Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Happy Ageing heeft een ICT/technologisch systeem ontwikkeld die senioren ondersteunt bij wonen Het systeem heeft drie componenten die getest zijn in een (test)fase van het project in mei 2011. In deze fase werd bij een vijf senioren thuis een prototype geïnstalleerd. Gedurende 5 tot 7 dagen leefden deze senioren met het systeem en probeerden het uit. De senioren werden intensief gevolgd. De Lifestylemonitor richtte zich tijdens de monitoring op een verandering in de dagelijkse leefomstandigheden. De navigation assistent beperkte zich tijdens de monitoring tot hulp om te bepalen waar (in welke ruimte) men zich bevond. De personal-assistent richt zich op het dagelijks functioneren. Het prototype is tot stand gekomen in, voorafgaand aan deze testfase, een studiefase en een prototype fase. In de studiefase werden in Nederland 50 senioren bevraagd in de prototypefase in totaal 30 senioren. Resultaat is een prototype die nog onvoldoende geschikt is voor de markt en om verfijning en verdere ontwikkeling vraagt.

Conclusie: senioren willen een plug en play systeem die hen ondersteund bij het wonen, bij voorkeur een ‘Blokker’-systeem (verkrijgbaar, eenvoudig, betaalbaar en begrijpelijk).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Happy Ageing heeft de beoogde doelstelling behaald. Happy Ageing heeft een ICT/technologisch systeem ontwikkeld cq samengesteld en er heeft hiervan monitoring plaatsgevonden bij ouderen. Ouderen (en haar omgeving) in Hongarije hebben een andere affiniteit met het Happy Ageing systeem dan ouderen uit Italië en Nederland. In Nederland is de toepassing van ICT en techniek meer ‘ouderen’ vriendelijk. Dit komt omdat ouderen in Nederland meer dan in Hongarije en zelfs Italië, meer ‘gewend’ zijn aan techniek. Het gebruik van mobiele telefonie en computers, maar ook andere apparaten zijn van invloed hierop.

De Lifestylemonitor richtte zich tijdens de monitoring op een verandering in de dagelijkse leefomstandigheden. Inname medicijnen werd door de ouderen als positief ervaren. De navigation assistent werd goed getest, maar beperkt nuttig, omdat ouderen in de eigen woonsituatie wel weten waar ze zich bevinden, of hoe ze naar een andere ruimte moeten komen. In een meer onbekende omgeving (bijvoorbeeld ziekenhuis,station, winkelcentra) biedt deze module meer mogelijkheden. De personal-assistent, vinden van objecten, werd uitstekend gewaardeerd en werkt prima. Ook de mogelijkheid aan en uitzetten van van apparaten en telefonie via het systeem werkte uitstekend en werd als nuttig gezien. Tijdens de monitoring en de enquêtes werden nog meer toepassingen voor het systeem genoemd: camera bij de voordeur, sluiten en openen van gordijnen en zonnewering. Als beste onderdelen werden genoemd medicatie inname, de zoekfunctie en telefonie. Het Happy Ageing systeem vraagt meer ontwikkeling, er is vraag naar maatwerk en met name verfijning, maar ook vereenvoudiging. Zonder hulp van deskundigen is het systeem niet te installeren, ouderen wensen een plug en play systeem.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de toenemende vergrijzing in Nederland zijn er steeds meer ouderen die problemen ondervinden met hun functioneren in het dagelijks leven. Om ouderen te laten blijven deelnemen aan de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven op peil te houden worden op dit moment voorzieningen ontwikkeld die een toegevoegde waarde hebben. In het kader van Ambient Assist Living is door de Europese Unie een programma opgezet om innovatieve technologische/ICT producten en diensten te ontwikkelen in het licht van de vergrijzing. Dit in samenwerking met 6 Europese partners. Ontwikkeld worden:

- Een op maat gemaakt waarschuwingssysteem/monitor op basis van individuele omstandigheden

- Een soort 'Tom Tom' die de gebruiker de weg wijst in een van te voren bepaalde omgeving

- Een elektronische hulp waardoor de gebruiker geholpen wordt in zijn dagelijks functioneren.

Het project bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Inventarisatie problemen en behoeften bij 50 ouderen in Nederland

Fase 2: Eerste prototypes testen in Nederland bij 30 ouderen

Fase 3: 5 proefpersonen worden gevolgd in het gebruik van het ontwikkelde systeem

 

In 2009 zijn 50 ouderen in Nederland geinterviewd. Deze resultaten zijn teruggekoppeld naar de projecttrekker Italie. Op basis van de gegevens is men van start gegaan met de ontwikkeling van de producten. In de tweede helft van 2010 (start augustus 2010) worden deze producten getest bij 30 ouderen in Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf april 2009 is het project Happy Ageing van start gegaan. De Unie KBO heeft hiervoor, in Nederland, interviews afgenomen bij 50 senioren. Met als doel inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en verwachtingen op het gebied van toepassing van technologie in het dagelijks leven. De interviews zijn in het kader van dit Europees project ook gehouden onder een gelijk aantal senioren in Hongarije en Italië. De gegevens zijn door de Unie KBO zodanig verzameld, dat ze verwerkt kunnen worden in Italië, alwaar de coördinatie van het gehele project plaats vindt. Onder andere op basis van deze gegevens zal een prototype technisch hulpmiddel ontwikkeld worden en geïnstalleerd bij 5 geïnterviewden. En vindt verder onderzoek plaats. Naar verwachting vindt dit plaats in 2010.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectomschrijving

 

 

Door de toenemende vergrijzing in Nederland zijn er steeds meer ouderen die problemen ondervinden met hun functioneren in het dagelijks leven. Dat heeft persoonlijke oorzaken,maar ook oorzaken zoals de toenemende technologische ontwikkeling en de daarbij behorende producten.

Om ouderen te laten blijven deelnemen aan de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven op peil te houden worden op dit moment voorzieningen ontwikkeld die een toegevoegde waarde hebben. In het kader van Ambient Assist Living is door de Europese Unie een programma opgezet om innovatieve technologische /ICT producten en diensten te ontwikkelen in het licht van de vergrijzing.

 

Doel

kwaliteit van leven van ouderen verbeteren;

ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en leven;

de te verwachten personeelssterkte in de zorg opvangen en reductie in zorgkosten.

En daarnaast de economische en industriële positie van Europese landen en bedrijven op dit terrein versterken.

 

Een verkorte beschrijving van ‘Happy Ageing’

Het project, met een looptijd van 24 maanden, wil een inventarisatie opleveren van beperkingen, waardoor de ‘senior’ niet meer volledig kan deelnemen aan het dagelijks leven. Daarnaast wil men een groep individuen monitoren in hun dagelijks leven met behulp van technische (hulp) middelen. Met de onderzoek- en monitorresultaten kunnen de gebruikers geholpen worden om hun beperkingen te minimaliseren en daardoor zelfstandig te kunnen blijven wonen en beter deel te nemen aan het dagelijks leven.

 

Er zijn een drietal modules:

1-Lifestyle monitor

2-Navigation assistent

3-Personal assistent

 

Ad 1. Een op maat gemaakt waarschuwingssysteem/monitor op basis van individuele leefomstandigheden (nutrition index – mobility index, activity index). Monitor geeft een sein bij een verandering in de dagelijkse leefomstandigheden (bijvoorbeeld persoon is vergeten de pillen in te nemen). De monitor houdt de betreffende persoon bij de les als deze afwijkt van zijn dagelijkse leefsituatie en de monitor kan een sein sturen naar hulpverleners/familie als er een afwijkend patroon in de leefomstandigheden wordt vastgesteld.

 

Ad 2. Een soort van ‘Tom Tom’ die de gebruiker de weg wijst in een van te voren bepaalde omgeving. Vooral bedoeld voor mensen met beperkt zicht of slechte oriëntatiemogelijkheden, en als gevolg daarvan niet zo snel meer iets ondernemen. Dit is een hulp om ze uit het sociaal isolement te halen.

 

Ad 3. Een elektronische hulp waardoor de gebruiker geholpen wordt in zijn dagelijks functioneren; mijn bril ligt daar, de sleutels hangen aan het haakje, mijn portemonnee zit in mijn tas, de DVD werkt als volgt etc.

 

Wat is de rol voor Unie KBO

INRCA heeft de Unie KBO als eindgebruikersgroep gevraagd te participeren in het onderzoek. Concreet wordt van Unie KBO gevraagd een coördinerende, instruerende en begeleidende rol te vervullen gedurende de tijd van het project (24 maanden). In de eerste maanden van het onderzoek worden 50 senioren en hun direct betrokkenen (familie, hulpverleners), geselecteerd door Unie KBO, gevraagd een eerste vragenlijst in te vullen met als doel inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en verwachtingen op het gebied van de technologie in hun dagelijks leven. En om inzicht te krijgen in de invloed van de techniek op het gevoel van veiligheid, psychosociaal welbevinden en acceptatie van technologie.

Vervolgens wordt een prototype technologisch hulpmiddel geïnstalleerd bij een aantal deelnemers thuis. Gedurende een nader af te spreken periode worden de deelnemers geobserveerd en indien nodig begeleid. Voorafgaand aan de installatie en aan het eind van de proefperiode worden diepte interviews gehouden met de deelnemende senioren.

De resultaten van het onderzoek zullen worden bekendgemaakt (artikelen en presentaties) en verspreid. Door te publiceren over de uitkomsten van het onderzoek kan de Unie KBO de acceptatie van technologische hulpmiddelen bevorderen, laten zien aan ouderen dat zij gesteund worden door de Unie in hun zelfstandigheid.

 

Plan van aanpak

Unie KBO stelt voor de werkzaamheden een projectcoördinator en een projectassistent aan en daarnaast zal expertise ingehuurd worden op het vlak van interviewen en begeleiding.

Januari-februari 2009: Vaststelling werkzaamheden partners

Maart-april 2009: Selectie 50 deelnemers, vertalen vragenlijst, inschakelen interviewer en maken afspraken interviewer

April-juni: Vragenlijsten worden uitgezet, ingenomen verwerkt en geanalyseerd

November-december: Presentatie resultaten en workshop

Maart-April 2010: Selectie deelnemers in verband met plaatsing apparatuur

Juni-juli: Diepte interviews fase 1 inclusief analyse en plaatsing apparatuur

Augustus-oktober: Trainen, monitoren en begeleiden deelnemers

November-december: Diepte interviews fase 2 inclusief analyse en rapportage

Januari 2011: Afronding en presentatie project

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website