Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorjaar zijn Santiz, Sensire, Ascom en Mediq om tafel gegaan om te bekijken of op korte termijn het Smart Monitoring Covid 19 binnen Santiz ook bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. Hierbij heeft een coach geholpen om de implementatie te realiseren. De proof of concept is ingestoken met het idee dit op een later moment uit te rollen in de thuissituatie. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten die intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Cliënten kunnen ook vanuit de thuissituatie naar het zorghotel gaan als de zorg thuis te complex wordt. Daarnaast is er plek voor cliënten met palliatieve zorg. De medische zorg wordt verleend door huisartsen uit de regio. De huisarts is hoofdbehandelaar en doet dagelijks een visite. Voor de overige momenten geldt de bereikbaarheid van de huisarts en wordt het beleid veelal op afstand met de verpleegkundige afgestemd. Zorgorganisaties Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire leveren de verpleegkundige zorg. Bij de verkenning van de monitoring van cliënten in het zorghotel is verondersteld dat dit meerwaarde kan bieden, ook voor patienten in de thuissituatie. De beschikbare functies zijn: - Meting en monitoring van hartslag en ademhalingsfrequentie (continumetingen en monitoring) - Saturatiemeting (puntmetingen en monitoring) Vanwege de terugloop van cliënten in het zorghotel is er geen uitgebreide pilot van de grond gekomen. Begin juni is er bij 2 cliënten in het zorghotel de monitoring gedurende enkele dagen getest. Dit waren cliënten die al behoorlijk goed hersteld waren en hun medewerking wilden verlenen. Ondanks de beperkte schaal zijn er met deze test inzichten verkregen. We nemen deze mee in de afwegingen hoe we, bij een mogelijke nieuwe Covid 19 periode, de zorg optimaal kunnen faciliteren. Bij cliënten in het zorghotel, maar wellicht ook op locaties van wonen met zorg of in de thuissituatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is gelukt de monitoring in korte tijd ook werkend te krijgen buiten het ziekenhuis, in dit geval het zorghotel Achterhoek. Voor een opschaling en voor de langere termijn is randvoorwaardelijk meer nodig om het zorgproces optimaal te faciliteren. Op een aantal onderdelen zien zorgprofessionals in het zorghotel kansen dat monitoring de zorg voor cliënten met Covid 19 kan ondersteunen, de kwaliteit van zorg kan verbeteren en monitoring hun werk kan ontlasten. Hierbij zijn een aantal punten aangegeven die relevant zijn om de meerwaarde te ervaren. De eerste indruk bij wijkverpleging en huisarts is dat monitoring van waardekan zijn in de zorg voor cliënten met Covid 19. Om de inzichten en leerervaringen op te doen rondom de vroegtijdige signalering van gezondheidsverslechteringen zouden nog andere cliënten, met een instabieler ziektebeloop, gemonitord moeten worden. Wat nu als gemis en probleem wordt ervaren is dat de belangrijke parameters O2-saturatie en temperatuur niet of niet-betrouwbaar genoeg kunnen worden meegenomen in de continue monitoring via de armband. Dat is toch een belangrijk element om de toegevoegde waarde vast te kunnen stellen. De ervaring is dat bij verslechtering van de gezondheidssituatie juist temperatuur en saturatie in combinatie gaan pieken. De huidige werkwijze van O2-saturatie via de vinger van cliënt kan ook eerder belastend zijn voor cliënt in relatie tot activiteit/mobiliteit (kenmerk van de doelgroep binnen het zorghotel). Ook werd een testcliënt steeds wakker ‘s nachts bij het binnenkomen op de kamer. Er is nu nog geen data verzameld waarmee op het klinisch beeld terugkoppeling gedaan kan worden. In een doorontwikkeling kan ook het inhoudelijk proces een nog meer specifieke (op de doelgroep en het beleid afgestemde) uitwerking krijgen. - De continumetingen van de hartslag en ademhalingsfrequentie scheelt handmatig werk voor de verpleging en voor de werkdruk van zorgprofessionals kan dit dus van toegevoegde waarde zijn; - Ervaren is dat data wat meer zekerheid kan geven bij het bepalen en evalueren van zorgbeleid. Bijvoorbeeld bij het afbouwen van zuurstof in combinatie met een toename van activiteit/mobiliteit van cliënt. Er kan beter worden ingeschat in hoeverre de cliënt daadwerkelijk stabiel blijft naarmate hij meer actief/mobiel wordt. - Bij cliënten met comfortbeleid is aanpassing in werkwijze nodig; het monitoren op hartslag en ademhalingsfrequentie heeft weinig meerwaarde. Waardes kunnen nl. continu slecht zijn zonder dat er actie wordt gevraagd. Relevant voor comfortbeleid zijn inzichten in saturatie, pijn. Ook uitdrogingsverschijnselen. Een cliënt (met comfortbeleid) werd daarom ook niet aangesloten op de monitoring.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De toegenomen vergrijzing, een gebrek aan zorgpersoneel en stijgende zorgkosten zorgen al geruime tijd voor een verhoogde druk op de gezondheidszorg. Met de huidige Coronacrisis wordt de druk op de (ziekenhuis)zorg alleen maar vergroot, waarbij de ziekenhuiscapaciteit moeizaam toereikend is voor het aantal patiënten dat opgenomen zou moeten worden.

 

Bijkomend probleem is dat burgers en patiënten in een risicopositie, die momenteel nog thuis of in een verpleegomgeving zitten, ook vaak onvoldoende in de gaten gehouden kunnen worden (door de contactmaatregelen) waardoor signalen van verslechtering maar moeizaam worden gesignaleerd. Verder vraagt het monitoren door middel van het meten van vitale waarden van patiënten veel van de verpleegkundigen, gezien de contactmaatregelen (beschermende kleding etc.).

 

Als laatste komt er een enorme grote groep patiënten die ontslagen (gaat) worden uit het ziekenhuis, maar nog niet volledig genezen zijn en moeten herstellen in een verpleeghuisomgeving/zorghotel.

 

Een oplossing van dit acute, maar op de langere termijn ook structurele probleem is dat een grotere groep chronische patiënten op afstand bediend en ondersteund kan worden door hun vitale waarden te monitoren op afstand, waardoor verslechterende situaties eenvoudiger en met minder fysiek contact kunnen worden gedetecteerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website