ZonMw tijdlijn Dementie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Dementie nl-nl Tue, 31 Jan 2023 14:20:50 +0100 Tue, 31 Jan 2023 14:20:50 +0100 TYPO3 news-9368 Tue, 31 Jan 2023 10:19:30 +0100 Nieuwe editie Inspiratiewijzer dagactiviteiten dementie voor gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-editie-inspiratiewijzer-dagactiviteiten-dementie-voor-gemeenten/ Gisteren is de geüpdatete en verder uitgebreide versie van de online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie gepubliceerd. Deze editie bevat veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Plus een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners. Meedoen in de samenleving

Tuinieren op een buitenplaats, ervaringen uitwisselen in een Alzheimer Theehuis of ontmoetingscentrum, of gewoon een middag wandelen in het bos. Gemeenten kunnen veel doen om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedraaien in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Het is een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de geupdate editie van de Inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente kunt aanpakken.

Gemeenten aan zet

Gemeenten kunnen veel doen om betekenisvolle dagactiviteiten aan te bieden voor mensen met dementie en hun naasten. In een video-interview stelt Tamara van Ark, dementierapporteur voor Alzheimer Nederland, dat gemeenten een belangrijke rol hebben om het leven voor deze groep. Ze sluit daarmee aan bij de oproep in het voorwoord van Marijn van Ballegooijen, wethouder van Amstelveen: ‘Zorg voor maatwerk in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.’

Aansprekende voorbeelden

Er zijn in gemeenten al veel mooie voorbeelden te vinden. De inspiratiewijzer bevat veel nieuwe ‘best practices’, aansprekende initiatieven en lees- en kijktips. Het veel geraadpleegde stappenplan is uitgebreid met nieuwe informatie, plus een voorbeeld-vragenlijst voor de behoeftepeiling bij mensen met dementie en hun naasten. Nieuw is ook een ontroerende videoreportage vanuit Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. En in een podcast vanuit Leeuwarden vertellen deelnemers aan het lokale samenwerkingsverband hoe zij samen stappen zetten van visieontwikkeling tot een concreet aanbod.

Programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’
De inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’, dat op 30 januari 2023 officieel werd afgesloten met een symposium te Amsterdam. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse partners, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De komende tijd wordt de inspiratiewijzer nog verder uitgebreid, dus houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Meer weten?

 

]]>
news-9359 Thu, 26 Jan 2023 12:00:17 +0100 Subsidiemogelijkheid dementieproject https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2023/ Er staat momenteel een subsidiemogelijkheid open die bedoeld is voor het bevorderen van innovatieve en nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap in onderzoeksgroepen. We zoeken naar projecten die vernieuwend zijn in wetenschap en gezondheidszorg. En die wetenschappelijke en maatschappelijke impact hebben voor de langere termijn. Vanuit het OPD is additioneel budget beschikbaar gesteld voor (tenminste) 1 dementieproject met een maximum van 1 miljoen euro. news-9356 Wed, 25 Jan 2023 13:29:02 +0100 Visie nodig op zorg voor mensen met beginnende dementie https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/visie-nodig-op-zorg-voor-mensen-met-beginnende-dementie Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie die nog thuis wonen, komt al in bijna 90% van de gevallen voor. Toch wordt het vaak niet gezien of weinig mee gedaan. Volgens neuropsycholoog en onderzoeker Willem Eikelboom is een duidelijke visie op zorg nodig voor deze groep. Dat blijkt uit zijn promotieonderzoek. news-9355 Wed, 25 Jan 2023 13:26:20 +0100 Alzheimer is meer dan vergeetachtigheid https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/alzheimer-is-meer-dan-vergeetachtigheid/ Apathie, somberheid, prikkelbaarheid en achterdocht zijn gedragsveranderingen die mensen met de ziekte van Alzheimer al jaren voor hun diagnose kunnen vertonen. Veel mensen weten dit niet, zelfs artsen herkennen de symptomen pas laat. Dat blijkt uit het proefschrift van onderzoeker Willem Eikelboom van het Alzheimercentrum Erasmus MC. news-9354 Wed, 25 Jan 2023 13:22:50 +0100 Verankering van sekse- en genderonderzoek in dementiezorg https://www.nivel.nl/nl/project/verankering-van-sekse-en-genderonderzoek-dementiezorg In dit project is het doel om een structurele gendersensitieve en intersectionele aanpak te verankeren in toekomstig dementieonderzoek en daarmee verbetering van de (onderzoeks)praktijk. news-9349 Tue, 24 Jan 2023 09:00:00 +0100 Subsidieoproep voor samenwerkingsverband rondom kennisdeling binnen het dementieveld geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-samenwerkingsverband-rondom-kennisdeling-binnen-het-dementieveld-geopend/ Er wordt een samenwerkingsverband (consortium) gevormd binnen het dementieveld voor meer synergie en kennisdeling. Er is nu subsidie beschikbaar om het consortium vorm te geven en uitvoer te geven aan plannen hiertoe. Alzheimer Nederland is door ZonMw uitgenodigd om als regievoerder (hoofdaanvrager) van het te vormen consortium op te treden. Hieronder is uitgebreid toegelicht wat het consortium gaat doen en wie zich kan aansluiten bij dit consortium. Wat gaat het consortium doen?

Het samenwerkingsverband ontwikkelt plannen en strategieën voor het (beter) doorgeleiden en implementeren van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk (in zorg en onderwijs) en het verduurzamen van de kennis- en datainfrastructuur. En voert deze uit. Hierdoor komen onderzoeksresultaten sneller terecht in de praktijk en ten goede aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Welke partijen worden betrokken bij de aanvraag voor dit consortium?

Denk aan partijen zoals..

 • Alzheimer Nederland en eventueel andere relevante patiëntvertegenwoordigers.
 • Kennisinstituten en andere relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten richting zorgpraktijk, zoals onderzoekers van practoraten en lectoraten.
 • Relevante partijen ten behoeve van economische valorisatie en bedrijvigheid.
 • Relevante partijen ten behoeve van het (her)bruikbaar maken en delen van data.
 • Vertegenwoordigers van de reeds gehonoreerde multidisciplinaire consortia, gevormd rond de werkpakketten
 • Vertegenwoordigers van lopende dementie consortia.
 • Vertegenwoordigers vanuit de zorgpraktijk.
 • Vertegenwoordigers vanuit onderwijsinstellingen (waaronder mbo en hbo).
 • Vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars en eventuele andere relevante marktpartijen.

Hoe kan ik bijdragen aan dit consortium?

ZonMw hecht aan transparantie, openheid en dialoog in het subsidieproces en het opzetten van dit samenwerkingsverband. Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit consortium kunnen zich melden bij Alzheimer Nederland via consortium@alzheimer-nederland.nl).
Dit kan zowel voor als na de deadline van de subsidieoproep.

Wat wordt er van de betrokken partijen verwacht?

 • Dat er een overkoepeld consortium wordt gevormd, waarbij domein-overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.
 • Dat er gezamenlijke activiteiten en strategieën worden bepaald die bijdragen aan bovengenoemde doelen van de subsidieoproep.

Hoe kwam deze subsidiemogelijkheid tot stand?

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie wordt er voor een periode van 10 jaar ingezet op onderzoek. Zoals in de Nationale Dementiestrategie beschreven, wordt er met het programma gewerkt aan meer focus en synergie in het dementieonderzoek.

Eind vorig jaar startten daarom meerdere multidisciplinaire onderzoeksconsortia waarbij topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk zijn samengebracht om in consortia relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen en te onderzoeken.

Nu deze verschillende consortia voor een langere periode gecommitteerd zijn aan het uitvoeren van hun onderzoek, is dit het uitgelezen moment om ook in te zetten op verdere synergie en kennisdeling binnen het dementieveld, waarbij ook koppeling plaatsvindt met grootschalig dementieonderzoek buiten het Onderzoeksprogramma Dementie. In voorbereiding op deze subsidieronde heeft in opdracht van ZonMw een verkennend behoefteonderzoek plaatsgevonden. De behoeften die in het dementieveld zijn opgehaald hebben geleid tot de kaders van de subsidieoproep.

Meer informatie

Rapportage van het verkennend behoefteonderzoek

 

 

]]>
news-9269 Thu, 22 Dec 2022 15:32:00 +0100 Dementie vroeg opsporen en het verloop voorspellen door onderzoek naar biomarkers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dementie-vroeg-opsporen-en-het-verloop-voorspellen-door-onderzoek-naar-biomarkers/ Mohit Dubey ontving afgelopen jaar een fellowship-subsidie waardoor hij onderzoek kan doen naar vroege en nauwkeurige biologische markers van dementie. Deze markers voorspellen het begin en het verloop van de ziekte. Hoe zit zijn onderzoek precies in elkaar? En wat kan zijn onderzoek gaan betekenen voor de behandeling van dementie? Hij neemt ons hierin mee in dit interview. Kunt u kort uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Gezonde verbindingen tussen zenuwcellen in onze hersenen zijn belangrijk voor allecognitieve processen. Dementie wordt gekenmerkt door de opbouw van schadelijke eiwitten in de hersenen, en de gevolgen en oorzaken hiervan zijn complex, waardoor behandelingen erg moeilijk zijn. Nieuwe inzichten tonen aan dat zeer kleine immuuncellen, de 'microglia', zenuwcellen beïnvloeden en een belangrijke rol spelen in de elektrische activiteit en geheugenvorming van de zenuwcellen. In dit onderzoeksproject onderzoeken we het samenspel tussen microglia en zenuwcellen in een gehumaniseerd muismodel van dementie.

Kunt u kort uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

We willen een nieuw amyloïdemodel karakteriseren vanuit een multi-omics perspectief. Het mooie van onze aanpak is dat we longitudinale metingen uitvoeren waarbij we bekijken wat er gebeurt in de moleculen wanneer de ziekte in de hersenen verergert.

Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

We willen nieuwe biomarkers en ziektemechanismen identificeren. Ook hopen we dat de resultaten ons in staat stellen om oorzaken van de ziekte te ontdekken en de doeltreffendheid van bepaalde interventies te bepalen. Hiermee  willen we dementie in een vroeg stadium kunnen aanpakken.

Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

Als opgeleid preklinisch farmacoloog en translationeel neurofysioloog richt ik me op het oplossen van neurologische aandoeningen. Deze fellowship is uiterst belangrijk omdat het me dichter bij dit doel brengt. Dit project is een samenwerking tussen meerdere laboratoria van een academisch instituut en een farmaceutisch bedrijf om betere diagnostische hulpmiddelen en behandelingsstrategieën voor dementie te onderzoeken.  Ten slotte biedt dit project mij de mogelijkheid om mijn wetenschappelijke veelzijdigheid en professionele netwerk in dementieonderzoek uit te breiden.

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

We missen vroege en nauwkeurige biologische markers om het begin van dementie en de progressie ervan te voorspellen. Dit onderzoek zal inzicht bieden in de vroegste veranderingen die het begin van dementie kunnen voorspellen en het onderliggende mechanisme. Ik voorspel dat toekomstige studies mijn resultaten kunnen gebruiken om geavanceerde diagnostische hulpmiddelen en behandelingsstrategieën voor dementie in klinieken te ontwikkelen.

Meer informatie

]]>
news-9170 Wed, 16 Nov 2022 09:26:59 +0100 Verschillen tussen mannen en vrouwen met de ziekte van Alzheimer https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/passende-zorg-m-v-dementie Mannen en vrouwen met Alzheimer laten verschillende symptomen zien, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten nodigen uit om in de zorg aan te sluiten op die verschillen en daarmee passende zorg te geven. Willem Eikelboom licht opvallende verschillen toe en geeft tips. news-9149 Thu, 10 Nov 2022 10:32:10 +0100 Hoe help je mantelzorgers met een migratieachtergrond om zorg te delen? https://sociaalweb.nl/nieuws/hoe-help-je-mantelzorgers-met-een-migratieachtergrond-om-zorg-te-delen/ Bij het organiseren van hulp en ondersteuning voor mantelzorgers met een migratieachtergrond is het belangrijk om verder te kijken dan de culturele verschillen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Menal Ahmad. 'Wat helpt is een open en nieuwsgierige houding.' Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Memorabel programma van ZonMw. news-9124 Wed, 02 Nov 2022 09:43:33 +0100 Grote Nederlandse betrokkenheid bij internationaal dementie- en Parkinsononderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/grote-nederlandse-betrokkenheid-bij-internationaal-dementie-en-parkinsononderzoek/ Bij de helft van de gehonoreerde consortia van het internationale EU Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Zo wordt met financiering van ZonMw en Alzheimer Nederland gewerkt aan kennis over niet-farmacologische interventies voor mensen met neurodegeneratieve ziekte. Ook wordt het internationale netwerk van Nederlandse onderzoekers versterkt. Waar richten de consortia zich op?

De multidisciplinaire consortia die van start gaan, richten zich op de mechanismen achter bestaande niet-farmacologische interventies voor neurodegeneratieve ziekten als dementie en de ziekte van Parkinson. Denk bij niet-farmacologisch bijvoorbeeld aan voeding, beweging, psychosociale interventies en neuromodulatie. Met deze kennis kunnen onderzoekers toewerken naar een behandeling op maat voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte.

Hoeveel onderzoeken gaan van start?

Van de 39 subsidieaanvragen, zijn 14 voorstellen gehonoreerd door JPND. Bij 7 aanvragen zijn Nederlandse onderzoekers betrokken, en bij 3 van deze aanvragen is de Nederlandse onderzoeker de coördinator van het consortium.

Welke consortia met Nederlandse onderzoekers zijn gehonoreerd?    

EXERBRAIN

Bewegen is een beschermende factor voor de ziekte van Alzheimer, maar hoe dit precies werkt is nog onbekend. Het consortium EXERBRAIN zal kijken naar het beschermende effect van bewegen op het brein en naar de potentie van beweging als niet-farmaceutische behandeling voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse coördinator:  Dr. Rik van der Kant, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

StepuP

Het StepuP consortium gaat onderzoek doen naar loopbandtraining als behandelmethode voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Wat zijn de onderliggende biomechanische, fysiologische en neurologische veranderingen die bijdragen aan het succes van deze therapievorm? Kennis over deze mechanismen kan bijdragen aan een gepersonaliseerde behandeling.  
Nederlandse coördinator: Prof. dr. Jaap van Dieën, Vrije Universiteit Amsterdam

UNITE-PD

Het UNITE-PD consortium legt de focus op loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson, een veelvoorkomend symptoom met gevolgen voor iemands mobiliteit en zelfstandigheid. De onderzoekers zullen in het bijzonder naar compensatiestrategieën gaan kijken. Welke onderliggende processen in de hersenen faciliteren compensatiestrategieën? Kennis hierover is onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve rehabilitatiebehandelingen.
Nederlandse coördinator: Dr. Jorik Nonnekes, Radboud Universitair Medisch Centrum

AD_Imprint

Het consortium AD_Imprint onderzoekt de rol van de darmflora bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Specifiek kijken de onderzoekers naar de invloed van het dieet en microbiële veranderingen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de ontwikkeling van de ziekte. Dit onderzoek draagt mogelijk bij aan de vroege preventie en risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse partner: Evgenia Salta, Nederland Instituut voor Neurowetenschappen

Good Vibes

Het consortium Good Vibes gaat mechanismen onderzoeken die de ziekte van Alzheimer mogelijk kunnen voorkomen. Specifiek focussen ze zich op nieuwe elektro-akoestische vibratiebehandeling (EAC) en focused ultrasound (FUS).
Nederlandse partner: Prof. Jurgen Claassen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Multi-MeMo

Het consortium Multi-MeMo gaat de basis van het combineren van verschillende interventies (een multimodale aanpak) onderzoeken en een interventiemodel ontwikkelen. Zo willen ze bijdragen aan een gepersonaliseerde aanpak om dementie te voorkomen of uit te stellen.

Nederlandse partner: Prof. Wiesje van der Flier Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc

REBALANCE

Het REBALANCE consortium zal zich richten op focused ultrasound (FUS), een potentiële techniek voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Binnen het consortium worden de moleculaire mechanismen ontrafeld die ten grondslag liggen aan de positieve effecten van FUS . De onderzoekers willen zo een stap dichterbij effectieve behandelingen komen voor de ziekte van Alzheimer.   
Nederlandse partner: Prof. Arn Maagdenberg, Academisch Ziekenhuis Leiden

De projectgroepen zullen naar verwachting de eerste helft van 2023 van start gaan.

Meer informatie

]]>
news-9123 Wed, 02 Nov 2022 09:21:02 +0100 Subsidieoproep JPND open voor werkgroepen over de (sociale) gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-jpnd-open-voor-werkgroepen-over-de-sociale-gezondheidszorg/ Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor werkgroepen over de (sociale) gezondheidszorg voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte. De subsidieoproep die openstaat, is onderdeel van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) en sluit op 13 december 2022. Te weinig kennis over goed afgestemde en toegankelijke zorg

Mensen met een neurodegeneratieve ziekte lopen doorgaans tegen problemen aan, zoals het verlies van autonomie en verminderde sociale participatie. Het bevorderen van de sociale inclusie en kwaliteit van leven bieden een oplossing, maar zijn nog niet goed onderzocht. Bovendien voldoet de beschikbare zorg in Europese landen niet altijd aan de behoeften van patiënten en is deze zorg onvoldoende toegankelijk voor iedereen. Dit alles vraagt om een gedegen analyse van de beschikbare zorg en nieuwe ideeën om de (sociale) gezondheidszorg te verbeteren.

Doel subsidieoproep: het opzetten van werkgroepen

Het doel van deze subsidieoproep is om een aantal ambitieuze, innovatieve, multidisciplinaire en multinationale werkgroepen op te zetten. Deze werkgroepen dienen de behoeften van patiënten en de beschikbare zorg binnen het (sociale) zorgstelsel te bespreken en op elkaar af te stemmen. Ook dienen ze strategieën voor te stellen ter ondersteuning van patiënten die zich in een (ver)gevorderde fase van het ziekteverloop bevinden.

Budget

De Nederlandse bijdrage aan deze subsidieoproep is maximaal €50.000 met de intentie om één aanvraag te honoreren. Voor de financiële bijdrage komt alleen de coördinator van de aanvraag in aanmerking voor honorering.

Deadline

De deadline van de subsidieaanvraag is 13 december 2022 om 12:00 uur.

JPND en Onderzoeksprogramma Dementie

ZonMw is aangesloten bij het internationale programma JPND via het Onderzoeksprogramma Dementie. Zo wil ZonMw Nederlands dementieonderzoek internationaal op de kaart zetten en verbinden met internationale partijen.

Aanvraag indienen

Heeft u interesse in het indienen van een aanvraag? Ga dan naar de JPND website voor meer informatie. U kunt ook meer informatie over de oproep vinden op de ZonMw website.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
•    Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrieven Ouderen en Geestelijke Gezondheid.
•    Volg de LinkedIn pagina Geestelijke Gezondheid, de Dutch Dementia Researchers LinkedIn groep of de JPND LinkedIn pagina.
•    Houdt de Europese en ZonMw websites van JPND in de gaten

]]>
news-9091 Tue, 25 Oct 2022 07:38:26 +0200 Grootste krachtenbundeling in dementieonderzoek https://publicaties.zonmw.nl/grootste-krachtenbundeling-in-dementieonderzoek/ Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie hebben partijen in het dementieveld de krachten gebundeld. ZonMw honoreert vier multidisciplinaire onderzoeks-consortia. Zij zoeken antwoord op vragen als: hoe kunnen we dementie voorkomen en hoe verbeteren we de kwaliteit van leven voor mensen met dementie? news-9055 Thu, 13 Oct 2022 08:47:46 +0200 Anne-Mei The benoemd tot hoogleraar Langdurige zorg en Sociale Benadering Dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/anne-mei-the-benoemd-tot-hoogleraar-langdurige-zorg-en-sociale-benadering-dementie/ Op 3 oktober is Anne-Mei The benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en Sociale Benadering Dementie op de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit heeft zij gedaan door het uitspreken van de rede ‘Dementie, Diversiteit & Inclusie; van breindefecten en migranten naar beeldvorming en ‘de ogen van de ander’. Ze vertelde over over het nut en de noodzaak van de Sociale Benadering Dementie voor alle mensen met dementie, met of zonder migratieachtergrond. Sociale Benadering Dementie

Dementie hoorde tot voor kort tot het medische- en zorgdomein. Anne Mei The pleit voor een integrale meer sociale benadering van dementie, waarbij het van essentieel belang is om een sociologisch en antropologisch perspectief toe te voegen aan de bestaande medische en psychologische invalshoeken.

De Sociale Benadering Dementie ligt ten grondslag aan de zogenoemde Social Trials die binnen 8 gemeenten in Nederland plaatsvinden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Hierbinnen wordt geëxperimenteerd met passende ondersteuning, die aansluit bij de leefwereld en werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dit gebeurt middels een integrale aanpak vanuit zowel het medische, psychologische als sociale domein.

Meer informatie?

]]>
news-9056 Mon, 10 Oct 2022 10:35:00 +0200 Rose-Marie Dröes neemt afscheid, haar dementieonderzoek gaat door https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/rose-marie-droes-neemt-afscheid-haar-dementieonderzoek-gaat-door.htm Ruim 40 jaar onderzocht Rose-Marie Dröes psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie. Op 11 oktober neemt zij afscheid als hoogleraar. Die dag houdt zij haar afscheidsrede én introduceert zij de Academische Werkplaats Hulp bij dementie na de diagnose. Doel: de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk versterken. “Er ligt een enorm potentieel om het welzijn van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.” news-9015 Thu, 29 Sep 2022 11:03:01 +0200 Knuffelhormoon oxytocine kan mogelijk het geheugen ondersteunen bij de ziekte van Alzheimer https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/knuffelhormoon-kan-mogelijk-het-geheugen-ondersteunen-bij-alzheimer Het onderliggende proces hierachter is epigenetica, waarbij omstandigheden in het leven genen aan en uit kunnen zetten, in dit geval het OXT-gen. Ze zagen verschillen in de epigenetische code van het OXT-gen van gezonde personen en personen met Alzheimer, en vermoeden dat er minder oxytocine geproduceerd wordt bij de ziekte van Alzheimer. Ook konden ze de geheugenklachten van muizen herstellen door oxytocine toe te dienen. De onderzoekers van Maastricht University zijn gedeeltelijk gefinancierd door ZonMw via het JPND programma. news-8910 Wed, 21 Sep 2022 09:00:00 +0200 Jet Bussemaker nieuwe voorzitter programmacommissie Onderzoeksprogramma Dementie https://publicaties.zonmw.nl/jet-bussemaker-nieuwe-voorzitter-programmacommissie-onderzoeksprogramma-dementie/ Het Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) van ZonMw zal 10 jaar lang een enorme impuls geven aan onderzoek naar dementie. Professor Jet Bussemaker is de nieuwe voorzitter van de programmacommissie, die verantwoordelijk is voor het behalen van de programmadoelen. ‘Over 10 jaar is er meer kennis over oorzaken, behandeling en preventie van dementie.’ news-8945 Tue, 06 Sep 2022 15:59:32 +0200 Alzheimer Nederland investeert drie miljoen in toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-investeert-drie-miljoen-toegankelijke-praktijkoplossingen-bij-dementie Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Een nieuw opgericht consortium onderzoekt wat per persoon werkt en wanneer deze hulp en ondersteuning nodig is. ZonMw zal ook vijf consortia financieren die naar verwachting dit jaar starten. We werken nauw met Alzheimer Nederland en Health~Holland samen om de consortia zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. news-8933 Tue, 06 Sep 2022 06:00:00 +0200 Gesprekken over levensvragen met patiënten met dementie of een migratieachtergrond https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-diversiteit-en-inclusiviteit-in-de-palliatieve-zorg/gesprekken-over-levensvragen-met-patienten-met-dementie-of-een-migratieachtergrond/ Voor mensen in de palliatieve fase is het belangrijk om te praten over levensvragen. Bij patiënten met dementie of een migratieachtergrond ervaren zorgverleners het soms als een uitdaging om met deze patiënten hierover in gesprek te gaan. Hoe sluit je de zorg goed aan op wat zij echt nodig hebben? Het gespreksmodel Diamant geeft zorgverleners in 5 thema’s handvatten om gesprekken hierover te voeren. news-8856 Thu, 28 Jul 2022 09:25:39 +0200 Bloed-hersenbarrière verstoord bij erfelijke frontotemporale dementie https://www.umcg.nl/s/bloed-hersenbarri%C3%A8re-verstoord-bij-erfelijke-frontotemporale-dementie Bij patiënten met een erfelijke vorm van frontotemporale dementie is de bloed-hersenbarrière verstoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC, gefinancierd door ZonMw. Ze publiceerden hun bevindingen in Nature Neuroscience. news-8774 Mon, 11 Jul 2022 06:00:00 +0200 Zorgmijding in de eerste lijn https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/richtlijn-vv-over-zorgmijding-samen-met-sociaal-werkers-en-huisartsen-ontwikkeld/ Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden komen in hun werk in aanraking met mensen die de professionele zorg mijden. Hierin is samenwerking met huisartsen en sociaal werkers essentieel. Lees hoe een multidisciplinaire werkgroep, met daarin verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, cliëntvertegenwoordigers, sociaal werkers en een huisarts, de richtlijn ‘Zorgmijding in de eerste lijn’ ontwikkelde. news-8792 Wed, 06 Jul 2022 16:46:03 +0200 Online magazine Health Holland https://www.lsh-update.com/Dementie In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen, zo luidt missie IV van het Maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg, zoals opgesteld door het Ministerie van VWS. In het online magazine licht Health Holland toe hoe ze stappen zetten om het doel te behalen. ook het consortium ABOARD en het nieuwe consortium Kwaliteit van leven met dementie komen aan bod. news-8783 Tue, 05 Jul 2022 14:04:15 +0200 Interview with Erik Storkebaum (video) - JPND Symposium 2022 https://www.youtube.com/watch?v=i3nBSPKi2Ps Op 28 april 2022 vond het JPND/JPco-fuND2 symposium plaats in Brussel. Erik Storkebaum van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Radboud Universiteit Nijmegen) was aanwezig. Hij is projectcoördinator van het project TransNeuro. Met dit project worden aanknopingspunten gezocht voor medicijnontwikkeling voor verschillende neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson en Prionziekten. Bekijk de video. Op 28 april 2022 vond het JPND/JPco-fuND2 symposium plaats in Brussel. Tijdens dit symposium kwamen onderzoekers op het gebied van neurodegeneratieve ziekten uit verschillende landen bijeen om hun projectresultaten in de spotlight te zetten en contact te leggen met elkaar.

Erik Storkebaum van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Radboud Universiteit Nijmegen) was aanwezig bij het symposium. Hij is projectcoördinator van het project TransNeuro, waarin hij met partners uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël en Engeland verenigd is om te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Storkebaum en zijn team richten zich namelijk op onderzoek naar moleculaire mechanismen die onderliggend zijn aan mRNA translatie defecten in verschillende neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson en Prionziekten. Hun focus ligt op defecten in proteïne synthese in het bijzonder.

Het team heeft inmiddels verschillende nieuwe moleculaire mechanismen onderliggend aan mRNA translatie defecten weten te identificeren. Inzicht in deze mechanismen kan aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van geschikte medicijnen voor de eerder genoemde ongeneeslijke ziekten.

Bekijk de video om meer inzicht te krijgen over dit project.

]]>
news-8767 Thu, 30 Jun 2022 10:51:43 +0200 Terugblik JPND symposium 2022 https://www.neurodegenerationresearch.eu/supported-projects/jpnd-symposium-2022/ Het 2022 JPND /JPco-fuND 2 Midterm Symposium bracht meer dan 100 deelnemers samen die werken aan onderzoeksprojecten omtrent neurodegeneratieve ziekten die zijn ondersteund vanuit JPND. Ze wisselden successen en nieuwe ideeën met elkaar uit in Brussel. news-8746 Mon, 27 Jun 2022 11:40:48 +0200 Dementie mogelijk minder groot probleem dan gedacht https://amazingerasmusmc.nl/hersenen/dementie-mogelijk-minder-groot-probleem-dan-gedacht/ Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren minder hard stijgen dan eerder werd aangenomen, stellen onderzoekers van het Erasmus MC. Zij gebruiken een nieuw, gedetailleerd computermodel dat verder kijkt dan de vergrijzing van de bevolking. Dit onderzoek is gefinancierd via een Veni subsidie. news-8636 Mon, 13 Jun 2022 06:00:00 +0200 Actieonderzoek Innovatieve Zorg: 11 nieuwe projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg-11-nieuwe-projecten-van-start/ Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeren we in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 actieonderzoeken gaan experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen waarin wordt samengewerkt tussen zorgorganisaties. Het gaat om optimaal op de wensen van de patiënt afgestemde zorg, die aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Over welke onderwerpen gaan deze projecten?

De projecten gaan over uiteenlopende onderwerpen in verschillende settings. We stellen ze graag aan u voor:

Programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg

De projecten zijn gefinancierd vanuit ons programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. In dat programma zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg, met de focus op (zorg)procesinnovaties. Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënten/cliënten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over innoveren in en vernieuwen van processen en oplossingen/methodieken in de zorg. Door en tijdens het vernieuwen en verbeteren van zorg wordt kennis opgedaan, waarbij mensen in de zorgpraktijk zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen die hieruit voortvloeien, kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling elders.

Meer informatie

]]>
news-8702 Thu, 09 Jun 2022 14:19:20 +0200 Rapport: gezond leven en de kans op dementie https://www.alzheimer-nederland.nl/kennissynthese-preventie Het rapport ‘Risicoreductie en Primaire Preventie van Dementie’ geeft een overzicht van het internationale onderzoek naar het voorkomen van dementie en de campagnes die zijn opgezet om deze kennis te vertalen in acties. Dit rapport is door een team van onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg gemaakt, in opdracht van Alzheimer Nederland. news-8673 Thu, 02 Jun 2022 10:00:54 +0200 Patiënt-eigen celmodellen genereren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patient-eigen-celmodellen-genereren/ Renzo Riemens is projectleider van het project 'Cell-specific molecular profiling of patient-derived neuronal cultures in sporadic Alzheimer’s disease'. Wat gaat hij onderzoeken en waarom? Op welke wijze gaat het onderzoek uitgevoerd worden? En welke resultaten hoopt hij te behalen? Op deze vragen geeft hij ons antwoord. Kunt u kort uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Zeer recente ontwikkelingen maken het mogelijk om in een laboratorium lichaamseigen neuronen (zenuwcellen, de bouwstenen van de hersenen) van Alzheimerpatiënten te produceren. Dit laat toe om patiënt-eigen celmodellen te genereren die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de onderliggende oorzaak van deze ziekte te onderzoeken of om nieuwe medicamenten te testen, zonder hierbij patiënten verder te belasten of proefdieren te gebruiken.

Momenteel worden 2 methoden gebruikt om deze neuronen te vormen. Beide methoden, een indirecte en een directe, vertrekken vanuit huidcellen van de patiënt. Bij de indirecte methode worden deze huidcellen omgevormd tot stamcellen die vervolgens worden aangezet tot het ontwikkelen van neuronen. Bij de directe methode worden de huidcellen gestimuleerd om zich (direct) om te vormen tot neuronen, waarbij het tussenstadium van stamcellen dus wordt overgeslagen.

De mogelijkheid om menselijke, lichaamseigen neuronen van patiënten te kweken wekt momenteel hoge verwachtingen binnen het Alzheimer-onderzoeksveld, en wordt gezien als cruciaal om eindelijk de langverwachte wetenschappelijke doorbraken voor deze ziekte te bereiken. Echter is het tot op heden nog onduidelijk welke van de twee bovengenoemde methoden (direct of indirect) neuronen oplevert die het meest lijken op de neuronen die zich in de hersenen van dezelfde patiënt bevinden. Het verkrijgen van deze kennis is daarom van fundamenteel belang om, uitgaande van deze lichaamseigen neuronen, betrouwbare ziektemodellen te kunnen vormen. Mijn onderzoek is daarom gericht op het verder valideren van deze twee methoden, waarbij ik op moleculair niveau de in het laboratorium geproduceerde neuronen zal vergelijken met neuronen die worden geïsoleerd uit post-mortem hersenweefsel van dezelfde patiënten.

Kunt u kort uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

Voor het huidige project worden huidcellen als zowel hersenweefsel gebruikt welke zijn gedoneerd door patiënten en gezonde personen op/na het moment van overlijden. Lichaamseigen neuronen zullen worden geproduceerd in het laboratorium uit huidcellen die zijn verkregen van patiënten en gezonde personen (2 groepen) door gebruik te maken van de bovengenoemde directe en indirecte methoden (2 methoden). Van dezelfde individuen worden vervolgens neuronen uit het verkregen en goed bewaard hersenweefsel geïsoleerd. Dit houdt in dat we dus 3 type neuronen verkrijgen van zowel de patiënten en de gezonde personen: (1) neuronen gevormd vanuit huidcellen via de indirecte methode, (2) neuronen gevormd vanuit huidcellen via de directe methode, en (3) neuronen direct verkregen vanuit de hersenen. Op moleculair niveau worden deze neuronen vervolgens onderling met elkaar vergeleken, zowel binnen dezelfde individuen als tussen de verschillende steekproeven (groepen). Zodoende kunnen we een beeld vormen van:

 1. Welke van de twee methoden (direct of indirect) zenuwcellen produceert die het meeste lijken op de neuronen die werden geïsoleerd uit het hersenweefsel – Antwoord op de vraag: Welke methode werkt het beste?
 2. Welke verschillen er aanwezig zijn op moleculair niveau tussen de neuronen verkregen van de patiënten en de gezonde personen, die cruciale inzichten kunnen geven in het ontstaan en beloop van de ziekte – Antwoord op de vraag: Welke moleculaire veranderingen spelen een rol bij het ontstaan en beloop van de ziekte van Alzheimer?

Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

De uitkomst van dit project zal ons in staat stellen weloverwogen keuzes te maken bij het gebruik van patiënt-afgeleide neuronen voor onderzoek naar de onderliggende cellulaire en moleculaire ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer. Al met al zal dit onderzoek duidelijkheid scheppen over de cruciale vraag in hoeverre deze twee soorten neuronale culturen daadwerkelijk lijken op de (zieke) cellen waarvan ze verondersteld worden dat ze een model zijn, wat van groot belang is om in de toekomst klinisch relevante ziektemodellen te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn zal dit project daarom het onderzoek naar de onderliggende oorzaak van deze ziekte kunnen bevorderen, wat op de lange termijn weer kan bijdragen tot het verkrijgen van doorslaggevende inzichten en de ontwikkeling van therapieën of medicijnen. Ten slotte kan het project helpen om de noodzaak van dierproeven te verminderen, wanneer deze lichaamseigen neuronen effectief blijken te zijn in het modelleren van deze ziekte.

Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

De fellowship geeft mij de kans om de volgende stappen in mijn carrière te zetten en mij verder te ontwikkelen als vooraanstaande wetenschapper binnen het Alzheimeronderzoek. Het multidisciplinaire karakter van het project, uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere experts binnen mijn vakgebieden, geeft mij een uitgelezen kans om mezelf continu professioneel, maar ook persoonlijk, te blijven ontwikkelen. Overigens zal deze fellowship me in staat stellen mijn eigen wetenschappelijke profiel verder te ontwikkelen en mijn lopende, als zowel nieuwe (inter)nationale samenwerkingen binnen het project, te intensiveren.

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

Het huidige project zal de eerste zijn om de mate van moleculaire conservering tussen gekweekte neuronen verkregen vanuit huidcellen en neuronen geïsoleerd uit de hersenen van dezelfde patiënten vast te stellen. Het feit dat deze vergelijkingen voor het eerst zal worden gemaakt in cellen afkomstig van dezelfde donor(en), maakt deze aanpak erg innovatief. Belangrijk is om hierbij te benadrukken dat het zeer zeldzaam is om zowel goed geconserveerde huidcellen als hersenweefsel van dezelfde patiënten te verkrijgen, wat dit project vooraanstaand en uniek maakt. Al met al ben ik zeer enthousiast over de aanpak en ben ik ervan overtuigd dat op de lange termijn de impact voor patiënten en zorgverleners aanzienlijk kan zijn. De verkregen resultaten zouden namelijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en in het bijzonder gepersonaliseerde medicatie voor patiënten, naast het potentieel verminderen van de sociaaleconomische impact op zorgverleners en de samenleving als een geheel.

Meer informatie

]]>
news-8668 Wed, 01 Jun 2022 08:56:35 +0200 Uitgewerkte aanvragen subsidieoproep JPND https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitgewerkte-aanvragen-subsidieoproep-jpnd/ Het EU Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft 39 projectteams uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen voor de oproep van het jaar 2022: ‘Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions’. Bij 15 van deze projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Het doel van JPND is om verschillende landen en onderzoeksdisciplines met elkaar te verbinden en zo tot inzichten te komen met betrekking tot neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en Parkinson. De oproep van 2022 richt zich specifiek op niet-farmacologische interventies (zoals voeding en beweging) voor de behandeling van neurodegeneratieve ziektes. Tot op heden is er weinig kennis over de onderliggende werkingsmechanismen van dit soort interventies.

Vervolg

De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is 28 juni 2022. In september van dit jaar zal worden besloten aan welke projecten financiering verstrekt zal worden. Deze teams zullen aan de slag gaan met de biomedische en/of sociale mechanismen van niet-farmacologische interventies, om zo tot een verbeterde behandeling te komen voor neurodegeneratieve ziektes.

Meer informatie

]]>
news-8660 Mon, 30 May 2022 15:39:26 +0200 Nieuw netwerk geeft impuls aan persoonsgerichte dementiezorg op Caribische eilanden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-netwerk-geeft-impuls-aan-persoonsgerichte-dementiezorg-op-caribische-eilanden/ Persoonsgerichte zorg is belangrijk voor het bevorderen van eigen regie en waardigheid en voor het creëren van gezonde relaties tussen zorgverlener en zorgvrager. Bij dementie vraagt dit om goed kijken en luisteren, anders handelen en creativiteit. Zorgprofessionals en mantelzorgers van mensen met dementie op de Caribische eilanden geven aan te weinig kennis en vaardigheden te hebben over hoe je dit precies vormgeeft. Bovendien heerst er nog een taboe op mental health issues, waaronder dementie. Het actieonderzoek Vergeet MIJ niet, gefinancierd door het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw, probeert hier verandering in te brengen. Op de eilanden Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Tegelijkertijd kent de zorg en ondersteuning verschillende uitdagingen. Zorgprofessionals en mantelzorgers van mensen met dementie hebben onvoldoende kennis over dementie, waardoor een persoonsgerichte ondersteuning en begeleiding in de zorg aan mensen met dementie niet goed op gang komt. Daarnaast is het taboe op dementie nog groot. Het actieonderzoek Vergeet MIJ niet van Fundashon Alzheimer Bonaire en Stichting Expertisecentrum Preventie, ondersteund door Fontys Hogeschool, moet daar verandering in brengen. Dit gebeurt door gezamenlijk een ondersteuningsprogramma op het gebied van persoonsgerichte zorg te ontwikkelen en uit te testen met zorgprofessionals en mantelzorgers. De hoop is dat hiermee ook een eerste beweging richting cultuurverandering op gang komt.

Meer kennis en vaardigheden

Persoonsgerichte zorg gaat over hoe je vanuit wederzijds begrip, respect en autonomie een gezonde relatie met elkaar kan opbouwen, ondanks cognitieve achteruitgang door dementie. In eerste gesprekken met zorgprofessionals en mantelzorgers op de Caribische eilanden geeft men aan dit wel graag te willen, maar niet goed te weten hoe dat dan te doen. In Nederland is een eerste verkenning gedaan van al ontwikkelde ondersteuningsprogramma’s van bijvoorbeeld Trimbos Instituut, Fontys Hogeschool en Vilans, die geschikt zouden kunnen zijn om ook in te zetten in het Caribisch gebied. ‘Met participatief actieonderzoek creëren we een nieuw netwerk voor dementiezorg op de eilanden. Vanuit dit netwerk wordt een selectie gemaakt uit drie  bestaande programma’s, die verder op maat worden gemaakt voor de cultuur in de Cariben. Uiteindelijk leidt dit tot een raamwerk met uitgangspunten voor het bieden van ondersteuning op het gebied van persoonsgerichte dementiezorg aan zorgprofessionals en mantelzorgers, dat elk eiland kan vertalen naar de eigen lokale situatie’, vertelt Famke van Lieshout, docent Mens en Gezondheid op Fontys Hogeschool en lid van het lectoraat Persoonsgerichtheid in de ouder wordende samenleving. Het uiteindelijke doel is dat zorgprofessionals en mantelzorgers zich beter toegerust voelen om persoonsgerichte zorg te bieden aan mensen met dementie. ‘Daarnaast kan het ook leiden tot positieve effecten bij mensen met dementie, zoals meer tevredenheid en minder onrust. En een mooie bijvangst zou zijn als dementie beter en tijdiger wordt gesignaleerd, zodat alle betrokkenen eerder ondersteuning kunnen krijgen’, aldus Famke.

Taboe doorbreken

En dan is er nog de cultuurverandering die zo hard nodig is. Eén van de gemene delers op de Caribische eilanden is namelijk het taboe op het herkennen en erkennen van mental health issues, waaronder dementie. ‘Mensen zijn hier minder open dan in Nederland over wat er achter de voordeur gebeurt’, vertelt Zaira Barriento Martinez, oprichter en projectleider bij Stichting Expertisecentrum Preventie. ‘Als een naaste dementie heeft, dan praat je daar uit schaamte niet over. Men weet vaak niet van elkaar wat er precies aan de hand is. We willen dat taboe proberen te doorbreken omdat we weten dat mensen juist wél de behoefte hebben om hun verhaal met elkaar te delen en tips te krijgen over omgaan met dementie.’ Om meer bewustwording over dementie te creëren, helpt het om allerlei laagdrempelige events te organiseren voor een breed publiek, zoals een mental health festival en Human Libraries waarin mensen verhalen over dementie met elkaar kunnen uitwisselen. ‘We merken dat de zorgprofessionals en mantelzorgers openstaan voor verandering in de bejegening van mensen met dementie, en graag willen weten hoe ze dit in de eigen context kunnen vormgeven. Het doel van dit actieonderzoek is om processen rondom het creëren van bewustwording mogelijk te maken en mensen te helpen in hun kracht te komen, zodat zij zelf richting kunnen geven aan het ‘hoe’. Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe kennis die ook relevant is voor soortgelijke contexten en vraagstukken.’

Gedurende het actieonderzoek, dat nog tot eind 2023 doorloopt, zullen er regelmatig tussentijdse resultaten worden gedeeld. Een totaalbeeld van de resultaten wordt begin 2024 verwacht.

Meer informatie

]]>
news-8588 Wed, 04 May 2022 13:53:41 +0200 Hersenprofessor Erik Scherder toont hoe dementie eruitziet in ons brein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hersenprofessor-erik-scherder-toont-hoe-dementie-eruitziet-in-ons-brein/ Wat gebeurt er in het brein van mensen met dementie? En waarom komt het onrustige, agressieve of seksueel ontremde gedrag bij dementie vandaan? Professor Erik Scherder (onderzoeker van het ZonMw-programma Memorabel) vertelt hierover in het programma Pointer. Lees het artikel over de hersenanatomie van mensen met dementie.

----

Fotografie MARIJNIZmedia

]]>