ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Mon, 26 Aug 2019 00:29:10 +0200 Mon, 26 Aug 2019 00:29:10 +0200 TYPO3 news-4458 Fri, 23 Aug 2019 11:09:14 +0200 Tijdig praten over ‘zorg op je oude dag’ https://publicaties.zonmw.nl/advanced-care-planning-in-de-huisartsenpraktijk/ De zorg aan ouderen kan een stuk verbeteren wanneer de huisarts tijdig met ze praat over hun situatie en hun wensen en behoeften op zorggebied. Dat zegt huisarts Jolien Glaudemans. Zij onderzoekt hoe huisartsen zulke advanced-care-gesprekken goed kunnen voeren. news-4440 Tue, 20 Aug 2019 01:00:00 +0200 Subsidieoproepen voor lokale initiatieven die eenzaamheid onder ouderen aanpakken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-voor-lokale-initiatieven-die-eenzaamheid-onder-ouderen-aanpakken/ Om eenzaamheid onder ouderen duurzaam terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. Deze regeling is een initiatief vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het kader hiervan opent programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) vandaag twee subsidieoproepen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Veel ouderen eenzaam

Er zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland van 75 jaar of ouder. En dit aantal stijgt. Uit onderzoek blijkt dat ruim 50% van de 75-plussers zich wel eens eenzaam voelt. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een achteruitgang van de gezondheid en mobiliteit of door het verlies van naasten.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Begin vorig jaar is het ministerie van VWS gestart met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Het doel van dit programma is het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland. Dat doet VWS door de ondersteuning van landelijke en lokale coalities die samen eenzaamheid aanpakken. Ook zet het ministerie van VWS in op het delen van kennis en ervaringen over welke interventies werken bij het voorkomen of verminderen van gevoelens van eenzaamheid. Hierbij sluit deze subsidieregeling aan. De subsidie helpt initiatiefnemers bij het (verder) ontwikkelen van hun initiatief en het zetten van de eerste stappen om hun kennis en ervaringen te delen.

Subsidieoproepen voor startende en bestaande lokale intitiatieven

Deze subsidieoproepen ondersteunen aanvragers bij hun lokale startende en bestaande initiatieven die als doel hebben het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Er kan maximaal €15.000,- worden aangevraagd voor startende initiatieven en €25.000,- voor bestaande initiatieven.

Wie kan aanvragen en hoe dient u deze aanvraag in?

De aanvragers van deze subsidies moeten direct betrokken zijn bij (eenzame) ouderen of samenwerken met (een) lokale organisatie(s) die bij ouderen betrokken is. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding bij ons heeft gedaan. U kunt uw vooraanmelding bij ons doen via dit online registratieformulier. De definitieve subsidieaanvraag moet uiterlijk 8 oktober 2019 bij ons binnen zijn.

Meer informatie

]]>
news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:45 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf 1 september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Brigitte Linnenbank: b.linnenbank@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.

]]>
news-4414 Tue, 06 Aug 2019 09:12:00 +0200 Congres ‘Nieuwe generatie ouderen(zorg)’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-nieuwe-generatie-ouderenzorg/ Hoe gaat de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien? Dat kun je 27 november zelf ervaren tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ in het NBC te Nieuwegein. Bij deze landelijke conferentie staan ouderen, met hun eigen levensverhaal, centraal. En praten we dus niet over, maar mèt de ouderen. De verouderende samenleving kenmerkt zich niet alleen door een groter aandeel ouderen maar ook door meer diversiteit in deze groeiende groep. De samenleving verandert snel door digitalisering, flexibilisering en informalisering. De ouderen veranderen ook qua leefstijlen, sociale en culturele activiteiten en wensen en behoeften. Daarmee zal ook de vraag veranderen. Hoe zal de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien?

Ervaar het zelf tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’: de conferentie waar ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal staan. Dit jaar vindt deze conferentie plaats op 27 november, in het NBC te Nieuwegein. De openingsspeeches worden verzorgd door o.a. Pauline Meurs en Kim Putters.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar: www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/programma/

]]>
news-4394 Tue, 30 Jul 2019 13:26:44 +0200 Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidiemogelijkheden-voor-onderzoek-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt voor 9 september uw intentie tot indienen bekend maken. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. De Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma.

Samenwerking, afstemming en regie

De subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 2 van de onderzoeksagenda. In deze onderzoekslijn gaat het om actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Er zijn 4 thema’s in deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

Herstel veiligheid en systeemgerichte aanpak trauma

De subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 3 van de onderzoeksagenda. Traumaklachten komen vaak voor bij slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. En ook plegers kunnen kampen met achterliggend trauma. Tot nu toe is weinig bekend over effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen. Ook is het duurzaam veiligstellen van de slachtoffers een belangrijke uitkomstmaat bij deze onderzoekslijn. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor plegers, is hierbij van belang.

Planning en meer informatie

Meer informatie over de subsidieoproepen en de voorwaarden om in te dienen vindt u op de programmapagina. Wilt u indienen? Maak dat dan uiterlijk 9 september 2019 kenbaar via ghnt@zonmw.nl. De deadline voor het indienen van de aanvragen is 25 september 10.00 uur.

 

]]>
news-4387 Mon, 29 Jul 2019 11:08:39 +0200 Blog: 'Toegankelijke technologie: "Geen woorden, maar daden!"​' https://www.linkedin.com/pulse/toegankelijke-technologie-geen-woorden-maar-daden-michiel-dijkman/ Michiel Dijkman schreef op LinkedIn een blog over toegankelijkheid. 'Er zijn inderdaad obstakels voor slechtzienden, slechthorenden, mensen met een (lichamelijke) beperking en ook voor kinderen en senioren. Echter, de oplossingen worden vaak niet benoemd. Het mooie is dat juist technologie en innovatie die obstakels ook weer weg kunnen nemen. Alleen moet men wel weten wat er mogelijk is voor welk obstakel.' news-4381 Fri, 26 Jul 2019 10:11:04 +0200 Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-verbeteren-bij-mensen-met-dementie-en-mantelzorgers/ Dementie heeft grote gevolgen voor zowel de mensen met dementie als hun naasten en mantelzorgers. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van VUmc hebben drie praktische toepassingen onderzocht die mensen met dementie en hun mantelzorgers individueel ondersteunen in hun behoeften. Het betreft het programma Ontmoetingscentra 3.0. Ontmoetingscentra

Binnen de ontmoetingscentra wordt zowel ondersteuning geboden aan thuiswonende mensen met ernstige geheugenproblemen, als aan hun mantelzorgers. In de ontmoetingscentra kunnen mensen buurtgenoten ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en sociale contacten opdoen. Voor de mantelzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Deze ontmoetingscentra worden als laagdrempelig ervaren door de mensen met dementie en hun mantelzorgers, vertelt Rose-Marie Dröes in een uitzending van Nieuwsuur. Belangrijk verschil met reguliere dagbesteding is dat deze centra zijn geïntegreerd in de wijk, in buurt- en ouderencentra, terwijl reguliere dagbesteding vaak in verzorgings- of verpleeghuizen wordt georganiseerd. Uit meerdere onderzoeken in het verleden is gebleken dat de ontmoetingscentra leiden tot uitstel van verpleeghuisopname: na 7 maanden bleek slechts 4 procent van de deelnemers aan ontmoetingscentra te zijn opgenomen, tegenover 30 procent bij reguliere dagbesteding. Sinds enige jaren bieden een aantal centra naast het groepsgerichte programma in de centra nu ook het geïndividualiseerd programma Ontmoetingscentra 3.0 aan. Deze activiteiten vinden buiten het centrum plaats.

De 3 nieuwe toepassingen

Via DemenTalent worden, op basis van talent en voorkeur, plekken gezocht waar mensen met dementie als vrijwilliger kunnen werken, bijvoorbeeld op een school, sportvereniging of in de dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk sociaal en fysiek actief blijven en het ontlast ook hun mantelzorgers. Dementelcoach biedt (anonieme) telefonische coaching aan mantelzorgers, en de STAR e-Learning is een online cursus voor mantelzorgers (maar ook voor professionals en vrijwilligers) over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie, en hoe je daarbij jezelf niet uit het oog verliest. 

Niet zonder resultaat, zo blijkt uit het onderzoek van VUmc: bij mensen met dementie komen minder gedrags- en stemmingsontregelingen voor en deze zijn ook minder ernstig. Dat levert ook voor de mantelzorger emotioneel voordeel op. Bovendien zijn de deelnemers aan dit nieuwe individuele programma hierover zeer tevreden en is het ook nog eens goedkoper dan het groepsgerichte programma in de ontmoetingscentra. De onderzoekers bevelen daarom aan om het programma op grotere schaal via ontmoetingscentra aan te bieden.

Zelf starten?

Wilt u zelf starten met een ontmoetingscentrum, of de nieuwe toepassingen DemenTalent, Dementelcoach of STAR e-Learning aanbieden? Vraag dan meer informatie aan bij de Ontmoetingscentra.nl.

Meer informatie

]]>
news-4373 Thu, 25 Jul 2019 09:19:31 +0200 8 veelbelovende wetenschappers ontvangen subsidie voor hun vernieuwende onderzoeksideeën over dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/8-veelbelovende-wetenschappers-ontvangen-subsidie-voor-hun-vernieuwende-onderzoeksideeen-over-dement/ 8 getalenteerde wetenschappers kunnen aan de slag om hun onderzoeksidee over dementie verder te ontwikkelen en uit te voeren, dankzij twee subsidierondes: Memorabel Fellowship 2019 en Veni 2019. Memorabel Fellowships 2019

Het doel van deze subsidieronde is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers en specialisten te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. ZonMw kende de subsidie van maximaal 250.000 euro toe aan de volgende zes projecten:

 • De genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer begrijpen, door Dr. F.M. Feringa, Amsterdam UMC - locatie Vumc (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Geavanceerdere rekenmodellen om het genetisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te bevorderen, door Dr. S.E. Pishva, Maastricht University (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Bevordering van de hersengezondheid om dementie te verslaan (de impact van leefstijlfactoren en de ontwikkeling van een app voor gebruik binnen de huisartsenzorg), door Dr. K. Deckers, Maastricht University
 • De rol van neuroinflammatie in genetische FTD onderzoeken, door Dr. H. Seelaar, Erasmus MC (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Genetisch onderzoek bij dementie: een studie in de dagelijkse praktijk, door Dr. S.J. van der Lee, Amsterdam UMC - locatie Vumc
 • Hoe bescherm je hersennetwerken tegen Alzheimer: simulatie en stimulatie, door Dr. W. de Haan, Amsterdam UMC - locatie Vum

Veni-toekenningen

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend, 24 daarvan vallen onder het ZonMw werkterrein. De laureaten kunnen gedurende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 2 onderzoeken richten zich op de ziekte van Alzheimer:

 • Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen, door Dr. M. Gijs, Maastricht University (MHeNs)
 • Vroege opsporing van Alzheimer met taalkenmerken, door Dr. J.M.J. Vonk, UMC Utrecht, Julius Centrum

Meer informatie

 • Meer informatie over de Veni-toekenningen
 • Meer informatie over het programma Memorabel, dat onderdeel is van het Deltaplan Dementie. Vanaf september is er meer informatie over de gehonoreerde projecten van de subsidieronde Memorabel Fellowship 2019 te vinden op de website van ZonMw.

 

]]>
news-4371 Wed, 24 Jul 2019 14:14:03 +0200 Kan Alzheimer ontstaan door leefstijl? https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kan-alzheimer-ontstaan-door-je-leefstijl-tweeling-jacques-en-fred-doen-mee-aan-bijzonder-onderzoek/ Bijna 100 tweelingparen doen mee aan een uniek onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. 5 jaar lang worden ze al nauwkeurig gevolgd in de hoop te ontraadselen waarom sommige mensen Alzheimer krijgen en anderen niet. Eénvandaag maakte een item over dit onderzoek. news-4370 Wed, 24 Jul 2019 13:38:16 +0200 Actieonderzoekers gezocht voor begeleiding projectleiders Zingeving https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/zingeving-en-geestelijke-verzorging/t/actieonderzoekers-gezocht/ Ben jij actieonderzoeker en heb je ervaring met zingeving? Registreer je dan uiterlijk 15 augustus. Er worden maximaal 10 actieonderzoekers geselecteerd om samen met projectleiders een plan van aanpak op te stellen voor een vraagstuk op het gebied van zingeving. Het plan kan vervolgens eind oktober als subsidievoorstel worden ingediend bij ZonMw. news-4366 Tue, 23 Jul 2019 16:33:33 +0200 Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: wat is daarvoor nodig? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-aandacht-voor-intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis-wat-is-daarvoor-nodig/ Met elkaar in gesprek over intimiteit en seksualiteit, hoe doe je dat? En wat betekent dat voor zorgprofessionals, de ouderen zelf en hun partner of familie? Een zaal vol nieuwsgierige zorgprofessionals ging op onderzoek uit tijdens een interactieve workshop van het project SIVIL op het congres Thuis in het verpleeghuis. Project SIVIL

De afkorting SIVIL staat voor Seksualiteit in het verpleeghuis: interventies in lerende netwerken. Het project, dat gefinancierd wordt door het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) van ZonMw, wil  een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen, door de aandacht voor seksualiteit en intimiteit te verbeteren. Want dat is nodig, vertellen Ymke Kelders (onderzoeker en interventiemedewerker bij Rutgers) en Noëlle Sant (senior adviseur bij Vilans) tijdens de workshop. Wist u bijvoorbeeld dat 38% van de mannen tussen de 75 en 85 jaar nog seksueel actief is? En dat dit zelfs 84% is als de mannen tussen de 57 en 75 jaar zijn? De kans is dus groot dat die behoefte aan intimiteit blijft bestaan, ook in het verpleeghuis.

Praten over seksualiteit is soms best lastig

Dat maakt praten over intimiteit en seksualiteit dus erg belangrijk. Hoe is dat voor zorgprofessionals? Praten die makkelijk met bewoners over hun behoefte aan intimiteit en seksualiteit? Of is dat toch lastig? Een snel rondje door de zaal leert dat dit afhangt van verschillende factoren. Zoals wat de zorgprofessional zelf vindt van seksualiteit en intimiteit. Wat is zijn referentiekader? Hoe was zijn seksuele vorming? Als we dit – in een kennismakingsgesprekje – bij elkaar navragen, klinkt meteen het onvermijdelijke gegniffel. Seksualiteit is ook niet het meest laagdrempelige onderwerp om te bespreken. Toch blijkt al snel dat het goed is om erbij stil te staan, want de eigen opvattingen over seksualiteit bepalen onder meer hoe zorgprofessionals de behoeften van bewoners kunnen bespreken.

Leren van elkaar, beleid maken en meer aandacht in onderwijs

Zorgprofessionals kunnen veel van elkaar leren als het gaat om het bespreekbaar maken seksualiteit en intimiteit. Daarnaast richt het SIVIL-project zich op het zorgen dat ook in het onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals aandacht is voor de (onzichtbare) seksuele behoeften van bewoners. Er zijn al veel goede voorbeelden uitgewisseld tussen de projectpartners. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van kennis en competenties, en aan concrete handvatten voor zorgprofessionals. Want, zo stelt Noëlle Sant: ‘Als zorgmedewerker heb jij een belangrijke rol. De bewoner i4s afhankelijk van jou.’ Ymke Kelders vult aan: ‘En om die rol te kunnen pakken, is het essentieel dat de organisatie beleid maakt op dit thema. Dan kun je hierop terugvallen als je merkt dat bewoners behoefte hebben aan intimiteit of seksualiteit.’

Beren op de weg en goede voorbeelden

Dat beleid ontwikkelen is nodig, want er zijn veel obstakels waar zorgprofessionals tegenaan lopen als het gaat om seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis. De aanwezigen bij de workshop werpen meteen een flink aantal knelpunten op – een gebrek aan privacy, een eenpersoonsbed, de beperkingen van een ziekte of aandoening en de bedenkingen van familie bij de seksuele behoeften van hun vader, moeder, broer of zus. Maar er komen ook mooie voorbeelden en ideeën van de professionals uit de zaal: niet-storenbordjes, speciale boekjes en films en nieuwe liefdes die ontstaan in het verpleeghuis. Ook het inzetten van seksuele dienstverlening kan een oplossing zijn. Ruimte geven aan intiem samenzijn zonder gestoord te worden is een belangrijk facet van persoonsgerichte zorg

Humor helpt

Voordat je denkt in oplossingen, moet het onderwerp eerst bespreekbaar worden. Daarom pleit Noëlle Sant voor meer openheid over de behoefte aan seksualiteit en intimiteit en ook voor meer humor. Humor maakt moeilijke gesprekken vaak wat luchtiger. En dat kunnen de zorgprofessionals in de zaal alleen maar beamen.

Meer lezen?

 

]]>
news-4353 Thu, 18 Jul 2019 13:22:08 +0200 Informatiebijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomsten-over-subsidiemogelijkheden-voor-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ In september organiseren wij informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden in een subsidie voor lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen bieden. Als u interesse heeft in een van de bijeenkomsten, noteer 12 of 24 september dan alvast in uw agenda. Na de zomer weer subsidiemogelijkheden

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt met verschillende subsidiemogelijkheden lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg en ondersteuning bieden. Wilt u ook uw lokale netwerk (verder) ontwikkelen met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) of een Uitwerkingssubsidie (Fase II)? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden nog een keer. Op dit moment evalueren we de subsidieoproepen die dit voorjaar open zijn gegaan. De nieuwe oproepen kunnen nét iets anders zijn.

Informatiebijeenkomst voor bestaande netwerken

Op donderdagmiddag 12 september organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst over de Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II. Met deze subsidie kan uw netwerk samen met een actieonderzoeker  werken aan het realiseren van verbeteringen die zich richten op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de uitwerkingssubsidie en het doen van actieonderzoek. Er zijn ook actieonderzoekers, zodat netwerken en actieonderzoekers met elkaar kennis  kunnen maken.  Op 12 september heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van ZonMw.

Webinar voor startende netwerken

Op dinsdag 24 september kunt u deelnemen aan een webinar over de Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (Fase I). Deze online informatiebijeenkomst biedt informatie voor iedereen die een Ontwikkelsubsidie wil aanvragen. Tijdens het webinar bespreken we de subsidieoproep en geven wij u praktische tips voor het indienen van de aanvraag. Noteer 24 september dus alvast in uw agenda wanneer u interesse heeft in deze subsidieoproep.

Al aan de slag

Eerder dit jaar gingen er al 27 netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Met een ‘Uitwerkingssubsidie’ zijn acht lokale netwerken in juli gestart met het verder ontwikkelen en verbeteren van het netwerk en de samenwerking. Dit doen zij door samen met een actieonderzoeker specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s aan te pakken. We vertellen u graag meer over deze projecten.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een online aanmeldformulier dat u eind juli op onze website kunt invullen. Wij communiceren hier ook over in de nieuwsbrief Ouderen. Voor de bijeenkomst op 12 september is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om zoveel mogelijk netwerken de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de bijeenkomst, verzoeken we u om maximaal 1 persoon per netwerk aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via netwerken-lzo@zonmw.nl.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hier maken wij ook bekend wanneer de beide subsidieoproepen weer opengesteld worden. En via de website en de nieuwsbrief Ouderen laten wij u de precieze locatie en het programma van de informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden weten.

]]>
news-4333 Tue, 16 Jul 2019 13:33:17 +0200 Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg aan de slag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-aan-de-slag/ De lokale netwerken die voor hun project een Uitwerkingssubsidie vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) hebben gekregen zijn bekend. Acht lokale netwerken – die bestaan uit professionals die thuiswonende ouderen zorg, ondersteuning en welzijn bieden – gaan met deze subsidie hun netwerk verder ontwikkelen en verbeteren. Samen met een actieonderzoeker gaan zij kennis ontwikkelen en ervaringen op doen rondom specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s. Uitwerkingssubsidie voor inhoudelijke thema’s

Binnen deze ronde van de ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase II) hebben 15 netwerken een aanvraag ingediend. Van deze 15 projecten krijgen 8 projecten een subsidie om kennis te ontwikkelen en ervaring op te doen met 2 zorg- en ondersteuningsthema’s die passen bij hun situatie.  Met de hulp van een actieonderzoeker gaan de netwerken hun aanbod verbeteren en uitbreiden en de zorg- en ondersteuning nog beter aan laten sluiten bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Valpreventie en managen van crises

De netwerken gaan aan de slag met verschillende onderwerpen. Zo gaat bijvoorbeeld het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ met de Uitwerkingssubsidie onder meer onderzoek doen naar het omgaan met probleemgedrag bij ouderen met psychische problemen in Leeuwarden. Het project ‘Versterken lokaal netwerk in Nijmegen’ gaat werken aan het voorkomen en managen van crises en aan het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers. Het (verder) ontwikkelen van valpreventie staat bij meerdere projecten op de agenda.

Binnenkort weer subsidiemogelijkheden

Eerder dit voorjaar gingen er al startende netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Wilt u ook uw lokale netwerk ontwikkelen met een Uitwerkingssubsidie (Fase II) of een Ontwikkelsubsidie (Fase I) van het programma LZO? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden opnieuw. ZonMw organiseert dan ook een webinar (Fase I) en een informatiebijeenkomst (Fase II), waarin u meer te weten komt over het aanvragen van een subsidie voor lokale netwerken die ouderenzorg bieden. Deze informatiebijeenkomst laat ook zien hoe u met actieonderzoek uw netwerk kunt versterken en uw aanbod verder kunt ontwikkelen. Binnenkort maakt ZonMw op de website bekend over deze activiteiten. Via de nieuwsbrief Ouderen blijft u op de hoogte van de data van deze bijeenkomsten.

Meer informatie

Nieuwsbrief Ouderen
Lokale netwerken binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)
Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

]]>
news-4310 Wed, 10 Jul 2019 09:29:47 +0200 Kwaliteit van leven: wat is dat en hoe meet je dat? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-wat-is-dat-en-hoe-meet-je-dat/ Het begrip ‘kwaliteit van leven’ krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Maar hoe definieer je kwaliteit van leven, en hoe meet je het eigenlijk? Zes projecten deden onderzoek naar die vraagstukken en presenteerden de resultaten tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. Het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid richtte zich op de vraag wat kwaliteit van leven is, en op de analyse van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten daarvoor. Hierbij werd rekening gehouden met verschillen tussen mensen, zoals tussen psychiatrische patiënten, mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen of thuiswonende ouderen. Specifieke aandacht was er voor de verschillende niveaus van besluitvorming waar inzicht in kwaliteit van leven een rol kan spelen – van beslissingen op individueel patiëntniveau tot aan politieke besluitvorming.

Toepasbare onderzoeksresultaten voor de praktijk

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de gezondheidswetenschappen werkten nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden de onderzoeksprojecten zichzelf en de resultaten aan de hand van onderzoeksposters, korte filmpjes en een ‘meet and greet’ om het publiek inzicht te geven in de opbrengsten van het onderzoek. De filmpjes en posters zijn te bekijken via de link naar het verslag van de bijeenkomst onderaan dit bericht.

Policy brief

Prof. Martin van Hees (VU) presenteerde een policy brief, die hij samen met prof. Carmen Dirksen en dr. Merel Kimman (Universiteit Maastricht) ontwikkelde. Het document biedt een overzicht van de belangrijkste vraagstukken over kwaliteit van leven en gezondheid, onderzoeksresultaten en suggesties voor beleid en vervolgonderzoek. De policy brief werd in ontvangst genomen door Prof. Dr. Jet Bussemaker. Zij onderstreepte het nut van het stuk voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland: ‘De aandacht voor kwaliteit van leven maakt dat er meer gesproken kan worden over mensen dan over patiënten, meer over gezondheid dan over zorg’. Download hier de policy brief over kwaliteit van leven.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar wat er nog meer ter sprake kwam tijdens de slotbijeenkomst van het programma Kwaliteit van Leven en Gezondheid en wilt u de filmpjes en posters van de projecten bekijken? Ga dan naar het verslag van de bijeenkomst. Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma? Ga dan naar de programmapagina op de website van NWO.

]]>
news-4292 Mon, 08 Jul 2019 11:00:00 +0200 Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veronique-timmerhuis-nieuwe-directeur-zonmw/ Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. ZonMw is zeer verheugd met haar nieuwe directeur vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar brede inhoudelijke beleidskennis met raakvlakken naar zorg en gezondheid, haar kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en haar ervaring om in complexe netwerken te opereren. Véronique Timmerhuis: 'ZonMw is een prachtige en interessante organisatie die opereert op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk in alle dynamiek van een snel veranderend veld van zorg en gezondheid. Ik kijk er enorm naar uit om met alle partners en medewerkers de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen. Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen.' 

Verbindend leiderschap

Jeroen Geurts bestuursvoorzitter ZonMw: 'Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis en haar track record op het gebied van kennis- en innovatiebeleid. Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.'

Véronique Timmerhuis is opvolger van Henk Smid en start per 1 november met haar inwerkprogramma bij ZonMw. Henk Smid vervult na 1 januari 2020 een parttime adviseursrol bij ZonMw.

Over Veronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis is vanaf 2007 algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor heeft zij gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Véronique Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Véronique Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

]]>
news-4254 Thu, 27 Jun 2019 15:26:25 +0200 Active & Assisted Living project Toilet4Me te zien in De Barometer (RTLZ) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/active-assisted-living-project-toilet4me-te-zien-in-de-barometer-rtlz/ Veel mensen krijgen als ze ouder worden te maken met verminderde kracht, evenwichtsproblemen, verminderd zicht en algehele lichamelijke stijfheid. Deze lichamelijke beperkingen bemoeilijken onder andere het toiletbezoek, zowel thuis als in (semi)openbare ruimtes. In het project Toilet4me worden de behoeften, mogelijkheden en financiering van gepersonaliseerde toiletten in de (semi)publieke ruimte onderzocht. Meer aangepaste toiletten in de openbare ruimte dragen er aan bij dat ouderen of mensen met een handicap makkelijker gebruik kunnen maken van het toilet en er dus makkelijker op uit kunnen. Met de toiletten krijgen zij hun zelfstandigheid weer terug en zijn mensen niet aangewezen op hulp van anderen.

In het RTLZ-programma De Barometer vertelde Lida van Egmond over wat een aangepast toilet voor haar zou kunnen betekenen. Peter Jonker van Sanmedi, een van de projectpartners in Toilet4Me, vertelde meer over de mogelijkheden van het nieuw ontwikkelde toilet. Het fragment uit die uitzending over Sanmedi vindt u onderstaand.

Wilt u meer weten over het project Toilet4Me? Neem dan een kijkje op de projectpagina.

]]>
news-4244 Tue, 25 Jun 2019 12:27:41 +0200 Adoptie e-health onder huisartsen in EU sterk gestegen https://www.icthealth.nl/nieuws/adoptie-e-health-onder-huisartsen-in-eu-sterk-gestegen/ De adoptie van e-health toepassingen zoals e-consulten, online afspraken maken en thuismonitoring in de eerstelijnszorg is in de EU duidelijk gestegen tussen 2013 en 2018. Wel zijn er grote verschillen tussen lidstaten. In vergelijking met 2013 is het aantal huisartsen verdubbeld dat enthousiast is over e-health. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie waarin Nederland overigens niet is meegenomen. news-4278 Thu, 20 Jun 2019 17:14:00 +0200 Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortgangsrapportage-innovatie-zorgvernieuwing/ news-4192 Tue, 18 Jun 2019 08:30:00 +0200 Investeren in kennis draagt bij aan verdere verbetering ziekenhuiszorg ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investeren-in-kennis-draagt-bij-aan-verdere-verbetering-ziekenhuiszorg-ouderen/ Vandaag presenteren ZonMw en KBO-PCOB het signalement 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'. Meer kennis over de effecten van ziekten en behandelingen van ouderen in het ziekenhuis is nodig om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie.  

Bij ouderen zien we een grote diversiteit in vitaliteit en vaker meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de uitkomst van een ziekenhuisbehandeling bij hen lastiger te voorspellen dan bij een 30-jarige man die slechts voor één aandoening wordt behandeld. Meer kennis draagt eraan bij dat de gezondheidssituatie van ouderen kan verbeteren en ze langer thuis kunnen zijn.

Investeren in kennis

Nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontwikkeld door heel specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Maar het is niet altijd goed bekend wat het voor de uitkomsten betekent als een oudere patiënt meerdere aandoeningen of bijvoorbeeld geheugenklachten heeft. En ook niet welke invloed deze zaken hebben op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen. Investeren in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen, is nodig om de uitkomsten voor ouderen die het ziekenhuis bezoeken verder te verbeteren. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor onvoldoende ruimte.

Verschillen tussen ouderen

Goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Bij ouderen zien we heel vitale mensen maar er kan ook sprake zijn van toegenomen kwetsbaarheid. Deze verschillen kunnen van grote invloed zijn op de uitkomsten van ziekte en behandeling en zijn zeer bepalend voor het kiezen van de juiste behandeling en voor het inzetten van extra zorg om de uitkomsten verder te verbeteren. Een passende behandeling moet zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van een patiënt. Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en voorzitter van de schrijfgroep van het signalement: ‘Het ziekenhuis is een knooppunt waar veel ouderen komen in een belangrijke periode van hun leven. Juist daar moeten we de zorg goed op iemands specifieke situatie afstemmen, zodat alle ouderen in het ziekenhuis en daarbuiten optimaal profiteren van onze goede gezondheidszorg.’

Samen beslissen

De vraag is hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat we de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch meenemen in de gezamenlijke keuze voor de best passende behandeling. ‘Samen beslissen’ wat de beste ingreep is, op basis van onderzoek, zodat de totale zorg voor ouderen bijdraagt aan het herstel of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Manon VanderKaa, directeur seniorenorganisaties KBO-PCOB: ‘Nog meer investeren in kennis is de garantie dat langer thuis meer is dan een ambitie van beleidsmakers. Dit signalement geeft aan wat nodig is voor ouderen en is opgesteld met senioren. Dat garandeert een onderzoeksagenda met impact.’

Meer informatie

]]>
news-4187 Mon, 17 Jun 2019 13:05:15 +0200 Vrijwilligerswerk doen is beter voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289329-na-diagnose-dementie-blijf-actief-vrijwilligerswerk-heeft-positief-effect.html Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Nieuwsuur maakte een item over de resultaten van dit ZonMw-project. news-4184 Mon, 17 Jun 2019 11:04:19 +0200 HEALTH TUESDAY SPRINT | NUTTIGE TOEPASSINGEN VAN VOICE-TECHNOLOGIE https://ucreate-weconnect.nl/event/health-tuesday-sprint-nuttige-toepassingen-van-voice-technologie/ Voice-technologie is hot. In heel veel situaties is het gemak en de toegankelijkheid van gesproken informatie en interactie een doorslaggevende factor om deze nieuwe technologie in te zetten. Maar er zijn ook talloze situaties waarin voice-technologie niet de oplossing is om de informatie of interactie laagdrempeliger te maken. Hoe kom je tot nuttige toepassingen? Greenberry neemt je mee in de wereld van voice-technologie, voice-platformen en helpt je in een korte sprint je eigen nuttige voice-toepassingen te vinden én te testen! news-4171 Thu, 13 Jun 2019 11:30:06 +0200 Knuffelen met een zorgrobot helpt tegen eenzaamheid https://www.trouw.nl/samenleving/knuffelen-met-een-zorgrobot-helpt-tegen-eenzaamheid~a25df07c/ De eerste experimenten met sociale zorgrobots zijn achter de rug. Zorgorganisaties en hun cliënten zijn enthousiast. Hoe werkt een sociale robot en welke ethische bezwaren kleven er aan? news-4162 Fri, 07 Jun 2019 17:03:01 +0200 Kleine subsidies met grote impact https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kleine-subsidies-met-grote-impact/ Op 23 mei was ik op het congres Slimmer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De dag stond volledig in het teken van slimme (ICT)-oplossingen voor ouderen: van sociale robots en seniorentablets tot serious games. Daar ging mijn hart natuurlijk sneller van kloppen, als programmamanager van het programma Active & Assisted Living (AAL). Wij financieren namelijk veel van dit soort ICT-oplossingen die ouderen helpen om gezond en gelukkig oud te worden. Het was een mooi congres met veel interessante workshops en sprekers. Een van de gesprekken die mij het meest is bijgebleven was met één van onze Active & Assisted Living projectpartners: SD Insights. Dat bedrijf is als deelnemer betrokken bij CuArdian Angel (CARA), een AAL-project dat nieuwe diensten wil ontwikkelen, zodat ouderen op een veilige manier auto kunnen blijven rijden. Het project is inmiddels bijna afgerond, dus ik besloot Guido – de projectleider – eens te vragen naar wat het AAL-project hen nou had gebracht.

Een van de belangrijkste dingen voor hem was de mogelijkheid om in een relatief kort project (6 maanden) de behoefte van ouderen over autorijden in beeld te krijgen. CARA hoort namelijk bij de eerste lichting projecten die een zogenaamd ‘small collaborative project’ hebben uitgevoerd. Dat is een nieuwe subsidiemogelijkheid naast de langdurige AAL-projecten. ‘Het was in zes maanden met zes partners in drie landen heel intensief’, vertelde Guido. ‘De energie zat er heel goed in en sommige partners, die al meerdere AAL-projecten hadden uitgevoerd, waren zeer positief verrast over de resultaten die je in deze korte periode kunt bereiken.’

De reactie zette mij aan het denken over hoe je met subsidies innovatie kan stimuleren. Het bieden van kortlopende subsidies blijkt goed te werken, omdat de risico’s en de investering veel minder groot zijn dan bij een project van 2 of 3 jaar. Het biedt de ruimte om behoeftes te toetsen voordat je een technologie verder gaat ontwikkelen. Subsidiëren van behoefte- en conceptonderzoek zou dus kunnen bijdragen aan betere innovaties, en oplossingen waar mensen écht op zitten te wachten. Kortom, dit soort kleine subsidies kunnen een grote impact hebben op de introductie van nieuwe technologieën. Een mooie gedachte waarmee ik het congres Slimmer Thuis verliet.

Wilt u meer weten over ontwikkelde AAL oplossingen, de subsidiemogelijkheden en de geleerde lessen? Kom dan op 18 juni naar het Sociaalweb congres Nieuwe technologieën in het sociaal domein, waar ik één van de sprekers ben.

]]>
news-4161 Fri, 07 Jun 2019 16:51:35 +0200 Oudje, bejaarde of senior? Hoe willen 65+ers worden genoemd? https://www.woonz.nl/aanbieden/blog/benamingen-senior Hoe willen 65-plussers worden genoemd? Dat is een goede én lastige vraag. Allereerst is de doelgroep ontzettend divers en telt meerdere generaties. Ook kan iemand van 80 jaar zich net zo fit voelen als iemand van 65 jaar. Dus het woord ‘bejaarde’ dat veel op televisie en in kranten wordt gebruikt, is niet meer van deze tijd. GetOud en Probiblio hebben onderzoek gedaan naar verschillende benamingen; welke vinden 65-plussers positief, negatief of neutraal klinken? We zetten ze voor je op een rij. news-4158 Thu, 06 Jun 2019 14:40:07 +0200 Hoe gemeentevriendelijk is ZonMw? https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/hoe-gemeentevriendelijk-is-zonmw/ De transitie in de zorg legde vier jaar geleden nieuwe verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. Als wethouder van gemeente Leusden zag ik ze voorbij komen: Wmo, jeugdzorg, de integratie van mensen met een beperking en ouderenzorg. Momenteel liggen veel wethouders wakker van de kostenoverschrijdingen binnen de jeugdzorg. news-4157 Thu, 06 Jun 2019 14:35:32 +0200 ‘We moeten thuiswonende ouderen ook screenen’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/we-moeten-thuiswonende-ouderen-ook-screenen/ Juist bij thuiswonende ouderen komt veel ondervoeding voor, blijkt uit een groot Europees onderzoek. De wetenschappers ontwikkelden een model waarmee zorgverleners snel het risico kunnen inschatten dat iemand ondervoed raakt. Een gesprek met onderzoekscoördinator Marjolein Visser. news-4153 Wed, 05 Jun 2019 10:37:22 +0200 Hersenfestival - aftermovie en sprekers https://hersenonderzoek.nl/hersenfestival/ Tijdens het Hersenfestival kregen deelnemers aan Hersenonderzoek.nl meer informatie over het doel van hersenonderzoek en werden zij bedankt voor hun deelname. Momenteel hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld bij Hersenonderzoek.nl Hersenfestival gemist? Bekijk de aftermovie en lees meer over de sprekers. news-4299 Tue, 04 Jun 2019 14:38:00 +0200 Nieuwe kennisbundel 'Kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-kennisbundel-kwaliteit-van-leven-van-mensen-met-dementie-en-hun-naasten/ Op Zorg voor Beter is een kennisbundel gepubliceerd met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Deze kennisbundel komt voort uit het Memorabel-project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ en is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Alzheimer Nederland, CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Zeeuwse Zorgschakels en Netwerk Dementie Drenthe. In de kennisbundel staat beschreven wat kwaliteit van leven is en wat het betekent voor mensen met dementie en hun naasten. Zicht op de factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden, geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te behouden of verbeteren. Het project bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een literatuurstudie naar factoren rondom kwaliteit van leven, een vragenlijststudie en gesprekken met mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals werkzaam in de dementiezorg.

Praktische tips

In deze kennisbundel krijgen zorgprofessionals praktische tips om een positieve bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld:

 • 1. Beweeg mee. Toon respect en wees betrokken
 • 2. Speel in op persoonlijke wensen van de bewoners
 • 3. Laat bewoners, als dat kan, zelf kiezen
 • 4. Help familie om te gaan met dementie
 • 5. Maak de woning plezierig en herkenbaar

Het management krijgt meer inzicht in visie, de interventies (zowel intramuraal als extramuraal) en de randvoorwaarden om als organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie:

]]>
news-4144 Tue, 04 Jun 2019 10:31:30 +0200 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-beschikbaar/ Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.

Voucherregeling

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. Vanaf vandaag kunnen vouchers aangevraagd worden tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van hun regio.

Subsidie en looptijd

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij - vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en professionals de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Regiobeeld.nl

Met een JZOJP voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie. Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Meer informatie

 

]]>
news-4121 Wed, 29 May 2019 16:50:49 +0200 Genetische mutatie verhoogt kans om 100 te worden zonder dementie https://www.alzheimercentrum.nl/mutatie-verhoogt-kans-om-100-te-worden/ Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie. Dragers van deze mutatie hebben een sterk verhoogde kans om 100 jaar te worden zónder dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC, onder leiding van Henne Holstege. Onderzoek uit het programma Memorabel heeft een bijdrage geleverd aan deze resultaten.