ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Leefstijl en leefomgeving'. De deadline van deze subsidieoproep is verstreken en het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Doel subsidieoproep 'Leefstijl en leefomgeving'

De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020.

Het doel van de call is een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven door de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. Voor de ontwikkeling van deze evidence based en effectieve interventies wordt binnen deze call gebruikt gemaakt van AI. De interventies zijn bovendien gebaseerd op eerder opgedane resultaten en de inzet van learning communities.

Voor het slagen van de call moeten de volgende elementen verwerkt zijn in de projecten:

  • Benutten van AI om mensen duurzaam te bereiken, hun kansengelijkheid te vergroten en om hun gezondheid te bevorderen.
  • Effectiviteit en werkzame elementen van preventieve interventies in kaart brengen.
  • Doorontwikkeling van bewezen werkzame elementen in duurzame innovatieve preventieve interventies en toetsen in 2-4 fieldlabs.
  • Nieuwe verklaringsmodellen voortbouwend op bestaande kennisinfrastructuren.
  • Identificeren van elementen van overdraagbaarheid van ‘proof of concept’.

Gehonoreerde projecten

Healthy living as a service
Prof. Dr. C.J.C. Lamoth (KICH1.GZ01.20.006) - UMCG
Welvaartsziekten hebben een grote impact op burgers, waarbij verschillen in gezondheid samenhangen met de sociaaleconomische status. Om blijvende leefstijlveranderingen te realiseren worden persoonlijke factoren, maar ook de woon- leef- en sociale omgeving meegenomen in dit project. Burgers uit vier fieldlabs in het Noorden van Nederland, met onderzoekers, kunstenaars en industrie realiseren 'healthy living as a service'. Slimme technologie en data sciences, waarmee gezondheid en leefomgeving gemonitord worden, zal de burgers ondersteunen en coachen bij het verbeteren van hun levensstijl en motiveren om dit langdurig vol te houden. Burgers wordt bewust gemaakt wat de betekenis is van technologie en data om gezondheid te monitoren, zodat eigen keuzen gemaakt kunnen worden.

Consortium:
UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health, RUG, Hanze Hogeschool Groningen, UTwente, Roessingh Research & Development, TU/e, TUDelft, deMaar, Evidencio, In4Art, KAW architecten, Life2Ledger, St. Vrienden van Diavantis, Van Wijnen Groningen, VitaalNed, HANNN, Groninger Dorpen, IBM Nederland, Sardes, Akkedeer, BuildinG, Chrono@work, Menzis, TZA, Ultraware, Mattch

“Our Smart Family Buddy” (ID-Buddy)
Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen (KICH1.GZ01.20.016) - EMC
Jonge gezinnen in achterstandswijken profiteren minder van technologische ontwikkelingen om leefstijlgedragingen te verbeteren. "Onze Slimme GezinsBuddy", een Interactief Digitaal platform met menselijke interactie en omgeving, beoogt kwetsbare gezinnen op-maat te ondersteunen bij gezonde leefstijl, en zorg voor hen toegankelijker te maken door ook zorg met elkaar te stimuleren. De Buddy wordt ontwikkeld met ‘fieldlab’ methodologie, zoals co-creatie en ‘learning communities’ met gezinnen en experts, publieke en private organisaties, bijvoorbeeld scholen, consultatiebureaus, overheden, IT, zorgverzekeraars. Ons doel is dat deze Buddy bijdraagt aan een betere gezondheid, lagere gezondheidszorg- en maatschappelijke kosten, en een positieve impact heeft op gezondheid en sociale ongelijkheden.

Consortium:
EMC, UL, EUR, DRIFT/EUR, TUDelft, Ortec, RIVM, Nederlands Voedingscentrum, NCJ, KindeRdam, MBO Zadkine, Innovation Quarters, Diabetesfonds, TJIP, Resilient Delta, Maasstad Ziekenhuis, TNO, Improve, Gemeente Rotterdam, KNOV, Rotterdam school of management, Medical Delta, Trimbosinstituut, Somnox, Garage2020, VGZ, Zilveren Kruis, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Rotterdam, Pharos, OGD, &Ranj, Muzus, Peercode

Subsidieoproep 'Leefstijl en leefomgeving'

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving.

Kennis- en Innovatie Convenant

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC

Betere zorg en welzijn voor ouderen

ZonMw zet zich met financiering voor onderzoek in voor een betere zorg en welzijn voor ouderen. In de strijd tegen dementie en om gezond ouder te worden. Lees meer over onderzoek naar zorg voor ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website