Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL VAN DE PROGRAMMERINGSSTUDIE

De aangevraagde programmeringsstudie moet bijdragen aan een systematische en breed gedragen programmering voor het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 - Wijkverpleging. Daartoe worden binnen deze studie adviezen en programmeringsagenda’s ontwikkeld, die door beroepsorganisatie V&VN gebruikt kunnen worden om onderwerpen te prioriteren voor toekomstige kwaliteitsstandaarden (richtlijnen of zorgstandaarden), andere (kwaliteits)producten of knelpuntenanalyses op het terrein van de wijkverpleging.

 

PLAN VAN AANPAK

De programmeringsstudie zal op 1 juni 2020 starten en heeft een doorlooptijd van 16 maanden. De studie omvat vier werkpakketten:

Werkpakket 1. Agenda vraagstukken en onderwerpen voor knelpuntenanalyses en kwaliteitsstandaarden (hoofduitvoerder Hogeschool Utrecht).

Op basis van analyse van documenten uit eerdere of lopende relevante projecten wordt eerst een overzicht gemaakt van onderwerpen waar mogelijk een knelpuntenanalyse of een kwaliteitsstandaard (richtlijn of zorgstandaard) gerealiseerd dient te worden. Daarbij worden ook inzichten uit het parallel lopende werkpakket 2 (zie hierna) betrokken. Vervolgens wordt een overzichtslijst van onderwerpen die zich lenen voor (nieuwe) kwaliteitsstandaarden of knelpuntenanalyses opgesteld.

Dit overzicht wordt vervolgens voorgelegd aan groot aantal verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de wijkverpleging, die in een online prioriteringssessie moeten aangeven welke onderwerpen volgens hen de meeste prioriteit hebben om verwerkt te worden in een kwaliteitsstandaard en/of knelpuntenaanlyse. Daarna worden de bevindingen gevalideerd in een face-to-face focusgroep met beroepsbeoefenaren en andere stakeholders in de wijkverpleging.

Het resultaat van dit werkpakket is een geprioriteerd overzicht (‘een agenda’) van relevante, urgente en wenselijke onderwerpen waarvoor kwaliteitsstandaarden of kenlpuntennalyses op de korte of iets langere termijn gerealiseerd moeten worden.

 

Werkpakket 2. Actualisatie analyse van witte vlekken in kwaliteitsstandaarden (hoofduitvoerder Nivel)

In dit werkpakket wordt een actueel overzicht opgesteld van bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden, meer specifiek in de wijkverpleging. Dit betreft een actualisatie van het overzicht opgesteld in het kader van de eerdere “witte vlekken analyse” van kwaliteitsstandaarden, verricht met subsidie van ZonMw. Daartoe wordt informatie gehaald uit verschillende richtlijnendabases van beroepsorganisaties en stakeholderorganisaties.

Op basis van het kwaliteitsstandaardenoverzicht worden ook de lacunes, ofwel de witte vlekken, in kwaliteitsstandaarden inzichtelijk. De witte vlekken worden in de eerste plaats geïdentificeerd door aan te geven bij welke patiëntproblemen uit de bestaande, door V&VN ontwikkelde Kernset Patiëntproblemen nog (actuele) kwaliteitsstandaarden ontbreken.

 

Werkpakket 3. Beschrijving van goede voorbeelden van implementatie van kwaliteitsstandaarden (Hoofduitvoerder IQ healthcare).

Dit werkpakket geeft een beschijving van welke implementatieactiviteiten dan wel evaluatieactiviteiten nodig zijn om kwaliteitstandaarden in de wijkverpleging (verder) te implementeren. Daartoe wordt voortgeborduurd op bestaande kennis die opgehaald is in het ZonMw gefinancierde project “Implementatie Kwaliteitsstandaarden V&V: Wat is nodig?” Deze eerder opgedane kennis heeft vooral een focus op de implementatieactiviteiten die veelbelovend zijn in de verpleging in het algemeen. In dit werkpakket zal aanvullend hierop specifiek gefocusd worden op wat nodig is voor implementatie van kwaliteitstandaarden in de wijkverpleging. In dit werkpakket zal nauw samengewerkt worden met vertegenwoordigers van partijen die relevant zijn voor wijkverpleging en die vertegenwoordigd zijn in de advies- en klankbordgroep. In samenspraak met hen zullen adviezen voor implementatie van kwaliteitstandaarden in de wijkverpleging uitgewerkt worden.

 

Werkpakket 4. Synthese en stakeholderraadpleging en advisering voor het actueel houden van de programmeringsagenda’s (gezamenlijke uitvoering van Hogeschool Utrecht, Nivel en IQ healthcare)

Dit werkpakket resulteert in een integraal en samenhangend overzicht van de resultaten en adviezen uit de werkpakketten 1, 2 en 3. Daarbij worden in samenwerking met stakeholderpartijen – vertegenwoordigd in de advies- en klankbordgroep ook adviezen uitgewerkt over hoe de programmeringsagenda’s en overzichten die zijn gemaakt, up-to-date gehouden kunnen worden.

 

RAPPORTAGE

De integrale uitkomsten en adviezen worden (openbaar) gepubliceerd in een integraal eindrapport. Uitkomsten van afzonderlijke werkpakketten worden tussentijds gepresenteerd in factsheets of andere toegankelijke tussentijdse rapportages.

 

ADVIES- EN KLANKBORDGROERP

In dit project wordt samengewerkt met een adviesgroep die in alle werkpakketten de projectuitvoerders adviseert en met hen meedenkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website