Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel oudere volwassenen hebben grote verwachtingen voor een actieve toekomst en willen daarin ook hun kantoorbaan naar behoren blijven uitoefenen. Maar oudere werknemers krijgen in een dergelijke kantoorbaan vaak te maken met een zeer geautomatiseerde omgeving en er wordt vaak van hen verwacht dat ze bij blijven in deze veranderende omgeving. Ze moeten hun kennis en kunde optimaliseren en hun manier van werken aanpassen aan snel veranderende nieuwe of vernieuwde software systemen en methoden. Deze verwachtingen zorgen er, samen met eventuele leeftijdgerelateerde cognitieve beperkingen, voor dat oudere volwassen vaak mentale druk voelen om langer op het werk te blijven. Daarnaast wordt hun zelfvertrouwen vaak beschadigd doordat jongere collega’s nieuwe software applicaties sneller oppikken en hierdoor worden oudere volwassenen vaak onzeker over het werken in een dergelijke technologische omgeving.

 

Oudere volwassenen hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig om eventuele leeftijdgerelateerde cognitieve veranderingen af te zwakken en om de angst richting technologische ontwikkelingen in de werkomgeving weg te nemen, zodat ze positiever en langer aan het werk blijven.

 

Volgens recente studies zijn specifieke leeftijdgerelateerde veranderingen in het geheugen, en de effecten daarvan op het leervermogen, de voornaamste reden waarom oudere volwassenen moeite hebben bij het gebruik van computers. Daarnaast hebben oudere volwassenen ook te maken met andere cognitieve afnamen, zoals bij het gebruik van het korte termijn geheugen.

 

Het doel van CogniWin is een antwoord te vinden op bovenstaande uitdagingen voor oudere volwassenen, door het verstrekken van een innovatief gepersonaliseerd systeem dat hen motiveert om langer actief en productief te blijven in een geautomatiseerde werkomgeving. Het systeem biedt hen ondersteuning bij het behouden, of zelfs vergroten, van de effectiviteit en efficiëntie op het werk. CogniWin helpt ouderen om te gaan met een eventuele leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen en langzame toename van andere cognitieve beperkingen (zoals afname van verwerkingssnelheid en concentratievermogen) en zorgt er tegelijkertijd voor dat het leervermogen wordt vergroot zodat ze beter kunnen omgaan met software veranderingen in de organisatie.

 

CogniWin is gebaseerd op een innovatief cognitief model, dat verschillende cognitieve karakteristieken van de oudere volwassene omarmt. Daarnaast biedt CogniWin oudere volwassenen gepersonaliseerd gezondheidsadvies om ongewenste leeftijdsgerelateerde gezondheidssituaties op het werk te voorkomen. Dergelijk advies is gebaseerd op metingen die worden gedaan door een slimme muis, een oogsensor en houdt rekening met gezondheidskarakteristieken die opgeslagen zijn in het systeem.

 

CogniWin richt zich op een veel voorkomend probleem in organisaties, namelijk afname en verschuiving van kennis, door middel van een “Knowledge Retention Repository” (kennis behoud database). Hierin worden de activiteiten van oudere volwassenen opgeslagen en de kennis hieruit wordt gebruikt in het kader van best practices, handleidingen of procedures. Gekoppeld aan de ‘leerassistent’ zal dit dienen als een kenniszender voor zowel oudere als nieuwe medewerkers. Deze database zal zichzelf automatisch verbeteren doordat dagelijkse activiteiten worden opgeslagen en in hun context worden geplaatst. Dit gebeurt op basis van logs, schermafbeeldingen, muisbewegingen en sleutel-logboekregistraties die de activiteiten en de context waarin deze worden uitgevoerd vasthouden.

 

De doelgroep is de grote groep oudere volwassenen (55+), met of zonder lichte fysieke of cognitieve beperkingen, die betrokken zijn in geautomatiseerde taken die een intensieve cognitieve inspanning en een hoge mate van concentratie vereisen. Typische voorbeelden van dergelijke stressvolle activiteiten zijn: boekhouden, financieel management en administratieve taken in de gezondheidszorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het eerste projectjaar lag de focus voornamelijk op de eindgebruikers en de technische specificaties van de te ontwikkelen prototypes. Verder heeft de eerste pre-trial plaatsgevonden.

 

Om de wensen van de gebruikers in kaart te brengen zijn er literatuur reviews geschreven en vragenlijsten ontwikkeld voor de medewerkers om ideeën en concepten te verkrijgen. Op deze manier werden de noodzakelijke functionele eisen voor de services van het systeem gevonden en werd de intelligente muis gespecificeerd.

 

Online vragenlijsten en persoonlijke gestructureerde interviews gaven inzicht in de behoeften van de gebruikers bij ArgYou (3 respondenten), Microsoft (4 respondenten, alleen online vragenlijst) en Orbis (7 respondenten). Het design team werkte samen met de eindgebruikers om in de use case scenario’s een beschrijving van de op te lossen problemen te definiëren, de functionele specificatie van de belangrijkste componenten (intelligent muis, welzijn adviseur etc.) en onder welke voorwaarden het systeem moet werken. Deze use cases werden beschreven in D1.3. De ethische, privacy en juridische overwegingen werden beschreven in D1.4.

 

Vervolgens is de ontwikkeling van het eerste prototype gestart. Hierbij zijn ‘Proof of concept’ prototypes van de Learning Assistant en Welbeing Advisor ontwikkeld en gebruikt om de gebruikerseisen te testen en de robuustheid, gebruiksvriendelijkheid en aanvaardbaarheid te valideren. De eerste pre-trial is gestart in januari 2015 en was gericht op bruikbaarheid en acceptatie van het systeem en de technische aspecten en de afstemming van het systeem op de behoeften van eindgebruikers en hun beroepsmatige omgeving. De werkzaamheden in deze fase betroffen een overlap tussen WP1 te WP5.

 

Binnen WP2 zijn de eerste versies van de hardwareapparaten ontwikkeld (intelligente muis, eye tracker) en de eerste softwarecomponenten (contextuele recorder, psychometrische tests) zijn gereed gemaakt voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruikersprofiel en real time status (fysiologisch, contextuele en cognitieve). Ook de ontwikkeling van algoritmen is gestart waarbij het gedrag van de gebruiker met betrekking tot de uitvoering van computertaken, wordt geanalyseerd.

 

De eerste CogniWin high-level componenten werden geïdentificeerd in WP3 gebaseerd op de gebruikersbehoeften uit WP1. Deze componenten zijn de Knowledge Repository, de contextuele recorder en de Welbeing Advisor die worden gebruikt om medewerkers te voorzien van welzijnsadvies en hen assisteren bij de uitvoering van hun taken.

 

Het belangrijkste doel van WP4 is de werkende prototypes ontwikkeld in WP2 en WP3 aan te passen en te integreren in een coherent systeem.

 

Als een deel van deze taak was de kern van de architectuur al gedefinieerd. Parallel zijn er initiële lab tests uitgevoerd om de applicatie van verschillende kaders binnen in de architectuur van het systeem te analyseren. Dit onderzoekende werk liet de technische partners toe om de scenario’s, gebaseerd op de verwachtingen van de gebruikers, in lijn te trekken met wat er realistisch gehaald kon worden tijdens de projectduur.

 

In WP5 is er een executie plan voor de pilot study ontwikkeld en de evaluatie ervan is uitgevoerd. Om er zeker van de te zijn dat de privacy en waardigheid van de gebruikers werden bewaard, zijn de privacy beschermingswetten geanalyseerd. Interviews, vragenlijsten, toestemmingsverklaringen (voor deelname aan het onderzoek) zijn aan de hand daarvan ontwikkeld, vertaald en verspreid. Tijdens de eerste pre-trial, die zowel binnen Orbis als ArgYou plaatsvond, vroegen we de gebruikers hoe ze het eerste prototype vonden.

 

In WP6 hebben alle partners deelgenomen aan het verspreiden van het project aan het publiek. Daarnaast zijn de technische partners begonnen met de ontwikkeling van een Business strategie en potentiële business modellen. De project website is beschikbaar en wordt continu geüpdate met huidige resultaten, aankomende evenementen, workshops die door projectpartners worden georganiseerd, etc. Een logo en een flyer zijn beschikbaar en ook het exploitatie en standaardisatie plan is af.

 

Binnen WP7 werden er voortdurend management en administratieve taken uitgevoerd gedurende de periode waarover er gerapporteerd moest worden. Daarnaast werd er een consortium overeenkomst ontwikkeld en werd er een kick-off meeting georganiseerd. Het Project Kwaliteit Handboek werd opgesteld en verspreid over de partners om een goede verstandhouding en samenwerking tussen alle deelnemende organisaties te garanderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Many older adults have bright expectations for an active future and would like to continue managing their work, in an office as a paid activity. However, older adults working in highly computerized environments are often required to increase their capabilities, to acquire new knowledge and to adapt their working way to fast emerging new or upgraded software systems and methods. This requirement combined with all the eventual age related cognitive degradations make older adults feel mentally stressed to stay longer at their work. Also the fast taking up of new software applications by their younger colleagues reduces their self-confidence and make them feel insecure to continue working in such technological environments. Older adults require special attention and support to mitigate age related cognitive changes and to relieve their fear towards technological changes in their working environments in order to feel more positive in prolonging their stay at work.

According to current studies, specifically age related memory changes and their effects on learning are the main reason for the difficulties older adults have in using computers.

In addition to the above underlined issues, older adults are also subject to other cognitive degradations like working memory decrease.

CogniWin aims to provide an answer to the above challenges of older adults by providing an innovative personalized system motivating them to stay for longer active and productive in computerized working environments by supporting them to maintain or even increase their efficiency and effectiveness at work. CogniWin supports the older adults to overcome eventual age related memory degradation and gradual decreasing of their other cognitive capabilities (i.e. speed of processing, concentration level), and at the same time assists them to increase their learning abilities enabling them thus to cope better with software application changes in their organizations. CogniWin is based on an innovative cognitive model, embracing various cognitive characteristics of the older adult. Moreover, CogniWin provides to older adults personalized well-being advice in order to avoid unwanted age related health situations at their work. Such a well-being advisor makes use of measures provided by an intelligent mouse, an eye tracking device and by also considering adult’s personal health related characteristics stored in the system.

CogniWin addresses also the major issue organizations are facing related to knowledge retention and transfer by providing a Knowledge Retention Repository. This stores the older adults activities and serve to capitalize their know how under the form of best practices, manual of procedures. Coupled with the learning assistant, this part will serve as a knowledge transmitter for both older adults and new employees. This repository will be automatically enhanced and improved by saving daily activities and contextualizing them. It will be based on log trails, screenshots, mouse movement and key-loggers to capture tasks’ execution and their related contexts.

The target group is the big group of older adults of 55+, with or without light physical or cognitive age related limitations, who are engaged in computerized tasks that require an intensive cognitive effort and a high tuning level of concentration. Typical mentally stressful and demanding occupations include among others accounting, financial management, administrative and health services.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website