Projecten

The DIMPLE study - De-IMPLEmentation of low-value care in home care nursing

Lopend (december 2021 - juni 2024)

De-IMPLEmentatie van onnodige zorg in de wijkverpleging - DIMPLE Studie Het blijkt dat cliënten in de wijk vaak nog onnodige zorg ontvangen. Dit leidt tot verspilling van tijd en middelen. Doel: verminderen van onnodige zorginterventies in de wijkverpleging Dit onderzoek richt zich op het verminderen van onnodige zorginterventies in de wijkverpleging. Dit doen we met een op maat gemaakte...

Bekijk dit project

Evidence based Care voor wijkverpleegkundigen: ontwikkeling verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters

Lopend (december 2021 - december 2023)

De behandeling van complexe of zorg-intensieve aandoeningen wordt steeds vaker thuis gegeven. Zoals langdurige behandeling met antibiotica voor een infectie of toediening van totaal parenterale voeding. Voor deze behandelingen zijn patiënten afhankelijk van een centraal veneuze katheter (CVK). Doel: ontwikkeling richtlijn 'verzorging CVK' In dit project ontwikkelen we een richtlijn ‘verzorging...

Bekijk dit project

RENEW meeR gEpast gebruik met beter lateN in dE WIJK

Lopend (december 2021 - juni 2024)

We willen dat iedereen in Nederland zorg krijgt waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft (gepaste zorg). Er wordt echter ook nog zorg geleverd die geen meerwaarde heeft en dus onnodig of ongepast is. Dit soort zorg veroorzaakt schade en verspilt beperkte tijd en middelen. Het verminderen ervan is daarom belangrijk voor veiligere en duurzamere zorg. Doel: verminderen van onnodige/niet-gepaste...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling CURA als reflectiehulpmiddel bij het gebruik van kwaliteitsstandaarden wijkverpleging

Lopend (april 2021 - april 2023)

Om kwaliteit van zorg in de wijk te verbeteren en te borgen is het niet alleen van belang dat er kwaliteitsstandaarden zijn, maar ook dat in de wijkverpleging (verpleegkundigen en verzorgenden) deze standaarden goed en bewust worden toegepast. Bij zorgverleners ontbreekt soms kennis over kwaliteitsstandaarden en/of zij missen de (reflectie)vaardigheden en ondersteuning om de standaarden bewust en...

Bekijk dit project

Implementatiecoaches verpleegkundigen en verzorgenden: doorontwikkelen opleiding en netwerk

Lopend (maart 2021 - maart 2024)

Sinds 2015 worden kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging ontwikkeld. Zonder systematische implementatie valt het gebruik van standaarden tegen. Doel Doel van dit project is het opleiden van implementatiecoaches die de invoering van de standaarden in hun eigen organisatie kunnen begeleiden. Werkwijze Er worden 15...

Bekijk dit project

SPARK: Self- & Peer Assessment om te Reflecteren op Kwaliteitsstandaarden

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Om wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de 1e lijn te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de beste zorg voor de patiënt, zijn er kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. Toch is het in de praktijk niet makkelijk om een goede beslissing te nemen omdat patiënten vaak meerdere problemen hebben. Het is daarom belangrijk om wijkverpleegkundigen en verzorgenden mogelijkheden te geven om hun...

Bekijk dit project

Proeftuin Wijkverpleging Utrecht: reflecteren en leren werken met kwaliteitsstandaarden

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Kwaliteitsstandaarden ondersteunen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging bij de uitoefening van hun vak en dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Ze worden echter beperkt gebruikt. Doel In dit project ontwikkelen wij manieren om zorgprofessionals in de wijkverpleging te leren hoe ze kunnen werken in de geest van kwaliteitsstandaarden én in hoeverre...

Bekijk dit project

V&VN Programmabureau Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging meerjarenplan 2021-2024

Lopend (juli 2021 - juli 2024)

Kwaliteitsstandaarden ondersteunen verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorg te kiezen. Programmabureau Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN) richt als vertegenwoordiger van de 3 beroepsgroepen een programmabureau in dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitsstandaarden voor de...

Bekijk dit project

Onbegrepen gedrag in de thuissituatie beter begrijpen: een knelpunten analyse vanuit het perspectief van wijkverpleegkundigen en verzorgenden

Lopend (november 2020 - januari 2022)

Onbegrepen gedrag, zoals psychotisch of geagiteerd gedrag, kan voorkomen bij mensen met dementie, een hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Deze gedragingen zijn geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven en hogere mantelzorgerzwaarte. Alhoewel effectieve en doelmatige thuiszorg onbegrepen gedrag kan doen verminderen, is gebleken dat wijkverpleegkundigen en verzorgenden het...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens

Afgerond (juni 2020 - juli 2021)

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex en zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen. Doel Het doel van deze knelpuntenanalyse was inzicht krijgen in het (wijk)verpleegkundig en verzorgend handelen bij cliënten met een vervuild huishouden en hoe deze knelpunten kunnen verminderen. Resultaat De knelpunten hadden te maken met de wijze waarop de zorg en...

Bekijk dit project

Plan van aanpak Programmeringsstudie Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022 - Wijkverpleging

Lopend (juli 2020 - november 2021)

Het ontwikkelen en gebruik van kwaliteitsstandaarden past bij de huidige focus op bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen wijkverpleegkundigen om de juiste zorgopties te kiezen voor de patiënt en diens naasten en daarmee bij te dragen aan uitkomstgerichte zorg. Doel en werkwijze Doelstelling van deze programmeringsstudie is om tot een planmatige,...

Bekijk dit project

Knelpuntenanalyse Compressietechnieken

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel Het verkrijgen van inzicht in knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen bij compressietechnieken (onder andere zwachtelen). Werkwijze De knelpuntenanalyse (startdatum 1 september 2020, looptijd 7 maanden) kent de volgende onderdelen: LITERATUURONDERZOEK naar knelpunten bij toepassing van compressietechnieken. PRAKTIJKRAADPLEGING om in kaart te brengen welke knelpunten er...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website