Versterking aanpak eenzaamheid

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen ons programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Actieprogramma’s

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid vloeit voort uit het Pact voor de Ouderenzorg dat het ministerie van VWS in 2018 heeft gelanceerd. Vanuit dit Pact werken verschillende organisaties samen om – met actieprogramma’s - een aantal nijpende problemen waar ouderen mee te kampen hebben, aan te pakken. Hiervan is eenzaamheid er één. De andere twee actieprogramma’s zijn Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Eenzaamheid onder ouderen: vormen, oorzaken en gevolgen

Eenzaamheid is vaak een ingewikkeld probleem. We onderscheiden drie vormen van eenzaamheid: sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Existentiële eenzaamheid gaat over zingeving en over vragen als: wat voeg ik nog toe aan de maatschappij en hoe verhoud ik mij tot mijzelf en anderen? De oorzaken van eenzaamheid – onder ouderen – zijn verschillend en lopen uiteen van het verlies van naasten en het verslechteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een gevoel van ‘buiten de samenleving staan’. De gevolgen van eenzaamheid zijn vaak ingrijpend.   

Subsidiemogelijkheden voor startende en bestaande lokale initiatieven - vooraanmelding lopende rondes gesloten!

De eerste subsidiemogelijkheden zijn voor (startende) samenwerkende initiatiefnemers die hun plan om eenzaamheid onder ouderen – op lokaal niveau – aan te pakken in praktijk willen brengen en (verder) willen ontwikkelen. Voor deze subsidieoproep was het noodzakelijk om uiterlijk 12 september een vooraanmelding te doen. Deze vooraanmelding is inmiddels gesloten.

Veelgestelde vragen subsidieoproep

Bekijk de veelgestelde vragen over onze subsidieoproep.

Meer informatie

In de subsidieoproepen vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria. Heeft u na het lezen van de oproep nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl of bellen naar het secretariaat Ouderen op telefoonnummer +31 70 349 54 72.

Meer informatie

In de subsidieoproepen vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria. Heeft u na het lezen van de oproep nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur. U belt hiervoor naar 070-3495472.

Veelgestelde vragen subsidieoproep

Wat doet ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit.

Wat wordt verstaan onder een non-profit organisatie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze oproep verstaan we onder non-profit organisaties stichtingen of verenigingen. Heeft uw organisatie een andere rechtsvorm, en bent u geen aanbieder van zorg, ondersteuning of welzijn, of burgerinitiatief, geef dan in uw aanvraag aan waarom uw organisatie betreffende dit initiatief non-profit is.

 

Ik wil graag als privé persoon een aanvraag indienen, kan dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat kan niet. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie.

 

 

Wanneer is een initiatief overdraagbaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een initiatief is overdraagbaar als het door andere organisaties kan worden uitgevoerd. Hiervoor dient het een systematische manier van handelen te betreffen om een omschreven doel te bereiken.

 

Ons initiatief wordt al elders uitgevoerd maar nog niet in onze gemeente? Zijn wij een startend of een bestaand initiatief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit geval bent u geen startend initiatief. Het initiatief wordt niet voor de eerste keer uitgevoerd. Slechts de locatie waar wordt uitgevoerd is nieuw. Let op: voor bestaande initiatieven geldt dat de aanvragende partij eigenaar moet zijn van het initiatief.

 

Waar zijn jullie naar op zoek als het gaat om innovatieve, startende lokale initiatieven?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.
Er bestaan al veel activiteiten en interventies die zich richten op het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Bij de beoordeling van startende initiatieven wordt gekeken naar de mate waarop een initiatief vernieuwend is ten opzichte van reeds bestaande initiatieven en interventies. Het innovatieve karakter van een initiatief kan in meerdere elementen zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking, de activiteiten, het gebruik van nieuwe (digitale) hulpmiddelen.

 

Kan hetzelfde bestaande lokale initiatief meerdere malen worden ingediend voor uitvoering binnen verschillende buurten, wijken en/of gemeenten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een initiatief kan slechts binnen één van de twee subsidieoproepen indienen. Als startend of bestaand initiatief. Voor bestaande lokale initiatieven geldt dat de aanvragende partij  eigenaar dient te zijn van het initiatief. De subsidie is bedoeld om een bestaand lokaal initiatief verder door te ontwikkelen en op een andere plek uit te voeren. Eindproducten zijn een handboek en een procesevaluatie. Een initiatief dient te komen tot één handboek.  Om deze reden kan een initiatief dan ook slechts eenmaal worden ingediend op lokaal niveau.

 

Ons initiatief richt zich op een bredere doelgroep dan alleen 75+, kunnen we toch indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uw initiatief dient een duidelijke en expliciete focus te hebben op het voorkomen of verminderen van een van de drie vormen van eenzaamheid (sociale, existentiële, emotionele eenzaamheid) onder ouderen in de leeftijd van 75 jaar of ouder. Dit zal dus betekenen dat, als er geprioriteerd moet worden deze initiatieven hoger zullen eindigen.

 

Kan ik mijn aanvraag nog na de deadline indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee dat kan niet. Houdt daarom de deadline goed in de gaten. Dinsdag 8 oktober 2019 om 14.00 uur ’s middags sluit ProjectNet. U dient voor die tijd uw gehele aanvraag up te loaden. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen Na 14.00 uur  kunt u geen aanvraag meer indienen.

 

Hoe weet ik of er in mijn gemeente een lokale coalitie tegen eenzaamheid actief is?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hiervoor kunt u kijken op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/

 

Wordt er nog een keer eenzelfde subsidieronde uitgezet door ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op het thema ‘versterken aanpak eenzaamheid’ worden in de periode 2019-2020 meerdere subsidierondes opengesteld. De inhoud en richting daarvan moet nog worden bepaald. Houdt hiervoor de subsidiekalender in de gaten en abonneer u op de nieuwsbrief Ouderen van ZonMw.

 

Mag ik het schrijven van de subsidieaanvraag opnemen in de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project, tijdens de projectperiode.

 

Welke vergoeding dienen we voor vrijwilligers te hanteren op de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw hanteert dezelfde uurtarieven en vergoedingen als de belastingdienst. Voor meer informatie over deze vergoedingen verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

 

Wat wordt verstaan onder ‘kosten voor de inzet van de doelgroep’?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hier kunt u kosten opvoeren die betrekking hebben op participatie van de doelgroep binnen uw project (bijvoorbeeld voor deelname aan de projectgroep of aan de procesevaluatie). U kunt denken aan vacatiegeld of andersoortige vergoeding.

 

Er dient minimaal 10% cofinanciering te worden bijgedragen. Waaruit mag cofinanciering bestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cofinanciering is een bijdrage met private of publieke middelen, in-natura of in-geld, aan een door ZonMw gefinancierd project of programma (Bron: subsidievoorwaarden januari 2013). Binnen de subsidieaanvraag versterking aanpak eenzaamheid kan cofinanciering op meerdere manieren worden ingevuld, zoals een financiële bijdrage (publiek of privaat), ureninzet vanuit een aanbieder en/of betrokken partijen, beschikbaar stellen van accommodaties/ruimte, beschikbaar stellen van materialen, vergoeding zorgverzekeraar.

 

Waar vind ik alle informatie voor het doen van een aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de subsidieoproep staat alle informatie over de aanvraag die u wilt doen. Voor ‘’Startende lokale initiatieven’’ klik hier.
Voor ‘’Bestaande lokale initiatieven’’ klik hier.

Waar dien ik mijn aanvraag in?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient uw aanvraag digitaal in via ProjectNet. Voor meer informatie en de link naar ProjectNet klik hier.

Waar vind ik het juiste ZonMw begrotingsformat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient het begrotingsformat ‘’ Overige Instellingen’’ te gebruiken. U vindt dit Excel format onder begrotingen hier

Welke documenten moet ik allemaal indienen om beoordeeld te kunnen worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om beoordeeld te kunnen worden dienen de volgende documenten volledig te worden ingevuld en ingediend via ProjectNet:
-    Het ZonMw aanvraagformulier (Voor startende of bestaande initiatieven)
-    De ZonMw begroting
-    De ZonMw intentieverklaring

 

Wie is de hoofdaanvrager?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Degene die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke subsidieaanvraag bij ZonMw. De persoon die aanvraag indient wordt door ZonMw aangemerkt als de hoofdaanvrager.

Wie is de bestuurlijke verantwoordelijke?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat is de persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

Wie moeten de intentieverklaring ondertekenen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle partijen waarmee u samenwerkt voor het project waar u subsidie voor aanvraagt. Deze partijen zet u ook op het aanvraagformulier bij vraag 2d over samenwerkingspartners.

 

 

Waar vind ik het ZonMw format voor de intentieverklaring?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de intentieverklaring dient u gebruik te maken van het ZonMw format. U vindt het hier.

Hoe weet ik zeker dat ik niets vergeten ben op te sturen? Krijg ik een bevestiging?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U krijgt een bericht dat u technisch succesvol heeft ingediend, maar geen bevestiging dat ook alles compleet en naar tevredenheid is aangeleverd. Hiervoor geldt het principe 'geen nieuws is goed nieuws'. Check dus goed of u alle onderdelen hebt ingevuld en ingediend.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website