Veelgestelde vragen SET

Alle vragen die bij RVO, ZonMw en VitaValley binnenkomen over de regeling of voorlichtingsactiviteiten worden gebundeld in deze pagina met veelgestelde vragen. Dit is een levend document dat regelmatig geactualiseerd wordt met nieuwe vragen of toevoegingen.

Over de regeling

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via het e-loket op www.rvo.nl/set kunt u de aanvraag indienen. Let op, voordat u de aanvraag kunt indienen moet u beschikken over een DigiD voor ondernemers. Houd voor het aanvragen van deze DigiD rekening met een extra verwerkingstijd van circa 1 week. Meer informatie: https://www.eherkenning.nl/

Hoe vaak mag ik een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is geen limiet voor het indienen van aanvragen. Indien uw aanvraag wordt afgewezen kunt u opnieuw een (aangepaste/verbeterde) aanvraag indienen. Is uw aanvraag gehonoreerd? Dan mag u niet nogmaals op hetzelfde onderwerp indienen.

Mag ik ook indienen met een pilot?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt geen aanvraag indienen wanneer er sprake is van een pilot, er moeten dus al minimaal 100 gebruikers van een bestaande toepassing in Nederland zijn. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen.

Kan een ziekenhuis meedoen aan de SET?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een ziekenhuis is een aanbieder van zorg en ondersteuning als bedoeld in de regeling en kan daarom meedoen aan de SET. De aanvraag moet dan wel gericht zijn op het langer thuis laten wonen van cliënten. De e-health toepassing moet leiden tot minder ziekenhuisopnames. Echter, activiteiten gericht op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis zijn uitgesloten van subsidie. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat een ziekenhuis als aanvrager op zal treden.

Mag een subsidieaanvraag gericht zijn op het invoeren van compleet nieuwe e-health toepassingen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidie is niet bedoeld voor het implementeren van nieuwe e-health toepassingen. De SET richt zich juist op de opschaling van bestaande e-health toepassingen (minimaal 100 cliënten in Nederland waarvan 10 cliënten bij de aanbieder van zorg en ondersteuning in het innovatiecluster). Het doel is om het aantal cliënten dat de bestaande toepassing gebruikt te vergroten en de toepassing structureel in de zorg en ondersteuning aan huis in te bedden.

Hoe toon ik aan dat cliënten langer thuis wonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn geen richtlijnen hoe het innovatiecluster moet aantonen dat cliënten door de uitvoering van het activiteitenplan langer thuis wonen. In de aanvraag zien we graag een uitwerking/onderbouwing op welke wijze dit gemeten gaat worden door het innovatiecluster.

Opschaling; wat wordt daarmee bedoeld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met opschaling wordt het op grotere schaal gebruiken van de e-health toepassingen bedoeld. Met andere woorden het aantal cliënten dat de e-health toepassing structureel gebruikt neemt toe gedurende de looptijd van het project.

Wat wordt bedoeld met 100 gebruikers in Nederland en 10 gebruikers bij de aanbieder van zorg en ondersteuning zelf?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De e-health toepassing moet al in gebruik zijn bij cliënten van de deelnemers in het innovatiecluster en in Nederland. De e-health toepassing moet door minimaal 100 cliënten (of hun mantelzorgers) in Nederland gebruikt worden, waarvan minimaal 10 cliënten van een aanbieder van zorg en ondersteuning in het innovatiecluster.
De regeling is bedoeld voor het structureel vermeerderen van het aantal gebruikers van bestaande  e-health toepassingen. Niet voor het in gebruik nemen van nieuwe toepassingen.

Als er meerdere aanvragers zijn binnen de regio en zij wel naar elkaar verwijzen in hun aanvraag moet het zo zijn dat er per aanvraag 10 cliënten al van de toepassing gebruikmaken of mag dit ook binnen een andere aanvraag vallen maar wél binnen het regiocluster/de regio?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meerdere aanvragers binnen een regio mogen niet naar elkaar verwijzen voor wat betreft het minimum gestelde aantal van 10 cliënten. Een vereiste is dat per aanvraag minimaal 10 cliënten van een aanbieder van zorg en/of ondersteuning in het innovatiecluster gebruik maken van de e-health toepassing.

Mogen andere innovatieclusters met eenzelfde e-health toepassing ook een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat mag.

Als drie zorgaanbieders in een innovatiecluster willen samenwerken mogen zij dan ieder een eigen aanvraag voor subsidie indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, het is toegestaan dat aanbieders van zorg en/of ondersteuning in het beoogde samenwerkingsverband apart subsidie aanvragen.

Wat moet een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper inhouden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze verklaring geven de aanbieder van zorg en/of ondersteuning en de inkoper aan dat zij deelnemen in het innovatiecluster en dat zij de geplande inspanningen uitvoeren conform het activiteitenplan. Een model voor deze verklaring is beschikbaar op www.rvo.nl/set

Wat is het onderscheid tussen innovatiecluster e-health en samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Innovatiecluster e-health en samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health zijn termen die zijn opgenomen om te voldoen aan de AGVV (staatssteunregels). Hoewel apart benoemd, betreft het hier één samenwerkingsverband die het activiteitenplan uitvoert en subsidie ontvangt voor de kosten van de clusterorganisatie (de aanvrager) en – indien van toepassing - voor de kosten van de opleidingsactiviteiten van de andere deelnemers.

Zijn de termen ‘aanvrager’, ‘clusterorganisatie’ en penvoerder afzonderlijke entiteiten of wordt hiermee ook hetzelfde bedoeld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met aanvrager, clusterorganisatie en penvoerder wordt hetzelfde bedoeld. De organisatie die een aanvraag kan indienen wordt in de regeling een clusterorganisatie genoemd. Dit is een rechtspersoon die het innovatiecluster e-health exploiteert en is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning als bedoeld in de Wlz, Zvw of Wmo. De clusterorganisatie vraagt subsidie aan voor de eigen kosten voor de uitvoering van het activiteitenplan. Daarnaast kan deze organisatie ook subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van andere deelnemers in het samenwerkingsverband. De aanvrager treedt dan op als penvoerder namens de andere deelnemers voor de subsidie voor opleidingskosten.

Valt begeleid wonen ook onder thuis wonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, begeleid wonen valt onder thuis wonen als het een vorm van zelfstandig wonen is waarbij een ambulante hulpverlening beschikbaar is. Ambulante hulpverlening is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis komt. Bij de ambulante hulpverlening is er sprake van een scheiding van woon en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud waarbij op verschillende levensgebieden de nadruk ligt. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid.

Welke definitie hanteert u voor een 'aanbieder van ondersteuning of zorg'?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een aanbieder van ondersteuning en/of zorg zoals bedoeld in de Wmo2015, Wlz en Zvw.

Waaraan moeten e-health toepassingen voldoen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Daarnaast betreft het bestaande toepassingen die al structureel gebruikt worden door 100 cliënten in Nederland, waarvan 10 cliënten van de aanbieder van zorg en/of ondersteuning in het innovatiecluster.

Voorbeelden van digitale toepassingen zijn alarmering, leefstijlmonitoring, communicatieplatforms tussen professionals en cliënten/mantelzorgers, etc. Het zijn toepassingen die bijdragen aan veiligheid, dagstructurering, sociale contacten, etc.

Wanneer is een aanvraag volledig?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig en rechtsgeldig is ingevuld en de aanvraag is voorzien van een activiteitenplan, begroting, garantstelling en verklaring tot samenwerking.

Wat als mijn aanvraag niet compleet is?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uw aanvraag wordt getoetst op volledigheid. Als blijkt dat de aanvraag niet volledig is, krijgt u 2 weken de tijd om uw aanvraag aan te vullen. Doet u dit niet binnen de gestelde tijd, dan vervalt uw indieningsdatum en moet u de aanvraag opnieuw indienen.

Stimuleren jullie verbindingen tussen verschillende initiatieven?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij stimuleren de verbindingen tussen initiatieven. Wij vragen aan de innovatieclusters om actief met elkaar kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Dit kan o.a. met behulp van de online community van het SET-up programma.

Hoe is het ‘zorgveld’ betrokken bij de opzet van de Regeling?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Ministerie van VWS heeft in april 2018 een aantal dialoogsessies georganiseerd waarin partijen uit het ‘zorgveld’ input hebben gegeven over hun ervaringen en belemmeringen met het opschalen van e-health initiatieven. Het verslag van deze sessies is openbaar en hier verkrijgbaar.(doorklikken naar verslag) Tevens heeft het ‘zorgveld’ in november 2018 kunnen reageren op een consultatiedocument over het opstellen van de regeling. Al deze input is meegenomen bij het schrijven van de regeling.

Wat wordt bedoeld met: het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hiermee wordt bedoeld dat de aanvrager op verzoek zich inzet om hun kennis met betrekking tot het project te delen door middel van deelname aan bijvoorbeeld de community, workshops, seminars etc.

Mag ik voor verschillende projecten indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is mogelijk om voor verschillende projecten een subsidieaanvraag in te dienen. Maar de aanvrager moet er rekening mee houden dat de aanvraag wordt beoordeeld op o.a. samenhang en ambitie en dat 50% van de projectkosten zelf gefinancierd moet worden. Voor meerdere aanvragen moet de onderlinge samenhang en ambitie in verhouding zijn tot de kosten en moet de aanvrager een behoorlijke financiële reserve hebben.

Hoe gaat RVO om met wijzigingen gedurende de looptijd van een SET-project?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de aanvraag en gedurende de looptijd van het project onderhoudt het innovatiecluster contact met de adviseurs van de RVO. Mochten er om wat voor reden dan ook doelen niet gehaald worden of mochten er essentiële wijzigingen zijn, neem dan tijdig contact op met de RVO om dit te bespreken. In overleg met RVO wordt er gekeken naar de mogelijkheden of naar een alternatieve route. De regeling biedt een stimulans voor het duurzaam opschalen van e-health en gaat hierbij voornamelijk uit van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatverplichting.

De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2022. Kan een project langer doorgaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een project heeft een maximale looptijd van 3 jaar. De laatste toekenningen vinden plaats begin 2022. De projecten die in dat jaar starten met een looptijd van 3 jaar eindigen dus ten laatste begin 2025.

Tot wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt vanaf 1 maart 2019 een aanvraag indienen. De SET is een driejarig doorlopende subsidieregeling. Het budget voor 2019 is 28 mln euro. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid. Mocht het subsidiebedrag zijn uitgeput, dan stoppen de toekenningen voor dat jaar. Als het budget over 2019 niet is uitgeput, dan kunt u aanvragen indienen tot en met 31 december 2019. De budgetten van de komende jaren voor de SET worden jaarlijks gepubliceerd.

Financiën

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt subsidie aanvragen voor 50% van de subsidiabele projectkosten. Voor specifieke activiteiten zijn procentuele subsidie top-ups mogelijk. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal 125.000 euro en maximaal 750.000 euro. De subsidie voor aanschaf van e-health apparatuur bedraagt max. 20% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor de opleidingsactiviteiten bedraagt minimaal 25.000 euro per deelnemer en maximaal 150.000 euro voor alle deelnemers samen.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Subsidiabele activiteiten zijn:

  • Projectmanagement: coördinatie en aansturing, monitoring en evaluatie, communicatie, kennisdeling, projectadministratie, etc.
  • Implementatie: vormgeving en inrichting werkprocessen, ICT systeemaanpassingen, helpdesk, etc.
  • Opleiding: aan professionals, cliënten en mantelzorgers over het gebruik van de e-health toepassingen
Zijn er twee soorten subsidiabele kosten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, er zijn twee soorten: kosten voor uitvoering van de activiteiten van een innovatiecluster e-health en kosten voor opleidingsactiviteiten e-health komen in aanmerking voor subsidie.
De subsidiabele kosten voor de activiteiten van het innovatiecluster e-health kunnen alleen gemaakt worden door de clusterorganisatie (de aanvrager). De subsidiabele kosten voor de opleidingsactiviteiten e-health kunnen gemaakt worden door zowel de clusterorganisatie als de andere deelnemers in het samenwerkingsverband. In artikel 4 van de regeling en de toelichting daarop kunt u lezen wat wel en niet onder subsidiabele kosten valt.

Welke kostensoorten komen in aanmerking voor subsidie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Personeelskosten: directe loonkosten (incl. soc. lasten) en kosten inhuur personeel
  • Algemene kosten: 15% opslag op personeelskosten
  • Kosten derden: kosten inhuur (ICT, administratie, adviesbureau, opleider etc.), materiaalkosten
  • Investeringskosten: kosten aanschaf of lease e-health apparatuur
Welke kosten m.b.t. e-health apparatuur zijn subsidiabel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uitsluitend eenmalige investeringen in e-health toepassingen zijn subsidiabel. Het betreft de aanschafkosten of leasekosten (gedurende de projectperiode van het innovatiecluster) van e-health apparatuur. Niet subsidiabel zijn alle andere aan de apparatuur gerelateerde kosten, zoals kosten voor installatie, onderhoud, reparatie, abonnementen en dergelijke. De kosten voor apparatuur bedragen maximaal 20% van de totale subsidiabele kosten.

Kunnen voorbereidingskosten in de begroting worden meegenomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, kosten van de voorbereiding van een aanvraag kunnen niet worden meegenomen. Alleen kosten gemaakt vanaf de startdatum kunnen worden opgevoerd én de startdatum is na indiening van de aanvraag.

Mogen de kosten voor de internetverbinding bij ouderen thuis worden meegenomen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, internetkosten zijn niet subsidiabel. Alleen aanschafkosten of leasekosten van e-health apparatuur zijn subsidiabel.

Welke subsidie top-ups zijn er mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het subsidiepercentage voor opleidingsactiviteiten kan verhoogd worden naar maximaal 70%:

  • 10% als er sprake is van opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers
  • 10% voor steun aan middelgrote ondernemingen
  • 20% voor steun aan kleine ondernemingen

Het subsidiepercentage voor e-health apparatuur kan verhoogd worden met 5% indien het innovatiecluster is gevestigd in regionale steungebieden in Nederland (krimpregio’s). Welke regio’s voor extra steun in aanmerking komen kunt u hier nagaan.

Is een accountantsverklaring nodig voor de financiële verantwoording achteraf?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, bij subsidiebedragen boven de 125.000 euro is het verplicht dat een accountant in een controleverklaring een oordeel geeft over de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van de subsidievaststelling.

Hoe moet ik de eigen financiering van de projectkosten aantonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eigen aandeel in de projectkosten toont u aan met een garantstelling.
Een model voor deze garantstelling is beschikbaar op www.rvo.nl/set

Is cumulatie van SET subsidie met andere subsidiebronnen mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, het stapelen van subsidies is niet toegestaan. Voor dezelfde activiteiten kunt u maar één keer subsidie tot een maximum van 50% ontvangen.

Komt er per jaar een nieuw subsidiebudget?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SET treedt in werking op 1 maart 2019 en eindigt op 31 december 2021. In december 2019 wordt in de Staatscourant het subsidiebudget voor 2020 gepubliceerd.

Nog vragen?

Deze veel gestelde vragen pagina wordt regelmatig aangevuld. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen?

Regeling

Uw vragen over de regeling en de toepassing hiervan kunt u stellen bij RVO.nl. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/set. Daar staat ook een quickscan formulier. Als u deze invult wordt u teruggebeld door een RVO adviseur.

Communicatie, sprekersverzoeken, informatiebijeenkomsten etc.

Uw vragen over informatiebijeenkomsten, sprekers over de SET op uw bijeenkomst of overige communicatie kunt u stellen bij ZonMw. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar set@zonmw.nl

SET-up

Wilt u meer informatie over de SET-up? Kijk dan op www.zonmw.nl/setup.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website