Projectomschrijving

Blended werken binnen JMW


JMW heeft de afgelopen jaren activiteiten ondernomen om haar dienstverlening blended aan te bieden (een combinatie van face-to-face en online contact met de doelgroep). Dit betreft met name de hulpverlening en het activiteitenaanbod. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van het merk JMW en het bereiken van een bredere doelgroep door aanpassingen in de website en het lanceren van een nieuw merk met bijbehorende website: Freyda.

Door de Corona-situatie is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor contact op afstand en heeft JMW een belangrijke slag gemaakt op dit vlak, zowel in de randvoorwaardelijke zin (bijv. het beschikbaar stellen van hardware aan de medewerkers) als in de werkwijze. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om op afstand contact te hebben en te houden met de doelgroep.

Omdat de implementatie van digitale dienstverlening cq. cliëntcontact ingrijpt op verschillende onderdelen van het primaire proces en de bedrijfsvoering, moeten we gericht kunnen vaststellen op welke aspecten verandering ingezet moet worden, waarom dat moet en met welke beoogde uitkomst. De implementatiecoach heeft in dit project een Implementatiescan uitgevoerd en diepte-interviews met stakeholders afgenomen. Doel hiervan was een analyse te maken van de stand van zaken van de implementatie, de opgedane good practice op te halen en de belemmeringen in kaart te brengen. Op basis hiervan is een vervolgplan gemaakt. De uitvoering hiervan is nog niet gestart, dit door wisseling van bestuur begin 2021.

Uit de implementatiescan blijkt dat medewerkers gematigd positief zijn over de nieuwe vormen van digitale dienstverlening. Men ziet de meerwaarde ervan. De Corona-situatie heeft de urgentie uiteraard vergroot. Opvallend is de hoge (positieve) score op de vraag of men ervoor open staat om online te werken met cliënten en de bereidheid om dit ook na corona te blijven doen. Op het vlak van cultuur en professionalisering valt winst te boeken, met name wat betreft organisatievisie, ambassadeurschap van medewerkers en digitale vaardigheden. De basis ligt er wel; JMW heeft de randvoorwaardelijke kant (techniek, apparatuur) goed op orde gekregen en medewerkers ervaren dat zij door de directie worden gestimuleerd om online te werken.

Door duidelijke doelen te stellen kan er beter gestuurd worden op het online werken met de doelgroep. Door doelen te monitoren kan ook vooruitgang concreter in beeld worden gebracht, dit kan stimulerend werken. Opvallend is dat medewerkers wel aangeven, zelf (individueel) informatie te kunnen verzamelen over de effectiviteit en het nut van online werken met cliënten. Er kan nog gewerkt worden aan het formuleren en uitdragen van een organisatiebrede doelstelling cq. ‘bedoeling’.

Wat betreft het gebruik van de digitale middelen valt op dat er niet zozeer een belemmering zit bij het ervaren gebruiksgemak. Men geeft aan de techniek redelijk makkelijk te kunnen gebruiken. Waar het online werken niet goed loopt lijkt dit dus vooral door andere oorzaken verklaard te worden, niet door de begrijpelijkheid of werking van de techniek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website