Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De transities in zorg en welzijn zorgen voor grote verschuivingen. Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheid, de nadruk komt meer te liggen op zorg en ondersteuning in de buurt en burgers krijgen een grote rol toebedeeld. Samenwerking in de buurt is het sleutelwoord in deze.

In de provincie Groningen is een korte inventarisatie gehouden door onderzoekers van de Hanzehogeschool, Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG, Zorgbelang Groningen en ELANN / ROS naar scholingen en activiteiten die ontplooid zijn om de daadwerkelijke samenwerking tussen de drie sectoren (zorg, welzijn/sociaal domein en bewoners) te realiseren. Via interviews met sleutelfiguren en een korte enquête onder gemeenteambtenaren is enig zicht verkregen op de scholingen en activiteiten die lokaal worden ingezet.

In afsluiting van dit project wordt een bijeenkomst met alle betrokkenen georganiseerd om een gezamenlijk vervolg te realiseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het inventariseren van de scholingen kwam dit onderzoek eigenlijk te vroeg. Na de intensieve periode van het voorbereiden van alle veranderingen is men nu op het punt beland dat alle veranderingen in de praktijk tot uiting moeten komen. Door de drukte en hectiek van de afgelopen periode was er nog nauwelijks een reflectiemoment geweest. Het scholingsaanbod reageert op vragen en ontwikkelingen uit het veld, dus is volgend wat dit betreft. Gemeente, zorg en welzijn hijgen nog wat na en zijn intern gericht om nu in de eigen organisatie, de eigen gemeente, het eigen team de transities tot daadwerkelijke transformaties te maken. De blik is dus intern gericht. Leren van anderen is momenteel nauwelijks aan de orde. Wellicht dat een platform waarop de scholingen en concrete op samenwerking gerichte activiteiten worden verzameld om lering uit te kunnen trekken in de loop van dit jaar een welkome aanvulling zal zijn.

Burgers zijn wel al langer bezig met de transities. Zeker in kleinere dorpen en op het platteland zijn er erg veel initiatieven om door steun van en aan elkaar zelfstandig te kunnen blijven. Samenwerking met de andere sectoren is hierbij echter niet zozeer aan de orde.

Dilemma's die duidelijk naar voren komen:

* De verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben gekregen versus de roep om autonomie bij de professionals. Reguleren versus loslaten.

* Een cultuuromslag duurt een paar jaar. Als er echter incidenten plaats gaan vinden is het die tijd gegund?

* De burgers willen meer eigen regie. Maar de gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het ‘in de eigen kracht zetten’ van de burger.

Op een nog te plannen bijeenkomst met betrokkenen zal dit project als onderlegger dienen om een gezamenlijk vervolg te realiseren. Als zodanig had dit project ook een mobiliserend karakter.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na de transformatie van de GGZ, volgen in 2015 de transities van langdurige zorg en de Jeugdzorg. Wat deze drie transities gemeen hebben is de verschuiving van regie en financiering van de landelijke naar de gemeentelijke overheid. Het gevolg en ook een wens is de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Zo ook de verschuiving van specialistische naar meer generalistische zorgverlening dicht bij huis.

Deze transitie is een ingrijpende verandering in een relatief korte tijd, waarbij diverse partijen in nieuwe samenstellingen op wijkniveau met elkaar moeten gaan samenwerken. De partijen op de werkvloer die samen zullen moeten werken zijn zowel binnen de gezondheidszorg als binnen het sociaal domein te vinden. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, eerstelijns psychologen aan de ene kant en maatschappelijk werkers, medewerkers vanuit de jeugdzorg, kredietbank, WMO, etc. etc. aan de andere kant zullen de verbinding met elkaar moeten zoeken ten gunste van de buurtbewoners, maar ook met de buurtbewoners. Een van doelen van alle transities is ook de versterking van de eigen kracht van de buurtbewoners. Mantelzorgers, familieleden, buren, vrijwilligers; allen zullen zij een rol moeten gaan spelen in de zorg en ondersteuning in de buurt.

 

In samenwerking met ZonMw heeft ELANN / ROS op 9 oktober 2014 een eerste bijeenkomst in de regio Groningen georganiseerd. Hiervoor zijn betrokkenen uit de sectoren zorg, welzijn, onderzoek, onderwijs en beleid samengekomen om te bespreken op welke wijze de samenwerking tussen de gezondheidszorg en het sociale domein in de buurt verder vorm gegeven kan worden. Een duidelijke conclusie is de wens tot elkaar ontmoeten, het samen leren en multidisciplinair scholen. Aan de hand hiervan is een projectplan opgesteld.

 

Het doel hiervan is om in zeer korte tijd (twee maanden) kennis en ervaring te verzamelen waarmee de samenwerking tussen de relevante aanbieders van eerstelijns gezondheidszorg in de buurt (m.n. huisartsen en wijkverpleegkundigen), de aanbieders op het gebied van welzijn en hulpverlening in de buurt en de bewoners (als patiënt, cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, etc.) kan worden vormgegeven en versterkt.

 

De uitvoerenden van dit project zijn onderzoekers van het UMCG, de Hanzehogeschool, Zorgbelang en ELANN / ROS. Het project richt zich op het inventariseren van wat er in de provincie Groningen beschikbaar is en/of al uitgevoerd wordt op het gebied van scholing, ontmoeten/kennismaken en evaluaties wat betreft concrete samenwerking in de buurt. En passent zullen leemtes en lacunes gesignaleerd worden. Er zal geen uitputtende inventarisatie geschieden, ook zullen er geen nieuwe producten ontwikkeld worden.

 

Dit zal eind januari resulteren in een rapport waarin voor de provincie Groningen in het kader van zorg en ondersteuning in de buurt beschreven staat:

• welke (multidisciplinaire) scholingen er zijn en welke leemtes we signaleren;

• welke best practices er zijn om als voorbeeld te dienen;

• wat er reeds gebeurt qua ontmoetingen tussen zorg, sociaal domein en bewoners.

 

Gedurende deze periode zal tezamen met de deelnemers aan het 9 oktober overleg bekeken worden of en hoe er een vervolg gegeven kan worden aan deze inventarisatie. In dit vervolg zal in ieder geval gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om:

• deze kennis en ervaring te verspreiden.

• deze kennis en ervaring in te zetten bij samenwerkingsinitiatieven in de buurt.

 

Dit alles moet resulteren in een betere zorg en ondersteuning in de buurt.

 

Naar verwachting zullen de resultaten niet alleen relevant zijn voor Groningen, maar ook voor de rest van Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website