ZonMw tijdlijn Dementie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Dementie nl-nl Tue, 11 Aug 2020 02:51:15 +0200 Tue, 11 Aug 2020 02:51:15 +0200 TYPO3 news-5983 Thu, 06 Aug 2020 09:00:00 +0200 Subsidieoproepen geopend: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-geopend-leven-met-dementie-en-leefstijl-en-leefomgeving/ ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) twee subsidieoproepen van de missiecalls: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'. De subsidieoproepen dragen bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg.

Subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving

In deze subsidieoproep willen we met onderzoek een bijdrage leveren aan structurele verbetering van gelijkheid in kansen om in goede gezondheid te leven. Lees meer over de oproep Leefstijl en leefomgeving op NWO.nl

Subsidieoproep Leven met dementie

De subsidieoproep gaat over mechanistisch onderzoek en onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelfmanagement. Lees meer over de subsidieoproep Leven met dementie op NWO.nl

Meer informatie over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd. Lees meer over NWO-KIC

]]>
news-5973 Thu, 23 Jul 2020 15:07:10 +0200 Klinische symptomen van FTD gerelateerd aan type eiwitstapelingen https://publicaties.zonmw.nl/memorabel-projectresultaten/klinische-symptomen-van-ftd-gerelateerd-aan-type-eiwitstapelingen/ Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt welke klinische symptomen van frontotemporale dementie (FTD) samenhangen met verschillende types eiwitklonteringen in de hersenen. Met deze ontdekking wordt het voor neurologen makkelijker om de juiste diagnose te stellen op basis van klinische symptomen. news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>
news-5955 Mon, 20 Jul 2020 09:47:05 +0200 Resultaten studie Exergaming gepubliceerd in de JAMDA https://www.jamda.com/article/S1525-8610(19)30522-5/abstract De positieve resultaten van het onderzoek van Joeke van Santen naar de effecten van Exergaming zijn gepubliceerd in de JAMDA. Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat een exergame-interventie van 12 weken de kwetsbaarheid bij mensen met dementie vermindert. Bovendien resulteerde exergaming in een hoge mate van therapietrouw, wat het een effectieve strategie maakt om mensen met dementie te betrekken bij fysieke activiteit. news-5951 Fri, 17 Jul 2020 10:47:00 +0200 Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerd-innovatief-onderzoek-in-covid-19-programma/ Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten. Onderzoek over volle breedte van de gezondheidszorg

Een effectieve aanpak van de coronapandemie brengt vele kennisbehoeftes en onderzoeksvragen met zich mee. Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
 • Zorg en preventie
 • Maatschappelijke dynamiek

Voorspellende diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
Een voorbeeld van zo’n project is: Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van medicijn lanadelumab voor COVID-19 van dr. R. Brüggemann en dr. F van de Veerdonk van het Radboudumc. In dit project wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan externe toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

Proefdiervrije innovaties

Naast de genoemde 22 projecten gaan vijf projecten binnen aandachtsgebied 1 onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij stelden hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het uiteindelijke doel is relevanter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners. De focus ligt op:

 • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
 • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
 • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Zo is er bijvoorbeeld het project 'TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie' van dr. D. de Korte-de Boer en prof. dr. Wolfgang Buhre (afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+). In dit project worden de effecten van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie door een consortium van 10 instellingen, waaronder vier academische en vier perifere ziekenhuizen, onderzocht.

Palliatieve zorg

Binnen aandachtsgebied 2 komen vijf projecten in aanmerking voor honorering door het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Hiervan zijn er nu drie gehonoreerd. De projecten richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. Daarnaast is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Looptijd en budget

De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het COVID-19 Programma. Voor dit actie- en onderzoeksprogramma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

Uitzonderlijke situatie

De coronacrisis heeft aanzienlijke impact, ook op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken. Onderzoek is nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. In opdracht van VWS hebben we daarom samen met NWO in maart een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid dat geresulteerd heeft in onder andere het COVID-19 Programma. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ons zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-5886 Thu, 02 Jul 2020 16:10:04 +0200 Oudere en kwetsbare burgers langer vitaal https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oudere-en-kwetsbare-burgers-langer-vitaal/ Oudere en kwetsbare burgers die zelfstandig thuiswonen, kunnen beter meedoen binnen hun gemeente als zij zo vitaal mogelijk blijven. Hoe pak je dat als gemeente aan? In de projectcatalogus 'Gezonde wijk' zijn goede voorbeelden te vinden die gericht zijn op het versterken van de vitaliteit van oudere burgers met een kwetsbare gezondheid. Twee voorbeelden:

Project 'Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal'. Dit project focust op preventie en het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Tegelijkertijd benut dit project de mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Door in te zetten op preventie kan er veel winst behaald worden, bijvoorbeeld voorkomen van overgewicht en diabetes, maar ook dementie. Dit project werd uitgevoerd in verschillende gemeenten in Zuid-Holland: Rotterdam, Vlaardingen, Dordrecht en Papendrecht. 

Project 'Samen in beweging met kwetsbare bewoners'. Lichamelijke beweging en sociaal actief zijn dragen bij aan goede gezondheid in de breedste zin. Zes gemeenten uit de regio IJsselland en de Achterhoek constateerden dat ze met hun aanpak rond beweging hun kwetsbare bewoners, zoals ouderen en mensen met psychosociale problematiek, niet voldoende bereiken. Een brede integrale aanpak is nodig. Zes gemeenten geven samen deze aanpak vorm zodat ze ook kwetsbare bewoners kunnen bereiken en stimuleren om in beweging te komen. Gemeenten zetten in op een integraal gemeentelijk beleid en een goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden.

Meer informatie

 

]]>
news-5705 Fri, 15 May 2020 12:45:34 +0200 Werk en mantelzorg: maak het bespreekbaar https://www.movisie.nl/artikel/werk-mantelzorg-maak-bespreekbaar In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de komende jaren fors toenemen. Het geven van mantelzorg kan zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en een toename in ziekteverzuim, vooral wanneer de benodigde mantelzorg lastig te combineren is met werk. news-5701 Thu, 14 May 2020 13:30:37 +0200 Beter voorspellen van individuele kans op dementie - promotie Ingrid van Maurik https://www.alzheimercentrum.nl/promotie-ingrid-van-maurik/ Ingrid van Maurik onderzocht patiënten met ‘milde cognitieve klachten’ (MCI). Ze keek hoe diagnostische testen, zoals MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht, te gebruiken zijn om bij individuele patiënten de kans op dementie te bepalen. De resultaten van deze diagnostische tests voor dementie konden bij patiënten met MCI al een aanwijzing zijn voor het risico om dementie te krijgen. news-5688 Tue, 12 May 2020 07:10:19 +0200 ‘Mensen met dementie beseffen dat hun partner of kind niet geweest is’ https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2020/#c59366 Op deze bijzondere Dag van de Verpleging bedanken we alle verpleegkundigen! Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid. Onder andere in het interview met Linda Riethoff: 'Achteraf herinneren mensen met dementie zich vaak niet dat hun partner of kind op bezoek was, maar nu vragen ze wel steeds naar deze familieleden. Er is dus wel degelijk een besef dat hun partner of kind niet geweest is.’ news-5658 Thu, 07 May 2020 11:00:00 +0200 Muziek en dementie, projecten in coronatijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/muziek-en-dementie-projecten-in-coronatijd/ “Samen zingen maakt herinneringen, verhalen en emoties los. Het gevoel verbonden te zijn met andere mensen, is in deze coronatijd van levensbelang”, zegt zangeres en trainer Maartje de Lint, initiator van de training 'Zingen in de zorg'. Zij vond een oplossing om in deze tijd een stimulans te geven aan dit initiatief. Ook de Stichting Participatie met Dementie vond een oplossing voor het opschorten van de activiteiten van hun Participatiekoren, waaraan zangers met en zonder dementie klassieke muziekstukken zingen, vanwege de coronabeperkingen. Zingen in zorg

“Het ervaren van muziek is één van de laatste dingen in het brein dat verdwijnt bij mensen met dementie, het muzikale geheugen blijft lang intact. Zorgprofessionals en naasten van mensen met dementie merken dat mensen met dementie volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen en luisteren naar liedjes van vroeger. Het beïnvloedt de stemming positief en is een uitstekende manier om contact te maken. Depressie en onrust worden minder en kwaliteit van leven neemt toe. Ook voor mensen met dementie in een vergevorderd stadium", zegt Prof. Anna-Eva Prick, die als onderzoeker verbonden is aan de Stichting ‘Muziek als Medicijn. Daarom ontwikkelde Maartje de Lint een methodiek die de levenskwaliteit van zowel de zorgvrager als de zorgverlener verhoogt. Door samen te zingen op de werkvloer bij dagelijkse zorg, zowel bij één-op-één momenten als in groepsverband, wordt een positieve werksfeer gecreëerd. Het verlaagt stress bij de zorgvrager én bij de zorgverlener. Op een non-verbale manier wordt contact en verbinding gemaakt waardoor zorgmomenten soepeler kunnen verlopen.

De oplossing in coronatijd

Op dit moment kan De Lint zorgprofessionals niet persoonlijk meer trainen op de locatie. Dat terwijl zingen juist ook in deze tijd van grote waarde kan zijn. Daarom ontwikkelt zij een de e-learning module 'Ik Zing in de Zorg', met een financiële bijdrage uit de regeling 'Covid-19 creatieve oplossingen' van ZonMw. De e-learning zal bestaan uit videolessen met praktische voorbeelden. Hierin worden de stappen behandeld als: durf jij -nog niet- te zingen, samen zingen, volgen en leiden tijdens het zingen en het zingen van persoonlijke liederen. Bij deze e-learning wordt ook optioneel een muziekboek meegeleverd. De Lint: “Nu het niet mogelijk is persoonlijk aanwezig te zijn op locatie, kan ik via de e-learning de zorgprofessionals met essentiële informatie op afstand coachen en van feedback voorzien. Door middel van video-bellen kan er ook daadwerkelijk intervisie plaatsvinden.” Naar verwachting is deze e-learning eind mei beschikbaar.
Op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsbrief via www.maartjedelint.com.

Participatiekoren

De stichting Participatie met Dementie organiseert sinds 2018 o.a. de Participatiekoren in Haarlem, Bergen NH, Schiedam en Helmond. Zangers met en zonder dementie voeren de hoogtepunten uit de Matthaüs Passion uit tijdens het ‘Erbarme dich’ concert rondom Pasen. De hoogtepunten worden afgewisseld met persoonlijke passieverhalen van mensen met dementie. Participatiekoren is één van de geselecteerde kunstinitiatieven voor het ‘Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de Langdurige zorg en ondersteuning' dat gefinancierd wordt door ZonMw in samenwerking met Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Projectleider Zwiers: “In onze Participatiekoren worden mensen met dementie in een sociale omgeving uitgedaagd om klassieke muziek te zingen. Dat is goed voor het behoud van hersenfuncties, het zelfvertrouwen en zelfbeeld”.

Muzikale herinneringen op “Wij zijn Nico”

De ‘Erbarme dich’ concerten die gepland stonden rondom Pasen zijn opgeschort tot dit najaar, maar de behoefte voor het zingen en het delen van de verhalen blijven. Ondanks de beperkende maatregelen die het coronavirus heeft opgelegd, is er nog genoeg dat er gedaan kan worden om niet alleen de leden maar ook anderen met dementie cultureel te laten participeren. Daarom heeft de stichting  ‘Wij zijn Nico’ opgericht. Een platform met podcasts waar persoonlijke verhalen worden gedeeld en muzikale herinneringen opgehaald  van mensen die kampen met dementie. Mooie, ontroerende, krachtige, bijzondere verhalen die uitnodigen tot gesprek. Verhalen die voortkomen uit muzikale herinneringen. "Naast deze podcasts geven experts tips en adviezen om de moed erin te houden en worden er creatieve en culturele ideeën en activiteiten verzameld om zelf of samen te doen”.
Interesse? Kijk op www.wijzijnnico.nl en word vriend van…!

Meer informatie

]]>
news-5643 Fri, 01 May 2020 10:42:37 +0200 Zorgstandaard Dementie is vernieuwd https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020/ Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. De herziening van de Zorgstandaard Dementie vond plaats als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. news-5579 Mon, 20 Apr 2020 10:19:00 +0200 Resultaten vragenlijstonderzoek project DEDICATED https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-vragenlijstonderzoek-project-dedicated/ In september 2017 startte het DEDICATED project binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, met als doel de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In dit project is een survey gehouden onder helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, over wat zij nodig hebben in de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie. Achtergrond

In de palliatieve zorg voor mensen met dementie, thuis en in het verpleeghuis, is een belangrijke rol weggelegd voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij staan dichtbij de cliënt en zijn of haar naasten en kunnen daarom veel te weten komen over wensen en behoeften. Toch is het niet altijd makkelijk om zorg op maat te bieden. Mensen met dementie hebben vaak complexe zorgbehoeften, die van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen en die gedurende de tijd veranderen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we zorgverleners het beste kunnen ondersteunen, zodat zij de best mogelijke palliatieve zorg kunnen bieden aan mensen met dementie.

Methode

Om te onderzoeken op welke vlakken helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen behoefte hebben aan extra ondersteuning, is er een online vragenlijst afgenomen. Ook is de gewenste vorm van ondersteuning onderzocht. Via lokale en landelijke partners van het project is de vragenlijst door Nederland verspreid. De vragenlijst is opgezet aan de hand van literatuur. Daarnaast liet het Dedicated team zich adviseren door zorgprofessionals en experts, om de lijst zo volledig en toepasbaar mogelijk te maken. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan bod: dagelijkse zorg, communicatie over het levenseinde, interprofessionele samenwerking en transities van thuis naar het verpleeghuis.

Resultaten

De resultaten en bevindingen zijn gepubliceerd in een artikel in Journal of Nursing Scholarship: 'Nursing staff needs in providing palliative care for persons with dementia at home or in nursing homes: a survey'. Een beknopt overzicht vindt u in de publiekssamenvatting van de survey.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

 

]]>
news-5563 Tue, 14 Apr 2020 10:19:23 +0200 Invoeren methodiek voor omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/zorginnovatie/nieuws-en-activiteiten/newsitem/Probleemgedrag-van-mensen-met-dementie-is-behandelbaar/176561/ Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam begeleid zorgmedewerkers van WVO Zorg en De Zellingen bij het invoeren van de methodiek STIP, voor het omgaan met depressie, angst, apathie, psychose of agressie bij mensen met dementie. Het implementatieonderzoek, dat gefinancierd is door het ZonMw-programma Memorabel, zoekt uit welke factoren bevorderende of belemmerend zijn bij de implementatie van deze methode. Lees het interview. news-5500 Mon, 30 Mar 2020 17:00:13 +0200 Belangrijke stappen gezet in zoektocht naar behandeling Lewy body dementie https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/belangrijke-stappen-gezet-zoektocht-naar-behandeling-lewy-body-dementie Lewy body dementie is één van de meest voorkomende vormen van dementie op latere leeftijd. Vanwege de wisselende klachten wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium vastgesteld. Ook is er nog maar weinig bekend over de oorzaak van deze vorm van dementie. Neuroloog Frank Jan de Jong van het Erasmus MC ontving financiering van ZonMw om verder onderzoek te doen naar deze vorm van dementie. news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

UPDATE 14-04-2020: deze regeling is inmiddels gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5440 Thu, 12 Mar 2020 12:47:47 +0100 Feedback gevraagd: handreiking over communicatie bij dementie https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/handreiking-over-communicatie-bij-dementie/ Het afgelopen jaar is gewerkt aan een praktische handreiking om verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen in de communicatie met mensen met dementie, hun naasten en andere zorgprofessionals rondom de persoon met dementie. Wat vind jij van de handreiking en de bijbehorende tips? Geef jouw feedback uiterlijk 3 april 2020 door. Je vindt de handreiking met gespreksleidraden en animaties op de website van V&VN. news-5416 Mon, 09 Mar 2020 06:00:00 +0100 Samen beslissen met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-samen-beslissen/samen-beslissen-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Janneke Noordman en Jany Rademakers (Nivel) delen hun bevindingen en geven tips en tools voor samen beslissen waar je direct mee aan de slag kunt. ‘Het begint met de afspraakbrief. Als deze niet begrijpelijk is, gaat het al mis.’ news-5388 Thu, 27 Feb 2020 11:50:55 +0100 Gemeente Amsterdam zet in op sociale benadering dementie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/sociale-benadering-dementie-amsterdam/ De Gemeente Amsterdam ziet dementie als een sociale opgave met als doel: het gewone dagelijks leven van mensen met dementie zo lang mogelijk in stand houden. Met een dementiebrigade en de ‘Sociale Benadering Dementie’ (SBD) van professor Anne-Mei The werkt Amsterdam met succes aan deze opgave. ‘Mensen kiezen niet voor een verpleeghuis met de beste geriater, maar voor het verpleeghuis met het gezelligste restaurantje.’ news-5352 Wed, 19 Feb 2020 10:01:52 +0100 Betere mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-mondgezondheid-voor-thuiswonende-kwetsbare-ouderen/ Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ heeft er in 14 regio’s aan bijgedragen dat er bij zorgprofessionals en mantelzorgers meer aandacht is voor de dagelijkse mondverzorging bij thuiswonende ouderen. Een deel van deze ouderen heeft geheugenproblemen. Een goede mondgezondheid is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en voor het in stand houden van de algemene gezondheid. Dit project is gestart omdat bij opname in een verpleeghuis de grote meerderheid van de ouderen een slechte mondgezondheid bleek te hebben. Zorgverleners die meededen werden geschoold en er vonden bijeenkomsten plaats om de interdisciplinaire samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerker, huisartsen, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals te verbeteren.

Het probleem

Uit eerder onderzoek bleek 80% van de ouderen bij opname in een verpleeghuis een slechte mondgezondheid te hebben. Dit probleem is dus eerder, in de thuissituatie, ontstaan. In dit project werd de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in de thuissituatie gescreend. Hierbij bleek 17% van de mensen last te hebben van problemen in de mond. Bij mensen met geheugenproblemen bleek dit zelfs 27% te zijn. Deze mensen bleken, vaker dan mensen zonder geheugenproblemen, minder goed in de dagelijkse mondverzorging en hadden daarbij vaker ondersteuning nodig (44% versus 15%).

De interventie

Zorgverleners zijn (bij)geschoold op het gebied van mondgezondheid en er werden bijeenkomsten georganiseerd om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Ook de ontwikkelde screeningsformulieren helpen daarbij. Hiermee wordt in kaart gebracht of de cliënt natuurlijke tanden en kiezen heeft, een gebitsprothese en/of implantaten, of er pijn is, of er klachten zijn met eten en wanneer het laatste bezoek aan een mondzorgprofessional plaats vond. Bovendien wordt er geobserveerd of de cliënt de mond zelfstandig goed kon verzorgen. Het screeningsformulier kan ook als verwijsbrief naar een andere zorgverlener worden gebruikt.

De effectiviteit van dit implementatieproject

Zorgverleners zijn in dit project meer gaan samenwerken en hebben de mondzorg geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Implementatie van De Mond Niet Vergeten! heeft de bewustwording van het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen vergroot en heeft positief bijgedragen aan de dagelijkse mondverzorging. Maar het bleek niet eenvoudig voor zorgprofessionals om, naast hun zorgtaken, tijd vrij te maken om zich de werkwijze van het project eigen te maken en er actief mee aan de slag te gaan. Dat had tijd nodig. Factoren die een belemmering bij implementatie kunnen vormen zijn: toegankelijkheid van de mondzorg, financiën en werkdruk. De aandacht voor de mondgezondheid wordt voortgezet door de Stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’

Zelf aan de slag

Bent u zorgprofessional:

 • Informatie over het project en alle materialen zijn vrij beschikbaar via www.demondnietvergeten.nl
 • De scholingsinformatie is vertaald naar een Mondzorg app. Deze app wordt nu actief op verschillende plekken in het land gebruikt.

Bent u mantelzorger:

 • De OHAT (Oral Health Assessment Tool) is een instrument voor niet-mondzorgprofessionals waarmee u kunt beoordelen of de persoon voor wie u zorgt een consult bij een mondzorgverlener nodig heeft

Meer informatie

]]>
news-5329 Fri, 14 Feb 2020 12:21:02 +0100 11 dementieprojecten gehonoreerd uit internationaal samenwerkingsverband https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/11-dementieprojecten-gehonoreerd-uit-internationaal-samenwerkingsverband/ Elf Nederlandse dementieprojecten zijn gehonoreerd rond ‘personalised medicine’. Dat is het thema van 2019 van internationaal samenwerkingsverband JPND (EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases), van waaruit de projecten worden gefinancierd. ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan 3 projecten*.

De gehonoreerde projecten zijn:

 • blood PRotein Identification to Discriminate dEmentias* (733051101)
 • EURO-FINGERS multimodal precision prevention toolbox for dementia in Alzheimer’s disease (733051102)
 • TRanslating Individual Alzheimer GEnetic risk into disease phenotypes (733051103)
 • Diagnostic and Prognostic Precision medicine Algorithm for behavioural variant FrontoTemporal Dementia (733051104)
 • Humanized high-throughput co-culture system for motor neuron diseases (733051105)
 • Early Detection of Alzheimer’s Disease Subtypes (733051106)
 • From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer’s disease (733051107)
 • Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International cluster-randomised trial* (733051108)
 • Defining measures of proximity to symptom onset in the GENetic Frontotemporal dementia Initiative* 733051109)
 • Identifying and treating SORL1-associated Alzheimer’s disease (733051110)
 • Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease (733051111)

*Mede-gefinancierd door Alzheimer Nederland.

De samenvattingen van deze projecten verschijnen binnenkort online. 
 

]]>
news-4898 Thu, 06 Feb 2020 09:32:00 +0100 AAL call 2020: Beter oud worden met behulp van digitale oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aal-call-2020-beter-oud-worden-met-behulp-van-digitale-oplossingen/ Op 7 februari 2020 is een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. Het thema van de subsidieronde is 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions'. De AAL Call 2020 staat open voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Naar de subsidieoproep

De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 22 mei 2020 (17:00 uur).

Meer informatie

]]>
news-5267 Tue, 04 Feb 2020 10:57:23 +0100 Parkinson en gender https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parkinson-en-gender/ news-5183 Mon, 20 Jan 2020 11:37:09 +0100 JPND-call ‘For novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to neurodegenerative disease” https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/ JPND launches this joint transnational call with a view to promoting research aiming at the development of novel and the advanced use of existing cutting-edge imaging and brain stimulation technologies related to neurodegenerative diseases. The goal of the partners is to maximise the number of high quality transnational research projects that can be funded through this call.

 

]]>
news-5060 Wed, 18 Dec 2019 12:05:51 +0100 Verslag jaarevent Deltaplan dementie 2019: ‘De dynamiek rond dementie’ https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/jaarevent-2019-%E2%80%98de-dynamiek-rond-dementie%E2%80%99 Op 10 december 2019 werd de nieuwste kennis en ervaring gedeeld op het gebied van dementie. Resultaten uit onderzoek kwamen onder andere aan bod tijdens de plenaire presentaties. Prof. dr. Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, vertelde over het succes van de ontmoetingscentra en DementTalent. Dr. Daniel Bos, Epidemioloog vertelde over 'Population Imaging, een onderzoekstechniek binnen het ZonMw-programma Memorabel. news-5049 Tue, 17 Dec 2019 13:41:12 +0100 Terugblik op Voorbij de verwarring https://www.voorbijdeverwarring.nl We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Naast een compilatiefilm en vele foto’s zijn hier ook de meeste presentaties van de lezingen en workshops te vinden. We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Op deze congressite vindt u onder meer de presentaties van de lezingen en workshops en een sfeerimpressie. Op de website van het congres zijn foto's te vinden en de meeste presentaties van de lezingen en workshops.

Meer informatie?

]]>
news-5021 Thu, 12 Dec 2019 09:25:21 +0100 Groot onderzoek naar preventie dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/groot-onderzoek-naar-preventie-dementie/ In 2040 zal het aantal Nederlanders met dementie naar verwachting gestegen zijn naar 520.000. Daarmee groeit de impact van dementie op de samenleving en gezondheidszorg aanzienlijk. Daarom is het nieuwe Nederlands Consortium van Dementie Cohorten (NCDC) een onderzoek gestart naar preventie van dementie. Dit onderzoek van acht samenwerkende instellingen brengt de voornaamste genetische, leefstijl- en psychosociale risicofactoren voor dementie in kaart. Daarnaast bestuderen de onderzoekers hersenscans en stoffen in het bloed en hersenvocht om meer te weten te komen over het verloop van cognitief gezond naar dementie. Daarmee willen ze aangrijpingspunten voor preventie van dementie identificeren. Het onderzoek richt zich op de twee belangrijkste oorzaken van dementie: neerslag van het alzheimer-eiwit ‘amyloid’ en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

Het onderzoek levert inzichten op over welk middel op welk moment ingezet kan worden om de kans op dementie te verkleinen en/of het ontstaan van dementie te vertragen. De resultaten bieden ook een basis voor het nog beter herkennen en meten van de eerste signalen van dementie. De resultaten worden gedurende de komende vier jaar verwacht.

De samenwerkende partijen in dit onderzoek zijn: Amsterdam UMC (VUmc en AMC) (Amsterdam Dementia Cohort, EPAD+, Longitudinal Aging Study Amsterdam), ErasmusMC (Rotterdam Study), LUMC (Leiden Longevity Study), MUMC+ (Maastricht Study), RIVM (Doetinchem Cohort Study), UMCG (Lifelines) en  UMCU (SMART-MR Study).

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Alzheimer Nederland.

Meer informatie:

 

 

]]>
news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4958 Fri, 29 Nov 2019 09:47:20 +0100 280.000 registraties op Samen Dementievriendelijk https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/280000-dementievriendelijk Nederland telt zo’n 280.000 mensen met dementie. Inmiddels heeft eenzelfde aantal mensen zich geregistreerd als dementievriendelijk. Dat deden zij op de website van Samen dementievriendelijk. Een belangrijke mijlpaal, maar er zijn steeds meer mensen nodig die weten hoe goed om te gaan met mensen met dementie. U kunt ook meedoen! news-4950 Thu, 28 Nov 2019 11:36:04 +0100 Verslag themabijeenkomst rouwverwerking bij dementie https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/verslag-themabijeenkomst-rouwverwerking-bij-dementie Rouw is een proces waar je in veel situaties mee te maken kunt krijgen. Ook dementie is een proces van rouw, zowel voor degene die het heeft als voor de naasten. Toch wordt er nog te weinig over rouw gesproken. Om daar verandering in te brengen, organiseerden het Deltaplan Dementie en ZonMw op 15 november jl. in Den Haag een themabijeenkomst over rouw. news-4741 Thu, 24 Oct 2019 09:00:00 +0200 Parel voor dementieonderzoek: wetenschappelijke kennis over diagnostiek naar de spreekkamer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-dementieonderzoek-wetenschappelijke-kennis-over-diagnostiek-naar-de-spreekkamer/ Regelmatig verlaten mensen een geheugenpoli met de diagnose ‘MCI’: milde cognitieve klachten. Een onzekere omschrijving, omdat de kans op het ontwikkelen van dementie dan ongeveer fifty-fifty is. Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen. Projectleider prof. dr. Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum Amsterdam ontving op 24 oktober een ZonMw Parel tijdens het Alzheimer Europe congres in Den Haag.

Diagnostisch proces

De resultaten van het ABIDE-project (ABIDE: Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice) zijn een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van zorg omdat het de beschikbare kennis over diagnostiek dichter naar de dagelijkse praktijk brengt. Dit gebeurt onder andere door inzichtelijk te maken welke diagnostische test je wanneer inzet om een diagnose te stellen. Ook verbetert het de informatieverschaffing, besluitvorming en communicatie over diagnostiek in de praktijk. Uit gesprekken tussen artsen en patiënten en hun familie blijkt namelijk dat er vooraf heel weinig wordt gesproken over de verwachtingen en wensen die patiënten en hun familie over diagnostiek hebben. Achteraf wordt er weinig gesproken over de betekenis van de uitslag en eventuele vervolgstappen. Daardoor blijven patiënten en hun familie vaak met onbeantwoorde vragen achter. Dit laatste was aanleiding voor het maken van een lijst met onderwerpen rondom diagnostiek die professionals, patiënten en hun naasten belangrijk vinden om met elkaar te bespreken. Patiënten en hun familie kunnen de lijst gebruiken ter voorbereiding op het bezoek aan de geheugenpoli, voor artsen dient de lijst als geheugensteun. De oprichting van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk - ook een resultaat van dit project - versoepelt de verspreiding van kennis.

Kans op dementie voorspellen

Het meest in het oog springende resultaat is de ontwikkeling van statistische modellen die voorspellen wat de kans is dat een individuele patiënt met milde cognitieve stoornissen binnen 1, 3 of 5 jaar dementie ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van geslacht, leeftijd, cognitieve prestaties en de uitslagen van diagnostische tests. Omdat het vaak lastig is om statistische modellen in de dagelijkse praktijk te gebruiken, ontwikkelden de onderzoekers een app. De werking van ADappt is simpel: de arts vult de gegevens van een patiënt in en vervolgens rolt er een individuele kans op dementie uit, uitgedrukt in een percentage. De patiënt met milde cognitieve klachten (MCI) loopt dus niet meer de geheugenpoli uit met een fifty-fifty kans op het ontwikkelen van dementie, maar krijgt een uitslagpagina met een gepersonaliseerde prognose mee. Wat hebben patiënten en hun families hieraan? Het geeft ze meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. De app helpt artsen, patiënten en hun familie ook bij het nemen van een gezamenlijk besluit over het wel of niet inzetten van extra diagnostische testen.

Veelkoppig monster

Van der Flier is trots op de Parel. ‘Ik vind het ontzettend gaaf dat ZonMw en Alzheimer Nederland het aandurfden om dit veelkoppige monster te financieren. Het project heeft zó veel verschillende aspecten, dat wij van tevoren ook niet wisten of ze allemaal bij elkaar zouden komen. ZonMw stak de nek uit door ons onderzoeksteam een kans te geven. Het is fantastisch dat het ons uiteindelijk ook nog is gelukt!’

Meer informatie

]]>