Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project Leren in Dialoog: naar duurzame leernetwerken in de wijk, waren vanaf oktober 2015 tot juli 2016 drie leernetwerken actief. Hieraan namen wijkverpleegkundigen, cliënten, studenten en docenten Verpleegkunde deel. De focus lag op leren van en met elkaar rondom de thema’s Zelfmanagement en Coaching van collega’s. Bij de start zijn verschillende rollen / taken verdeeld, onder andere communicator, facilitator en evaluator. Na een fase van groepsvorming, met waardering voor ieders vakbekwaamheid en verschillende perspectieven, zijn de leernetwerken aan de slag gegaan met productontwikkeling met betrekking tot beide thema’s. De producten kwamen tot stand op basis van gezamenlijke leervragen. Naar behoefte zijn experts op de thema's ingeschakeld. In februari 2016 heeft de eerste Dialoogronde plaatsgevonden. De inzichten en leeropbrengsten zijn hier gedeeld en besproken met een grote achterban. In juni 2016 had de tweede ronde plaats, waarin onder andere de producten van de leernetwerken gepresenteerd werden. Het project is, naast het landelijk onderzoek door Nivel, geëvalueerd door een onderzoeker van Zuyd Hogeschool. Het inhoudelijk eindraport is opvraagbaar. De ontwikkelde producten worden geplaatst in een Toolbox, die in de loop van 2017 openbaar toegankelijk zal zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het onderzoek betreffende 'Leren in Dialoog: naar duurzame leernetwerken in de wijk' stond de vraag centraal hoe het collectief leren van leernetwerken bestaande uit wijkverpleegkundigen, docenten, clientvertegenwoordigers en studenten en andere betrokkenen verloopt. Ook is de vraag of dit bijdraagt aan deskundigheidsbevordering rond nieuwe taken in een veranderende omgeving. Uit evaluatie is gebleken dat een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren van en met elkaar, een goede spreiding van functies en organsaties binnen leernetwerken is. Van belang is dat deelnemers vanaf de start een gevoel van eigenaarschap ervaren, en gemotiveerd zijn om samen producten te ontwikkelen. De inzet van het Co-creatiewiel (Ehlen, 2014)en de collectieve leercyclus (Goes, 2011) bleken belangrijke hulpmiddelen in het leerproces en bij de productontwikkeling. Verder bleken duidelijke sturing bij aanvang en affiniteit met gekozen thema's belangrijke voorwaarden voor succesvol leren in een leernetwerk. Reflectie op het leren vond nauwelijks plaats en kan als belemmerende factor gezien worden. Er zijn uiteindelijk door ieder leernetwerk twee fysieke eindproducten ontwikkeld die in een publiek toegankelijke Toolbox geplaatst worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De transitie naar een participatiesamenleving heeft gevolgen voor de rol van de cliënt en van de (beginnende en ervaren) wijkverpleegkundige.

Voor de individuele cliënt en zijn omgeving betekent dit onder meer dat er een groter beroep wordt gedaan op zijn zelfmanagement en zelfredzaamheid.

Voor de wijkverpleegkundige betekent dit enerzijds dat zij cliënten hierbij dienen te ondersteunen. De wijkverpleegkundige dient anderzijds ook zelf regie te nemen over de bijdrage van de verpleegkundige beroepsgroep in de nieuwe vormen van zorg. Daartoe zal zij haar eigen deskundigheid en die van haar team op peil dienen te brengen en houden. Dat kan zij doen door actief bij te dragen aan het zoeken, ontwikkelen en delen van nieuwe (vormen van) kennis. Zij kan tevens regie nemen over het eigen vakgebied door vanuit een coachende rol collega’s te ondersteunen bij het vervullen van de nieuw taken. Dit vraagt om nieuwe competenties van de huidige en nieuwe wijkverpleegkundigen, onder meer op het gebied van ondersteuning van zelfmanagement en zelfbeschikking van de cliënt en op het gebied van coaching van collega’s.

Ook hbo-v docenten en studenten zullen voorbereid dienen te zijn op deze transitie en haar gevolgen voor het beroep en bijbehorende deskundigheden.

 

Het hoofddoel van dit project is het inrichten en valideren van een duurzaam leernetwerk dat wijkverpleegkundigen, docenten hbo-v , cliënten(vertegenwoordigers), studenten en overige relevante betrokken partijen in staat stelt om in dialoog te leren door kennisdeling op de terreinen Coachen van collega’s en Zelfmanagement/Zelfredzaamheid.

Het beoogd resultaat is dat de betrokken wijkverpleegkundigen beter in staat zijn adequaat zorg te verlenen in een veranderend werkveld, dat de beroepsidentiteit versterkt wordt en dat hbov-docenten beter in staat zijn de nieuwe eisen die het veranderend werkveld stelt door te vertalen naar het curriculum van de hbo-v.

 

Tijdens het project wordt een duurzame manier van kennis- en competentieontwikkeling middels dynamische leernetwerken opgezet. In deze netwerken participeren wijkverpleegkundigen, docenten/studenten en cliënten. De deelnemers zijn allen kennisvragers maar ook kennisdragers die met en van elkaar leren in dialoog. Deze netwerkstructuur stimuleert het adaptief en lerend vermogen van betrokken professionals. Het gezamenlijk oplossen van vragen resulteert in meer deskundigheid bij de betrokkenen, overdraagbare kennisproducten en input voor het curriculum van de hbo-v.

Er worden leernetwerken opgericht op drie niveaus. Op microniveau zijn dit gemengde Communities of Practice (CoP’s) met wijkverpleegkundigen van Cicero, Envida en Mosae Zorggroep (n totaal =24), met docenten hbo-v(n totaal = 5) , met Studenten: 5 (n totaal =5). In elke CoP participeren tevens cliëntenvertegenwoordigers via Huis voor de Zorg (n totaal=6). De verschillende rollen worden verdeeld en er wordt methodisch gewerkt. Op mesoniveau (regionaal) vinden twee leernetwerkbijeenkomsten plaats in de vorm van dialoogtafels. Op macroniveau vindt kennisdeling plaats door het gebruik van een online toolbox die publiek toegankelijk is.

 

De keuze van de onderwerpen “coaching van collega’s” en “zelfmanagement en zelfredzaamheid” en de keuze voor een duurzaam leernetwerk is naar aanleiding van evaluaties van eerdere leertrajecten met managers (9) en wijkverpleegkundigen (680) en in samenspraak tussen de partners tot stand gekomen. Het onderwerp “Coaching van collega’s” is een zeer relevante competentie voor de zorgprofessionals. Deze competentie is onderdeel van de CanMeds rollen Reflectieve EBP-professional én Organisator. Coaching skills zijn van belang bij de ondersteuning van collega professionals om de beoogde competentieontwikkeling en performanceverbetering te realiseren.

Zelfmanagement en zelfredzaamheid versterken valt onder de CanMeds rol van zorgverlener. Zorgprofessionals willen dit belangrijke thema verder onderzoeken en laten aansluiten c.q. vertalen naar hun specifieke zorgcontext met een snel groeiende vergrijzende cliënt populatie met complexe zorgproblemen.

 

De kennis die tijdens het project wordt opgedaan en de producten die worden ontwikkeld, zullen actief gedeeld worden met belanghebbenden. In het kader van de borging voorziet het project in maatregelen om te zorgen dat het leernetwerk actief blijft na de projectperiode, zowel online als offline. Daarnaast zullen we het leernetwerk uitbreiden qua aantal deelnemers en partners en verbreden qua onderwerpen aansluitend bij de leervragen van de betrokkenen.

Het plan van aanpak voorziet in gefaseerde voorbereiding, uitvoering, monitoring, borging en evaluatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website