Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hbo-V opleiding van Hogeschool Rotterdam wil met ingang van het studiejaar 2015-2016 een leernetwerk voor de wijkverpleging ontwikkelen in samenwerking met partners in de regio. Het leernetwerk wordt in gezet om aan vragen uit zowel de beroeps- als onderwijspraktijk te voldoen.

De wijkverpleegkundige moet anno 2015 over nieuwe of nog niet eerder ontwikkelde competenties beschikken. Op dit moment wordt nog onvoldoende voorzien in de eisen die de praktijk aan wijkverpleegkundigen stelt. Zo kampen praktijkorganisaties met een toenemend tekort aan HBO opgeleide wijkverpleegkundigen en sluiten de competenties van de al ‘zittende’ wijkverpleegkundigen onvoldoende aan bij de veranderde context. Hogeschool Rotterdam (HR) kent een (veel te) lage uitstroom van studenten naar de thuiszorg, deels veroorzaakt door onvoldoende ‘goede’ stageplaatsen in het werkveld, deels doordat docenten onvoldoende kennis hebben van de huidige beroepspraktijk van de wijkverpleegkundige.

 

Kern van het nieuw te ontwikkelen leernetwerk wordt de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en praktijk. Het netwerk wil een impuls geven aan de ontwikkeling en stevige positionering van het wijkverpleegkundig beroep in de Rotterdamse regio. Drie Rotterdamse thuiszorgaanbieders participeren in het leernetwerk: Laurens, Stichting Humanitas en de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Naast te ontwikkelen trajecten worden eerder in gang gezette interventies gebundeld en wordt zorg gedragen voor een duurzame borging door samenwerking met Van Kleef Instituut en het Kenniscentrum Zorginnovatie.

 

De kracht van het leernetwerk ligt in het zogenaamde ‘Twinning” concept waarbij voor een langere periode een een-op-een koppeling plaatsvindt tussen hbo-V docenten en wijkverpleegkundigen. Beiden oriënteren en participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

In het Rotterdamse model wordt de Twinning-relatie gekenmerkt worden door de ‘collega-tot-collega’ benadering. Daarbij is er sprake van een horizontale, niet-hiërarchische relatie, waar in elementen als gelijkwaardigheid, wederkerigheid en duurzaamheid belangrijke kenmerken zijn. De verwachting is dat door het gebruik van Twinning een groter leerrendement behaald wordt dan met traditionele werkvormen.

 

Naast Twinning waar bij uitstek vrije ontwikkelruimte is voorprofessionals, worden in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie, het VKI en de Coöperatie drie leerlijnen ontwikkeld. In deze leerlijnen wordt door middel van colleges, workshops, coaching on the job en onderlinge kennisuitwisseling aan de volgende concrete doelstellingen gewerkt:

 

* Versterking van de competenties van nieuwe en zittende wijkverpleegkundigen

 

* Versterking van het stage aanbod binnen de instellingen

 

* Versterking van de competenties van docenten

 

Binnen de leerlijnen zullen het komend jaar twee thema’s centraal staan: (1) zelfmanagement, eigen regie en participatie en (2) gezondheidsbevordering en preventie

Deze thema’s sluiten aan bij de onderzoekslijnen en lopende onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum zoals wijkverpleegkundige competenties (lectoraat Wijkzorg) en NURSE-CC gericht op competenties voor en ethische dilemma’s bij zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen (lectoraat Transities in Zorg).

 

Opbrengsten van het leernetwerk worden blijvend gedeeld: in fysieke zin door middel van workshops en scholingsbijeenkomsten met studenten, docenten en wijkverpleegkundigen, digitaal door het ontsluiten van opgedane kennis en ervaring via o.a. de website van samenwerkingspartner Van Kleef Instituut. Met behulp van praktisch toepasbare kennis, hulpmiddelen en tools worden de professionals ondersteund in hun ontwikkeling. Tevens zal vanuit het Kenniscentrum Zorginnovatie zal gewerkt worden aan de driehoek onderzoek-praktijk-onderwijs en zullen vraagstukken vanuit de praktijk aanleiding zijn voor het initiëren van onderzoek.

 

De samenwerkende partijen willen het leernetwerk een duurzame plaats in onderwijs en beroepspraktijk geven en ook na de projectperiode de samenwerking voortzetten. Versterking van de competenties van zowel wijkverpleegkundigen als hbo-V docenten moet uiteindelijk leiden tot een stevige positionering van de wijkverpleegkundige in de wijken van Rotterdam.

 

De toekenning van de ZonMw subsidie wordt gezien als belangrijke financiële impuls om het project in de startfase te steunen. Nu kunnen initiatieven, die al eerder in gang werden gezet worden gebundeld en opgenomen worden in nieuw te ontwikkelen trajecten en tevens wordt zorg gedragen voor een duurzame borging binnen de deelnemende organisaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website