Veelgestelde vragen SET

Alle vragen die bij RVO, ZonMw en VitaValley binnenkomen over de regeling of voorlichtingsactiviteiten worden gebundeld in deze pagina met veelgestelde vragen. Dit is een levend document dat regelmatig geactualiseerd wordt met nieuwe vragen of toevoegingen.

Fasttrack Beeldschermzorg

Kunnen we tablets voor cliënten en hun begeleiders bestellen bij VitaValley?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, VitaValley is niet de organisatie waar je een bestelling kan indienen, maar wel de organisatie die je kan ondersteunen met inzicht in het proces van bestellen en implementeren. VitaValley heeft een Fasttrack beeldschermzorg met een stappenplan ingericht, waardoor je keus ondersteund wordt en je tot een goede implementatie kan overgaan. De informatie over deze Fasttrack Beeldschermzorg vindt u hier.

Kan VitaValley ondersteunen bij de aanvraag en verdere implementatie van het project?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, VitaValley is niet de organisatie die direct ondersteuning biedt bij implementatie en de aanvraag. Maar kunnen wel een overzicht geven van partijen die hier deskundig in zijn.

Er is een lijst opgesteld, die terug te vinden is in de bibliotheek Fasttrack Beeldschermzorg

Kunnen jullie advies geven over wanneer we wat moeten doen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, er is hiervoor een stappenplan over ontwikkeld met daarin alle onderdelen die er nodig zijn om dit proces mogelijk te maken. Het stappenplan kunt u hier vinden.

Wij willen heel graag beeldschermzorg bieden aan de deelnemers van dagbesteding. Kunt u ons hierin adviseren?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Neem de voorwaarden door die zijn geplaatst op de website van RVO. Voor input over mogelijke toepassingen is het goed contact op te nemen met een van de implementatie experts van VitaValley. Een lijst van experts is te vinden in de bibliotheek op de site van VitaValley.

Hebben jullie een overzicht van beeldschermzorg-oplossingen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een document opgesteld met een lijst van mogelijke e-health toepassingen en ook met mogelijke randvoorwaarden en adviezen. Ze zijn terug te vinden in deze bibliotheek.

________________________________________________

Aanvraagprocedure reguliere SET

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via het e-loket op www.rvo.nl/set kunt u de aanvraag indienen. Let op, voordat u de aanvraag kunt indienen moet u beschikken over een DigiD voor ondernemers. Houd voor het aanvragen van deze DigiD rekening met een extra verwerkingstijd van circa 1 week. Meer informatie: https://www.eherkenning.nl/

Hoe vaak mag ik een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is geen limiet voor het indienen van aanvragen. Indien uw aanvraag wordt afgewezen kunt u opnieuw een (aangepaste/verbeterde) aanvraag indienen. Is uw aanvraag gehonoreerd? Dan mag u niet nogmaals op hetzelfde onderwerp indienen.

Wanneer is een aanvraag volledig?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig en rechtsgeldig is ingevuld en de aanvraag is voorzien van een activiteitenplan, begroting, garantstelling en verklaring tot samenwerking.

Wat als mijn aanvraag niet compleet is?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uw aanvraag wordt getoetst op volledigheid. Als blijkt dat de aanvraag niet volledig is, krijgt u 2 weken de tijd om uw aanvraag aan te vullen. Doet u dit niet binnen de gestelde tijd, dan vervalt uw indieningsdatum en moet u de aanvraag opnieuw indienen.

Tot wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SET is een driejarig doorlopende subsidieregeling (gestart: 1 maart 2019). Het budget voor 2019 is 28 mln euro. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid. Mocht het subsidiebedrag zijn uitgeput, dan stoppen de toekenningen voor dat jaar.

Criteria reguliere SET

Mag ik ook indienen met een pilot?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt geen aanvraag indienen wanneer er sprake is van een pilot, er moeten dus al minimaal 100 gebruikers van een bestaande toepassing in Nederland zijn.

Mag ik voor verschillende projecten indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat mag. Maar u dient er rekening mee te houden, dat elke aanvraag wordt beoordeeld op o.a. samenhang en ambitie en dat 50% van de projectkosten zelf gefinancierd moet worden. Voor meerdere aanvragen moet de onderlinge samenhang en ambitie in verhouding zijn tot de kosten en moet de aanvrager een behoorlijke financiële reserve hebben.

Kan een ziekenhuis meedoen aan de SET?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een ziekenhuis is een aanbieder van zorg en ondersteuning als bedoeld in de regeling en kan daarom meedoen aan een SET aanvraag. Echter, activiteiten gericht op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar thuis zijn uitgesloten van subsidie. De aanvraag moet gericht zijn op het langer thuis laten wonen van cliënten. De e-health toepassing moet leiden tot minder ziekenhuisopnames.

Hoe toon ik aan dat cliënten langer thuis wonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn geen richtlijnen hoe het innovatiecluster moet aantonen dat cliënten door de uitvoering van het activiteitenplan langer thuis wonen. In de aanvraag zien we graag een uitwerking/onderbouwing op welke wijze dit gemeten gaat worden door het innovatiecluster.

Wat wordt bedoeld met 100 gebruikers in Nederland en 10 gebruikers bij de aanbieder van zorg en ondersteuning zelf?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De e-health toepassing moet al in gebruik zijn bij cliënten van de deelnemers in het innovatiecluster en in Nederland. De e-health toepassing moet door minimaal 100 cliënten (of hun mantelzorgers) in Nederland gebruikt worden, waarvan minimaal 10 cliënten van de aanbieder van zorg en ondersteuning in het innovatiecluster.
De regeling is bedoeld voor het structureel vermeerderen van het aantal gebruikers van bestaande e-health toepassingen.

Mogen meerdere aanvragers naar elkaar verwijzen voor wat betreft het minimum gestelde aantal van 10 cliënten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dat mag niet. Een vereiste is dat per aanvraag minimaal 10 cliënten van een aanbieder van zorg en/of ondersteuning in het innovatiecluster gebruik maken van de e-health toepassing.

Als drie zorgaanbieders in een innovatiecluster willen samenwerken mogen zij dan ieder een eigen aanvraag voor subsidie indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, het is toegestaan dat aanbieders van zorg en/of ondersteuning in het beoogde samenwerkingsverband apart subsidie aanvragen.

Wat moet een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper inhouden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze verklaring geven de aanbieder van zorg en/of ondersteuning en de inkoper aan dat zij deelnemen in het innovatiecluster en dat zij de geplande inspanningen uitvoeren conform het activiteitenplan. Een model voor deze verklaring is beschikbaar op www.rvo.nl/set

Waaraan moeten e-health toepassingen voldoen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Daarnaast betreft het bestaande toepassingen die al structureel gebruikt worden door 100 cliënten in Nederland, waarvan 10 cliënten van de aanbieder van zorg en/of ondersteuning in het innovatiecluster.

Voorbeelden van digitale toepassingen zijn alarmering, leefstijlmonitoring, communicatieplatforms tussen professionals en cliënten/mantelzorgers.

Kosten reguliere SET

Welke activiteiten zijn subsidiabel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Subsidiabele activiteiten zijn:

 • Projectmanagement: coördinatie en aansturing, monitoring en evaluatie, communicatie, kennisdeling, projectadministratie, etc.
 • Implementatie: vormgeving en inrichting werkprocessen, ICT systeemaanpassingen, helpdesk, etc.
 • Opleiding: aan professionals, cliënten en mantelzorgers over het gebruik van de e-health toepassingen
Welke kostensoorten komen in aanmerking voor subsidie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Personeelskosten: directe loonkosten (incl. soc. lasten) en kosten inhuur personeel
 • Algemene kosten: 15% opslag op personeelskosten
 • Kosten derden: kosten inhuur (ICT, administratie, adviesbureau, opleider etc.), materiaalkosten
 • Investeringskosten: kosten aanschaf of lease e-health apparatuur
Welke kosten m.b.t. e-health apparatuur zijn subsidiabel?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uitsluitend eenmalige investeringen in e-health toepassingen zijn subsidiabel. Het betreft de aanschafkosten of leasekosten (gedurende de projectperiode van het innovatiecluster) van e-health apparatuur. Niet subsidiabel zijn alle andere aan de apparatuur gerelateerde kosten, zoals kosten voor installatie, onderhoud, reparatie, abonnementen en dergelijke. De kosten voor apparatuur bedragen maximaal 20% van de totale subsidiabele kosten.

Welke subsidie top-ups zijn er mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het subsidiepercentage voor opleidingsactiviteiten kan verhoogd worden naar maximaal 70%:

 • 10% als er sprake is van opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers
 • 10% voor steun aan middelgrote ondernemingen
 • 20% voor steun aan kleine ondernemingen

Het subsidiepercentage voor e-health apparatuur kan verhoogd worden met 5% indien het innovatiecluster is gevestigd in regionale steungebieden in Nederland (krimpregio’s). Welke regio’s voor extra steun in aanmerking komen kunt u hier nagaan.

Is een accountantsverklaring nodig voor de financiële verantwoording achteraf?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, bij subsidiebedragen boven de 125.000 euro is het verplicht dat een accountant in een controleverklaring een oordeel geeft over de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van de subsidievaststelling.

Hoe moet ik de eigen financiering van de projectkosten aantonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eigen aandeel in de projectkosten toont u aan met een garantstelling.
Een model voor deze garantstelling is beschikbaar op www.rvo.nl/set

Is cumulatie van SET subsidie met andere subsidiebronnen mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, het stapelen van subsidies is niet toegestaan. Voor dezelfde activiteiten kunt u maar één keer subsidie tot een maximum van 50% ontvangen.

Definities reguliere SET

Wat wordt verstaan onder “zorg die thuis verleend wordt”?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorg thuis is als volgt onderverdeeld:

 • Wmo zorg (niet zijnde beschermd wonen)
 • Zvw zorg (niet zijnde zorg die verleend wordt in het ziekenhuis)
 • Wlz zorg thuis

Zorg die verleend wordt in een instelling (beschermd wonen en verpleeghuis) of in het ziekenhuis, vallen dus niet onder zorg die thuis verleend wordt.

Opschaling; wat wordt daarmee bedoeld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met opschaling wordt het op grotere schaal gebruiken van de e-health toepassingen bedoeld. Met andere woorden het aantal cliënten dat de e-health toepassing structureel gebruikt neemt toe gedurende de looptijd van het project.

Wat is het onderscheid tussen innovatiecluster e-health en samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Innovatiecluster e-health en samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health zijn termen die zijn opgenomen om te voldoen aan de AGVV (staatssteunregels). Hoewel apart benoemd, betreft het hier één samenwerkingsverband die het activiteitenplan uitvoert en subsidie ontvangt voor de kosten van de clusterorganisatie (de aanvrager) en – indien van toepassing - voor de kosten van de opleidingsactiviteiten van de andere deelnemers.

Betekenen de begrippen aanvrager, clusterorganisatie en penvoerder hetzelfde?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja. De organisatie die een aanvraag kan indienen wordt in de regeling een clusterorganisatie genoemd. Dit is een rechtspersoon, die het innovatiecluster e-health exploiteert en een aanbieder van zorg en/of ondersteuning is, als bedoeld in de Wlz, Zvw of Wmo. De clusterorganisatie vraagt subsidie aan voor de eigen kosten voor de uitvoering van het activiteitenplan. Daarnaast kan deze organisatie ook subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van andere deelnemers in het samenwerkingsverband. De aanvrager treedt dan op als penvoerder namens de andere deelnemers voor de subsidie voor opleidingskosten.

Valt begeleid wonen ook onder thuis wonen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, begeleid wonen valt onder thuis wonen als het een vorm van zelfstandig wonen is waarbij een ambulante hulpverlening beschikbaar is.

Proces na honorering reguliere SET

Stimuleren jullie contact en verbinding tussen verschillende gehonoreerde aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, aan de innovatieclusters wordt gevraagd om actief met elkaar kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Dit kan o.a. met behulp van de online community van het SET-up programma.

De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2022. Kan een project langer doorgaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De laatste toekenningen vinden plaats begin 2022. De projecten die in dat jaar starten met een looptijd van 3 jaar eindigen dus ten laatste begin 2025.

Hoe gaan jullie om met wijzigingen gedurende de looptijd van een SET-project?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regeling biedt een stimulans voor het duurzaam opschalen van e-health en gaat hierbij voornamelijk uit van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatverplichting.
Bij de aanvraag en gedurende de looptijd van het project onderhoudt het innovatiecluster contact met de adviseurs van de RVO. In geval van wijzigingen, wordt er in overleg met RVO gekeken naar de mogelijkheden of naar een alternatieve route.

ICT reguliere SET

Hoe zit het met reeds ingezette interventies of applicaties, waar al gebruik van wordt gemaakt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de keuze voor het inzetten van een interventie/applicatie kan het noodzakelijk dan wel handig zijn om deze te koppelen aan reeds ingezette interventies/applicaties (bijvoorbeeld een EPD of ECD). Neem dus in uw aanvraag in de overwegingen mee of deze koppeling noodzakelijk is (waarom wel of waarom niet) en op welke manier deze koppeling tot stand kan worden gebracht.

Hoe zit het met informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Landelijk worden informatiestandaarden ontwikkeld om op een eenduidige en gestandaardiseerde wijze zorginformatie vast te leggen en uit te wisselen. Een groot aantal informatiestandaarden is ontwikkeld voor informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. Voor meer informatie over de informatiestandaarden, zie:  https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/. Graag in de overwegingen meenemen of bepaalde informatiestandaarden (gedeeltelijk) meegenomen kunnen worden bij de inzet van een nieuwe interventie/applicatie ten behoeve van de aanvraag voor SET.

Waar moeten we rekening mee houden als het gaat om informatie-uitwisseling met de cliënt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ook voor de patiënt wordt het kunnen inzien van de eigen gegevens steeds belangrijker. Het programma MedMij heeft diverse informatiestandaarden vastgesteld, die kunnen worden gebruikt voor informatie-uitwisseling met het Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. Vanaf 2020 heeft de cliënt recht op inzage in de eigen medische gegevens. Voor meer informatie over de MedMij informatiestandaarden, zie: https://www.medmij.nl/informatiestandaarden/. Neem in de overwegingen binnen uw aanvraag mee of bepaalde informatiestandaarden (gedeeltelijk) meegenomen kunnen worden bij de inzet van een nieuwe interventie/applicatie ten behoeve van de aanvraag voor SET.

En hoe zit het met wettelijke verplichtingen ten aanzien van het gebruik van informatiestandaarden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het zorgveld en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt steeds meer richting gegeven aan een (toekomstige) wettelijke verplichting voor het gebruik van informatiestandaarden. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen is dit een belangrijk onderwerp om mee te nemen in de gesprekken met de leverancier van de interventie/applicatie die wordt ingezet ten behoeve van uw SET aanvraag.

Overig

Hoe is het ‘zorgveld’ betrokken bij de opzet van de Regeling?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Ministerie van VWS heeft in april 2018 een aantal dialoogsessies georganiseerd waarin partijen uit het ‘zorgveld’ input hebben gegeven over hun ervaringen en belemmeringen met het opschalen van e-health initiatieven. Het verslag van deze sessies is openbaar en hier verkrijgbaar.(doorklikken naar verslag) Tevens heeft het ‘zorgveld’ in november 2018 kunnen reageren op een consultatiedocument over het opstellen van de regeling. Al deze input is meegenomen bij het schrijven van de regeling.

Heeft u nog vragen?

Ben u zorginkoper? Kijk dan ook eens bij onze veelgestelde vragen voor inkopers.

 • Over de regeling

Uw vragen over de regeling en de toepassing hiervan kunt u stellen bij RVO.nl. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/set. Daar staat ook een quickscan formulier. Als u deze invult wordt u teruggebeld door een RVO adviseur.

 • Over communicatie, sprekersverzoeken, informatiebijeenkomsten etc.

Uw vragen over informatiebijeenkomsten, sprekers over de SET op uw bijeenkomst of overige communicatie kunt u stellen bij ZonMw. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar set@zonmw.nl

 • Over SET-up

Wilt u meer informatie over de SET-up? Kijk dan op www.zonmw.nl/setup.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website