Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zuyd Hogeschool heeft in samenwerking met twee thuiszorgorganisaties (Cicero en Envida), Stichting Huis voor de Zorg en twee mbo instellingen (ROC Leeuwenborgh en ROC Arcus college) het project ‘Zichtbare Schakel: Uitbreiding Leernetwerken hbo-v en wijkverpleegkundigen met mbo’ uitgevoerd. In deze leernetwerken hebben (wijk)verpleegkundigen, docenten, studenten en clientvertegenwoordigers van, met en over elkaar geleerd. Het hoofddoel van dit project is een duurzaam leernetwerk in te richten waarin alle partijen samen leren. Als thema’s zijn gekozen: ‘Coachen van nieuwe collega’s en studenten’ en ‘Interdisciplinaire samenwerking’. De deelnemers hebben leervragen geformuleerd en vervolgens de benodigde kennis verzameld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Soms is hierbij de hulp van externe deskundigen ingeroepen.Dit leerproces heeft geleid tot een aantal in de zorg- en onderwijspraktijk te gebruiken producten. Deze producten zijn met een groep belangstellenden gedeeld tijdens een symposium. De opbrengsten van de leernetwerken verschijnen op websites of zijn verkrijgbaar als app.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bijeenkomsten van het leernetwerk zijn door de deelnemers als 'waardevol' en 'leerzaam' beoordeeld; In het leerproces is gebruik gemaakt van de beginselen van ‘collectief leren’ rondom de gekozen thema’s, waarbij kwaliteit van zorg in de wijk het richtsnoer was. Hiernaast werd er (vaak onbewust) gewerkt aan de ontwikkeling van 21 th century skills. Er is rondom de bijeenkomsten voortdurend aandacht gegeven aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld de competenties samenwerken, communiceren (met behulp van verschillende (ook digitale) media). Gedurende het proces is het leerrendement onder andere uit de ontwikkeling van twee producten gehaald: een ‘leerstijlenwaaier’, waarmee op maat coachende vragen kunnen worden gesteld aan nieuwe collega’s en studenten (thema: coachen). Het tweede product, een eenvoudig boekje waarin informatie over de client en het zorgproces kan worden geschreven. De zorgvrager bepaalt zelf wat erin komt te staan en wie inzage in het document heeft. Het doel van dit document is het voorkomen dat dezelfde vragen door verschillende zorgverleners steeds weer opnieuw worden gesteld (thema: samenwerken). Deze producten zijn tijdens het afsluitend symposium gepresenteerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2015 is Zuyd Hogeschool in samenwerking met drie thuiszorginstellingen en een organisatie die de belangen van cliënten behartigt, gestart met drie door ZonMw gesubsidieerde leernetwerken voor wijkverpleegkundigen. De netwerken, met een inhoudelijke focus op de thema’s ‘coachen van collega’s’ en ‘zelfmanagement’, bestonden uit docenten hbo-v, wijkverpleegkundigen en cliëntvertegenwoordigers. De leernetwerken hebben diverse producten opgeleverd, die momenteel ook daadwerkelijk gebruikt worden binnen de betrokken zorginstellingen. Dit betreft onder andere een spel om de dialoog tussen hulpverleners te bevorderen (“Professio”) en een methode om (kleine) morele dilemma’s inzake zelfmanagement te bespreken (“One team, one spirit”). Alle producten zijn gereed om geplaatst te worden in een breed toegankelijke digitale toolbox. Inzichten uit het leerproces in de drie leernetwerken worden gebruikt in verschillende curricula van Zuyd Hogeschool.

 

De partners in de netwerken willen het concept van de leernetwerken continueren en uitbreiden met mbo-zorgverleners, docenten en studenten. Deze uitbreiding met het mbo is belangrijk. Er is immers sprake van een toename van het aantal mbo-zorgverleners in de thuiszorg. Dit gaat hand in hand met de recente transities in de zorg waarin zorg en ondersteuning meer en langer in de eigen thuisomgeving van cliënten moet gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd verschuiven de taken en rollen tussen hbo- en mbo-opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorgteams. Recent onderzoek toont aan dat mbo opgeleide zorgverleners nog niet beschikken over de benodigde competenties om deze veranderingen ‘op te vangen’. Dit geldt echter ook voor de hbo verpleegkundigen. Het mbo- en hbo-onderwijs dienen zich dan ook beide en in onderlinge samenwerking voor te bereiden op de veranderingen die plaatsvinden. Voor de uitbreiding van de leernetwerken is samenwerking met twee ROC’s in de regio gezocht (Leeuwenborgh en Arcus College).

 

Met alle partners is besloten om verder te gaan met één intrinsiek gemotiveerd en goed gefaciliteerd leernetwerk, waarin op goede wijze ervaring kan worden opgedaan met de uitbreiding richting het mbo. Dit biedt naar verwachting een goed fundament voor de verdere uitbouw van dergelijke netwerken in de regio. Op grote lijnen willen de betrokken organisaties voortborduren op de werkwijzen van de eerdere leernetwerken.

 

Voor de uitvoering, evaluatie en borging van het uitgebreidere leernetwerk worden drie deels overlappende fasen onderscheiden. Tijdens de eerste fase (voorbereidingsfase, maand 1-2) waarin het leernetwerk wordt ingericht, wordt gewerkt aan de opbouw van een samenwerkingsrelatie en wordt gestart met de leercycli en de organisatie van dialoogtafels. Tevens wordt dan een bijdrage geleverd aan het streven om op korte termijn een start te maken met de ontwikkeling van een landelijke digitale toolbox met betrekking tot leernetwerken.

In de tweede fase (uitvoeringsfase, maand 2-10) is het leernetwerk operationeel en worden de leercycli doorlopen die leiden tot generieke producten. Ook vinden in deze fase de dialoogtafels plaats (kennisuitwisseling op mesoniveau) en de ontwikkelde producten worden breed toegankelijk gemaakt voor derden in de digitale toolbox. Tijdens de derde fase (monitoring, evaluatie en borging, maand 1-10) wordt het verloop van het leernetwerk systematisch gevolgd en geëvalueerd. Ook wordt een plan gemaakt voor de borging en verdere uitbreiding van de netwerken.

 

Naast de eerder genoemde ROC’s maken twee thuiszorgorganisaties (Envida en Cicero), Zuyd Hogeschool en Huis voor de Zorg deel uit van het consortium. Alle organisaties dragen actief bij aan de projectgroep, het leernetwerk alsook de stuurgroep die voor dit project worden ingericht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website