Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De missie van de te ontwikkelen kenniswerkplaats is om geestelijke verzorging (GV) Thuis verder te professionaliseren en de krachten op dit terrein zoveel mogelijk te bundelen door een stevige basis voor samenwerking te vestigen. GV Thuis heeft de primaire focus in dit project. Deze zorg komt vaak multidisciplinair tot stand. In het verlengde van de professionalisering van GV Thuis, wordt dus ook de zorg voor zingeving door alle professionals en vrijwilligers in de thuissituatie (ZvZ Thuis) verder ontwikkeld.

 

De kenniswerkplaats beoogt een platform te bieden voor drie nauw met elkaar verbonden doelen:

1. de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur die samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert. Dit gebeurt op basis van een dialoog tussen (universitair en HBO) onderwijs, onderzoek en praktijken van GV Thuis, waarin wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen (ZvZ Thuis). Ook de ontwikkeling van een kennisbank maakt hier deel van uit;

2. de ontwikkeling van een leergemeenschap die de uitwisseling tussen en in leernetwerken bevordert rondom innovaties in de praktijk van GV Thuis en ZvZ Thuis ten behoeve van cliënten in eerstelijnszorg en sociaal domein;

3. de ontwikkeling van practice-based evidence door onderzoek naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis.

 

De kenniswerkplaats wordt gevormd door de volgende partijen: a) universitaire (medische) en hbo-instellingen met een GV opleiding of een opleiding/lectoraat met aandacht voor zorg voor zingeving; b) de beroepsverenigingen VGVZ en V&VN; c) de projectgroep GV Thuis; d) een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties die participeren in de leernetwerken van de kenniswerkplaats; en e) Centra voor Levensvragen die actief zijn in de eerstelijnszorg en het sociaal domein en die eveneens participeren in de leernetwerken.

 

In de leernetwerken werken kennis- en praktijkinstellingen interdisciplinair samen aan vraagstukken uit de GV Thuis. Ze zijn daarbij gericht op thema’s en doelgroepen die tot nu minder aandacht hebben gekregen in de GV Thuis, maar waarin vraagstukken voor GV Thuis sterk tot uitdrukking komen.

 

In drie werkgroepen worden meer overkoepelende vraagstukken aangepakt rondom het bouwen van een kennisinfrastructuur, interdisciplinaire samenwerking en het leren en opleiden van GV-ers.

 

De onderzoeksgroep doet onderzoek naar de doelen, interventies en uitkomsten van GV-interventies, vanuit bestaand materiaal en nieuwe data uit de leernetwerken.

 

Na 2 jaar levert de kenniswerkplaats: 1) een kennisagenda GV Thuis; 2) een groep ambassadeurs ZvZ Thuis; 3) een kennisagenda ZvZ Thuis; 4) een plan voor een kennisbank GV Thuis; 5) een beschreven systematiek voor leren in de leernetwerken; 6) een handleiding voor de beschrijving van GV-interventies; 7) een collectie PROMs; 8) beschreven GV-interventies; 9) nieuw onderwijsaanbod GV Thuis; 10) advies voor registratie van GV activiteiten; 11) presentaties op studiedagen, symposia, congressen; 12) publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften.

 

Tevens wordt gedurende de projecttijd samen met belangrijke stakeholders en in afstemming met aanverwante initiatieven, een plan opgesteld voor verduurzaming van de activiteiten van de kenniswerkplaats.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website