ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Mon, 30 Jan 2023 01:42:12 +0100 Mon, 30 Jan 2023 01:42:12 +0100 TYPO3 news-9359 Thu, 26 Jan 2023 12:00:17 +0100 Subsidiemogelijkheid dementieproject https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2023/ Er staat momenteel een subsidiemogelijkheid open die bedoeld is voor het bevorderen van innovatieve en nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap in onderzoeksgroepen. We zoeken naar projecten die vernieuwend zijn in wetenschap en gezondheidszorg. En die wetenschappelijke en maatschappelijke impact hebben voor de langere termijn. Vanuit het OPD is additioneel budget beschikbaar gesteld voor (tenminste) 1 dementieproject met een maximum van 1 miljoen euro. news-9356 Wed, 25 Jan 2023 13:29:02 +0100 Visie nodig op zorg voor mensen met beginnende dementie https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/visie-nodig-op-zorg-voor-mensen-met-beginnende-dementie Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie die nog thuis wonen, komt al in bijna 90% van de gevallen voor. Toch wordt het vaak niet gezien of weinig mee gedaan. Volgens neuropsycholoog en onderzoeker Willem Eikelboom is een duidelijke visie op zorg nodig voor deze groep. Dat blijkt uit zijn promotieonderzoek. news-9355 Wed, 25 Jan 2023 13:26:20 +0100 Alzheimer is meer dan vergeetachtigheid https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/alzheimer-is-meer-dan-vergeetachtigheid/ Apathie, somberheid, prikkelbaarheid en achterdocht zijn gedragsveranderingen die mensen met de ziekte van Alzheimer al jaren voor hun diagnose kunnen vertonen. Veel mensen weten dit niet, zelfs artsen herkennen de symptomen pas laat. Dat blijkt uit het proefschrift van onderzoeker Willem Eikelboom van het Alzheimercentrum Erasmus MC. news-9354 Wed, 25 Jan 2023 13:22:50 +0100 Verankering van sekse- en genderonderzoek in dementiezorg https://www.nivel.nl/nl/project/verankering-van-sekse-en-genderonderzoek-dementiezorg In dit project is het doel om een structurele gendersensitieve en intersectionele aanpak te verankeren in toekomstig dementieonderzoek en daarmee verbetering van de (onderzoeks)praktijk. news-9349 Tue, 24 Jan 2023 09:00:00 +0100 Subsidieoproep voor samenwerkingsverband rondom kennisdeling binnen het dementieveld geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-samenwerkingsverband-rondom-kennisdeling-binnen-het-dementieveld-geopend/ Er wordt een samenwerkingsverband (consortium) gevormd binnen het dementieveld voor meer synergie en kennisdeling. Er is nu subsidie beschikbaar om het consortium vorm te geven en uitvoer te geven aan plannen hiertoe. Alzheimer Nederland is door ZonMw uitgenodigd om als regievoerder (hoofdaanvrager) van het te vormen consortium op te treden. Hieronder is uitgebreid toegelicht wat het consortium gaat doen en wie zich kan aansluiten bij dit consortium. Wat gaat het consortium doen?

Het samenwerkingsverband ontwikkelt plannen en strategieën voor het (beter) doorgeleiden en implementeren van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk (in zorg en onderwijs) en het verduurzamen van de kennis- en datainfrastructuur. En voert deze uit. Hierdoor komen onderzoeksresultaten sneller terecht in de praktijk en ten goede aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Welke partijen worden betrokken bij de aanvraag voor dit consortium?

Denk aan partijen zoals..

 • Alzheimer Nederland en eventueel andere relevante patiëntvertegenwoordigers.
 • Kennisinstituten en andere relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten richting zorgpraktijk, zoals onderzoekers van practoraten en lectoraten.
 • Relevante partijen ten behoeve van economische valorisatie en bedrijvigheid.
 • Relevante partijen ten behoeve van het (her)bruikbaar maken en delen van data.
 • Vertegenwoordigers van de reeds gehonoreerde multidisciplinaire consortia, gevormd rond de werkpakketten
 • Vertegenwoordigers van lopende dementie consortia.
 • Vertegenwoordigers vanuit de zorgpraktijk.
 • Vertegenwoordigers vanuit onderwijsinstellingen (waaronder mbo en hbo).
 • Vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars en eventuele andere relevante marktpartijen.

Hoe kan ik bijdragen aan dit consortium?

ZonMw hecht aan transparantie, openheid en dialoog in het subsidieproces en het opzetten van dit samenwerkingsverband. Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit consortium kunnen zich melden bij Alzheimer Nederland via consortium@alzheimer-nederland.nl).
Dit kan zowel voor als na de deadline van de subsidieoproep.

Wat wordt er van de betrokken partijen verwacht?

 • Dat er een overkoepeld consortium wordt gevormd, waarbij domein-overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.
 • Dat er gezamenlijke activiteiten en strategieën worden bepaald die bijdragen aan bovengenoemde doelen van de subsidieoproep.

Hoe kwam deze subsidiemogelijkheid tot stand?

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie wordt er voor een periode van 10 jaar ingezet op onderzoek. Zoals in de Nationale Dementiestrategie beschreven, wordt er met het programma gewerkt aan meer focus en synergie in het dementieonderzoek.

Eind vorig jaar startten daarom meerdere multidisciplinaire onderzoeksconsortia waarbij topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk zijn samengebracht om in consortia relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen en te onderzoeken.

Nu deze verschillende consortia voor een langere periode gecommitteerd zijn aan het uitvoeren van hun onderzoek, is dit het uitgelezen moment om ook in te zetten op verdere synergie en kennisdeling binnen het dementieveld, waarbij ook koppeling plaatsvindt met grootschalig dementieonderzoek buiten het Onderzoeksprogramma Dementie. In voorbereiding op deze subsidieronde heeft in opdracht van ZonMw een verkennend behoefteonderzoek plaatsgevonden. De behoeften die in het dementieveld zijn opgehaald hebben geleid tot de kaders van de subsidieoproep.

Meer informatie

Rapportage van het verkennend behoefteonderzoek

 

 

]]>
news-9350 Tue, 24 Jan 2023 08:19:43 +0100 Cirkelen Rond Je Onderzoek: implementatie als eerste stap in het onderzoek https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/cirkelen-rond-je-onderzoek-implementatie-als-eerste-stap-in-het-onderzoek/ ZonMw vindt het belangrijk dat de resultaten van onderzoek hun weg vinden in de praktijk. Vaak worden degenen die met de inzichten aan de slag moeten gaan, echter pas laat betrokken. Zo wordt soms pas na een lang onderzoekstraject duidelijk of dat wat onderzocht werd, goed aansluit bij waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Een nauwe samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk is noodzakelijk voor het realiseren van impact. Daarom gaf ZonMw de opdracht aan de HU tot het ontwikkelen van een methode die hier een betere invulling aangeeft: Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO). news-9345 Mon, 23 Jan 2023 08:13:52 +0100 Vooraankondiging: Onderzoek naar oorzaken en vormen van Eenzaamheid https://www.nwo.nl/nieuws/vooraankondiging-onderzoek-naar-oorzaken-en-vormen-van-eenzaamheid Hoewel er de laatste jaren meer aandacht voor eenzaamheid is, lijkt er toch een taboe te zijn om het erover te hebben. Bovendien is er nog onvoldoende kennis over de verschillende vormen van eenzaamheid, de oorzaken ervan, hoe die te herkennen en wat werkt om eenzaamheid effectief te voorkomen en verminderen. news-9342 Wed, 18 Jan 2023 14:35:07 +0100 Meld je aan voor het Innovatiecafé: regionale samenwerking in regio zuid! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-je-aan-voor-het-innovatiecafe-regionale-samenwerking-in-regio-zuid/ Op dinsdag 28 februari van 15.00 - 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl plaats! Dit jaar trekken we met onze innovatiecafés door Nederland. De innovatiecafés staan namelijk in het teken van regionale samenwerking. We trappen af met regio zuid, tijdens de Slimme Zorg Estafette. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. Kom je ook? Ik meld me aan!

Wat houdt het thema ‘regionale samenwerking’ in?

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een van de principes van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is regionale en lokale samenwerking essentieel. Daarbij gaat het om zowel samenwerking tussen partijen in het zorgdomein, als samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals tussen gemeentes en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In het Integraal Zorgakkoord is ook afgesproken dat meer met elkaar moet worden samengewerkt aan de hand van de regionale zorgopgaven, die men gezamenlijk in beeld brengt. Om de hiermee samenhangende vraagstukken het hoofd te bieden, zullen ook werkwijzen aangepast moeten worden.
 
In 2023 geeft Zorg voor innoveren aandacht aan regionale (domeinoverstijgende) innovatie en transformatie. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. En zorgaanbieders inzicht verschaffen in wat wel werkt en wat juist niet en hen inspireren om goede voorbeelden over te nemen (van “not invented here naar proudly copied from”). Dat kan hen helpen sneller de noodzakelijke volgende stap te zetten.

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats?

Datum

dinsdagmiddag 28 februari 2023

Tijden

Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie

Klasse Theater
Carré 16
5017 JE Tilburg

Wie zijn de sprekers?

Maarten Klomp (Coalitie Vitaal in Brainport)

Het zorgstelsel staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig. Een transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De Brainport-regio is deze uitdaging aangegaan. Een regionale coalitie onder de naam ‘Vitaal in Brainport’ heeft een beweging gestart die zich richt op meer vitaliteit en gezondheid. Die beweging heet DE STAP naar gezonder en richt zich op alle inwoners uit de Brainportregio. Meer dan 80 organisaties uit zorg en welzijn, bedrijfsleven, gemeenten en kennisinstellingen doen al mee. Maarten Klomp, voorzitter van de partnerraad van de coalitie Vitaal in Brainport, vertelt in zijn presentatie over het ontstaan van de beweging, hoe je samenwerkt met zoveel verschillende partijen en welke ervaringen ze hiermee hebben opgedaan.

Caroline Frencken (Care Innovation Center West-Brabant)

Het Care Innovation Center is een open netwerk dat de regio West-Brabant faciliteert om de implementatie van toepasbare innovaties te versnellen. Het CIC slaat bruggen tussen kennis, kunde, kapitaal en cliënt. Zij plaveien de weg voor die projecten die de zorg naar een hoger plan kunnen tillen. Initiatieven gericht op de zorg, maar ook oplossingen uit andere sectoren helpen zij hun weg te vinden naar de zorg.
In de regio West-Brabant is er veel aandacht voor de implementatie en opschaling van zorginnovaties. Het CIC werkt samen met partners aan een regioplan dat gericht is op het opschalen van bewezen innovaties vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid én met een positieve uitwerking op de human capital agenda. Caroline Frencken, projectleider bij het CIC, zal tijdens haar presentatie dieper ingaan op hoe dit regioplan eruitziet.

Jeroen Hankel (Brabantzorg)

Brabantzorg heeft SET-subsidie (Stimuleringsregeling E-health Thuis) ontvangen voor een beeldschermzorg project. Dit SET-project is bijna afgerond. Inmiddels heeft Brabantzorg al veel geleerd over opschaling van e-health. Brabantzorg is koploper in de regio en ziet het als haar ‘plicht’ om kleinere (zorg)organisaties in de regio mee te nemen in de geleerde lessen die zij hebben opgedaan. Zo detacheren ze innovatieadviseur(s) bij de kleinere zorgorganisaties in de regio, om zo deze lessen en kennis breder te delen. Jeroen vertelt over de eerste resultaten van het SET-project en de belangrijkste geleerde lessen. En wil je als zorgorganisatie ook aan de slag met e-health? Jeroen zal zijn tips met je delen.

Cecile Stallenberg (Dichterbij)

In de Provincie Limburg hebben acht organisaties in de gehandicaptensector het initiatief genomen om samen te werken op vraagstukken die de zorg bezighouden. Maar hoe maak je zo’n samenwerking werkend? Cecile Stallenberg, bestuurder bij zorgorganisatie Dichterbij, vertelt over deze samenwerking. Wat zijn de vraagstukken waaraan gewerkt wordt? Ze geeft daarbij ook een inkijk in het proces: wat zijn de geleerde lessen om de samenwerking werkend te maken?

Wat ga ik doen?

Moderator Peggy Goris, Programmamanager innovatie bij Zorg aan Zet – Zorgnet Limburg, heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van regionale samenwerking in regio zuid. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om vragen uit het publiek of van Peggy te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Enthousiast? Schrijf je in!

Meld je hier aan voor dit innovatiecafé. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 28 februari!

]]>
news-9341 Wed, 18 Jan 2023 13:27:22 +0100 Schrijf je nu in voor de Slimme Zorg Estafette 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/schrijf-je-nu-in-voor-de-slimme-zorg-estafette-2023/ Op 6 februari start de Slimme Zorg Estafette (SZE) 2023. Vanuit de programma's Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), Zorg voor innoveren (Zvi) en Active and Assisted Living (AAL) worden ervaringen en geleerde lessen rondom e-health, zorginnovatie en digitale zorg gedeeld. Welke activiteiten mag jij niet missen? Wij zetten hieronder 4 interessante bijeenkomsten, in elke regio één, voor jou op een rijtje. Alle activiteiten zijn gratis te volgen. Dus schrijf je snel in! Webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’

Regio oost: 9 februari 9.00-10.00 

In dit webinar krijg je inzicht op welke wijze je de veranderkracht van jouw team of organisatie kunt vergroten. Een belangrijke uitdaging als je aan de slag bent met de implementatie van innovatieve werkwijzen en digitale zorg. We zoomen hierbij in op hoe je medewerkers, patiënten en cliënten op een goede manier mee kunt nemen. Hoe voer je een goed gesprek over de beoogde verandering? Maar ok hoe ga je om met signalen van weerstand?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit SET-up, Vliegwiel, WZW en Regioplus krijg je handige tips en tricks waar je zelf mee aan de slag kunt.

Inschrijven kan via deze link


Inspiratiesessie: wat kun je in zorg en welzijn met data?

Regio west: 15 februari 9.30-10.30

Slimmer werken in zorg en welzijn door het gebruik van data? Dat kan zeker! In deze inspiratiesessie maak je kennis met een aantal inspirerende voorbeelden. We gaan in op de aanpak vanaf de start en wat het oplevert. Data kan helpen met het anders organiseren van zorg en welzijn, maar dat gebeurt alleen als je er ook iets mee DOET. Deze sessie is onderdeel van een serie over datagedreven werken en wordt georganiseerd door VitaValley, Vliegwiel, Sigra en RegioPlus.

Inschrijven kan via deze link

Sessie ‘Slimme Zorg #HoeDan?! Lessen over technologie voor zorg en ondersteuning’

Regio noord: 23 februari 13.00-14.30

In het Slimste Huis in Alkmaar gaan we in gesprek met een aantal innovatoren die ieder op een eigen manier bijdragen aan de gezondheid van mensen. Vernieuwers in de zorg delen geleerde lessen, uitdagingen en slimme oplossingen van de afgelopen jaren. Één van die organisaties is VVT-organisatie Evean, die SET-subsidie ontving voor het opschalen van elektronische toendienregistratie van medicatie. Hierbij trok Evean niet alleen op met andere zorgorganisaties, maar ook met apotheken in de regio Noord-Holland. Je kunt je voorstellen dat ook hier veel waardevolle lessen geleerd zijn. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in en woon de sessie digitaal óf fysiek bij.

Inschrijven kan via deze link

Innovatiecafé regionale samenwerking zuid

Regio zuid: 28 februari 14.30-18.00

Het innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl is dit keer in Tilburg. Vier sprekers uit de regio delen hun ervaringen met regionale samenwerking. Hoe pak je dat aan? Met welke knelpunten moet je rekening houden? Wat kunnen we van hen leren? Eén van deze organisaties die deze vragen zal beantwoorden is Brabantzorg. Zij ontvingen SET-subsidie voor het opschalen van beeldschermzorg. Inmiddels heeft Brabantzorg dus al veel geleerd over opschaling van e-health. Daarbij is zij koploper in de regio en ziet het als haar ‘plicht’ ziet om kleinere (zorg)organisaties in de regio mee te nemen in de geleerde lessen die zij hebben opgedaan. Meer info over het programma vind je hier.

Inschrijven kan via deze link

Bekijk alle activiteiten van de SZE op de website: www.slimmezorgestafette2023.nl

]]>
news-9297 Tue, 10 Jan 2023 05:55:00 +0100 Interprofessionele samenwerking tussen aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/samenwerking-tussen-artsen/ Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Maar hoe moet zo’n interprofessioneel lesprogramma er dan uitzien? Dat onderzocht Natasja Looman voor de stageperiode van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis. news-9312 Mon, 09 Jan 2023 10:46:20 +0100 Inspirerende slotbijeenkomst voor eenzaamheidsinitiatieven https://publicaties.zonmw.nl/versterking-aanpak-eenzaamheid/inspirerende-slotbijeenkomst-voor-eenzaamheidsinitiatieven/ Op vrijdag 4 november organiseerde Leyden Academy on Vitality and Ageing en ZonMw een bijeenkomst voor alle eenzaamheidsinitiatieven binnen de subsidieronde subsidieronde 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'. Projectleiders uit 61 initiatieven, ervaringsdeskundigen en onderzoekers kwamen bijeen om van elkaars kennis en ervaringen te leren. news-9308 Wed, 04 Jan 2023 16:05:39 +0100 Nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching richt zich op thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-implementatie-en-opschalingscoaching-richt-zich-op-thuiswonende-ouderen/ De succesvolle regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren krijgt een aangepast vervolg. Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde, specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het najaar van 2023 is een tweede ronde gepland. De nieuwe regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. De regeling opent op dinsdag 28 februari om 14.00 uur. Binnenkort vind je op deze website of op Zorg voor innoveren meer informatie over voorwaarden en wijze van indienen, en over de latere najaarsronde.

De subsidieregeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach geeft advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.
In deze ronde is een miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

Wat zijn voorbeelden van aanvragen?

De aanvragen van deze regeling zijn initiatieven die gaan over het implementeren of opschalen van slimme digitale zorg binnen een organisatie. Het kan ook een aanvraag zijn van een innovator die zijn innovatie verder wil ontwikkelen. Denk ook aan regionale samenwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn:

WOZO

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

]]>
news-9301 Mon, 02 Jan 2023 14:40:21 +0100 Bezoek jij ons 30 januari op het ICT&health congres? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bezoek-jij-ons-30-januari-op-het-icthealth-congres/ Kom jij naar onze sessie en stand op het ICT&health congres? Meld je dan aan op de website. Rondetafel

E-health een duurzame plek geven in de zorg: hoe pak je dat aan? Hierover gaan experts uit het bedrijfsleven, de zorg en de verzekeringswereld in gesprek. Zij delen hun verhalen en ervaringen tijdens een rondetafelsessie op 30 januari op het ICT&health congres. Alle stappen in het proces komen daarbij aan bod: van het ontwikkelen van digitale oplossingen tot de implementatie en borging ervan in de praktijk.

Onze sprekers zijn onder andere: Suzanne Verheijden, Bas Mourik, Paul Haarman, Charlotte Poot, Henk Herman Nap.

Schrijf je in voor deze sessie: ‘E-health: de reis van idee tot duurzame implementatie’ om 14.10 uur en laat je inspireren.

Bezoek ons bij de ZonMw-stand

Onze experts staan je graag te woord bij de stand. Zien we je daar? Meld je aan op de website van ICT&health.

]]>
news-9269 Thu, 22 Dec 2022 15:32:00 +0100 Dementie vroeg opsporen en het verloop voorspellen door onderzoek naar biomarkers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dementie-vroeg-opsporen-en-het-verloop-voorspellen-door-onderzoek-naar-biomarkers/ Mohit Dubey ontving afgelopen jaar een fellowship-subsidie waardoor hij onderzoek kan doen naar vroege en nauwkeurige biologische markers van dementie. Deze markers voorspellen het begin en het verloop van de ziekte. Hoe zit zijn onderzoek precies in elkaar? En wat kan zijn onderzoek gaan betekenen voor de behandeling van dementie? Hij neemt ons hierin mee in dit interview. Kunt u kort uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Gezonde verbindingen tussen zenuwcellen in onze hersenen zijn belangrijk voor allecognitieve processen. Dementie wordt gekenmerkt door de opbouw van schadelijke eiwitten in de hersenen, en de gevolgen en oorzaken hiervan zijn complex, waardoor behandelingen erg moeilijk zijn. Nieuwe inzichten tonen aan dat zeer kleine immuuncellen, de 'microglia', zenuwcellen beïnvloeden en een belangrijke rol spelen in de elektrische activiteit en geheugenvorming van de zenuwcellen. In dit onderzoeksproject onderzoeken we het samenspel tussen microglia en zenuwcellen in een gehumaniseerd muismodel van dementie.

Kunt u kort uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

We willen een nieuw amyloïdemodel karakteriseren vanuit een multi-omics perspectief. Het mooie van onze aanpak is dat we longitudinale metingen uitvoeren waarbij we bekijken wat er gebeurt in de moleculen wanneer de ziekte in de hersenen verergert.

Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

We willen nieuwe biomarkers en ziektemechanismen identificeren. Ook hopen we dat de resultaten ons in staat stellen om oorzaken van de ziekte te ontdekken en de doeltreffendheid van bepaalde interventies te bepalen. Hiermee  willen we dementie in een vroeg stadium kunnen aanpakken.

Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

Als opgeleid preklinisch farmacoloog en translationeel neurofysioloog richt ik me op het oplossen van neurologische aandoeningen. Deze fellowship is uiterst belangrijk omdat het me dichter bij dit doel brengt. Dit project is een samenwerking tussen meerdere laboratoria van een academisch instituut en een farmaceutisch bedrijf om betere diagnostische hulpmiddelen en behandelingsstrategieën voor dementie te onderzoeken.  Ten slotte biedt dit project mij de mogelijkheid om mijn wetenschappelijke veelzijdigheid en professionele netwerk in dementieonderzoek uit te breiden.

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

We missen vroege en nauwkeurige biologische markers om het begin van dementie en de progressie ervan te voorspellen. Dit onderzoek zal inzicht bieden in de vroegste veranderingen die het begin van dementie kunnen voorspellen en het onderliggende mechanisme. Ik voorspel dat toekomstige studies mijn resultaten kunnen gebruiken om geavanceerde diagnostische hulpmiddelen en behandelingsstrategieën voor dementie in klinieken te ontwikkelen.

Meer informatie

]]>
news-9268 Tue, 20 Dec 2022 14:47:04 +0100 Online bijeenkomst versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/formulieren/online-bijeenkomst-versterking-aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie/ Hoe versterk je het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie? Wat kan jij als gemeente of aanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen staan centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023 van 13.30 tot 15.00 uur. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Schrijf je in en laat je inspireren! news-9264 Mon, 19 Dec 2022 12:04:54 +0100 Subsidieoproep tweede ronde Regio-impuls Juiste Hartzorg op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-tweede-ronde-regio-impuls-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Tot 9 maart 2023, 14:00 uur kunnen regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze impuls is opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning kunnen meer mensen met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen in Nederland gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning. Hierdoor wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie die is uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het doel van de subsidieoproep is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor het:

 • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met  atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
 • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Eerder dit jaar gingen al 10 netwerken van start met een subsidie. Voor deze subsidieronde is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. NVVC Connect zal de samenwerkingsverbanden in de regio helpen bij het implementatieproces en onder andere kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Zo kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk. NVVC Connect staat ook klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.

Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek 

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie

]]>
news-9240 Mon, 12 Dec 2022 12:57:11 +0100 Video over kick-off van het ontwikkeltraject Onbekend Talent https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/onbekend-talent/terugblik-kick-off-ontwikkeltraject-onbekend-talent/ Begin september vond de kick-off plaats van Onbekend Talent, een ontwikkeltraject vanuit het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning. Wat verwachten ZonMw, Albeda en het Van Kleef Instituut van dit traject? Marije Blok (ZonMw), Fenna Mossel (Van Kleef Instituut) en Annette Koedood (Albeda Zorgcontract) vertellen je meer. news-9235 Fri, 09 Dec 2022 12:00:27 +0100 ZonMw tekent Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-tekent-green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg/ Op 8 december tekende ZonMw directeur Véronique Timmerhuis in Amersfoort de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. In deze Green Deal maken partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend, om toe te werken naar een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector in 2050.
Véronique Timmerhuis: ‘ZonMw onderstreept het grote belang van duurzaamheid in de zorg. Vanuit onze taken en positie dragen we dan ook graag bij aan dit urgente maatschappelijke onderwerp.’

Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg'

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik.  In de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ hebben partijen in de zorgsector doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Met het ondertekenen committeert ook ZonMw zich aan de 5 Green Deal doelstellingen:

 • Bevorderen van gezondheid
 • Het vergroten van de bewustwording en kennis
 • Minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal in 2050
 • Minder primair grondstoffengebruik en maximaal circulaire zorg in 2050
 • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

ZonMw draagt concreet bij aan de doelstellingen van de Green Deal en wil dit de komende jaren versterkt doen. Dat doet ZonMw nu al via kennisprogramma’s rond bijvoorbeeld ‘de gezonde leefomgeving’.  Verder zet ZonMw zich in om kennis over klimaat en gezondheid te versterken, en waar mogelijk beter op (onderzoeks)agenda’s te krijgen. Zo heeft ZonMw de kennisagenda Klimaat en Gezondheid opgesteld. Hierin staat welk onderzoek nodig is om de gezondheidsvraagstukken samenhangend met klimaatverandering goed in beeld te krijgen en waar mogelijk te beperken.

De kennisagenda pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Algemeen directeur ZonMw, Véronique Timmerhuis: ‘Gezondheid is een belangrijke invalshoek bij klimaatverandering, en dat blijft nog te veel onderbelicht in de bredere klimaatvraagstukken. Gerichte kennisontwikkeling is zeer nodig en gewenst.’

Verkenning programmering duurzame zorg

In 2022 heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is aan onderzoek en kennisontwikkeling om duurzame zorg te ondersteunen, en welke rol de ZonMw-programmering hierbij kan spelen.

Uit de verkenning blijkt dat kennisvragen op het gebied van duurzame zorg in diverse ZonMw programma’s een plek kunnen (gaan) krijgen. Bekeken wordt onder andere of en op welke wijze dit in de ZonMw onderzoeksprogrammering als aandachtspunt meegenomen kan worden.Ook is (in overleg met VWS) een apart kennisprogramma duurzame zorg te overwegen, om het prille onderzoeksveld te stimuleren.

> Lees meer over Green Deal Samen werken aan duurzame zorg.

]]>
news-9225 Wed, 07 Dec 2022 12:39:09 +0100 Meer samenwerking in de wijk op basis van data https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/meer-samenwerking-in-de-wijk-op-basis-van-data/ Data zijn waardevol, vooral als het tot kennis, gesprek en verandering leidt. Dat is precies wat ‘Van Wijkdata naar Wij(k)doen’ in Utrecht doet. Zij hebben in samenwerking met Bits of Care en ondersteuning vanuit ZonMw een overzichtelijk dashboard ontwikkeld. De initiatiefnemers delen hun werkwijze en geven tips. news-9224 Wed, 07 Dec 2022 10:42:08 +0100 Wegwijzer bij kanker geeft inzicht in aanbod ondersteuning https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/wegwijzer-bij-kanker-geeft-inzicht-in-aanbod-ondersteuning/ De digitale Wegwijzer bij kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van informatie over allerlei vormen van ondersteuning. ZonMw ondersteunde dit project vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Van aanpak tot toekomstperspectief: lees het interview met initiatiefnemer Michel Daenen. news-9150 Wed, 23 Nov 2022 09:00:00 +0100 Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-voor-implementeren-in-de-palliatieve-zorg/ Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.
Bent u werkzaam bij een Nederlandse zorginstelling, een samenwerkingsverband van Nederlandse zorginstellingen, een zorgnetwerk of huisartsengroep? En wilt u graag de zorg binnen uw organisatie voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbeteren? Dan kunt u vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg.

In deze subsidieronde kan dat voor 1 van de volgende 2 interventies:

 1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
 2. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Vanaf 6 februari 2023, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen van maximaal € 35.000,-. Dat kan tot uiterlijk 20 februari 2023, 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, kiezen we ervoor de indienperiode eerder te sluiten. Door het vroegtijdig publiceren van en communiceren over de subsidieoproep heeft u als potentiële aanvrager de tijd om u voor te bereiden.

Ondersteuning via leerwerkplatform

U kunt na honorering rekenen op ondersteuning in de vorm van een leerwerkplatform van PZNL. Via dit platform kunt u contact hebben met andere zorgorganisaties die de stimuleringssubsidie hebben ontvangen, van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de projecten en het invoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. Dit stimuleert uitwisseling tussen projecten, versterkt en verbreedt de effectiviteit en het bereik van de resultaten van de projecten en zorgt voor ontsluiting, deling en borging van (implementatie)kennis op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer interventies

De subsidieronde die vanaf 6 februari 2023 start, heeft betrekking op 2 interventies. Het is ons streven om in 2023 ook op andere (combinaties van) interventies stimuleringssubsidies uit te zetten. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dat via de kanalen van ZonMw en PZNL.

Programma Palliantie en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het ZonMw-programma Palliantie. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.

Meer informatie

]]>
news-9173 Wed, 16 Nov 2022 12:21:23 +0100 Wil je aan de slag met e-health in jouw zorgorganisatie, maar weet je nog niet precies hoe? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wil-je-aan-de-slag-met-e-health-in-jouw-zorgorganisatie-maar-weet-je-nog-niet-precies-hoe/ De visievorming subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is speciaal bedoeld voor zorgroganisaties die aan de slag willen met e-health, maar nog geen plan hebben. Met deze kleinere subsidie krijg je de mogelijkheid om eerst een gedegen visie te vormen, voordat je gaat opschalen. Zo kun je de mogelijkheden ontdekken op het gebied van e-health voor jouw zorgorganisatie. Wat is de Stimuleringsregeling E-health Thuis?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Reguliere SET en visievorming

Met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald én geborgd. Het subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden voor de reguliere SET is minimaal 50.000 euro en maximaal 750.000 euro. Maximaal 20% van het subsidiebedrag mag gebruikt worden voor apparatuur.  Naast de reguliere SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Het subsidiebedrag dat uit de SET visievorming aangevraagd kan worden bedraagt maximaal 20.000 euro.

Waarom SET-subsidie aanvragen?

We staan voor grote uitdagingen in de zorg in ons land. Het tekort aan zorgpersoneel en vergrijzing zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, ziet het dan ook als haar urgente taak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. E-health speelt daarin een belangrijke rol, omdat het oplossingen kan bieden voor dit steeds groter wordende probleem. Dankzij de inzet van diverse vormen van e-health krijgen patiënten en cliënten meer eigen regie en kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De SET subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met e-health in uw zorgorganisatie.

Q&A met twee zorgorganisaties over de SET visievorming

Revalidatiecentrum Roessingh en GGZ praktijk Breburg ontvingen beiden subsidie uit de SET visievorming. In deze “Question & Answer” beantwoorden beide organisaties vragen over hun traject met de SET visievorming.

SET spreekuur voor al uw vragen

We begrijpen dat u vragen heeft over het doen van de SET-subsidieaanvraag. Daarom bieden wij spreekuren aan, waarbij u gratis in gesprek kunt gaan met adviseurs van ZonMw en RVO. Deze spreekuren zijn enerzijds bedoeld voor mensen die willen starten of bezig zijn met een SET-subsidieaanvraag. Anderzijds zijn de spreekuren er voor mensen die in een lopend SET-subsidietraject zitten en aanvullende vragen hebben. Bekijk de data en meld u aan via deze link.

Vraag SET-subsidie aan

]]>
news-9170 Wed, 16 Nov 2022 09:26:59 +0100 Verschillen tussen mannen en vrouwen met de ziekte van Alzheimer https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/passende-zorg-m-v-dementie Mannen en vrouwen met Alzheimer laten verschillende symptomen zien, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten nodigen uit om in de zorg aan te sluiten op die verschillen en daarmee passende zorg te geven. Willem Eikelboom licht opvallende verschillen toe en geeft tips. news-9165 Tue, 15 Nov 2022 10:16:54 +0100 Veel alleenstaande ouderen hebben een hoog voedingsrisico https://www.han.nl/nieuws/2022/11/veel-alleenstaande-ouderen-hebben-een-hoog-voedingsrisico/# 'Veel 65-plussers hebben een serieus energie- en eiwittekort. Dit zorgt voor onherstelbare spierafbraak waardoor de zelfstandigheid in het gedrang komt,' vertelt onderzoeker Jos Borkent die afgelopen week op dit onderwerp promoveerde. news-9160 Mon, 14 Nov 2022 11:42:22 +0100 Vooraankondiging tweede ronde Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-tweede-ronde-regio-impuls-hartzorg-de-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek/ Eind van dit jaar kunnen regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze impuls wordt opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning kunnen meer mensen met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen in Nederland gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning. Hierdoor wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie die zal worden uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het doel van de subsidieoproep is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor het:

 • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met  atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
 • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Eerder dit jaar gingen al tien netwerken van start met een subsidie. Voor deze subsidieronde is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden. De subsidieoproep wordt naar verwachting opengesteld op 19 december 2022.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. NVVC Connect zal de samenwerkingsverbanden in de regio helpen bij het implementatieproces en onder andere kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Zo kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk.  NVVC Connect staat ook klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.


Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek  

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging. In de DCVA hebben 22  onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie

De subsidieoproep zal geplaatst worden op de subsidiepagina van ZonMw. Houd deze in de gaten of abonneer u op de nieuwsbrief van ZonMw.

]]>
news-9149 Thu, 10 Nov 2022 10:32:10 +0100 Hoe help je mantelzorgers met een migratieachtergrond om zorg te delen? https://sociaalweb.nl/nieuws/hoe-help-je-mantelzorgers-met-een-migratieachtergrond-om-zorg-te-delen/ Bij het organiseren van hulp en ondersteuning voor mantelzorgers met een migratieachtergrond is het belangrijk om verder te kijken dan de culturele verschillen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Menal Ahmad. 'Wat helpt is een open en nieuwsgierige houding.' Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Memorabel programma van ZonMw. news-9145 Wed, 09 Nov 2022 12:14:51 +0100 Snelle en laagdrempelige communicatie binnen netwerk Beter Thuis Loosduinen https://publicaties.zonmw.nl/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/beter-thuis-loosduinen-korte-lijntjes-zijn-essentieel/ Goede communicatie tussen zorg-, welzijns-, en ondersteuningsprofessionals is essentieel in de samenwerking om ouderen te helpen op een goede en veilige manier langer thuis te kunnen wonen. Het lokale netwerk Beter Thuis Loosduinen in Den Haag ging hiermee aan de slag en plukt hier steeds meer de vruchten van. Zij delen tips en kijken naar de toekomst. news-9124 Wed, 02 Nov 2022 09:43:33 +0100 Grote Nederlandse betrokkenheid bij internationaal dementie- en Parkinsononderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/grote-nederlandse-betrokkenheid-bij-internationaal-dementie-en-parkinsononderzoek/ Bij de helft van de gehonoreerde consortia van het internationale EU Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Zo wordt met financiering van ZonMw en Alzheimer Nederland gewerkt aan kennis over niet-farmacologische interventies voor mensen met neurodegeneratieve ziekte. Ook wordt het internationale netwerk van Nederlandse onderzoekers versterkt. Waar richten de consortia zich op?

De multidisciplinaire consortia die van start gaan, richten zich op de mechanismen achter bestaande niet-farmacologische interventies voor neurodegeneratieve ziekten als dementie en de ziekte van Parkinson. Denk bij niet-farmacologisch bijvoorbeeld aan voeding, beweging, psychosociale interventies en neuromodulatie. Met deze kennis kunnen onderzoekers toewerken naar een behandeling op maat voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte.

Hoeveel onderzoeken gaan van start?

Van de 39 subsidieaanvragen, zijn 14 voorstellen gehonoreerd door JPND. Bij 7 aanvragen zijn Nederlandse onderzoekers betrokken, en bij 3 van deze aanvragen is de Nederlandse onderzoeker de coördinator van het consortium.

Welke consortia met Nederlandse onderzoekers zijn gehonoreerd?    

EXERBRAIN

Bewegen is een beschermende factor voor de ziekte van Alzheimer, maar hoe dit precies werkt is nog onbekend. Het consortium EXERBRAIN zal kijken naar het beschermende effect van bewegen op het brein en naar de potentie van beweging als niet-farmaceutische behandeling voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse coördinator:  Dr. Rik van der Kant, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

StepuP

Het StepuP consortium gaat onderzoek doen naar loopbandtraining als behandelmethode voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Wat zijn de onderliggende biomechanische, fysiologische en neurologische veranderingen die bijdragen aan het succes van deze therapievorm? Kennis over deze mechanismen kan bijdragen aan een gepersonaliseerde behandeling.  
Nederlandse coördinator: Prof. dr. Jaap van Dieën, Vrije Universiteit Amsterdam

UNITE-PD

Het UNITE-PD consortium legt de focus op loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson, een veelvoorkomend symptoom met gevolgen voor iemands mobiliteit en zelfstandigheid. De onderzoekers zullen in het bijzonder naar compensatiestrategieën gaan kijken. Welke onderliggende processen in de hersenen faciliteren compensatiestrategieën? Kennis hierover is onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve rehabilitatiebehandelingen.
Nederlandse coördinator: Dr. Jorik Nonnekes, Radboud Universitair Medisch Centrum

AD_Imprint

Het consortium AD_Imprint onderzoekt de rol van de darmflora bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Specifiek kijken de onderzoekers naar de invloed van het dieet en microbiële veranderingen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de ontwikkeling van de ziekte. Dit onderzoek draagt mogelijk bij aan de vroege preventie en risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse partner: Evgenia Salta, Nederland Instituut voor Neurowetenschappen

Good Vibes

Het consortium Good Vibes gaat mechanismen onderzoeken die de ziekte van Alzheimer mogelijk kunnen voorkomen. Specifiek focussen ze zich op nieuwe elektro-akoestische vibratiebehandeling (EAC) en focused ultrasound (FUS).
Nederlandse partner: Prof. Jurgen Claassen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Multi-MeMo

Het consortium Multi-MeMo gaat de basis van het combineren van verschillende interventies (een multimodale aanpak) onderzoeken en een interventiemodel ontwikkelen. Zo willen ze bijdragen aan een gepersonaliseerde aanpak om dementie te voorkomen of uit te stellen.

Nederlandse partner: Prof. Wiesje van der Flier Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc

REBALANCE

Het REBALANCE consortium zal zich richten op focused ultrasound (FUS), een potentiële techniek voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Binnen het consortium worden de moleculaire mechanismen ontrafeld die ten grondslag liggen aan de positieve effecten van FUS . De onderzoekers willen zo een stap dichterbij effectieve behandelingen komen voor de ziekte van Alzheimer.   
Nederlandse partner: Prof. Arn Maagdenberg, Academisch Ziekenhuis Leiden

De projectgroepen zullen naar verwachting de eerste helft van 2023 van start gaan.

Meer informatie

]]>
news-9123 Wed, 02 Nov 2022 09:21:02 +0100 Subsidieoproep JPND open voor werkgroepen over de (sociale) gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-jpnd-open-voor-werkgroepen-over-de-sociale-gezondheidszorg/ Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor werkgroepen over de (sociale) gezondheidszorg voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte. De subsidieoproep die openstaat, is onderdeel van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) en sluit op 13 december 2022. Te weinig kennis over goed afgestemde en toegankelijke zorg

Mensen met een neurodegeneratieve ziekte lopen doorgaans tegen problemen aan, zoals het verlies van autonomie en verminderde sociale participatie. Het bevorderen van de sociale inclusie en kwaliteit van leven bieden een oplossing, maar zijn nog niet goed onderzocht. Bovendien voldoet de beschikbare zorg in Europese landen niet altijd aan de behoeften van patiënten en is deze zorg onvoldoende toegankelijk voor iedereen. Dit alles vraagt om een gedegen analyse van de beschikbare zorg en nieuwe ideeën om de (sociale) gezondheidszorg te verbeteren.

Doel subsidieoproep: het opzetten van werkgroepen

Het doel van deze subsidieoproep is om een aantal ambitieuze, innovatieve, multidisciplinaire en multinationale werkgroepen op te zetten. Deze werkgroepen dienen de behoeften van patiënten en de beschikbare zorg binnen het (sociale) zorgstelsel te bespreken en op elkaar af te stemmen. Ook dienen ze strategieën voor te stellen ter ondersteuning van patiënten die zich in een (ver)gevorderde fase van het ziekteverloop bevinden.

Budget

De Nederlandse bijdrage aan deze subsidieoproep is maximaal €50.000 met de intentie om één aanvraag te honoreren. Voor de financiële bijdrage komt alleen de coördinator van de aanvraag in aanmerking voor honorering.

Deadline

De deadline van de subsidieaanvraag is 13 december 2022 om 12:00 uur.

JPND en Onderzoeksprogramma Dementie

ZonMw is aangesloten bij het internationale programma JPND via het Onderzoeksprogramma Dementie. Zo wil ZonMw Nederlands dementieonderzoek internationaal op de kaart zetten en verbinden met internationale partijen.

Aanvraag indienen

Heeft u interesse in het indienen van een aanvraag? Ga dan naar de JPND website voor meer informatie. U kunt ook meer informatie over de oproep vinden op de ZonMw website.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
•    Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrieven Ouderen en Geestelijke Gezondheid.
•    Volg de LinkedIn pagina Geestelijke Gezondheid, de Dutch Dementia Researchers LinkedIn groep of de JPND LinkedIn pagina.
•    Houdt de Europese en ZonMw websites van JPND in de gaten

]]>
news-9090 Tue, 25 Oct 2022 11:00:00 +0200 Verpleging en verzorging in de startblokken voor de toekomst https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/verpleging-en-verzorging-in-de-startblokken-voor-de-toekomst/ Welke kennis is nodig voor de toekomst? Daarover discussieerden we tijdens het European Nursing Congress met 8 belangrijke spelers in de zorg. Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden moeten meer ‘gezien worden’, maar moeten ook hun eigen kracht zien. En of het nu op de werkvloer is of in de bestuurskamer, in de verpleegkundige professie moet meer worden geïnvesteerd. Lees wat er nog meer is besproken.