Voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is er een aantal docoumenten of webpagina's met relevante achtergrondinformatie. Hieronder vindt u een overzicht.

BIA rekentool: nieuwe versie beschikbaar

De betaversie van de rekentool voor het maken van een Budget Impact Analyse is getest en doorontwikkeld. De nieuwe versie is nu beschikbaar. Ter aanvulling zijn twee voorbeelduitwerkingen toegevoegd. Bent u bezig met een BIA of verwacht u een BIA te gaan maken? Gebruik onze tool.

Stappenplan voor structurele bekostiging zorginnovaties

Hoe krijgen succesvolle innovaties een structurele plek in de gezondheidszorg? ZorgmarktAdvies maakte een stappenplan voor projectleiders en financiers. Het is een hulpmiddel om zicht te krijgen op wetten, regels en mogelijkheden rond zorgbekostiging. Het stappenplan, mogelijk gemaakt door ZonMw en het Nationaal Programma Ouderenzorg, is mede gebaseerd op ervaringen in de ouderenzorg. Bekijk de film over structurele financiering van innovaties in de zorg

NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

In de wegwijzer worden alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg op een rij gezet. De wegwijzer geeft veldpartijen voorbeelden, duidelijkheid en een meer integraal overzicht hoe de digitale ontwikkelingen doorwerken in de bekostigingsregels voor de zorg en ondersteuning.

Handreiking e-health implementatie

De implementatie van veranderingen die bij e-health nodig zijn is vaak complexer dan we van tevoren denken. Zorg voor innoveren helpt jou op weg door kennis en ervaring te bieden. Daarbij gebruiken we de lessen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Zo helpen we je met de handreiking e-health implementatie op weg met het implementeren van e-health aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Naast deze handreiking vind je meer informatie over implementeren, tools en tips in het Kennisbankonderwerp Implementeren.

Kamerbrief

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer middels een kamerbrief over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

RVO

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt informatie gegeven over de regeling en kan een aanvraag worden ingediend. Met de QuicksScan kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan de RVO.

VitaValley

Onderdeel van de regeling is het ondersteuningsprogramma SET-up door VitaValley. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit ondersteuningsaanbod, genaamd SET-up.

Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is gestart in 2014 en is een veldinitiatief van VitaValley met als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler.

Inmiddels werken ruim zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Vitaal Thuis coalitie samen aan de gezamenlijke randvoorwaarden op systeemniveau: structurele bekostiging, standaarden en inbedding in de zorg. Hierdoor kunnen mensen langer veilig, verzorgd en vitaal thuis wonen met zo veel mogelijk eigen regie.

Meer informatie over Vitaal thuis vind u via deze linken:

Zorg van Nu - Regelingen voor extra stimulering van de digitale zorg

Zorg van Nu heeft een overizcht gemaakt van allerlei regelingen die digitale zorg extra stimuleren. De Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) is een van de regelingen die hier wordt genoemd. Een overzicht van alle regelingen met een korte omschrijving vindt u in dit document.

eHealth in de Wijk

Het project eHealth in de Wijk is uitgevoerd door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim. Op de site eHealth in de wijk is informatie te vinden over zorgtechnologie ter ondersteuning van wijkverpleegkundigen bij de inzet van e-health. Op de site kun je samen of individueel zorgtechnologie tools gebruiken die passend zijn bij klinisch redeneren en indiceren door wijkverpleegkundigen.

Beeldbellen in de GGZ

De site Beeldbellen in de GGZ biedt inspiratie en reflectie voor zorgverleners en studenten in de GGZ. De site geeft antwoord op vragen als: Wat kan beeldbellen voor je patiënt en voor jou betekenen? Wat verandert er als jullie gaan beeldbellen, en wat betekent dat voor de zorg die je biedt? Hoe kun je, als zorgverlener of student, je eigen antwoorden op deze vragen vinden? Samen met ervaren beeldbellers zijn er drie instrumenten ontwikkeld die hiervoor inspiratie en reflectie bieden: een animatie, de app Samenspraak, en zes beeldbelverhalen. Daarnaast vind je op deze site ook twee korte handleidingen waarmee je zelf een intervisie over beeldbellen kunt organiseren.
De site is een resultaat van het project Beeldcommunicatie in de GGZ van oa. het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim Hogeschool.

Programma eHealth4ALL

eHealth biedt ongekende mogelijkheden voor persoonsgerichte ondersteuning in preventie en zorg. Het geeft mensen de mogelijkheid actiever te letten op een gezonde leefstijl en maakt zelfmanagement van chronische aandoeningen makkelijker. Op dit moment zijn meeste eHealth toepassingen echter nog ingewikkeld en lastig te hanteren voor lager opgeleiden en andere kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen met beperkingen. Dat moet anders willen we het gebruik opschalen. Daar ligt de legitimering voor Pharos om de ontwikkeling en verspreiding van eHealth voor iedereen – eHealth4All – met kracht door te zetten.

Meer informatie over eHealth4ALL van Pharos vind u via deze link eHealth4all.

Met eHealth zorgen dat zorg beter werkt

In de publicatie ‘Met eHealth zorgen dat zorg beter werkt’ van Vilans staan voorbeelden van eHealth die de zorg verbeteren. eHealth kan de veiligheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking vergroten waardoor zij onder andere langer thuis kunnen wonen.

eHealth heeft het meeste effect als het een geïntegreerd onderdeel is van de totale zorg. Dat lukt alleen als u kiest voor technologie die bij uw situatie past en als u zorgt voor een zorgvuldige en systematische invoering in het zorgproces. Maar hoe pakt u dat aan?
Via deze link kunt u de gratis publicatie van Vilans downloaden.

Whitepaper Leefstijlmonitoring

Een publicatie van Vilans over onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden van leefstijlmonitoring voor cliënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals.

Maatschappelijke businesscase Zelfzorg Ondersteund

Voor alle partijen die deelnemen en investeren is het belangrijk om inzicht te hebben in de te ver­wachten economische en maatschappelijke kosten en baten van de implementatie van ondersteunde zelfzorg. Om die reden wordt jaarlijks door Zelfzorg Ondersteund een SROI (social return on investment) gemaakt.
Meer informatie over de maatschappelijke businesscase en over Zelfzorg Ondersteund vind u via deze link: Maatschappelijke businesscase Zelfzorg Ondersteund

Jaarlijkse eHealth monitor

Benieuwd naar de staat van e-health in Nederland? Lees hier meer over de stand van zaken op het gebied van e-health in de eHealth-monitor 2018 uitgevoerd door Nictiz en Nivel.

Ambitie 2025 van Zorgverzekeraars Nederland

In dit document wordt de visie van de zorgverzekeraars gegeven op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij.

Voorbereid op de langdurige zorg in 2030

In het voorjaar van 2018 heeft een grote groep bestuurders en beleidsadviseurs van ActiZ, samen met Jester Strategy, vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor de langdurige zorg. Aanleiding was de vraag hoe ouderen en chronisch zieken regie houden op het door hen gewenste leven, en wat daarbij nodig is. Ieder scenario geeft zorgorganisaties een heel ander perspectief op de toekomst van de langdurige zorg, terwijl alle scenario’s denkbaar zijn. De vier toekomstscenario’s vind u in het document Met scenario’s voorbereid op 2030.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website