Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de aanspraak Wijkverpleging is de wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de inhoud van de zorg als voor de organisatie ervan. Om dit te kunnen doen, is een inhoudelijke professionaliseringsslag alléén niet voldoende. Immers, de wijkverpleegkundige moet nu ook zodanig worden gepositioneerd dat zij daadwerkelijk sturing kan geven aan zowel de inhoud als de organisatie van zorg. Dit kan via het model van Duale Aansturing, dat met dit project verder is onderbouwd.

Bij Duale Aansturing zoals dat bij TWB heeft vorm gekregen, is een senior-wijkverpleegkundige samen met een zorgmanager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van meerdere zorgteams. De eerste richt zich vooral op de inhoud van zorg, de tweede op de bedrijfsmatige aspecten. Samen, als koppel, rapporteren zij rechtstreeks aan de bestuurder.

 

Via literatuuronderzoek, interviews met interne en externe stakeholders, en bestudering van bedrijfsgegevens, is de meerwaarde van Duale Aansturing door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam in kaart gebracht. Het blijkt dat dit model heeft geleid tot meer arbeidstevredenheid, minder verzuim en verloop, en een verbetering van de doelmatigheid.

Om andere organisaties die hiermee willen gaan werken te ondersteunen, werd een stappenplan voor implementatie ontwikkeld. Het onderzoek, en het stappenplan, zijn beschreven in het rapport: Duale Aansturing in de wijkverpleging: de wijkverpleegkundige aan het roer.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de (bescheiden) literatuursearch naar de meerwaarde van Duale Aansturing (DA) kwam geen wetenschappelijke onderbouwing van het concept DA in de wijkverpleging naar boven. Op zich niet vreemd aangezien het een relatief nieuw fenomeen is, en nog niet is onderzocht.

Uit de kerncijfers van TWB tijdens de invoering van DA blijkt evenwel dat dit bij TWB heeft geleid tot: een hogere productiviteit, een lager verzuim, een vermindering van de personeelstekorten en een verhoging van de aantrekkelijkheid van het vak van wijkverpleegkunde. Verder wordt beargumenteerd dat DA ook bijdraagt aan zinnige en zuinige zorg, en aan betere zorgresultaten. Dit laatste is in dit onderzoek echter niet aangetoond.

Uit de interviews met stakeholders blijkt dat bijna allen zeer positief zijn over DA, met name de wijkverpleegkundigen. Zij voeren hun vak weer in de volle breedte uit en hebben meer mogelijkheden tot sturing. Zij vinden dat door DA het vak leuker is geworden. Als ander voordeel wordt genoemd het toegenomen zicht op elkaars kwaliteiten en verbeterpunten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is vanwege de pandemie wat later van start gegaan. Op dit moment (apr 2021) zijn we weer bijna 'op schema'.

Fase 1 en 2: literatuurstudie is afgerond. Hieruit blijkt dat er nauwelijks is gepubliceerd rondom het onderwerp duale aansturing in de wijkverpleging. De opbrengsten moeten daarom voortkomen uit de volgende fasen van dit onderzoek.

Fase 3 en 4: interviews met stakeholders. Deze zijn nu bijna afgerond en worden verwerkt. Overall conclusie is dat bijna alle stakeholders positief staan tov Duale Aansturing. De effecten zijn een betere vindbaarheid, een grotere werknemerstevredenheid, en waarschijnlijk een reductie van verzuim.

Fase 5: Implementatieplan en toetsen in de praktijk gaat in mei 2021 van start.

De afronding van het project is voorzien in de zomer van 2021.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van de uitgevoerde litertuurstudie kan worden geconcludeerd dat er tot op heden weinig is gepubliceerd over Duale Aansturing in de wijkverpleging. De publicaties die boven kwamen drijven in deze search hadden zelden betrekking op wijkverpleging, en de effectiviteit van duaal management. Er is wel veel gepubliceerd over het belang van professionele autonomie, in meerdere sectoren. Dat was echter niet het onderwerp waarop is gezocht in dit onderzoek. De eindconclusie van dit onderdeel is daarom dat er in de (Nederlandse) literatuur geen evidence is gevonden over de effecten van duaal management in de wijkverpleging.

 

Op basis van de uitgevoerde (groep)interviews kan nu al worden geconcludeerd dat alle interne betrokkenen positief zijn over Duale Aansturing, en dat de externe stakeholders hier eigenlijk weinig van hebben gemerkt. De bedrijfsmatige cijfers (verzuim, productie, doelmatigheid) zijn na invoering van dit model verbeterd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project wordt beoogd een goede beschrijving en onderbouwing te geven van de Duale Aansturing in de wijkverpleging. Met deze vernieuwing wordt de wijkverpleegkundige (eerst) inhoudelijk en (vervolgens) organisatorisch eindverantwoordelijk in breed samengestelde clusters/teams. Zij stuurt haar collega wijkverpleegkundigen en andere teamleden aan, is verantwoordelijk voor aanname van nieuwe (wijk)verpleegkundigen, het coachen van collega’s, en voor begeleiding van collega’s bij kortdurend verzuim. Samen met een zorgmanager (vandaar de term Duaal) is zij ook verantwoordelijk voor de financiële resultaten en rapporteren zij rechtstreeks aan de bestuurder; de management-tussenlaag is verdwenen. Dit vernieuwende concept is recent geïntroduceerd bij TWB Thuiszorg met aandacht, en heeft hiervoor eind 2019 een eervolle vermelding ontvangen bij de Nationale HR ZorgAward 2019. Met deze aanvraag wordt niet alleen beoogd een beschrijving van deze vernieuwing te geven, maar ook een stappenplan met kritische factoren voor introductie en implementatie elders, zodat ook andere thuiszorgaanbieders dit model kunnen overnemen. Hiermee is de algemene doelstelling van dit projectvoorstel gegeven: verdere verspreiding van dit succesvolle praktijkvoorbeeld in de wijkverpleging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website