Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede bestaat uit de zorgorganisaties Lelie Zorggroep en Opella. Daarnaast nemen twee onderwijsorganisaties deel aan het netwerk, te weten de CHE en het Dulon College.

 

De 2 wijkteams en de 2 docententeams zijn zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid aan de slag gegaan met teamleren.

 

De doelstellingen van het leernetwerk is geweest om aan de hand van casusbesprekingen, gekoppeld aan een thema (bevorderen van zelfmanagement, gezondheidsvoorlichting en preventie en multidisciplinaire samenwerking in de wijk) inhoudelijk kennis op te van het thema en om te ontdekken hoe de afzonderlijke teams leren.

 

Om het effect van teamleren te meten is een meetinstrument ontwikkeld. Dit instrument is bij de start van het project door de afzonderlijke deelnemers ingevuld en na afloop van het project.

 

De belangrijkste conclusies zijn:

- 84% van de deelnemers heeft meerdere keren deelgenomen aan casusbesprekingen en vond dit (heel erg) nuttig.

- Vooral docenten hebben gebruikt gemaakt van het meelopen met de wijkprofessional, en waardeerden dit het sterkst.

- Op alle items van teamleren is score verbeterd (bij 5 van de 12 items is dit een significante verbetering).

- Tijd maken om met elkaar te leren en elkaar daarop te bevragen (al verbeterd) blijven aandachtspunten.

- Scores voor het waarderen van meningsverschillen en het gevoel van teamveiligheid zijn significant verbeterd.

- Motivatie om te leren en geloof in het team houden een hoge score.

 

Het Leernetwerk heeft geresulteerd in toegenomen inzicht, samenwerking praktijk/school en het teamfunctioneren.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten zijn:

 

Uit de meting en evaluatie blijkt dat :

 

1. 84% van de deelnemers heeft meerdere keren deelgenomen aan casusbesprekingen en vond dit (heel erg) nuttig.

2. Deelnemers hebben meer kennis en inzicht op de thema’s zelfmanagement, preventief werken en multidisciplinair werken.

3. Naast een verheldering van de formele toedeling van taken, verantwoordelijkheden binnen de wijkteams zijn de verwachtingen geëxpliceerd. Dit heeft geresulteerd in een betere afstemming van werkzaamheden tussen mbo en hbo geschoolde medewerkers in de wijkteams en een duidelijk beeld hoe de verschillende professionals hun gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen in het bieden van goede kwaliteit van zorg. Teams weten hun eigen grenzen aan te geven en ook waar de grenzen liggen ten aanzien van zelfredzaamheid.

4. Teams hebben zicht op de ontwikkelmogelijkheden binnen de teams.

5. Teams zijn in staat geweest om teamdoelstellingen te formuleren.

6. Vooral docenten hebben gebruikt gemaakt van het meelopen met de wijkprofessional, en waardeerden dit het sterkst. Ze weten het werk te waarderen en hebben de complexiteit ervaren.

7. Op alle items van teamleren is score verbeterd (bij 5 van de 12 items is dit een significante verbetering).

8. Tijd maken om met elkaar te leren en elkaar daarop te bevragen blijven aandachtspunten.

9. Scores voor het waarderen van meningsverschillen en het gevoel van teamveiligheid zijn significant verbeterd.

10. Motivatie om te leren en geloof in het team houden een hoge score.

 

 

Het Leernetwerk heeft geresulteerd in toegenomen inzicht, samenwerking praktijk/school en het teamfunctioneren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede bestaat uit de zorgorganisaties Lelie zorggroep en Opella. Daarnaast nemen ROC A12 en de academie Gezondheidszorg van de Christelijke Hogeschool Ede deel als resp. mbo- en hbo-opleiding deel aan het leernetwerk.

 

Vanuit de deelnemende organisaties zullen 2 bestaande wijkteams en 2 docententeams zowel in afzonderlijke teams als in gezamenlijke teams aan de slag gaan met teamleren.

 

In de docententeams zullen docenten met expertise en leerbehoeften op het gebied van teamleren/coaching, wijkverpleegkunde en gezondheidsbevordering deelnemen.

Gekoppeld aan de scholingsbehoeften van zorgverleners en docenten liggen de doelstellingen van het leernetwerk enerzijds op het gebied van het teamleren, waarbij het (h)erkennen van de kwaliteiten en eigenheid van zorgverleners op verschillende niveaus en in verschillende functies belangrijk is. Anderzijds willen we ook leren op de zorginhoudelijke thema’s: het bevorderen van zelfmanagement, gezondheidsbevordering en preventie, en multidisciplinaire samenwerking in de wijk. De leerbehoeften hierbij zijn wijk- en preventiegericht denken en werken; pro-actief handelen, en het signaleren van gezondheidsrisico’s. Daarbij hebben docenten de behoefte sterker aan te haken op de actuele ontwikkelingen in de praktijk van de wijk, het cliëntenperspectief daarin te horen, en daarbij te toetsen hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht.

 

Deze doelen willen we bereiken door het hanteren van een cyclus van teamleren in teambijeenkomsten, waarin het vaststellen van gedeelde kennis en ambitie, het verzamelen en verspreiden van informatie, het collectief interpreteren, het verbinden van consequenties, het collectief handelen en het evalueren en reflecteren aan bod komen. Ieder team kiest aan de hand van een diagnostische fase, en met inbreng vanuit het cliëntenperspectief, eigen leerdoelen op het gebied van teamleren en zorginhoudelijke thema’s.

 

Naast teambijeenkomsten wordt de leermethode 'wederzijds leren' tijdens het werk (training on the job)ingezet, waarbij zorgverleners en docenten van verschillende niveaus met elkaar meekijken in de zorg- en onderwijspraktijk en elkaar op basis van gelijkwaardigheid coachen. Teams zullen gebruik maken van elkaars expertise vanuit de theorie of praktijk door het verzorgen van gastcolleges in de praktijk en op school. Deze nieuw ontwikkelde lessen zullen geïntegreerd worden in het onderwijs, waarbij op het hbo het nieuwe curriculum Bachelor Nursing 2020 versterkt zal worden door deze input.

 

Studenten die binnen het bestaande uitstroomprofiel Wijkverpleegkunde, tijdens stage of praktijkonderzoek verbonden zijn aan één van de wijkorganisaties nemen deel aan het leernetwerk. Hierdoor kan de student leren in de authentieke beroepscontext, waarbij de student niet alleen voor, maar ook in de praktijk leert. Het leernetwerk zal een impuls geven aan de hogeschoolbrede ambitie ten aanzien van het vormen van communities of practice, en andere leernetwerken waarin de CHE participeert.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website