ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Sat, 06 Jun 2020 05:12:46 +0200 Sat, 06 Jun 2020 05:12:46 +0200 TYPO3 news-5739 Fri, 05 Jun 2020 10:31:00 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep complexe vragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-complexe-vragen-huisartsgeneeskunde/ Naar verwachting publiceren we na de zomer een subsidieoproep voor complexe vragen in de huisartsgeneeskunde. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is waarschijnlijk medio november 2020.  

Meer informatie over de exacte invulling en criteria vindt u te zijner tijd in de subsidieoproep. We publiceren de subsidieoproep op onze website en in onze nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg.

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Deze subsidieoproep wordt gefinancierd vanuit het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. Dit programma verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg en het patiënten welzijn te bevorderen. Eén van de doelen van het programma is het beantwoorden van diverse actuele en relevante kennisvragen uit prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde met daarbij de benodigde aandacht voor complexiteit van huisartsgeneeskundig onderzoek en multidisciplinair onderzoek in de eerste lijn.

Meer informatie

 

 

]]>
news-5770 Fri, 05 Jun 2020 09:53:03 +0200 Aanvullende subsidieronde voor projecten maatschappelijke diensttijd opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanvullende-subsidieronde-voor-projecten-maatschappelijke-diensttijd-opengesteld/ Vandaag is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd die projecten uit subsidieronde 4a - MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk in de gelegenheid stelt om extra budget aan te vragen voor uitbreiding van hun partnerschap met nieuwe partners. Hiermee kunnen zij MDT laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk. Het extra budget stelt de projecten in de gelegenheid om meer jongeren (uit verschillende groepen) te bereiken, binnen andere regio’s aanbod te genereren, het lerend vermogen rondom de MDT te versterken en/of aanbod in andere sectoren/interessegebieden aan te kunnen bieden.

Over de subsidieoproep

Een subsidieaanvraag kan alleen ingediend worden door de hoofdaanvrager van het project uit subsidieronde 4a. De deadline hiervoor is maandag 7 september 2020 15.00 uur. Het besluit wordt (onder voorbehoud) bekendgemaakt op 24 november 2020. De voorwaarden kunt u terugvinden in de subsidieoproep.

Wilt u aansluiten bij een project?

Denkt u dat u met uw organisatie bij kan dragen aan het uitbreiden van het MDT-netwerk?  Neem dan contact op met de projectleider van een van de projectleiders uit subsidieronde 4a. Een overzicht van deze projecten is te vinden op deze pagina (de projecten met ** achter de naam).

Mogelijk worden er ter voorbereiding op de uitbreiding van partnerschappen extra netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Dit initiatief komt vanuit het kernteam MDT om organisaties actief met elkaar in contact te brengen. Houd www.doemeemetmdt.nl, de nieuwsbrief en/of de LinkedIn in de gaten voor de data.

Over de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen. Meer weten? Kijk op www.doemeemetmdt.nl.

Meer weten?

]]>
news-5747 Tue, 02 Jun 2020 09:02:00 +0200 De impact van COVID-19 op kwetsbare mensen is groot https://www.parool.nl/amsterdam/uva-onderzoekers-zorg-krijgen-tijdens-lockdown-lastig-voor-nieuwe-gevallen~b21eca46/ Kwetsbaren zoals daklozen, eenzame ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld, hebben meer hulp nodig om de sociale impact van de coronamaatregelen te boven te komen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van onderzoek 'Coronatijden in Nederland' dat gefinancierd wordt door ZonMw. ‘Vooral nieuwe zorg is problematisch.’ Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum. news-5732 Wed, 27 May 2020 10:59:29 +0200 Eerste onderzoeksresultaten bezoek verpleeghuizen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-onderzoeksresultaten-bezoek-verpleeghuizen/ Bezoekers kunnen sinds kort onder strikte voorwaarden weer toegang krijgen tot verpleeghuizen in Nederland. De eerste onderzoeksresultaten naar deze nieuwe bezoekregeling zijn nu bekend. Sinds maandag 11 mei kunnen bezoekers weer beperkt toegang krijgen tot verpleeghuizen in Nederland. Op die dag begonnen 26 verpleeghuizen in Nederland een proef met het toelaten van bezoekers. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) volgen nauwgezet deze bezoekregeling. Dit onderzoek is opgezet namens alle Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland. Daarbij wordt vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook hoe verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen en de mate waarin iedereen zich daaraan houdt. De eerste bevindingen zijn inmiddels bekendgemaakt. De onderzoeksresultaten worden wekelijks teruggekoppeld aan het ministerie van VWS, die deze informatie gebruikt voor verdere besluitvorming over het in fases verruimen van het bezoek.

Zes netwerken

AWO-ZL en UKON zijn twee van de zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland. In het ZonMw-programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (KAWO) krijgen deze zes academische netwerken, verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg, structurele financiering om onderzoek uit te voeren. 

Factsheet met onderzoeksresultaten

De eerste onderzoeksresultaten naar de bezoekregeling zijn gebundeld in een facsheet. Meer hierover is te lezen op de website van de AWO-ZL.

 

]]>
news-5724 Mon, 25 May 2020 09:43:55 +0200 Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/helpen-wanneer-je-nodig-bent-ookditismdt/ MDT gaat over iets doen voor een ander. Juist in een lastige periode als deze, willen jongeren helpen. Om in deze behoefte tegemoet te komen, is er een laagdrempelige subsidieronde ingericht voor bestaande MDT-organisaties. Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT. Organisaties die een lopend of afgerond MDT-project hebben, konden hun projectvoorstel indienen. Hiervoor was per project maximaal € 50.000 beschikbaar. In totaal zijn er 19 projecten gehonoreerd, waarbij jongeren zich inzetten voor een ander én werken aan hun talentontwikkeling in aangepaste vorm. Bij het project MDT op Zuid 2.0. geven jongeren nu bijvoorbeeld digitale huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching aan kwetsbare scholieren en statushouders uit de buurt, die niet gewend zijn om thuis met school bezig te zijn. Deze jongeren dreigen door de situatie achterop te raken. De coaches bieden hen nu een luisterend oor en dagen scholieren uit om zich te ontwikkelen.

In de Zaanstreek gaan 100 jongeren onder de noemer 075 Heroes zich inzetten tegen eenzaamheid. Voor ouderen organiseren ze onder meer balkonworkouts en voor kinderen allerlei activiteiten tijdens de Ramadan. Young Impact helpt in heel Nederland jongeren met een beperking met online thuisopdrachten en challenges. Bij een project in de Utrechtse wijk Overvecht gaan 250 MDT-jongeren ouderen, mensen met een taalachterstand en basisschoolleerlingen helpen.

Op www.doemeemetmdt.nl/ook-dit-is-mdt is een overzicht te vinden van alle hulpinitiatieven.

Over MDT (maatschappelijke diensttijd)

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang. Namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doordat jongeren iets doen voor een ander en/of voor de samenleving, komen ze zelf ook een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun netwerk. MDT heeft ook tot doel mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Meer weten?

]]>
news-5692 Tue, 12 May 2020 12:46:39 +0200 Nieuwe studies naar corona in de ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-studies-naar-corona-in-de-ouderenzorg/ De uitbraak van het coronavirus COVID-19 leidt tot tal van nieuwe onderzoeken en initiatieven in de ouderenzorg. Dat blijkt uit een rondgang langs de academische werkplaatsen in deze sector. Zo startte binnen korte tijd een aantal nieuwe studies op het gebied van corona en de verpleeghuiszorg. Leiden en Groningen: onderzoek coronavirus in verpleeghuizen

Vanuit de academische werkplaatsen ouderenzorg in Leiden (UNC-ZH) en Groningen (UNO-UMCG) lopen nu onderzoeken naar het coronavirus in de verpleeghuizen. Het doel is om te leren van deze crisis en over het virus. Zo brengt een onderzoek de impact van de corona-epidemie in verpleeghuizen in heel Nederland in kaart. Dit gebeurt door analyse van de verslagen van de crisisteams die in alle verpleeghuizen zijn opgericht. Het belangrijkste doel is dat verpleeghuizen leren van elkaars genomen maatregelen. Daarnaast worden de wekelijkse rapportages gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Aan het onderzoek doen 40 zorgorganisaties mee.
Als onderdeel van bovengenoemde studie kijkt het UNO-UMCG vooral naar de impact van het coronavirus op ziekteverzuim, werkbelasting en werkstress onder medewerkers. Verder loopt er al een onderzoek naar familieparticipatie in de zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie. Deze studie schenkt ook aandacht aan de actuele ontwikkelingen. Juist de coronacrisis maakt duidelijk wat de impact is van het bezoekverbod en het wegblijven van de familie op het verzorgende personeel en de bewoners.


Limburg: oproep extra vrijwilligers

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) startte onlangs een initiatief om extra vrijwilligers als hulpkrachten voor de Limburgse ouderenzorg te zoeken. Aanmelden is nog steeds mogelijk! Door het coronavirus is de druk op de ouderenzorg groot. Daarom kan het zijn dat er meer medewerkers nodig zijn. Hulpkrachten werken niet alleen in de zorg, maar voeren ook ondersteunende taken uit die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.
Verder werken de zorgorganisaties van de AWO-ZL mee aan de landelijke initiatieven om de impact van COVID-19 in de verpleeghuis- en thuiszorgsector in kaart te brengen en aan initiatieven rond revalidatie van COVID-patiënten in de regio.


Tilburg: literatuurstudie en factsheets

De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University) deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crises of rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19 zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is gepubliceerd in een artikel in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG).
Verder worden tips uitgedeeld met behulp van 2 factsheets: 1 factsheet voor zorgmedewerkers en mantelzorgers en 1 factsheet voor het management van ouderenzorgorganisaties.

Nijmegen: website en enquête

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) heeft op haar website een speciale pagina ingericht met een overzicht van relevante informatie en mooie initiatieven. Je vindt hier bijvoorbeeld uitgebreide tips en adviezen van het UKON-expertteam psychologen voor hun collega’s. Daarnaast schreef UKON-voorzitter Raymond Koopmans een artikel naar aanleiding van actuele ontwikkelingen omtrent de coronacrisis en blogt onderzoeker Anke Persoon over haar terugkeer als verpleegkundige in het verpleeghuis. Afgelopen week deed het UKON samen met het Amsterdam UMC een oproep aan psychologen, artsen en verpleegkundig specialisten om een enquête in te vullen, met als doel de gevolgen van de coronamaatregelen voor probleemgedrag in verpleeghuizen in kaart te brengen.

Amsterdam: onderzoek en informatie

Ook het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam UMC (UNO-VUmc) bundelde alle actuele informatie op een speciale pagina. Op de website staat onder meer informatie over het onderzoek Inzicht in symptomen en beloop van verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19, dat onlangs startte. Er is verder ook informatie te vinden over het nieuwe behandeladvies voor ouderen. Het gaat om specifiek (geriatrische) revalidatie van ouderen die COVID-19 hebben gehad. Medewerkers van verschillende academische werkplaatsen werkten hieraan mee.
Op de site van UNO-VUmc staat veder ook een oproep om ideeën, initiatieven en kennisvragen te delen via het Coronaloket van Vilans. Deze kennisvragen worden door Vilans vervolgens doorgegeven aan de verschillende academische netwerken ouderenzorg van SANO.
Tot slot schenkt de website aandacht aan het grootschalige onderzoek dat onlangs startte. In 3 verpleeghuizen verspreid over Nederland worden binnen 2 weken tijd bewoners en medewerkers systematisch getest op besmetting met COVID-19. Dit is om snel beter inzicht te krijgen in hoe het virus zich binnen het verpleeghuis verspreidt.

 

]]>
news-5688 Tue, 12 May 2020 07:10:19 +0200 ‘Mensen met dementie beseffen dat hun partner of kind niet geweest is’ https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2020/#c59366 Op deze bijzondere Dag van de Verpleging bedanken we alle verpleegkundigen! Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid. Onder andere in het interview met Linda Riethoff: 'Achteraf herinneren mensen met dementie zich vaak niet dat hun partner of kind op bezoek was, maar nu vragen ze wel steeds naar deze familieleden. Er is dus wel degelijk een besef dat hun partner of kind niet geweest is.’ news-5689 Tue, 12 May 2020 07:09:00 +0200 ‘Hier kan geen teambuilding tegenop’ https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2020/#c58967 Ook wijkverpleegkundige Kim de Groot hebben wij geïnterviewd in het kader van de Dag van de Verpleging: 'Ik vind het prachtig om te zien hoe flexibel verpleegkundigen en verzorgenden zijn. Je ziet nu wijkverpleegkundigen in een verpleeghuis werken, en spv’ers in de psychogeriatrie. Alle bestaande muren zijn weg, laten we ook na de crisis ervoor zorgen dat zulke uitwisselingen doorgaan.' news-5673 Thu, 07 May 2020 16:00:00 +0200 Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 Programma open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-wetenschap-voor-de-praktijk-binnen-covid-19-programma-open/ Vanaf vandaag kunnen onderzoeksinstellingen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden gezamenlijk een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 19.00 uur. Praktijkgerichte problemen

Organisaties zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden en openbaar vervoer worden voor praktische problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen onderzoeksvragen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische problemen kunnen verminderen of oplossen.

Subsidieoproep

Deze kortlopende subsidieoproep staat 2 weken open voor aanvragen van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen, instituten) en (maatschappelijke) instellingen, ondernemingen of lokale overheden. Wetenschappelijke organisaties kunnen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor de inzet van wetenschappelijke expertise of actieonderzoek in hun activiteiten, bedrijfsprocessen of lokale beleid gericht op het aanpakken van een probleem gerelateerd aan de coronacrisis. Per aanvraag is maximaal € 25.000,- beschikbaar voor projecten met een looptijd van maximaal 6 maanden.

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

Deadline indienen 25 mei 2020, 19.00 uur
Besluit toekenning 5 juni 2020
Uiterlijke startdatum 22 juni 2020

Het COVID-19 Programma

Het onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek naar de effecten van de coronacrisis en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn 3 aandachtsgebieden:

1.    Voorspellende diagnostiek en behandeling
2.    Zorg en preventie
3.    Maatschappelijke dynamiek
Subsidieoproepen voor onderzoek gericht op deze gebieden zijn op 1 en 6 mei 2020 online gegaan.

Meer informatie

]]>
news-5658 Thu, 07 May 2020 11:00:00 +0200 Muziek en dementie, projecten in coronatijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/muziek-en-dementie-projecten-in-coronatijd/ “Samen zingen maakt herinneringen, verhalen en emoties los. Het gevoel verbonden te zijn met andere mensen, is in deze coronatijd van levensbelang”, zegt zangeres en trainer Maartje de Lint, initiator van de training 'Zingen in de zorg'. Zij vond een oplossing om in deze tijd een stimulans te geven aan dit initiatief. Ook de Stichting Participatie met Dementie vond een oplossing voor het opschorten van de activiteiten van hun Participatiekoren, waaraan zangers met en zonder dementie klassieke muziekstukken zingen, vanwege de coronabeperkingen. Zingen in zorg

“Het ervaren van muziek is één van de laatste dingen in het brein dat verdwijnt bij mensen met dementie, het muzikale geheugen blijft lang intact. Zorgprofessionals en naasten van mensen met dementie merken dat mensen met dementie volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen en luisteren naar liedjes van vroeger. Het beïnvloedt de stemming positief en is een uitstekende manier om contact te maken. Depressie en onrust worden minder en kwaliteit van leven neemt toe. Ook voor mensen met dementie in een vergevorderd stadium", zegt Prof. Anna-Eva Prick, die als onderzoeker verbonden is aan de Stichting ‘Muziek als Medicijn. Daarom ontwikkelde Maartje de Lint een methodiek die de levenskwaliteit van zowel de zorgvrager als de zorgverlener verhoogt. Door samen te zingen op de werkvloer bij dagelijkse zorg, zowel bij één-op-één momenten als in groepsverband, wordt een positieve werksfeer gecreëerd. Het verlaagt stress bij de zorgvrager én bij de zorgverlener. Op een non-verbale manier wordt contact en verbinding gemaakt waardoor zorgmomenten soepeler kunnen verlopen.

De oplossing in coronatijd

Op dit moment kan De Lint zorgprofessionals niet persoonlijk meer trainen op de locatie. Dat terwijl zingen juist ook in deze tijd van grote waarde kan zijn. Daarom ontwikkelt zij een de e-learning module 'Ik Zing in de Zorg', met een financiële bijdrage uit de regeling 'Covid-19 creatieve oplossingen' van ZonMw. De e-learning zal bestaan uit videolessen met praktische voorbeelden. Hierin worden de stappen behandeld als: durf jij -nog niet- te zingen, samen zingen, volgen en leiden tijdens het zingen en het zingen van persoonlijke liederen. Bij deze e-learning wordt ook optioneel een muziekboek meegeleverd. De Lint: “Nu het niet mogelijk is persoonlijk aanwezig te zijn op locatie, kan ik via de e-learning de zorgprofessionals met essentiële informatie op afstand coachen en van feedback voorzien. Door middel van video-bellen kan er ook daadwerkelijk intervisie plaatsvinden.” Naar verwachting is deze e-learning eind mei beschikbaar.
Op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsbrief via www.maartjedelint.com.

Participatiekoren

De stichting Participatie met Dementie organiseert sinds 2018 o.a. de Participatiekoren in Haarlem, Bergen NH, Schiedam en Helmond. Zangers met en zonder dementie voeren de hoogtepunten uit de Matthaüs Passion uit tijdens het ‘Erbarme dich’ concert rondom Pasen. De hoogtepunten worden afgewisseld met persoonlijke passieverhalen van mensen met dementie. Participatiekoren is één van de geselecteerde kunstinitiatieven voor het ‘Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de Langdurige zorg en ondersteuning' dat gefinancierd wordt door ZonMw in samenwerking met Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Projectleider Zwiers: “In onze Participatiekoren worden mensen met dementie in een sociale omgeving uitgedaagd om klassieke muziek te zingen. Dat is goed voor het behoud van hersenfuncties, het zelfvertrouwen en zelfbeeld”.

Muzikale herinneringen op “Wij zijn Nico”

De ‘Erbarme dich’ concerten die gepland stonden rondom Pasen zijn opgeschort tot dit najaar, maar de behoefte voor het zingen en het delen van de verhalen blijven. Ondanks de beperkende maatregelen die het coronavirus heeft opgelegd, is er nog genoeg dat er gedaan kan worden om niet alleen de leden maar ook anderen met dementie cultureel te laten participeren. Daarom heeft de stichting  ‘Wij zijn Nico’ opgericht. Een platform met podcasts waar persoonlijke verhalen worden gedeeld en muzikale herinneringen opgehaald  van mensen die kampen met dementie. Mooie, ontroerende, krachtige, bijzondere verhalen die uitnodigen tot gesprek. Verhalen die voortkomen uit muzikale herinneringen. "Naast deze podcasts geven experts tips en adviezen om de moed erin te houden en worden er creatieve en culturele ideeën en activiteiten verzameld om zelf of samen te doen”.
Interesse? Kijk op www.wijzijnnico.nl en word vriend van…!

Meer informatie

]]>
news-5665 Thu, 07 May 2020 08:26:54 +0200 Programmeringsstudie Geriatrische Revalidatie en Eerstelijnsverblijf van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programmeringsstudie-geriatrische-revalidatie-en-eerstelijnsverblijf-van-start/ Deze maand start binnen het programma Beter Thuis een project uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg en het eerstelijnsverblijf. Deze standaarden kunnen zorgverleners en zorgorganisaties ondersteunen bij het leveren van goede kortdurende intensieve zorg en behandeling aan hun cliënten en maken deze zorgverlening bovendien inzichtelijker. Naar verwachting is de ontwikkelagenda eind 2020 gereed. Sectoren in ontwikkeling

In Nederland wordt kortdurende intensieve zorg en behandeling onder andere via de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en het eerstelijnsverblijf (ELV) aangeboden. De ontwikkelingen binnen deze zorgvormen en de lokale diversiteit maakt dat er behoefte is aan kwaliteitsstandaarden.

Ontwikkelagenda

Welke standaarden zijn er nodig? Welke moeten er het eerst worden ontwikkeld? En welke noodzakelijke kennis ontbreekt er nog? Bij de beantwoording van deze vragen worden veel partijen betrokken die een rol spelen bij GRZ en ELV, zoals ouderen- en patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, bestuurders, onderzoekers, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

De vragen worden niet alleen beantwoord door literatuur-/documentenonderzoek, maar ook door consensusbijeenkomsten met experts en belanghebbenden. Hierdoor zal de ontwikkelagenda goed aansluiten bij het veld en ligt er na dit project een duidelijk plan voor de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden.

De bestaande beschrijvingen van GRZ en ELV zullen in samenhang worden onderzocht aangezien GRZ en ELV deel uitmaken van een zorgcontinuüm. Het gezamenlijk bespreken van GRZ en ELV leidt ertoe dat er aandacht zal zijn voor de overlappende én voor de unieke kenmerken van beide zorgvormen.

Programma Beter Thuis

Vanuit het programma Beter Thuis werken we aan kwaliteitsontwikkeling binnen de GRZ, het ELV en de GZSP. Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en 'beschrijvingen van goede zorg' op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doen wij door:

 • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
 • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
 • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.
 • het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming met de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld.

De programmeringsstudie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere programmering Beter Thuis.

Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen branchevereniging ActiZ, beroepsvereniging Verenso en GR-onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg.

Meer informatie

Programma Beter Thuis

Project Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatie en Eerstelijns verblijf: een programmeringsstudie

]]>
news-5661 Wed, 06 May 2020 14:42:44 +0200 Subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek” binnen COVID-19 Programma open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-maatschappelijke-dynamiek-binnen-covid-19-programma-open/ De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van ideeën op 25 mei 2020, 19.00 uur. Het COVID-19 Programma

Het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Deze subsidieoproep betreft alleen aandachtsgebied 3 “Maatschappelijke dynamiek” en heeft een totaal te verdelen subsidiebudget van € 6,5 miljoen. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 1 en 2 is op 1 mei 2020 gepubliceerd met als deadline 14 mei 2020, 14.00 uur. Lees hier meer informatie daarover.  

Aandachtsgebied Maatschappelijk dynamiek

Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Uitnodiging tot onderzoek

Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Onderzoek richt zich niet alleen op uitdagingen tijdens deze pandemie, maar ook op de situatie na de coronacrisis. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij prioritaire thema’s zoals hieronder beschreven.

Prioritaire thema’s

Een multidisciplinair expertpanel onder voorzitterschap van Jet Bussemaker heeft de volgende prioritaire thema’s voorgedragen, waarbij op bijbehorende onderwerpen ingediend kan worden:

 1. Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
  Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen.    
 2. Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
  Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven.  
 3. Onderzoek naar de economische veerkracht
  Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken.

Deze thema’s hebben de hoogste urgentie om onderzocht te worden. Projectideeën moeten aansluiten bij een of meerdere van deze thema’s. In de tekst van de subsidieoproep zijn de thema’s en onderwerpen nader toegelicht.

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

Deadline indienen projectidee
Ontvangst advies van de commissie
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Ontvangst van het commentaar van beoordelaars
Deadline indienen wederhoor
Besluit
Uiterlijke startdatum

25 mei 2020, 19.00 uur
Rond 18 juni 2020
29 juni, 14.00 uur
6 juli 2020
8 juli 2020, 12.00 uur
Rond 23 juli 2020
3 augustus 2020

Op korte termijn wordt de subsidieoproep ook in het Engels op de ZonMw-website gepubliceerd.

Meer informatie

 

]]>
news-5655 Wed, 06 May 2020 06:07:15 +0200 Vaardig leren omgaan met patiënten met ‘vage klachten’ https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/vaardig-leren-omgaan-met-patienten-met-solk/ Het contact tussen huisartsen en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) loopt vaak vast op de communicatie. Ineffectieve zorg is het gevolg. Onderzoeker en huisarts Juul Houwen onderzocht waar het misgaat en ontwikkelde het onderwijstrainingsprogramma SOLK. In een interview vertelt hij de 5 belangrijkste tips. news-5643 Fri, 01 May 2020 10:42:37 +0200 Zorgstandaard Dementie is vernieuwd https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020/ Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. De herziening van de Zorgstandaard Dementie vond plaats als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. news-5620 Tue, 28 Apr 2020 14:27:40 +0200 Terugblik online bijeenkomst leernetwerken langdurige zorg en verward gedrag https://www.platform31.nl/nieuws/terugblik-online-bijeenkomst-leernetwerken-langdurige-zorg-en-verward-gedrag Hoe houd je een leernetwerk, waarbij een niet vanzelfsprekende samenwerking tussen verschillende disciplines centraal staat, in tijden van coronamaatregelen in stand? Dit was één van de vragen die aan bod kwamen bij de online projectleidersbijeenkomst voor leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag op vrijdag 17 april. news-5610 Thu, 23 Apr 2020 15:34:27 +0200 Invulling onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’) online https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/invulling-onderzoeksprogramma-covid-19-second-wave-online/ Vandaag publiceren we het COVID-19 onderzoeksprogramma (‘second wave’). Het programma kent drie aandachtsgebieden:

 1.  Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2.  Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Voor elk aandachtsgebied prioriteert een expertpanel op zeer korte termijn de onderzoeksonderwerpen. Wie zitting hebben in deze expertpanels publiceren we volgende week op de programmapagina van ZonMw. Nadat zij de onderzoeksonderwerpen hebben vastgesteld worden de aandachtgebieden in subsidieoproepen uitgewerkt. Het programma kent drie subsidie mogelijkheden: urgente onderzoeksvragen traject, bottom-up ronde en een traject voor beleids- en praktijkimpulsen. Binnen het traject urgente onderzoeksvragen moeten de projecten heel snel worden beoordeeld en opstarten. Daarom is een sterk verkorte procedure noodzakelijk. Bij dit traject nodigt ZonMw onderzoeksgroepen uit om een aanvraag in te dienen. Het traject bottom-up ronde wordt gedurende korte tijd (twee weken) opengesteld voor het indienen van projectideeën binnen de door de expertpanel geprioriteerde thema’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een projectidee en versnelde procedure. Voor beleids- en praktijkimpulsen is in het programma budget beschikbaar voor kleine projecten en studies, tot een maximum van € 25.000. De wijze waarop dit traject wordt vormgegeven, wordt nog bepaald.
Meer toelichting over de aandachtsgebieden en de instrumenten staat in de programmatekst.

Tijdschema

Op dit moment hanteren we onderstaand tijdschema. Kijk voor het actuele tijdschema op de programmapagina.

 • Binnenkort nodigen we de onderzoeksgroepen voor het traject urgente onderzoeksvragen uit. Medio mei worden de eerste honoreringen binnen dit traject bekend gemaakt.
 • Uiterlijk 1 mei publiceren we de subsidieoproep van de bottom-up ronde aandachtsgebied 1 en 2 op de ZonMw en NWO-subsidiekalender.
 • 6 mei publiceren we de subsidieoproep van de bottom-up ronde aandachtsgebied 3 en de beleids- en praktijkimpulsen op de ZonMw en NWO-website.
 • Naar verwachting kunnen de eerste projecten van de bottom-up ronde eind juni/begin juli gehonoreerd worden.

Meer informatie

Bekijk de programmatekst

Contact

Mail voor inhoudelijke vragen over dit programma naar: COVID19@zonmw.nl.

]]>
news-5608 Thu, 23 Apr 2020 10:33:49 +0200 Nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-voor-onderzoek-naar-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/ Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 9 juni 2020. Voor het indienen van de subsidieaanvraag heeft u tot 2 september 2020 14.00 uur. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig om te weten wat werkt in hun handelen, en moeten dit ook kunnen toepassen. De subsidieoproep die nu open staat richt zich op onderzoekslijn 4: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

Het herkennen en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt om basis- en specialistische kennis en vaardigheden. Professionals in zorg- en hulpverlening, gemeenten, politie en justitieorganisaties en onderwijs werken samen binnen de aanpak en zetten hierbij allemaal hun eigen specialisme in. Het is belangrijk te onderzoeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hierbij hebben en hoe deze kennis en vaardigheden (onder welke voorwaarden) benut kunnen worden in de praktijk.

De subsidieoproep richt zich op aanvragen op het gebied van onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. Deze onderzoekslijn bestaat uit 2 thema’s:

 1. professionaliteit
 2. organisatorische context

Beschikbare budget en looptijd

Voor deze ronde is 300.000,- euro beschikbaar (max. 150.000 euro per aanvraag). Projecten dienen uiterlijk 15 december 2020 te starten en hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Meer informatie en indienen

Voor meer informatie en voor het indienen van uw vooraanmelding kunt u contact opnemen met ghnt@zonmw.nl of +31 70 349 52 06.

Meer weten?

 

]]>
news-5579 Mon, 20 Apr 2020 10:19:00 +0200 Resultaten vragenlijstonderzoek project DEDICATED https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-vragenlijstonderzoek-project-dedicated/ In september 2017 startte het DEDICATED project binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, met als doel de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In dit project is een survey gehouden onder helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, over wat zij nodig hebben in de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie. Achtergrond

In de palliatieve zorg voor mensen met dementie, thuis en in het verpleeghuis, is een belangrijke rol weggelegd voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij staan dichtbij de cliënt en zijn of haar naasten en kunnen daarom veel te weten komen over wensen en behoeften. Toch is het niet altijd makkelijk om zorg op maat te bieden. Mensen met dementie hebben vaak complexe zorgbehoeften, die van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen en die gedurende de tijd veranderen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we zorgverleners het beste kunnen ondersteunen, zodat zij de best mogelijke palliatieve zorg kunnen bieden aan mensen met dementie.

Methode

Om te onderzoeken op welke vlakken helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen behoefte hebben aan extra ondersteuning, is er een online vragenlijst afgenomen. Ook is de gewenste vorm van ondersteuning onderzocht. Via lokale en landelijke partners van het project is de vragenlijst door Nederland verspreid. De vragenlijst is opgezet aan de hand van literatuur. Daarnaast liet het Dedicated team zich adviseren door zorgprofessionals en experts, om de lijst zo volledig en toepasbaar mogelijk te maken. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan bod: dagelijkse zorg, communicatie over het levenseinde, interprofessionele samenwerking en transities van thuis naar het verpleeghuis.

Resultaten

De resultaten en bevindingen zijn gepubliceerd in een artikel in Journal of Nursing Scholarship: 'Nursing staff needs in providing palliative care for persons with dementia at home or in nursing homes: a survey'. Een beknopt overzicht vindt u in de publiekssamenvatting van de survey.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

 

]]>
news-5585 Fri, 17 Apr 2020 15:00:00 +0200 Start onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-onderzoeksprogramma-covid-19-second-wave/ Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Daarom start ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO en in aanvulling op de ‘first wave’ binnenkort met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling, herstel van deze infectieziekte en bredere maatschappelijke vraagstukken daarover. Het programma zal naar verwachting eind april openen voor indiening. Gezien de grote belangstelling voor onderzoek naar de coronacrisis, willen we alvast inzicht geven in de voorziene hoofdlijnen van het programma.

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar coronavirus (COVID-19)

Het programma wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en OCW en door NWO. Er is een budget van € 27 miljoen beschikbaar voor subsidies aan onderzoeks- en praktijkprojecten. In dit nieuwe programma zal ruimte zijn voor verschillende typen onderzoek (van fundamenteel tot actie-onderzoek). Naast nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken is onderzoek nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn.

Drie grote aandachtsgebieden voorzien in dit COVID-19 onderzoeksprogramma

Het programma zal zich richten op drie grote aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie, inclusief transmissie
 3. Maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen

Nadere duiding van de aandachtsgebieden volgt bij bekendmaking van het programma (zie tijdschema).
Op dit moment wordt voor elk aandachtsgebied een expertpanel geformeerd van diverse experts uit het veld. Deze panels bestaan uit wetenschappelijke en praktijk-experts. De panels hebben als taak om binnen hun aandachtsgebied onderzoeksonderwerpen (of thema’s) te prioriteren.

Aanpak

Voor ieder aandachtsgebied stelt ZonMw op drie werkwijzen subsidies beschikbaar:
Zo is er de ultra snelle werkwijze via welke subsidie beschikbaar is voor vragen die zeer urgent moeten wordt opgepakt, ook omdat de antwoorden nodig zijn voor de bestrijding in deze fase van de pandemie. Voor deze werkwijze wordt zo spoedig mogelijk op uitnodiging ingediend. Een tweede werkwijze betreft thematische, bottom-up rondes voor onderzoeksvoorstellen. Als derde werkwijze zijn er de zogenoemde beleids-en praktijkimpulsen gericht op kleine projecten en studies. Deze is gericht op het (snel en kort) oppakken van concrete beleidsvragen en het geven van praktijkimpulsen.

Naar verwachting kunt u eind april op de ZonMw-subsidiekalender meer gedetailleerde informatie vinden over het COVID-19 programma.

Tijdschema

 • Eind april is de programmatekst van het gehele programma gereed.
 • De bekendmaking van het programma zal plaatsvinden via een nieuwsbericht eind april/begin mei.
 • De honoreringen van de urgente onderzoeksvragen worden eind mei bekendgemaakt.
 • Openstelling van de thematische subsidierondes is eind april/begin mei.

Meer informatie

]]>
news-5574 Wed, 15 Apr 2020 09:00:54 +0200 6 projecten van start voor betere zorg voor ouderen tijdens de coronacrisis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/6-projecten-van-start-voor-betere-zorg-voor-ouderen-tijdens-de-coronacrisis/ De regeling om creatieve oplossingen te bieden voor de zorg en voor kwetsbare groepen in de samenleving in de coronacrisis, leverde 6 projecten op die specifiek gericht zijn op ouderen. In totaal hebben binnen deze regeling 18 projecten nu een financiële impuls toegekend gekregen. De komende tijd wordt wekelijks bekend gemaakt welke projecten er nog meer van start gaan. Het is niet meer mogelijk om nog aanvragen in te dienen. Creatieve oplossingen voor beter zorg voor ouderen

Dit zijn de projecten voor ouderen die van start gaan:

 • Oefenkit thuisrevalidatie voor patiënten met een neurologische aandoening op leeftijd met een verminderde handfunctie
  Dit project is gericht op het ontwikkelen van een niet-digitale kit, met daarin een eenvoudige en praktische handreiking waarmee ouderen direct aan de slag kunnen.
   
 • Over Ondersteuning bij zelfredzamer wassen en douchen bij thuiswonende ouderen tijdens deze coronacrisis
  Binnen dit project worden zelfzorg-instructiefilmpjes en -instructiekaarten ontwikkeld, die passen bij de corona-richtlijnen op het gebied van verantwoord kunnen wassen en douchen door de cliënt zelf of met hulp door de mantelzorger. Deze materialen worden beschikbaar gesteld via veelgebruikte internetkanalen, beeldbellen en andere vormen van eHealth.
   
 • Eenzaamheid te lijf
  Webish heeft een de video-oplossing ontwikkeld die op ieder apparaat met een internetverbinding tot stand kan komen, zonder dat er software voor moet worden gedownload. Dit project zorgt ervoor dat deze oplossing breed beschikbaar wordt en toegankelijk voor groepen die nu nog in een (digitaal) isolement verkeren.
   
 • Zo doen we dat in Vinkel!
  Wat moeten ouderen die niet meer mee kunnen doen met de hechte gemeenschap in een klein dorp? Dit project zorgt voor allerlei leuke en inventieve activiteiten die zorgen dat iedereen (o.a. kinderen, ondernemers, carnavalsclub) mee kan doen om de ouderen te blijven betrekken.
   
 • Hoe help ik mezelf als ik thuis ben gevallen?
  Er is een scala aan tips beschikbaar over wat je kunt doen als je gevallen bent. Deze kennis is echter voornamelijk bekend bij zorgprofessionals en dat is nou net de groep waar thuiswonende ouderen in deze coronacrisis minder op kunnen bouwen. Dit project zorgt voor het verzamelen van de tips en de verspreiding ervan onder ouderen.
   
 • Webinar digitaal bezoeken van kwetsbare ouderen en andere mensen in tijden van corona op dinsdag 26 april 2020
  Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers doen momenteel veel digitaal, waaronder het ‘bezoeken’ van mensen die langdurig verzorgd worden zoals ouderen. Dit project doet een inventarisatie van het effect en het succes van die digitale bezoeken.

Grote belangstelling voor de regeling

Tot nu toe zijn er 2 beoordelingsvergaderingen geweest waarin de eerste 53 projecten zijn beoordeeld. Vanwege het overweldigende aantal ingediende aanvragen is de regeling inmiddels gesloten. De verwachting is dat 46 tot 93 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) een financiële impuls krijgen.

Meer informatie

]]>
news-5569 Tue, 14 Apr 2020 15:22:49 +0200 Eerste gehonoreerde onderzoeksprojecten subsidieregeling COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-gehonoreerde-onderzoeksprojecten-subsidieregeling-covid-19/ Op korte termijn starten acht projecten die direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Dit is het eerste resultaat van de opdracht van het ministerie van VWS aan ZonMw om acuut onderzoek te financieren met directe impact op de huidige corona pandemie. Hoogste prioriteit, snelle actie nodig

Door een expert panel zijn onderwerpen geïnventariseerd en geprioriteerd. Acht onderwerpen hebben de hoogste prioriteit gekregen omdat ze mogelijk direct effect hebben op de volksgezondheid. Vervolgens zijn gericht onderzoekers gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen op deze onderwerpen. Gezien de noodzaak om snel te handelen, is gekozen voor deze (zeer) korte aanvraagprocedure die resulteerde in het toekennen van subsidies aan deze acht onderzoeken. In totaal is een budget van € 5,5 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld.

Gehonoreerde projecten

De projecten die een incidentele subsidie ontvangen, hebben de volgende onderwerpen:

 • Onderzoek naar onder andere het verloop van de ziekte, langetermijnprognose, kruisreactiviteit, her-infectie, en het verloop van immuunrespons over de tijd in relatie tot prognose. Hiertoe wordt een cohort gevolgd van personen die hersteld zijn van COVID-19 (RECoVERED studie);
 • Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen (CoKids studie);
 • Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON studie);
 • Een farmacotherapeutische trial met anakinra bij COVID-19-patiënten op de intensive care (ANACOR-IC);
 • Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen;
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de impact van sociale isolatie op kwetsbare populaties en welke steun kwetsbare groepen hierbij nodig hebben;
 • Trial van chloroquine en hydroxychloroquine-behandeling in patiënten die opgenomen zijn met matige tot ernstige COVID-19 (ARCHAIC studie);
 • Medicijnontwikkeling: studies naar veiligheid en werkzaamheid van antilichamen tegen het coronavirus.

Vrijwel alle projecten zijn samenwerkingsverbanden van meerdere universitair medische centra, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk kunnen starten. Uitgebreidere projectinformatie volgt op www.zonmw.nl/corona-onderzoek.

Actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 en andere subsidiemogelijkheden

Naast de al verstrekte incidentele subsidies zijn er meer subsidiemogelijkheden. Om te voldoen aan de grote vraag naar oplossingen en antwoorden, start ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO binnenkort met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de COVID-19-pandemie, bestrijden van de pandemie en de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de pandemie. Vanuit dit programma gebruiken we verschillende subsidiemechanismen, waaronder ook meer open subsidieoproepen. Deze oproepen worden geplaatst op de ZonMw-subsidiekalender. Meer informatie volgt hierover in april.

Naast deze initiatieven, liep in de afgelopen tijd ook een regeling gericht op kleine projecten met praktische oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Daarnaast werd de SET-regeling uitgebreid. Beide regelingen zijn inmiddels weer gesloten. Ook ging het implementatienetwerk Virus Outbreak Data Access Network (VODAN) van start.

Belangrijk: Open access publicaties, juist in deze tijd

Alle publicaties voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk is gesubsidieerd binnen deze regeling dienen onderzoekers onmiddellijk (zonder embargo) Open Access beschikbaar te stellen met een open licentie. Zo delen we zo snel mogelijk nieuwe kennis die kan bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid omtrent COVID-19. Onderzoeksresultaten die geproduceerd worden binnen dit programma dienen bovendien gedeeld te worden in lijn met de Joint statement on sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (nCoV) outbreak.

Meer informatie over ZonMw en het coronavirus

]]>
news-5565 Tue, 14 Apr 2020 11:04:27 +0200 Subsidieoproep MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-opengesteld/ Subsidieronde 4b van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is vandaag opengesteld. Met deze subsidieronde wordt bijgedragen aan verdere uitbreiding van het MDT-netwerk met aanvullende partnerschappen. Hiermee kunnen op steeds meer plekken in het land MDT’s worden aangeboden aan jongeren bij een verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties. MDT schaalt op door te versterken wat werkt. ZonMw nodigt met deze subsidieoproep uit tot het uitbreiden van het MDT-netwerk met:

 • proeftuinen die door willen gaan met MDT en kunnen opschalen;
 • partnerschappen uit subsidieronde 4a die in één of meer nieuwe regio’s een MDT-aanbod willen opzetten met lokale partners en daar aanvullend zijn op het bestaande MDT-aanbod;
 • nieuwe organisaties met een bestaand netwerk gericht op jongeren, die voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen voor de inrichting van MDT-programma’s, die een MDT-partnerschap kunnen vormen of die alle MDT-rollen zelf kunnen vervullen, en goede redenen hebben om zelfstandig te opereren en aanvullend zijn op het bestaande MDT-aanbod.

Vooraanmelden aanvraag verplicht

Indien u een subsidieaanvraag wilt indienen voor subsidieronde 4b, dient u deze eerst aan te melden via dit formulier. De deadline voor deze vooraanmelding is woensdag 20 mei 2020, 12.00 uur. Aanvragen die niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is maandag 15 juni 2020, 12.00 uur.

Meer informatie over de subsidieaanvraag

In de subsidieoproep leest u meer details en de randvoorwaarden. In de periode tussen 20 april 2020 en 12 mei 2020 worden er informatiebijeenkomsten via Zoom georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer uitleg gegeven over de subsidieoproep en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit formulier. Tevens wordt er medio april een digitale brochure gepubliceerd waarin u achtergrondinformatie, antwoord op veelgestelde vragen en tips vindt voor het schrijven van uw subsidieaanvraag.

Over de maatschappelijke diensttijd

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang. Namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doordat jongeren iets doen voor een ander en/of voor de samenleving, komen ze zelf ook een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun netwerk. MDT heeft ook tot doel mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Meer weten?

]]>
news-5560 Tue, 14 Apr 2020 07:25:25 +0200 Effectief leren verbetert de zorg nu én in de toekomst https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/effectief-leren-verbetert-de-zorg-nu-en-in-de-toekomst/ Wat zijn de ingrediënten voor een effectieve leerstrategie in de zorg? En met welke vormen van werkplek leren verbeter je de zorg? Bekijk de eerste ervaringen en tips van projecten in het verpleeghuis, het ziekenhuis en de thuiszorg. news-5559 Fri, 10 Apr 2020 15:30:03 +0200 Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-eerste-creatieve-oplossingen-voor-aanpak-coronavirus-covid-19/ Van de vele ingediende creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) kunnen de eerste 18 projecten van start. Dat worden er binnenkort meer, want er zijn overweldigend veel ideeën ingediend die allemaal zorgvuldig beoordeeld worden. Met het toekennen van deze ideeën, is er nog ongeveer €490.000,- budget beschikbaar. De komende tijd wordt wekelijks bekend gemaakt welke projecten er van start gaan. 18 projecten kunnen beginnen

Tot nu toe zijn er 2 beoordelingsvergaderingen geweest waarin de eerste 53 projecten zijn beoordeeld. 18 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen. Alleen projecten die zowel op kwaliteit als relevantie positief beoordeeld worden, ontvangen een financiële impuls. .

Variatie aan creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19)

De regeling is bedoeld om creatieve oplossingen te bieden voor de zorg en voor kwetsbare groepen in de samenleving. “De variatie aan oplossingen die we hebben ontvangen is enorm”, vertelt projectmanager Alice Lamain. De projecten die van start gaan bieden oplossingen voor een verscheidenheid aan doelgroepen die momenteel worden geraakt door de coronacrisis. “Van mentale ondersteuning voor zorgprofessionals tot een leefstijlapp voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot  het te lijf gaan van eenzaamheid met behulp van video-oplossing die breed beschikbaar wordt gesteld.”

Wilt u meer informatie over de gehonoreerde projecten? Bekijk dan hier het overzicht.

Meer oplossingen binnenkort van start

Er zijn meer dan 100 creatieve oplossingen ingediend die nog beoordeeld moeten worden. Dagelijks komen er nog eens gemiddeld 30 offerteformulieren binnen. Vanwege het overweldigende aantal ingediende aanvragen sluit de regeling op zondag 12 april 2020 om 23.59 uur. De verwachting is dat ZonMw rond de 250 aanvragen ontvangt. Daarvan kunnen 46 tot 93 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) een financiële impuls krijgen.

Meer informatie

 

]]>
news-5537 Tue, 07 Apr 2020 17:02:00 +0200 Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geestelijke-verzorging-thuis-een-overzicht-voor-professionals/ In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie voor professionals.  

De brede inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein. Het gaat bijvoorbeeld om geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, centra voor levensvragen en leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. Maar het is ook van belang voor huisartsen, hun praktijkondersteuners en medewerkers van sociale wijkteams.

‘We hebben speciaal voor professionals en andere betrokkenen gewerkt aan een concreet en handzaam overzicht, gerangschikt naar aard van de activiteiten’, legt projectleider en hoogleraar Geestelijke Verzorging Gaby Jacobs uit. ‘Het overzicht helpt professionals om het wiel niet opnieuw uit te vinden: ze kunnen rondom een thema, doelgroep of hun eigen of een andere beroepsgroep op zoek gaan wat er al is aan scholing of onderzoek en daar in hun activiteiten op voortbouwen.’

Gaby Jacobs vertelt: ‘We geven een overzicht van relevante begeleidingsprojecten en -interventies; scholingen en scholingsmaterialen; verwijs- en screeningsinstrumenten, en van onderzoeksprojecten en publicaties in het Nederlandstalige vakgebied in de periode 2010-heden. Het is niet uitputtend, en vooral bedoeld als hulpmiddel en inspiratiebron om op verder te bouwen. We hebben een onderverdeling gemaakt naar beroepsgroep en doelgroep en bij ieder item ook aangegeven welke thema’s aan de orde zijn. Ook zijn er materialen geclusterd.’

‘Het viel me op dat er op sommige terreinen al veel is ontwikkeld: scholing rondom signalering van vragen over zingeving bijvoorbeeld. Ook komen specifieke methodieken in beeld, waaronder luisterconsulten, het werken met kaarten en levensverhalen. En tot slot zie je ook nieuwe terreinen opkomen, zoals geestelijke verzorging in rampgebieden en onderzoek naar de effecten van geestelijke verzorging.’

Meer informatie

Contact

Yvette Nelen, communicatieadviseur Universiteit voor Humanistiek, y.nelen@uvh.nl

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5542 Tue, 07 Apr 2020 09:56:16 +0200 Betere zorg voor jonge mensen met dementie bij probleemgedrag https://publicaties.zonmw.nl/memorabel-projectresultaten/betere-zorg-voor-jonge-mensen-met-dementie-bij-probleemgedrag/ Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt vaak voor bij dementie. Ook jonge mensen met dementie hebben hiermee te maken. Onderzoekers van het Radboudumc proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe zorgverleners het beste kunnen omgaan met probleemgedrag in het verpleeghuis. news-5527 Fri, 03 Apr 2020 14:00:00 +0200 Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar Corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-investering-in-versnelde-onderzoeksprogrammas-naar-corona/ Het kabinet trekt in totaal € 42 miljoen uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo meldt minister Hugo de Jonge woensdag 1 april aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo’n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden. Het is van belang dat deze middelen op een goed gecoördineerde maar ook eenvoudige en snelle wijze beschikbaar komen. Een fors deel van de 42 miljoen wordt uitgezet door ZonMw en NWO die hiervoor nauw samen optrekken in de onderzoeksprogrammering. 1. Snelle incidentele subsidieronde COVID-19 (‘first wave’)

Direct nadat het coronavirus in Nederland werd geconstateerd, zijn incidentele subsidies ingezet voor gericht en urgent onderzoek naar het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Dit wordt gefinancierd door VWS (4 miljoen euro) en ZonMw (1 miljoen euro); NWO heeft zich hierbij aangesloten en 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Hierbij gaat het om:

 • Medisch onderzoek: het volgen van personen die herstellend zijn, de transmissie van het virus van en naar kinderen, ziekenhuis epidemiologie, medicatieontwikkeling die op (zeer) korte termijn toegepast kan worden, antilichamen en virusevolutie. Ook zijn er sociaalwetenschappelijke onderzoeksvoorstellen geprioriteerd die naar de effecten van sociale isolatie en de consequenties ervan kijken. Deze projecten zijn al gestart of starten op zeer korte termijn. Deze onderzoeken worden vanuit ZonMw gecoördineerd.
 • Gedragsonderzoek: onderzoek naar social distancing en de impact daarvan op de verspreiding van het virus. Dit wordt gecoördineerd door RIVM.

Tevens kan een kleine financiële vergoeding (ad € 7.500,- tot € 15.000,-) worden aangevraagd voor creatieve oplossingen voor praktische (ziekenhuis)zorg. Bijvoorbeeld voor medische hulpmiddelen of om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Om te zorgen dat de creatieve oplossingen zo snel mogelijk ingezet worden, streeft ZonMw ernaar indieners binnen een twee weken een reactie te geven.

In totaal is € 6,5 miljoen beschikbaar voor dit eerste onderzoek vanuit VWS, ZonMw en NWO.

2. Binnenkort te starten onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’)

Op dit moment formuleren ZonMw en NWO in nauw overleg met VWS en het veld een additioneel onderzoeksprogramma. In dit nieuwe programma zal ruimte zijn voor verschillende typen onderzoek (actie onderzoek, toegepast en fundamenteel onderzoek) op onderwerpen vergelijkbaar met die in de snelle incidentele subsidieronde, maar waarbij tevens aandacht is voor de (bredere maatschappelijke) gevolgen van de crisis en de maatregelen daartegen op de langere termijn.
De subsidies worden binnenkort uitgezet. Het totale programma loopt tot uiterlijk eind 2024 voor monitoring en afronding van alle trajecten.

In totaal is zo’n € 20 à 25 miljoen beschikbaar voor deze vorm van onderzoek, vanuit NWO, ZonMw, VWS en OCW.

3. Fast-track data onderzoek NWO

Voor het vergaren van data die alleen nu, tijdens de crisis, kan worden verzameld, ontwikkelen de NWO-domeinen SGW, ENW en TTW een zgn. ‘fast-track data’ uitvraag. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat real-time data vergaring vereist rond vraagstukken die de crisis naar boven brengt, data die kan helpen om de crisis te beheersen, of het lerend vermogen van de samenleving tijdens een pandemie kan vergroten.
 
Om te zorgen dat de data zo snel mogelijk kan worden verzameld, streeft NWO er zoveel mogelijk naar aanvragers binnen een werkweek een go/no go te geven. Onderzoekers zullen data en een eerste analyse daarvan zo spoedig mogelijk open toegankelijk maken. Medische en zorg-gerelateerde onderwerpen zijn uitgesloten van deze uitvraag. De call is reeds opengesteld en is hier te vinden.

In totaal stelt NWO voor deze call €1,5 miljoen beschikbaar: elk NWO-domein draagt ieder € 0,5 miljoen bij.

Aanvragen

Kijk voor alle informatie over de financieringsmogelijkheden van onderzoek naar corona en COVID-19 op de onderzoekspagina www.zonmw.nl/coronaonderzoek. Hier wordt binnenkort ook meer bekend gemaakt over de onderzoeksmogelijkheden, de procedure en aanpak van het onderzoeksprogramma COVID-19.

Lees hier de kamerbrief van minister De Jonge (VWS).

]]>
news-5528 Fri, 03 Apr 2020 12:07:00 +0200 Deadline AAL Call 2020 uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deadline-aal-call-2020-uitgesteld/ Vanwege de gevolgen van de coronacrisis is de deadline voor de AAL Call 2020 verschoven. Aanvragers hebben nu tot 24 augustus 2020 (17:00 uur) de tijd om een aanvraag in te dienen. De call van het programma Active & Assisted Living (AAL) is opengesteld op 7 februari 2020 en heeft als thema 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions'. De oproep staat open voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Subsidieoproep

Bent u benieuwd naar de eisen waar een aanvraag aan moet voldoen? Bekijk dan de subsidieoproep 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions' in de ZonMw subsidiekalender. Onder het kopje ‘meer informatie’ vindt u een toelichting op de call en een toelichting op de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Meer informatie

]]>
news-5516 Wed, 01 Apr 2020 08:56:47 +0200 WIJ & CORONA. Verhalen in coronatijd https://wijencorona.nl/ Het coronavirus legt ons publieke leven grotendeels stil. De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Hoe beleven senioren in Nederland deze uitzonderlijke tijden? Waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? Op Wij & corona verzamelen we hun verhalen en geven we een podium aan ouderen om hun ervaringen te delen. news-5501 Mon, 30 Mar 2020 17:21:36 +0200 Mobile Healthcare Innovation Café | Corona Update https://www.mobilehealthcare.nl/innovationcafe/ Corona is het gesprek van de dag en heeft onze levens en de manier waarop we met elkaar samenwerken stevig veranderd. Digitalisering in de zorg was al een hot topic, maar staat nu volledig in de schijnwerpers. Welke uitdagingen brengt deze lastige periode met zich mee ten aanzien van digitalisering in de zorg, en hoe kun je deze het beste het hoofd bieden? Op 2 april om 16.30 vindt de livestream Mobile Healthcare Innovation Café | Cornona Update plaats. In korte blokken van een paar minuten nemen we, samen met een gastspreker, jou mee in een aantal aansprekende en actuele onderwerpen.