Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit actieonderzoek gaan professionals in zorg en welzijn op zoek naar een gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Onder leiding van een projectleider en de actieonderzoeker gaan professionals op zoek naar een aanpak waarmee geestelijke verzorging een vanzelfsprekend onderdeel kan worden van hun werk en goede afstemming plaatsvindt in de onderlinge samenwerking. Deze vorm van zorg moet beschikbaar en bereikbaar zijn en de patiënt en/of cliënt ondersteunen. Het gaat daarbij om de rol professionals in zorg en welzijn zoals de huisarts, de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH), de wijkverpleegkundige, de sociaal werker en specialisten zoals de geestelijk verzorger. Eventueel worden ook vrijwilligers betrokken. In het actieonderzoek gaan deze professionals samen op zoek naar een aanpak die werkt in de praktijk (contextueel en participatief). Zorg- en hulpverleners en patiënten en cliënten zullen bij de uitvoering gevolgd worden. In dit actieonderzoek werkt de actieonderzoeker samen met professionals in zes zogenaamde wijknetwerken in drie regio’s (Noord West Veluwe, Haaglanden en Delft en omstreken). Onder leiding van een regionale projectleider wordt binnen de wijknetwerken gewerkt aan inbedding en borging van geestelijke verzorging. Het actieonderzoek wordt vorm en inhoud gegeven aan de hand van de volgende fasen van actieonderzoek: oriëntatiefase, ontwerpfase, actiefase en evaluatiefase, waarbij na de eerste cyclus de cyclus herhaald wordt (cyclisch karakter van het onderzoek). Input en ervaringen vanuit de netwerken vormen de basis voor de uit te voeren vervolgacties. Bij de uitvoering daarvan wordt (zo nodig) gebruikt gemaakt van bestaande tools/instrumenten/methodieken over zingeving en een e-learning over zingeving. Binnen de netwerken wordt gewerkt met een flexibele overlegstructuur, die vorm en inhoud wordt gegeven op basis van de binnen het netwerk aangegeven wensen en afspraken. Indicatoren voor de evaluatiefase in het actieonderzoek worden afgeleid uit de Richtlijn Zingeving/Spiritualiteit voor de palliatieve zorg Versie 2.0 en Dimensie 6 over de spirituele dimensie uit het Kwaliteitskader voor palliatieve zorg. Dit zijn de tot nu toe beschikbare kwaliteitskaders over geestelijke verzorging/ aandacht voor zingeving. Dit actieonderzoek richt zich overigens op de brede doelgroep van volwassenen patiënten en cliënten in de thuissituatie. Afstemming van het actieonderzoek vindt plaats in een projectgroep waarin naast de actieonderzoeker de regionale projectleiders zitting hebben. Daarnaast worden ontwerpen voor advies voorgelegd aan een klankbordgroep. In het onderzoek worden data verzameld bij de professionals in vorm van focusgroepen en bij patiënten door middel van interviews. Gedurende de uitvoering van de acties vindt doorlopend evaluatie plaats met deelnemende professionals en binnen de projectgroep. De opbrengst van het onderzoek is dat binnen de wijknetwerken geestelijke verzorging voor patiënten en cliënten bereikbaar en ondersteunend is en dat professionals in hun multidisciplinaire samenwerkingsverband(en) deze zorg adequaat afstemmen. De opbrengsten zullen daarnaast als voorbeeld dienen voor andere wijknetwerken in Nederland. Kennis uit het project zal daarvoor in kennisbijeenkomsten op een toegankelijke manier worden gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website