Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Signalering in de palliatieve fase’ bij zorggroep Maas & Waal

 

Na twee geslaagde projecten waarin het Zorgpad Stervensfase en STEM is geïmplementeerd is de implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ (SPF) een logische vervolgstap om inhoudelijke kennis en vaardigheden bij medewerkers te verbeteren. Het Zorgpad geeft structuur in de stervensfase en STEM heeft de dialoog bevorderd in de palliatieve fase. Met dit project zijn de kennis en vaardigheden m.b.t. de signalering in de palliatieve fase bij verzorgenden bevorderd.

 

Het project SPF is gestart met een train the trainer scholing. Vervolgens zijn alle zorgmedewerkers, EVV en verpleegkundigen geschoold. Na een periode van het zich eigen maken van de methodiek is gestart met een experiment om de methodiek te integreren in het zorgplan en ECD. Dit experiment loopt nog en bij positieve bevindingen wordt de werkwijze ingevoerd. Hiermee is dan de methodiek verankerd in het primaire proces.

 

Door de eerdere projecten is er een netwerkstructuur van aandachtsvelders palliatieve zorg binnen de Zorggroep. Omdat projectstructuur en aanpak, met aandachtsvelders op alle locaties, een succesfactor is geweest in eerdere projecten, is deze aanpak ook gehanteerd bij de invoering van dit project.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van het project SPF zijn in grote lijnen gerealiseerd:

Voor de cliënt:

•De werkmethode Signalering in de palliatieve fase (SPF) maakt dat de zorg is afgestemd op wat de zorgvrager aangeeft en belangrijk vindt;

•Betere kwaliteit van leven (minder symptoomlast) in de palliatieve fase;

•Minder overbodige diagnostische interventies in de palliatieve fase;

•Het veilige gevoel geven in professionele handen te zijn.

Het project SPF heeft ertoe bijgedragen dat er breder gekeken wordt naar problemen die de cliënt ervaart. Daarnaast stimuleert de methodiek, of misschien wel het feit dat de palliatieve fase in de dialoog met de cliënt wordt benoemd, om beter na te gaan in afstemming met cliënt/contactpersoon welke diagnostische interventies noodzakelijk en wenselijk zijn. Een cliënt die ervaart dat de medewerker kennis van zaken heeft zal zich veiliger voelen.

 

Voor de naasten:

•Bevordert optimale en eenduidige communicatie in de palliatieve fase;

•Betere informatievoorziening voor de naasten;

•Geeft het veilige gevoel dat hun naaste op professionele wijze wordt verpleegd.

De methodiek draagt ertoe bij dat medewerkers meer duidelijkheid geven over de inhoud en keuzemogelijkheden van acties/interventies bij een voorkomend probleem door een goed gebruik van de informatie in de infoboekjes. Hiermee zal ook het gevoel van naasten toenemen dat er professioneel wordt gewerkt.

 

Voor de zorgverleners:

•De werkmethode Signalering in de palliatieve fase ondersteunt in het proces van signaleren, in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen;

•Versterkt de samenwerking met collega's;

•Draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase;

•Biedt structuur en houvast;

•Geeft zelfvertrouwen;

•Is een goed hulpmiddel bij het observeren van problemen en het hanteren van de PDCA-cyclus;

•Grotere tevredenheid bij medewerkers over de geleverde zorg.

De methodiek draagt ertoe bij dat zorgmedewerkers meer kennis (door de achtergrondinformatie in de infoboekjes over de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase)krijgen over de meest voorkomende problemen en daarmee kan het houvast en vertrouwen in eigen kunnen groeien. Ook het gebruik van de signaleringskaarten, onderdeel van de methodiek, ondersteunt zorgmedewerkers bij het gestructureerd analyseren van problemen die de cliënt ervaart. De methodiek (m.n. het gebruik van signaleringskaarten en werkblok – de PDCA-cyclus) vertalen en integreren in de dagelijkse praktijk en in het ECD is lastig. Hiertoe is zorggroep Maas & Waal een experiment gestart om na te gaan of de methodiek geïntegreerd kan worden in het ECD. De wijze waarop is ook gecommuniceerd met het IKNL die daarnaast een werkbezoek heeft afgelegd om het ECD te bekijken. Verder is de dienst opleidingen hierbij betrokken omdat die verantwoordelijk zijn voor scholing op het terrein van methodisch handelen.

 

Voor multidisciplinaire samenwerking:

•Optimale, helder gestructureerde multidisciplinaire samenwerking;

•Eenduidige rapportage;

•Geeft snel overzicht van actuele problemen;

•Bevordert proactief werken in de palliatieve terminale fase:

•Gemakkelijk inwerken van nieuwe collega’s.

De methodiek draagt ertoe bij dat verzorgenden door de toename van kennis over de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase toegerust zijn om een actieve rol te spelen in de multidisciplinaire samenwerking. Ook nieuwe medewerkers kunnen zich de kennis over de meest voorkomende problemen snel eigen maken. Daarnaast stimuleert de methodiek om voordat oplossingen worden aangereikt een uitgebreide analyse van de problemen uit te voeren zodat de acties/interventies gerichter worden gekozen.

De integratie van de signaleringskaarten en het gebruik van het werkblok, onderdeel van de methodiek is niet zondermeer te integreren in het ECD.

 

Voor de organisatie:

•Eenduidige registratie m.b.v. gestandaardiseerde formulieren helpt borgen en zichtbaar maken van geleverde kwaliteit van zorg;

•Mogelijkheid van evaluatie en objectief vaststellen van verbeterpunten;

•Standaardisatie van registratie en formulieren bevordert de overdracht tussen instellingen.

Met name het experiment ’Integratie van de methodiek in het ECD’ kan ertoe bijdragen dat er meer eenduidigheid komt de registratie en rapportage. Dit zal ook een positief effect hebben op, indien van toepassing, de overdracht van zorg binnen het team, met andere disciplines en tussen afdelingen.

 

Tips voor organisaties die willen starten met de methodiek SPF:

•Voldoende (oefen)tijd reserveren voor medewerkers om bezig te kunnen zijn met SPF

•‘Linking pin’ projectstructuur

•Scholing door eigen mensen

•Ruim tijd nemen voor borging van SPF

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na twee geslaagde ZonMw-projecten waarin we het Zorgpad Stervensfase en STEM (STerven op je Eigen Manier) hebben geïmplementeerd binnen de hele Zorggroep (zowel intra- als extramuraal; alle 5 locaties en het thuiszorgteam), is de implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ en logische vervolgstap in het proces om de inhoudelijke kennis en vaardigheden palliatieve zorg bij medewerkers te verbeteren. Het Zorgpad Stervensfase heeft houvast, structuur en zelfvertrouwen gegeven tijdens de stervensfase en STEM is gericht op communicatie tijdens de palliatieve fase.

Signalering in de palliatieve fase is een aanvulling op het gebied van zorginhoudelijke deskundigheid in de palliatieve fase. Het bevordert goede signalering door verzorgenden. Goede signalering draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Interpreteren, verwoorden en bespreken van de zorgproblemen met collega’s zijn vaardigheden die verzorgenden goed kunnen gebruiken om hun rol in het zorgproces in te vullen en uit te voeren. Bij het maken van keuzes houden zij nadrukkelijk rekening met de wensen van de patiënt en naasten. Signalering in de palliatieve fase helpt daarbij.

Werken met ‘Signalering in de palliatieve fase’:

• maakt dat de zorg is afgestemd op wat de zorgvrager aangeeft en belangrijk vindt;

• ondersteunt de verzorgende in het proces van signaleren, in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen;

• versterkt de samenwerking met collega’s;

• draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.

We starten het project met integratie van de methodiek in het ECD. Op die manier is er geen aparte registratie buiten het ECD nodig, want zorgmedewerkers kunnen de bevindingen direct in het zorgplan en de checklijsten via het ECD verwerken en raadplegen. Dit zorgt er ook voor dat alle informatie direct toegankelijk is voor alle betrokkenen bij het zorgproces.

Door de beide eerdere projecten is er een netwerkstructuur in de organisatie ontstaan met zorgprofessionals die affiniteit hebben met palliatieve zorg en dit enthousiasme ook kunnen overbrengen. Deze medewerkers zullen we ook in dit project weer inzetten. Deze zogenaamde linking pins zijn de sleutelfiguren op het gebied van palliatieve zorg in de organisatie. Omdat de projectstructuur en – aanpak, met linking pins op alle locaties/afdelingen, een succesfactor is geweest in eerdere projecten, wil de Zorggroep deze aanpak hanteren bij de invoering van het Goede Voorbeeld ‘Signalering in de palliatieve fase’.

Een bewezen methodiek verspreid zich niet zondermeer. Daarom acht de Zorggroep een projectmatige aanpak met intensieve scholing en coaching op de werkvloer noodzakelijk om het Goede Voorbeeld te implementeren.

Na de implementatie zal er een evaluatie plaatsvinden gevolgd door een borgingsfase.

De bovengenoemde netwerkstructuur van linking pins in de organisatie zal ook bij dit project een belangrijke rol spelen in de borging. Deze sleutelfiguren houden het onderwerp actueel op de afdelingen, fungeren als vraagbaak en signaleren problemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website