Projecten

Ontwikkeling van een toolkit: Best practices voor het bieden van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Voor iedereen is het belangrijk om dingen te doen die iets voor je betekenen, activiteiten waar je plezier aan beleeft, die aansluiten bij jouw interesses en mogelijkheden. Dit worden betekenisvolle activiteiten genoemd. Betekenisvolle activiteiten verbeteren de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en sociale relaties van mensen met dementie en hun naasten. Welke betekenisvolle...

Bekijk dit project

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van jonge en oudere verpleeghuisbewoners met een dementie

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Achtergrond Dementie is een progressief verlopende ziekte en mensen overlijden vaak aan een longontsteking of hart-vaat aandoeningen. In onderzoek bij zowel oudere als jongere verpleeghuisbewoners is echter vermagering/uitdroging de meest voorkomende doodsoorzaak. Dit komt doordat in het beloop van dementie vaak problemen met eten en drinken voorkomen. Onderzoeksvragen In 2009 is de richtlijn...

Bekijk dit project

(Leer) werkplaatsen 'Samen de goede zorg geven' - een onderzoeks- en ontwikkelproject in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is goede samenwerking tussen de familieleden van de cliënten en de beroepskrachten belangrijk. Cliënten kunnen dan vaak beter aangeven wat zij zelf willen, zodat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat. Werkwijze In dit project gaan cliënten, familieleden én beroepskrachten van drie instellingen met elkaar nieuwe...

Bekijk dit project

Als je het ons vraagt: co-creatie van de zorgrelatie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Van professionals in de woonzorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en in de verpleeghuiszorg wordt verwacht dat zij eigen regie en participatie stimuleren en tegelijkertijd oog hebben voor kwetsbaarheid. Hierdoor ervaren zij dilemma’s. Cliënten en naasten kunnen ook last hebben van de manier waarop eigen regie vorm krijgt in de praktijk. ...

Bekijk dit project

Zichtbaar maken wat werkt. Een onderzoek naar betekenisvolle verbinding tussen volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, naasten en begeleiders in intramurale zorg.

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Achtergrond Professionals benadrukken in één adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle betrokken partijen. We kennen vooral voorbeelden van ‘spaak’ lopende samenwerking. Daarom gaan we in dit project op zoek naar positieve...

Bekijk dit project

Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Zeer kwetsbare thuiswonende ouderen ervaren beperkingen op meerdere levensgebieden en hebben complexe zorgbehoeften. Goede langdurige zorg valt of staat met de mate waarin deze ouderen zelf regie kunnen voeren. Dit vereist een zorgrelatie waarin zij samen met professionals tot een goede afstemming komen van verwachtingen, behoeften en (on)mogelijkheden. Dit maakt de zorgrelatie...

Bekijk dit project

WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking

Lopend (december 2020 - april 2023)

Praktijkkwestie De rol van naasten in het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) blijkt vaak onduidelijk en lastig in de praktijk. Werkwijze en doelstelling In dit project richten we ons op cliënten met EPA die langdurig verblijven in een GGZ instelling of beschermde woonvorm en hun naasten. Middels actieonderzoek zullen we inventariseren wat...

Bekijk dit project

Ruimte voor Zorg: verbeteren van kwaliteit vanuit een relatiegerichte benadering

Lopend (december 2020 - december 2023)

Ruimte voor Zorg: verbeteren van kwaliteit vanuit een relatiegerichte benadering Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) staan het verbeteren van kwaliteit van leven, zorg en werk in het verpleeghuis centraal. De relaties tussen cliënt, naaste en zorgverlener beïnvloeden hoe kwaliteit van verpleeghuiszorg wordt ervaren. Ruimte voor Zorg is een verhalende methodiek die...

Bekijk dit project

Huisdier en het steunsysteem van de cliënt: ‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’

Lopend (december 2020 - januari 2024)

Praktijkkwestie De meeste huishoudens in Nederland hebben huisdieren die deel uitmaken van het gezin. Bij mantelzorgers en zorgverleners in de langdurige zorg bestaat handelingsverlegenheid als de zorg voor het huisdier een uitdaging wordt. Zij kunnen hulp gebruiken bij het samen met de zorgvrager integreren van de rol van het huisdier in zorgplannen. Beoogde resultaten Dit project ontwikkelt...

Bekijk dit project

Drie kunnen meer dan één. Duurzame tripartite samenwerking in de langdurige zorg.

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie In de langdurige zorg is samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgprofessionals van belang. Dit loopt nog niet goed. De drie werelden zijn te weinig onderling afgestemd. Werkwijze Dit project ontwikkelt een werkwijze om dit te verbeteren. Er wordt gewerkt in leergroepen waarin de drie partijen gezamenlijk aan de slag gaan. We doen dat in vier zorgorganisaties, RIBWGO, MEE...

Bekijk dit project

Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind. Zoeken naar goede balans in complexe alledaagse gezinslevens door samenwerking vanuit zorg, (proto)professionaliteit en (ongevraagde) vriendschap

Lopend (december 2020 - februari 2024)

Wie? Dit project is een samenwerking tussen zorgethisch onderzoekers, ouders van een zorgintensief kind, brussen, belangenverenigingen, vertegenwoordigers van kleinschalige woonzorginitiatieven en daarbij betrokken aanbieders en (PGB-)professionals. Wat? We verkennen de samenwerking tussen gezinnen met zorgintenstieve kinderen en zorgprofessionals. We willen die samenwerking niet alleen helder...

Bekijk dit project

Inzet van robotica en tech in de praktijk van de langdurige gehandicaptenzorg: onderzoek naar (zorg)oproepen door cliënten, belasting van professionals en naasten, en verbetering van relaties

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Praktijkkwestie Cliënten in de langdurende gehandicaptenzorg zijn in hoge mate afhankelijk van professionals en naasten/mantelzorgers. Cliënten willen zo zelfstandig mogelijk zijn. Desondanks doen zij vele malen per dag (zorg)oproepen en komen mensenhanden hen helpen. Professionals willen goede zorg bieden, maar dat komt door de hoeveelheid vragen en oproepen in het geding. Naasten willen geen...

Bekijk dit project

De mens zien met Demenzien: actieonderzoek ter verbetering van de waardigheid en het welbevinden van mensen met dementie middels een interventie ter ondersteuning van de relaties tussen cliënten, mantelzorgers en professionals.

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Praktijkkwestie Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van anderen, maar willen óók eigen keuzes blijven maken. Mantelzorgers en zorgverleners willen zorgen voor welbevinden en waardigheid van de persoon met dementie, maar weten niet goed hoe. Demenzien is een methode die hierbij kan helpen. Doelstelling Dit project onderzoekt hoe Demenzien de relatie tussen mensen met dementie,...

Bekijk dit project

Inclusief samenwerken in de zorg rond mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Achtergrond Dit project wil samenwerking tussen naasten, cliënten met een licht of matig verstandelijke beperking en hun ondersteuners verbeteren. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk. Goede samenwerking is belangrijk voor kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. De behoeften en wensen van de cliënt staan centraal, maar ook het perspectief van naasten. Beiden hebben...

Bekijk dit project

Samen optrekken. Praktijkonderzoek naar mogelijkheden om betekenisvolle relaties in de intramurale langdurige zorg te faciliteren.

Lopend (december 2020 - december 2023)

Achtergrond Ouderen wonen steeds langer thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Als een oudere naar een verpleeghuis gaat neemt dat bij naasten veel zorg uit handen. Hoe naasten daarna de relatie met de oudere kunnen onderhouden en met (zorg)medewerkers kunnen opbouwen blijft onderbelicht. Doelstelling De praktijkorganisaties Florence en Laurens willen in dit onderzoek, in het kader van...

Bekijk dit project

De relatie als fundament: werken aan waardevolle zorgrelaties in de organisatie van verpleeghuiszorg en de toerusting van professionals

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Praktijkkwestie Relaties zijn de basis voor goede verpleeghuiszorg. Zorg- en ondersteuningsprofessionals zijn echter niet altijd in staat om waardevolle relaties met bewoners, naasten en mantelzorgers aan te gaan. Vraagstellingen In dit project ontwikkelen we daarom praktische kennis rondom drie vragen: Wat maakt dat bewoners in een verpleeghuis en hun naasten een zorgrelatie als waardevol...

Bekijk dit project

Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz

Lopend (december 2020 - februari 2023)

Doelstelling en praktijkkwestie Dit project richt zich op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. In het Active Recovery Triad (ART) model staat het bevorderen van deze samenwerking, het triadisch werken, centraal. Echter is de samenwerking vaak moeilijk door de veelal diverse...

Bekijk dit project

Leren zien wat werkt: Video Interventie Ouderenzorg (VIO) bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag in verpleeghuizen.

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Praktijkkwestie In de intramurale zorg voor mensen met dementie is er een groeiende groep cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel naasten en zorgmedewerkers merken dat zij niet goed met dit gedrag om kunnen gaan en hebben behoefte aan een interventie om de communicatie en zorgrelatie met de cliënt te verbeteren. Zo’n interventie is Video Interventie Ouderenzorg (VIO). Hoewel VIO veel wordt...

Bekijk dit project

Tacit knowledge: een kwalitatieve studie naar het gebruik en de overdraagbaarheid van impliciete kennis in de zorg en ondersteuning voor mensen met (Z)EVMB

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Ouders en professionals gebruiken, naast expliciete kennis, ook impliciete, onuitgesproken kennis (‘tacit knowledge’) in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. Doelstelling en werkwijze Wij richten ons in dit project (1) op het verder concretiseren van impliciete kennis (2) hoe deze wordt opgebouwd en ingezet, (3) op de randvoorwaarden (4) en op de overdraagbaarheid ervan. Dit...

Bekijk dit project

YD-CAN! – Het bevorderen en ondersteunen van de regie en samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie, naasten & zorgverleners in de periode rond opname in het verpleeghuis en daarna.

Lopend (december 2020 - december 2022)

Praktijkkwestie Circa 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben in Nederland dementie. Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, voor de persoon zelf en voor hun naasten. Doelstelling YD-CAN! (spreek uit: “It can”), is een actiegericht onderzoek waarin we interventies gaan bedenken, uitvoeren & testen die de regie & samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie,...

Bekijk dit project

Nieuw perspectief op volwassen leven met Duchenne

Lopend (december 2020 - februari 2024)

Aanleiding De levensverwachting van mensen met Duchenne spierziekte is in de afgelopen decennia gestegen van rond de 18 jaar naar 35 á 40 jaar. Door deze verhoogde levensverwachting, veranderen ook de levensfases die mensen met Duchenne doorlopen. Dit zorgt ervoor dat eigen regie en zelfredzaamheid een grotere rol gaan spelen in het leven van mensen met Duchenne en dus ook in de manier waarop...

Bekijk dit project

Samen werken aan betere samenwerking: Het ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor een effectiever samenspel tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en cliënten

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren een uitgebreid mantelzorgbeleid op papier gezet, waarin de naaste als partner in de zorg wordt gezien. In de dagelijkse praktijk gaat het echter vaak anders. Zorgprofessionals en mantelzorgers hebben vaak andere ideeën over wat goede zorg is en wie wat zou moeten doen. Doelstelling en werkwijze Om onuitgesproken opvattingen,...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Autisme

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming De producten voorzien in behoeften in...

Bekijk dit project

De kracht van zorglandbouw (oude titel: Op weg naar Zorglandbouw 2.0)

Lopend (mei 2019 - juli 2023)

Zorgboerderijen bieden onderscheidende zorg De zorglandbouw biedt zorg, begeleiding of een woon- of logeerplek aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoeningen. Het is een bijzondere zorgvorm die zich onderscheidt door de manier waarop de zorgboeren de deelnemers (of cliënten) benaderen. Werken en meedoen aan allerlei activiteiten met dieren en gewassen – in...

Bekijk dit project

CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

Lopend (januari 2019 - juli 2022)

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken....

Bekijk dit project

Waardegedreven eHealth

Afgerond (januari 2019 - maart 2020)

Aanleiding Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017/2018), echter substantiële opschaling van eHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017/2018). Doel Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van...

Bekijk dit project

Sociaal-emotionele zelfmanagement ondersteuning door coaches aan cliënten en hun mantelzorgers

Lopend (januari 2019 - augustus 2021)

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid, zonder de hulp van professionals, blijkt vaak lastiger dan gedacht.  Ervaringsdeskundige vrijwilligers Begin 2019 is de Universiteit Maastricht samen met revalidatiecentrum Adelante en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een tweejarig project gestart dat zich...

Bekijk dit project

Evaluatie van een behandeling voor personen met zwakbegaafdheid en verslaving

Lopend (januari 2019 - oktober 2023)

Het Leger des Heils heeft voor mensen met zwakbegaafdheid, comorbide verslaving en andere psychiatrische stoornissen een nieuw behandelprogramma geschreven. Dit programma kent 4 fasen: stabilisatie, behandeling, herstel en resocialisatie. Het programma is gebaseerd op bestaande behandelinterventies waaronder Community Reinforcement Approach en Cognitieve Gedragstherapie plus. Doel van het...

Bekijk dit project

Improving ADL nursing care of long-term care clients.

Lopend (januari 2019 - april 2022)

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen. Voortbouwen op Basic...

Bekijk dit project

Verbreden en verdiepen van WijkLink naar het sociaal domein en de langdurige ouderenzorg

Lopend (januari 2019 - april 2021)

WijkLink is hét (digitale) ‘leernetwerk’ wijkverpleging van Oost Nederland. WijkLink bestaat op 1 oktober 2018 uit ruim 1600 actieve deelnemers: intra- en extramuraal werkende, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden en mbo- en hbo-docenten van 21 zorginstellingen en 4 scholen. Inspelen op de behoefte Binnen een leernetwerk worden ervaringen, kennis, vragen, dilemma’s en goede...

Bekijk dit project

Noordelijk leernetwerk integrale ouderenzorg thuis, wijkverpleging en sociaal domein gaan voor samen leren en ontwikkelen

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De doelstelling van het project ‘Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals’ draagt bij aan: - interdisciplinair teamleren, - integrale persoonsgerichte ouderenzorg en - multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Lerende netwerken Dit wordt gedaan door een thematische aanpak in een lerend netwerk van ouderen, (toekomstige) wijkverpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Leren van en met elkaar: Extended Twinning!

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning! Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de...

Bekijk dit project

Wie zorgt in de wijk?

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Ouderenzorg in Almere krijgt steeds meer aandacht. Er komen steeds meer ouderen in een stad die aanvankelijk vooral ingesteld was op gezinnen. Dit zorgt voor specifieke uitdagingen. Het leernetwerk ‘wijkverpleegkundigen’ signaleert dat een goede samenwerking met de wijkteams hiervoor van groot belang is. Met dit project willen professionals, ouderen, studenten, docenten en bestuurders van en met...

Bekijk dit project

Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; Een coproductie van zorg en welzijn

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Integrale zorg waarbij professionals van de zorg en het sociale domein gezamenlijk kwetsbare thuiswonende oudere begeleiden wordt nog onvoldoende in de praktijk gerealiseerd. Doel Het doel van dit project is om gezamenlijk met de professionals, mbo en hbo docenten, mbo en hbo studenten van het zorg en het sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg...

Bekijk dit project

De Haagse Learning Community Wijk 3.0. Integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De Haagse bevolking zal de komende 25 jaar sterk verouderen. Veel van die ouderen zijn 'kwetsbaar' en hebben daardoor langdurige zorg nodig. Goede zorg verlenen aan al deze ouderen wordt steeds moelijker, onder andere door de tekorten van zorgmedewerkers, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering zoals de afschaffing van bejaardenhuizen. Samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Wijk-up call! Leernetwerk Amsterdam Zuidoost

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Doel van het onderzoeksproject WIJK-UP call!! is om thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost met complexe problematiek passende integrale zorg en ondersteuning te bieden.  Samen werken aan betere ouderenzorg en competentieontwikkeling Samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, de ouderen, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam in verschillende zorg-...

Bekijk dit project

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De wijkverpleegkundige praktijk en het verpleegkunde onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook zorg en welzijn zijn 2 aparte werelden die we dichter bij elkaar willen brengen. Samen leren en werken in duobanen De zorgprofessionals van het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde gaan samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Proactieve Integrale Ouderenzorg thuis: kennis delen en verspreiden via leernetwerk wijkverpleging Utrecht

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan ouderen thuis. De zorgvraag en context zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit vraagt om andere competenties van (toekomstige) professionals, zoals wijkgericht samenwerken, indiceren, en preventie. Wijkverpleegkundigen geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis om goede zorg te leveren. Studenten ervaren dat wat zij...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs? Regio's met leernetwerken Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in...

Bekijk dit project

SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken

Lopend (november 2017 - augustus 2022)

Doel SIVIL stelt zich ten doel de aandacht voor en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg te verbeteren. Rutgers en Vilans werken samen aan dit project om hiermee bij te dragen aan het bevorderen en behouden van de kwaliteit van leven van ouderen en intimiteit en seksualiteit een onderdeel te laten zijn van zorg. Werkwijze De afgelopen twee jaar hebben Rutgers...

Bekijk dit project

Development of a Mentalization Based Treatment protocol for adults with psychological/psychiatric problems and a Visual Impairment (MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and caregivers (MBS-VI).

Lopend (december 2017 - september 2021)

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking. Doel Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle...

Bekijk dit project

Exploring tailored strategies for diagnosing and treating post-traumatic stress disorder in adults with visual impairment: based on participatory action research

Afgerond (januari 2018 - augustus 2020)

Achtergrond Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening waarbij extreme stress en angst wordt ervaren door een traumatische gebeurtenis. Ook mensen die slechtziend of blind zijn kunnen PTSS ontwikkelen. Doelstelling en werkwijze Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de rol van een visuele beperking bij (de ontwikkeling van) PTSS en mogelijkheden voor behandeling....

Bekijk dit project

Samen kom je verder: Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen beter in beeld

Lopend (september 2018 - maart 2022)

Doel Ook mensen met verstandelijke beperkingen krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking betekent dat de betrokkenen weten dat dementie voor kan komen bij deze mensen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en met een verschillend beloop. Ook is het van belang dat de dementie tijdig...

Bekijk dit project

Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. Het UNICITY-project, fase II In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website