Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal mensen met dementie in de regio Baarn-Soest lag al in 2005 25% boven het landelijke gemiddelde, met de verwachting dat deze situatie zo blijft tot 2030. Daarom heeft Zorgpalet Baarn-Soest toen besloten in te zetten op technologie ontwikkeling voor ouderen met gevorderde dementie of ernstige somatische klachten samen met TNO en Vilans Kenniscentrum voor de Langdurende Zorg. Het betreft een systeem voor geavanceerde bewaking. Ook toen al woonden kwetsbare ouderen met een indicatie voor verpleeghuis-opname thuis met aangepast zorgverlening. Een te groot risico rond de cliëntveiligheid was de grondreden om in te gaan zetten op deze technologie ontwikkeling.

In de periode 2007–2009 is een pilot met deze technologie uitgevoerd. De technologie is doorontwikkeld onder het AAL-project ROSETTA (32 010 0002, 2009–2012).

 

De situatie per 2014 is dat in onze regio 2 van de 4 woon&zorgcentra met zorgverlening voor ZZP 3 tot en met ZZP 6 gesloten worden. De verwachting is dat de problematiek van een zwakke borging van de veiligheid van thuiswonende kwetsbare ouderen in kwantitatieve zin door de extramuralisering versterkt wordt. Hierbij is sprake van een clustering van kwetsbare ouderen binnen bepaalde zelfstandige ouderen wooncomplexen. Op deze clustering wordt in dit project gefocust.

 

De technologie is na afloop van ROSETTA in 2013 op de markt gekomen via een bedrijf opgericht door TNO. Het systeem wordt in een intramurale variant geïmplementeerd in de intramurale dementiezorg in diverse locaties verspreid door Nederland. Maar toepassing bij kwetsbare ouderen thuis – waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld – blijft vooralsnog haken. Niet alleen binnen onze regio, maar ook landelijk. Besluitvorming voor het daadwerkelijk gaan aanbieden wordt belemmerd op bestuurlijk niveau omdat de maatschappelijke businesscase weliswaar positief is, maar de opbrengsten elders landen en niet bij de zorgorganisatie. Tot 1 juli 2013 was er een compenserende maatregel (de beleidsregel zorginfrastructuur), maar nieuwe aanvragen komen niet meer in aanmerking. Een vervangende nieuwe regeling is wel aangekondigd, maar wordt pas op termijn ingevoerd (Kamerbrief Langer Zelfstandig Wonen, 4 juni 2014).

Het probleem wat nu ontstaat is dat er weliswaar in het ROSETTA-project een maatschappelijke businesscase is opgesteld, maar dat deze uit 2012 stamt. Een businesscase is essentieel in de besluitvorming, maar kan nu niet geactualiseerd en aangescherpt worden op basis van praktijkervaring. Andere vragen zijn: hoe groot is op dit moment de vraag, nu een aantal woonzorgcentra gesloten worden en welke eigen bijdrage is men bereid te betalen?

 

De doelen van het project zijn:

1. Onder de huidige omstandigheden van extramuralisering een nauwkeuriger beeld krijgen van de daadwerkelijke vraag in onze regio

2. De bestaande businesscase aan te scherpen, met name door de kosten van alle zorg- en welzijnsdiensten die nodig zijn voor om mensen met gevorderde dementie of een andere intensieve zorg vraag thuis te laten wonen te inventariseren. Tevens onderzoek naar de eigen bijdrage die men bereid is te betalen.

3. Praktijkervaring opdoen met de commerciële versie van de technologie onder de huidige omstandigheden, geïmplementeerd in de zorgpraktijk in 3 wooncomplexen en rond een te handhaven woon- zorgcentrum met verdere aanscherping van de businesscase

 

Resultaat is een aangescherpte, geactualiseerde businesscase die gebruikt kan worden in interne besluitvorming bij zorgorganisaties en voor de aangekondigde nieuwe compensatieregeling voor zorg op afstand en/of in overleg met zorgverzekeraars. Tevens inventarisatie van succes- en faalfactoren en unique sellingpoints vast te leggen in een onderzoeksrapport.

 

Naast de oorspronkelijke ROSETTA-partners Zorgpalet Baarn-Soest, TNO en Vilans participeren uit de regio Baarn-Soest ook twee verhuurders van in totaal drie ouderen wooncomplexen. Tijdens alle fasen is de doelgroep zelf betrokken: via de cliëntenraad van Zorgpalet Baarn-Soest, maar ook via de bewonerscommissies van de complexen.

 

Voor de betrokken partijen uit de regio worden de resultaten gebruikt om te komen tot een structurele voorziening voor in ieder geval de wooncomplexen en zo mogelijk de gehele regio Baarn - Soest. De businesscase en het onderzoeksrapport wordt gebruikt voor interne besluitvorming bij de deelnemers uit de regio en het aangaan van overleg met stakeholders. Dit aanhakend bij de door VWS aangekondigde nieuwe regeling voor zorg op afstand en domotica. Het is een verwachting dat uitgegaan wordt van een balans tussen een private en publieke bijdrage. Op basis van ons project is nader te bepalen hoe groot de private eigen bijdrage kan zijn.

Op landelijk niveau worden de opbrengsten direct door Vilans als input ingebracht in overleg met het Ministerie van VWS en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit, ActiZ en andere stakeholders in relatie tot de discussie over de nieuwe regeling zorg op afstand/domotica.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website