Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Even voorstellen: www.youtube.com/watch

 

Doelstelling

De doelstelling van het project Fit for Practice is verpleegkundigen (i.o.) toe te rusten met competenties, passend bij het nieuwe opleidingsprofiel BN2020, die nodig zijn om goede kwaliteit van zorg te leveren aan patiënten met complexe zorgvragen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn we gestart met zgn. Academische Leer Werk Plaatsen (ALWP). Met de ALWP creëren we een omgeving, waarin studenten verpleegkunde en verpleegkundigen kunnen werken aan hun kennis, vaardigheid en onderzoekende houding. Innovatieve onderdelen, die de ALWP onderscheidt van een reguliere leerwerkplaats zijn de “whole system in de room” bijeenkomsten, de “follow the patiënt” bezoeken en de onderzoeksvragen die studenten en verpleegkundigen formuleren.

 

Academische Leerwerkplaatsen

We hebben twee ALWP-en geïmplementeerd, één op de afdeling Cardiologie (samen met Cordaan) en één binnen het Emma Kinderziekenhuis (samen met Allerzorg). Op deze ALWP-en zijn de studenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg op het niveau dat past bij de fase van hun opleiding. De academische component is gerealiseerd tijdens themadagen en EBP-bijeenkomsten. Op beide ALWP-en worden eenmaal per kwartaal een themadag georganiseerd. De thema’s worden gekozen op basis van de speerpunten genoemd in het projectvoorstel: klinisch redeneren, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement, interprofessionele samenwerking, transmurale zorgverlening en EBP. Iedere themadag omvat drie onderdelen: een masterclass, een “whole system in the room” (WSIR) bijeenkomst en een huisbezoek (“Follow the Patiënt”, FtP).

De ALWP Cardiologie is gestart in september 2017. Sindsdien hebben 52 studenten verpleegkunde op deze afdeling stagegelopen. De ALWP Emma Kinderziekenhuis is gestart in februari 2018 en sindsdien hebben 65 studenten verpleegkunde hier gewerkt en geleerd. Op één student na hebben alle studenten tijdens deze periode hun leeropdrachten vervuld en leerdoelen behaald. Er zijn in de projectperiode 6 themadagen op de Cardiologie en 4 themadagen in het Emma Kinderziekenhuis georganiseerd.

 

Masterclasses

De masterclass werd verzorgd door inhoudsdeskundigen, werkzaam bij één van de deelnemende organisaties. Op deze manier kregen de aanwezigen de meest recente informatie over het thema en was er uitwisseling tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. De masterclasses duurden 90 minuten en waren voor iedereen toegankelijk. Er waren per keer 25 tot 30 personen aanwezig.

 

Whole-system-in-the-room

Het doel van de WSIR-bijeenkomst is de samenwerking tussen patiënt, familie en zorgverleners (intramuraal en extramuraal) te bevorderen. Hiervoor wordt de patiënt gevraagd zijn ervaringen tijdens de ziekenhuisopname en de daaropvolgende thuiszorg te delen.

De WSIR-bijeenkomsten duurden ongeveer 45 tot 60 minuten en werden bezocht door ongeveer 30 personen. De verhalen van de patiënten gaven een helder beeld van zaken die goed gaan en zaken die minder goed gaan op de betreffende afdeling. Na het WSIR-gesprek hebben de nog aanwezige zorgverleners in groepjes verbetermaatregelen geformuleerd op basis van de zojuist gehoorde patiëntervaringen.

 

Follow-the-patiënt

De meeste studenten werkzaam op de ALWP-en hebben huisbezoeken gebracht aan recent uit het ziekenhuis ontslagen patiënten. Deze bezoeken werden in groepjes van 2-3 studenten uitgevoerd. Op de themadagen was tijd ingeruimd voor de studenten om deze bezoeken voor te bereiden. Studenten kregen de opdracht om hun ervaringen met het huisbezoek te verwoorden in een verslag en moesten op de volgende themadag hierover een korte presentatie verzorgen.

 

Evidence Based Practice

Op de Cardiologie lukt het om tijdens de themadagen klinische onzekerheden, voortkomend uit de masterclass en WSIR-bijeenkomst, te formuleren. Deze klinische onzekerheden zijn omgezet in PICO’s met ondersteuning van verpleegkundige EBP-experts van de afdeling. Op de afdeling Cardiologie bestaat een EBP-platform, die deze PICO’s opneemt in de database en op een later tijdstip (samen met studenten) verder uitwerkt. In het EKZ is dit onderdeel verplaatst naar bestaande ondersteunende onderwijsbijeenkomsten (Leer Ondersteuning Stage, LOS-bijeenkomsten) behorend bij de stage. Zowel op de Cardiologie als binnen het Emma Kinderziekenhuis bestaat een EBP-infrastructuur: van klinische onzekerheden tot een Critically Appraised Topic. De EBP-activiteiten binnen de ALWP zullen in de toekomst hierbinnen een plek krijgen. De samenwerking met Cordaan heeft erin geresulteerd dat speciaal voor de verpleegkundigen van Cordaan een extra EBP-cursus (Bij- en Nascholing EBP1) is georganiseerd.

Interprofessioneel samenwerking

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

www.youtube.com/watch

In dit filmpje leggen we uit wat we gedaan hebben en wat bereikt. We zijn 2 academische leerwerkplaatsen gestart. Deze draaien nu, en er zijn afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat deze academische leerwerkplaatsen ook blijven 'draaien'. Met Allerzorg is besproken dat wij met de Hogeschool Utrecht, HBO-V gaan spreken om te kijken of zij in de regio Utrecht een academische leerwerkplaats kunnen starten. De samenwerking Amsterdam UMC-Allerzorg verliep goed, maar de meeste patiëntjes komen niet uit de regio die Allerzorg bediend.

De masterclasses, 'follow the patient' krijgen vervolg. Er wordt in de toekomst meer aandacht besteed aan de wetenschapscomponent en aan het interprofessioneel samenwerken. Binnen het project heeft interdisciplinaire samenwerking expliciet aandacht gekregen. Op de ALWP Cardiologie heeft dit geleid tot een grote betrokkenheid van de fysiotherapie en oefentherapie. Andere disciplines, zoals artsen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers zijn wisselend aanwezig op de themadagen of een gedeelte daarvan. Binnen de ZonMw subsidie voor het nieuwe project "WIJK-UP call' wordt hetgeen we bereikt hebben met het project Fit for practice voortgezet en verder uitgebreid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is an increase in patients with multi-morbidity and complex care needs, resulting in a high number of healthcare professionals involved in their care. Unfortunately, a comprehensive assessment of the health problems and a care plan is often not available, leading to poor or uncoordinated care. We identify two main problems that contribute to this undesirable situation. Firstly, healthcare professionals are not sufficiently competent to provide the complex care that these patients need. Clinical reasoning, usage of the best available evidence, shared decision-making and an assessment of self-management are underused. Secondly, patients with complex care needs demand care coordination and knowledge of our rapidly changing healthcare system. Again, the knowledge and skills are limited and not sufficient to deal with this patient group. This situation results in an increased risk of hospitalization, new health problems and adverse events.

Patients with complex care needs demand a comprehensive assessment of the health problems and a care plan. We stress the need for changes in the education of healthcare professionals to meet the new challenges as formulated in the new educational profile Bachelor Nursing 2020 (BN2020). The first cohort of student nurses will graduate in 2020. To meet to the changed demands from clinical practice, we will create ACADEMIC COLLABORATIVE CENTERs (ACCs), offering nurses, and other healthcare professionals, lecturers, researchers and students opportunities to improve the aforementioned competencies necessary to provide high quality of care for patients with complex care needs in a complex healthcare environment.

 

AIM

To equip nurses and student nurses with competences that are necessary to provide high quality of care to patients with complex care needs.

Therefore, we will create an infrastructure where research, education and clinical practice meet, a so called ACADEMIC COLLABORATION CENTER, in order to increase the level of knowledge, skills and research attitude matching with the future demands for nurses as formulated in BN 2020.

We will develop a learning network of nurses, student nurses, other healthcare professionals from hospitals and the community, teachers and researchers by organizing ‘WHOLE SYSTEM IN THE ROOM’ meetings and master classes. Patients and caregivers will be actively involved. In addition, we will organize students accompany patients from home to hospital between healthcare organizations and vice versa during their internship by ‘FOLLOW THE PATIENT’.

 

ACTION PLAN

Several activities will be initiated to achieve the objectives of the FIT FOR PRACTICE implementation program. Firstly, we will create an ACC at the cardio center (clinical and outpatient) of the Academic Medical Center and Cordaan community care. Secondly, we will start an ACC at Emma children's hospital of the Academic Medical Center and Allerzorg community care. In order to achieve this, a sustainable part of the ACC will consist of the development of a learning network existing of clinical nurses, community nurses, student nurses and other healthcare professionals, researchers, lecturers from the school of nursing, patients and their caregivers. For this the principles of ‘WHOLE SYSTEM IN THE ROOM’ and ‘FOLLOW THE PATIENT’ will be used. Educational and research questions arising from these two above mentioned principles are given priority and deported to lecturers, researchers and healthcare professionals for follow-up. Students will follow the patient from hospital to home or other healthcare organization (and vice versa) during an internship period.

A project leader is responsible for the FIT FOR PRACTICE implementation program. Project members representing the units and organizations involved will support him. Also a steering committee will be installed, consisting of patients, caregivers, students, nurses, lecturers and researchers. In several phases we will develop, implement, evaluate, adjust and sustain the aforementioned activities.

 

EVALUATION

To measure the success of the ACC we will use instruments developed by the research group of the COMPLEX CARE program. In addition, we will investigate experiences of the participants by interviews. We will present the results on a regular base to all caregivers and patients involved in this project, to give insight in the added value of the activities of an ACC. We will also use the outcomes of the results to improve the FIT FOR PRACTICE program continuously.

We plan to share our experiences with the National Organisation Schools of Bachelor Nursing (LOOV) and the Regional Education Centers (ROCs). Other healthcare organisations will be informed through symposia, peer-viewed journals, and popular nursing and healthcare education journals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website