Resultaten deskundigheidsbevordering

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen zijn initiatieven ondersteund die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de wijkverpleging.

Verzorgenden in de wijk

Verkenning Verzorgenden in wijkteams

In mei 2016 is het rapport ‘Verzorgenden in wijkteams; Een verkenning naar aantallen, deskundigheid en rol’ van Bosman & Vos, door het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van de behoeften en het aanbod aan deskundigheidsbevordering voor verzorgenden. In het rapport wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan de deskundigheidsbevordering van de verzorgenden en het teamleren in de teams voor de wijkverpleging te bevorderen.

Verzorgenden in wijkteams; Een verkenning naar aantallen, deskundigheid en rol

Leiderschapstraject en onderzoek voor verzorgenden in de wijk

Ook voor verzorgenden in de wijk is gestart met een leiderschapstraject, in samenwerking met V&VN. 15 verzorgenden vanuit vijf organisaties volgen vanaf voorjaar 2017 het voor hen ontwikkelde leertraject, waarin zij worden getraind om hun motivatie voor dit werk op verschillende manieren naar buiten te brengen. Per organisatie is een interne trajectbegeleider en bij een aantal van de organisaties daar bovenop een coach beschikbaar gesteld voor de begeleiding. Het traject wordt daarnaast gemonitord door de VU, om zicht te krijgen op de opbrengsten van het traject.

> Bekijk het nieuwsbericht (website van V&VN)

 

Wijkverpleegkundigen

Subsidie deskundigheidsbevordering indiceren en organiseren zorg

129 organisaties ontvingen eind 2014 subsidie voor de deskundigheidsbevordering van hbo-verpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van zorg in het kader van de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. In de periode augustus 2014 tot eind 2015 hebben 4.500 wijkverpleegkundigen met de subsidie een training gevolgd. Dit is ongeveer 60% van alle wijkverpleegkundigen die in 2015 werkzaam waren (CAOP en KIWA, 2015). In totaal is hier € 2,6 miljoen voor ingezet.

Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen voor indiceren en organiseren van zorg

Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. En dat betekent veel schakelen en afstemmen met andere disciplines en partijen in de wijk.

Lees het artikel op de V&VN website

Verkenning samenwerking wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams

Projectleider Marjan Hoeijmakers voerde een verkenning uit naar de wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen. In kaart is gebracht welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor de inrichting van deze samenwerking. Daarnaast welke competenties en vaardigheden van professionals hierbij van belang zijn. De resultaten van de verkenning hebben geresulteerd in de handreiking bestemd voor gemeenten, zorgverzekeraars, sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen.

De relatie wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam ingevuld!?

Ambassadeurstrajecten

Mei 2013 startte het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige' als een gezamenlijk initiatief van ZonMw en V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (V&VN M&G). Inmiddels hebben 59 deelnemers het leertraject afgerond en vertegenwoordigen zij de wijkverpleging op uiteenlopende manieren. Momenteel neemt een vijfde groep deel aan het traject.

Versterken persoonlijke leiderschapskwaliteiten

Doel van het traject is om persoonlijke leiderschapskwaliteiten van talentvolle wijkverpleegkundigen te versterken, zodat zij de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau kunnen vertegenwoordigen. Het traject bestaat uit trainingen, intervisie en coaching en duurt een jaar.

Evaluatie ambassadeurstraject

In de aankomende periode evalueert daarnaast in opdracht van ZonMw de Hogeschool Utrecht het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige', om de opbrengsten van het traject in kaart te brengen en te onderbouwen. De resultaten van de evaluatie zullen naar verwachting in januari 2018 beschikbaar zijn.

 

Infographic Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap in de wijkverpleging? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein.

Bekijk de resultaten in de infographic

Kinderverpleegkundigen


Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis bekostigd uit de Zorgverzekeringswet (aanspraak Wijkverpleging). Hiermee zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk geworden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van zieke kinderen. Daarnaast is een nieuwe, transmurale manier van werken ingezet door de partijen die betrokken zijn bij de zorg aan (ernstig) zieke kinderen. In deze nieuwe werkwijze, het Medische Kindzorgsysteem (MKS), staat het zieke kind en zijn gezin centraal. Om zowel de huidige als de toekomstige kinderverpleegkundigen op te leiden voor deze nieuwe taken, startte voorjaar 2015 het project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’. Dit project is uitgevoerd door V&VN, V&VN Kinderverpleegkunde en VGVK, de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg.

Downloads

Ontwikkelde lesmodules

Voor de huidige kinderverpleegkundigen zijn, samen met onderwijsinstellingen en andere betrokkenen, twee lesmodules ontwikkeld:

  • Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem
  • Indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

Beide modules zijn inmiddels door ongeveer 140 verpleegkundigen gevolgd. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan hebben geleid tot verdere verbetering van de lesmodules en bijgedragen aan het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

E-learningmodule en mobiele website gericht op wetgeving

Het Van Kleef Instituut (VKI) en LOCOmotion ontwikkelen met financiering van ZonMw een e-learningmodule en een website gericht op wetgeving bij het verstrekken van langdurige zorg. De producten worden voor iedereen gratis en zonder benodigd account toegankelijk (freelearning). Voor de ontwikkeling van de module heeft het VKI een storytelling-onderzoek uitgevoerd, om te achterhalen wat de struikelblokken zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden en hoe zij hiermee omgaan. Op basis hiervan is een eerste versie van de module gebouwd die vervolgens aan experts is voorgelegd. Met deze definitieve versie is de e-learningmodule gebouwd.

> Bekijk het nieuwsbericht over de uitkomsten van het storytelling-onderzoek (website van het VKI)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website