Vervolg

Resultaten

Zorg

Bij het nemen van besluiten over overplaatsen naar een andere zorgomgeving spelen vier overwegingen het meest nadrukkelijk een rol: de vertrouwdheid van de woonomgeving, de expertise van het team, de inrichting van de woonomgeving en de positie van medebewoners. Voor zorgverleners en naasten is de wens van de cliënt over waar hij/zij wil wonen heel belangrijk. Toch wordt deze wens vaak niet expliciet meegenomen.
De waarden die een rol spelen bij overplaatsingen naar een andere zorgomgeving zijn: verbondenheid met de omgeving, de emotionele veiligheid van de cliënt en medebewoners, de deskundigheid van het team, continuïteit van zorg, de stabiliteit van het team, de fysieke veiligheid van de cliënt en medebewoners en respect voor de autonomie van de cliënt.

Bij besluiten over potentieel belastende medische interventies komen vijf overwegingen het meest nadrukkelijk naar voren: het verwachte effect van de interventie, het welbevinden van de cliënt, de fysieke belasting van de interventie, de uitvoerbaarheid en risico’s van de interventie en de emotionele belasting van de interventie.
Voor zorgverleners en naasten is de wens van de cliënt over de medische interventie belangrijk maar is niet altijd leidend. De wens van de familie wordt vaker expliciet meegenomen dan de wens van de cliënt.
De volgende waarden spelen een rol bij besluiten over potentieel belastende interventies: aandacht voor het duiden van welbevinden (niet lijden, rust en waardigheid), recht op goede zorg, de fysieke veiligheid van de cliënt, de emotionele veiligheid van de cliënt en het vertrouwen dat hij/zij heeft in de ander, recht op informatie, respect voor de autonomie en de rechten en het welzijn van naasten zoals hun recht op betrokkenheid en hun emotionele veiligheid.

Binnen de strategieën die gehanteerd worden om te besluiten over het wel of niet overplaatsen is het centraal stellen van de wens van de cliënt belangrijk. Andere aspecten zijn regelmatig overleg tussen betrokken zorgverleners, een onderzoekende houding, en een kritische kijk op de eigen deskundigheid. Tenslotte is ook het vinden van een goede overlegvorm tussen
familie en zorgverleners van belang.

Ook binnen de strategieën die gehanteerd worden bij besluiten over het wel of niet inzetten van potentieel belastende medische interventies is ‘dicht bij de wens van de cliënt blijven staan’ belangrijk, evenals een goede communicatievorm vinden tussen familie en zorgverleners.
Het blijkt dat begeleiders, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking en huisartsen vaak hetzelfde denken over wat een rol moet spelen bij het nemen van besluiten, maar dat zij ook verschillen in de mate waarin zij bepaalde overwegingen meenemen in het besluit. Goed onderling overleg tussen alle betrokkenen is daarom van essentieel belang.

Aanbevelingen

Zorg

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een handreiking geschreven voor zorgverleners in de gehandicaptenzorg, inclusief twee compacte besluitvormingskaarten. Deze handreiking - Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Over verhuizingen en medische interventies (Nivel, 2013) - helpt artsen en, maar ook managers en beleidsmakers bij het nemen van besluiten ten aanzien van verhuizingen en/of medische interventies in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor de familie is een soortgelijke brochure geschreven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website