Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verpleegkundig specialisten werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Zowel in huisartsenpraktijken als op een huisartsenpost. Verpleegkundig specialisten worden steeds vaker gezien als een belangrijk lid van het multidisciplinaire team, omdat zij zelfstandig zowel generalistische als specialistische zorg verlenen. Dit project beschrijft een praktijkvoorbeeld van de VS in de huisartsenpraktijk waarin verpleegkundig specialisten zowel generalistische als specialistische taken uitvoert. In dit praktijkvoorbeeld beschrijven we vijf succesfactoren voor de verdere implementatie en ontwikkeling van de verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg. De vijf succesfactoren zijn: 1) een goede voorbereiding 2) ontwikkelen van een visie 3) combineren van generalistische en specialistische taken 4) klinische en niet klinische taken combineren en 5) ontwikkelingsgerichte teamsamenwerking. Deze succesfactoren zijn beschreven in een concrete handreiking. De handreiking is geschreven voor verpleegkundig specialisten en is tevens informatief voor andere professionals werkzaam in de huisartsenzorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het goed en effectief inzetten van verpleegkundig specialisten in de huisartsenzorg vraagt om een gedegen voorbereiding. Deze handreiking geeft verdiepende informatie en beschrijft succesfactoren en interventies voor de positionering en ontwikkeling van verpleegkundig specialisten AGZ in de huisartsenzorg. Op basis van de resultaten uit het onderzoek komt een aantal succesfactoren naar voren die de implementatie en ontwikkeling van de verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg bevorderen: 1. Goede voorbereiding 2. Visie ontwikkelen 3. Generalistische en specialistische taken combineren 4. Klinische en niet-klinische taken combineren 5. Ontwikkelingsgerichte teamsamenwerking Deze succesfactoren zijn uitgewerkt in een praktische handreiking voor de praktijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoe geeft de VS zijn/haar rol als generalist én specialist vorm in de huisartsenpraktijk?

Doelstelling van dit project is door middel van het praktijkvoorbeeld bijdragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk als generalist & specialist, waarbij organisaties ondersteund worden bij het implementeren van deze inzet.

De rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren worden middels een procesevaluatie in kaart gebracht. De volgende deelvraagstellingen worden uitgewerkt:

• Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de VS in de huisartsenpraktijk?

• Hoe kan de VS in de huisartsenpraktijk de combinatie van generalist en specialist effectief vormgeven en wat is daarvoor nodig?

• Wat zijn de ervaringen, barrières en bevorderende factoren om de VS in de huisartsenpraktijk in te bedden en wat zijn randvoorwaarden voor implementatie en borging?

Een case studie wordt uitgevoerd bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). De bevindingen worden samengevat in een concrete handreiking die geïnteresseerden kunnen gebruiken, denk aan stakeholders uit de praktijk, het onderwijs en beleid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een landelijke vragenlijst uitgezet onder verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk. Doel is om in kaart te brengen hoe zij de rol van generalist en specialist in één vormgeven, welke taken zij uitvoeren en welke belemmerende en bevorderende factoren zij hierbij ervaren. We hopen op een hoge respons. De vragenlijst is o.a. uitgezet via het platform V&VN VS Eerstelijn en via sociale media.

De focusgroepen staan gepland. Er zal een focusgroep plaatsvinden met VS'en werkzaam bij LRJG aangevuld met enkele geïnteresseerden opa de vragenlijst. Hierbij wordt ingegaan op Daarnaast zal er een focusgroep plaatsvinden met betrokkenen, zoals huisartsen, POH, opleider, bestuurder, om eveneens te horen welke belemmerende en bevorderende factoren zij ervaren bij de implementatie van de VS als generalist en specialist. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag wat de introductie van de VS betekent voor de andere zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk. Ook worden patiënten hierover geïnterviewd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de verschuiving van zorg van ziekenhuizen naar zorg thuis en in de wijk (Taskforce VSW, 2018) en een fundamentele andere visie op gezondheid (Huber, 2011) vragen voortdurend aanpassingen van het zorgaanbod binnen de huisartsenzorg.

Het recente rapport ‘Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de anderhalvelijnszorg” (Van Vught et al, 2020) beschrijft het potentieel van de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en beschrijft de haalbaarheid, bevorderende en belemmerende factoren en de (ervaren) effecten. Aanbevolen wordt om de inzet van de VS te ondersteunen in het intiteren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg zoals de huisartsenpraktijk, om meer bekendheid te geven en het evalueren van initiatieven. Dit projectvoorstel sluit hier naadloos op aan.

Doelstelling van het project is door middel van het goede praktijkvoorbeeld bijdragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk als generalist & specialist, waarbij organisaties ondersteund worden bij het implementeren van deze inzet. De rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren worden middels een procesevaluatie in kaart gebracht.

Het goede voorbeeld is de verpleegkundig specialist die zowel als generalist áls specialist werkzaam is in de huisartsenpraktijk binnen de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Bij deze organisatie wordt een case studie uitgevoerd.

De volgende drie deelvraagstellingen worden uitgewerkt:

1. Welke rol, taken en verantwoordelijkheden heeft de VS in de huisartsenpraktijk?

2. Wat zijn de ervaringen van de inzet van de VS als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk?

3. Wat zijn barrières en bevorderende factoren om de VS als generalist en specialist in de huisartsenpraktijk in te bedden en wat zijn randvoorwaarden voor verdere implementatie en borging?

 

Methoden die gebruikt worden bij deelvraag 1 zijn o.a. een scoping review en het afnemen van een vragenlijst onder alle VS'en werkzaam in de huisartsenpraktijk in Nederland. Voor deelvraag 2 en 3 worden er twee focusgroepen uitgevoerd; een met verpleegkundig specialisten en de andere met zowel de VS, als een huisarts, opleider, docent, patiënt, praktijkverpleegkundige, directie. Op basis van de bevindingen van deze deelvragen wordt een praktische handreiking ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk, huisartsen, opleiders, bestuurders en beleidsmakers. Hiermee kan het goede voorbeeld landelijk verder verspreid worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website