse projectpartners (T3LAB, EXEL en NoemaLife) aan de slag kunnen om sensoren, video projectie, interactieve agenda en programma's (of apps) voor tablets te kunnen ontwikkelen en integreren.

 

Helaas zijn de Italiaanse partners nog niet op de hoogte van hun uiteindelijke kaders omdat de besluitvormingprocessen bij hun ministerie erg traag verlopen. Dit leidt tot wat aanpassingen in het projectplan om de vertraging voor het project als geheel te minimaliseren.

 

We hopen het project ondanks deze vertraging uiteindelijk toch binnen de gestelde doorlooptijd te kunnen voltooien. Of dat zal lukken hangt mede af van de snelheid waarmee de besluitvorming door het Italiaanse ministerie nu wordt afgerond.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bereikte resultaten tot nu toe zijn:

 

- Het consortium is, naar aanleiding van de uitval van de Italiaanse partner Ribes, gewijzigd en geconsolideerd. Met als resultaat dat er nu zelfs een sterker consortium is geformeerd dan in de originele aanvraag.

- De website voor het project is ontwikkeld vanuit optiek van brede groep gebruikers, met heldere teksten en informatie. De website is in drie talen beschikbaar: Engels, Nederlands en Spaans.

- Een flyer en poster over het project zijn ontwikkeld (Engelstalig) voor een breed publiek.

- Twitter en Facebook accounts zijn gemaakt en aan de website gekoppeld om het project onder de aandacht van een groter publiek te brengen en interactie met een breder publiek mogelijk te maken.

- Projectmedewerkers zijn geworven en aangesteld.

- De werkplannen zijn verder uitgewerkt en besproken met alle internationale projectpartners.

- Er is onderzoek gedaan door middel van interviews met ouderen en zorgverleners naar de dagindeling thuis en in het verzorgingshuis en naar de impact van opname op de dagindeling van ouderen met beginnende dementie.

- Onderzoeksopzet voor de pilots voor kauwen en lopen (stimulatie van spiegelneuronen) is uitgewerkt.

- Beschrijving van functionele programma's van eisen voor de drie onderdelen van de techniek: analyse van looppatronen (GAIT), stimulatie van spiegelneuronen en ondersteuning van eigen regie.

- In- en exclusie criteria voor de deelnemers in de pilots zijn vastgesteld.

- Testen ter meting van cognitieve vermogens en mate van dementie voor nulmeting en resultaat meting zijn onderzocht, geselecteerd en waar nodig vertaald en geverifieerd voor gebruik in de doelgroepen in de verschillende culturen in Estepa (Spanje) en de Veluwe (Nederland).

-Films voor projectie ter stimulering van spiegelneuronen zijn geproduceerd in Nederland (en zullen worden gerepliceerd in Spanje).

- Tablets zijn aangeschaft en geprepareerd voor gebruik in de eerste pilots (voor de stimulatie van kauwen).

- Beschikbare programmas voor een interactieve agenda zijn geinventariseerd en een werkgroep is geformeerd die de technische mensen van NoemaLife gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van de interactieve planning tool.

- Tijdens een creatieve marktplaats in Tilburg is een ontwerpsessie gehouden voor een interactieve planning tool (agenda voor mensen met dementie) met studenten en jonge professionals uit de design wereld.

- Werkbezoeken zijn gekoppeld aan internationale projectmeetings om de projectmedewerkers een intensieve kennismaking met de onderzoekspopulatie en omgeving te bieden (in Spanje en Nederland).

- Abstracts voor presentaties van het project voor een wetenschappelijk en technisch publiek tijdens Alzheimer conferentie in Wenen (oktober 2012) en op het AAL Forum in Eindhoven (september 2012) zijn geaccepteerd en (worden) door projectmedewerkers gegeven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk gaan stijgen. In heel Europa zullen er problemen ontstaan om mensen voldoende kwalitatieve zorg te kunnen bieden. Gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en hoge kosten voor zorg voor deze sterk afhankelijke doelgroep zullen ons zeer binnenkort voor enorme uitdagingen plaatsen. Preventie, behoud en waar mogelijk herstel van de fysieke en cognitieve gezondheid van mensen met dementie kan een positieve bijdrage leveren aan het levensgeluk van deze mensen en de organisatie en kostenbeheersing van de zorg die zij nodig hebben.

 

Mensen met dementie hebben de neiging om inactief te worden. Vooral na de overgang naar een andere omgeving wordt dit duidelijk. Deze inactiviteit is een van de oorzaken van de snelle verslechtering van hun cognitieve vermogens die vervolgens doorgaat in een negatieve spiraal. Wandelen, sporten, goed eten en dagelijkse routines zijn een manier om te deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Maar ze betekenen ook een risico om te verdwalen, te vallen en een onzeker gevoel te krijgen over wat nu te doen.

 

Doel

Ons project tilt telecare voor dementie naar het volgende niveau. Het zal mensen met dementie vragen om keuzes te maken voor de invulling van hun dag, hen helpen om deze doelen te bereiken en hun partner of (professionele) verzorger alleen waarschuwen over wat er nog niet is gedaan.

Terwijl ze hun dagelijkse programma afwerken waarborgt het hun veiligheid in eigen huis of tuin en bewaakt ze indien nodig zelfs nog buiten de woning. Als tekenen van hun gedrag wijzen op een verandering in hun fysieke of mentale toestand zal de medische staf worden gewaarschuwd om zo door vroegtijdige interventies verdere terugval te voorkomen.

Het hele systeem is ontworpen om het individu met dementie controle over hun eigen leven en keuzes te laten houden. Het ondersteunt hun partner of mantelzorger en ook de professionele zorgverleners in het kiezen én de uitvoering van hun deel in de zorg voor de patiënt.

Het bijzondere van dit idee is dat het geen nieuwe hardware vereist. Het gaat over het toevoegen van nieuwe functies aan en beter gebruik te maken van bestaande technologie. De belangrijkste gedachtesprong is om niet te kijken naar domotica en telezorg vanuit een restrictief standpunt, maar als een ondersteunend middel, om een persoon met dementie de controle en keuze over hun dagelijks leven (terug) te geven. Om een informele verzorger (meestal de partner) keuzes te geven welke ondersteuning zij willen bieden aan hun partner en welke taken zij willen overlaten aan anderen.

 

Project onderdelen

Het project vraagt innovatieve programmering van sensoren en interfaces naar de behoeften van de gebruikers: ouderen met dementie en hun verzorgers (formeel en informeel).

Voor het stimuleren van spiegelneuronen door middel van gerichte audiovisuele prikkels moeten materialen (filmpjes, fotos, geluidsfragmenten, licht/kleur/vorm stimulatie worden ontworpen en geproduceerd.

Andere sensor technologieën worden gecombineerd om de kwaliteit, de intensiteit en de richting van de bewegingen te kunnen detecteren, identificeren en meten.

Zorgprogramma's moeten worden herschreven in de vorm van een lijst, een menu, waaruit patienten dagelijks hun programma kunnen samenstellen.

Zorgvuldige pilots moeten de effectiviteit van de verschillende interventies testen. Eerst de drie afzonderlijke onderdelen: monitoren van beweging, stimuleren van spiegelneuronen en interactief samenstellen van het dagprogramma. Daarna ook het systeem als geheel werkend op één platform.

 

Markt

Dit systeem kan dan samen met de reeds bestaande technieken naar de markt worden gebracht. Omdat we systemen ontwikkelen die zowel bij mensen thuis als in zorginstellingen zullen werken is de markt zeer uitgebreid en snel groeiend in de nabije toekomst.

Het project duurt in Nederland 33 maanden waarin ontwikkeling en veldproeven elkaar deels overlappen.

Ontwikkeling van de techniek vindt plaats in alle drie de deelnemende landen. De veldproeven vinden plaats in intramurale en extramurale settings in Estepa (Spanje) en de Veluwe in Nederland. De time to market zal minder dan drie jaar na afloop van het project liggen.

 

Partners in Nederland

Woonzorg Unie Veluwe, is initiator van het project. Zij werken met de VU Amsterdam aan de totstandkoming van een expertisecentrum voor dementie. WZUV zoekt innovatieve oplossingen om hun patienten een hoge levenskwaliteit en zorg op maat te bieden.

VU Amsterdam, afdeling Klinische Neuropsychologie, doet o.m. onderzoek naar het effect van beweging op congnitieve functies van ouderen. Zij onderzoeken wat het effect is van audiovisuele stimulatie van spiegelneuronen.

Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie. Zij willen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is als patientenbelangenorganisatie betrokken bij dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website