Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex en zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen Het doel van deze knelpuntenanalyse is inzicht geven in de aard van de ervaren knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen bij cliënten met vervuilde huishoudens en de oplossingsrichtingen daarvoor.

 

Het voorgestelde project heeft de volgende onderdelen:

Onderdeel 1. Internationaal ‘scoping’ literatuuronderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen in het handelen van professionals in de wijkverpleging bij mensen met vervuilde huishoudens. Dit literatuuronderzoek vormt input voor de praktijkraadpleging.

 

Onderdeel 2. Praktijkraadpleging. De raadpleging doen we breed, naast professionals in de wijkverpleging, betrekken we daarbij ook andere professionals en organisaties uit de domeinen van zorg, welzijn en wonen die betrokken zijn bij mensen met vervuilde huishoudens. De vier delen van de praktijkraadpleging zijn:

2a: Individuele kwalitatieve interviews met cliënten, naasten en professionals. We zullen 20-25 personen interviewen, waaronder minimaal vier (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten. Daarnaast worden professionals in de wijkverpleging, huisartsen of POH’s, medewerkers van de GGD, van een wijkteam, gemeente, politie en een woningbouworganisatie uitgenodigd voor een interview over knelpunten en oplossingsmogelijkheden. Spreiding over het land wordt daarbij gerealiseerd. De interviews worden in een cyclisch proces van dataverzameling-analyse-nieuwe dataverzameling geanalyseerd, om diepgaande inzichten te krijgen en om na te gaan of dataverzadiging is bereikt.

 

2b. Focusgroep met (vertegenwoordigers) van cliënten die ervaring hebben met vervuilde huishoudens. In deze bijeenkomst bespreken we met 5-8 cliënten en/of naasten de knelpunten en oplossingsrichtingen. Deelnemers worden onder andere geworven via cliëntenorganisaties gericht op de GGZ (verenigd in MIND) en ouderen (o.a. KBO-PCOB), en via de professionals die deelnemen aan de projectgroep.

 

2c. Focusgroep met een breed samengestelde groep van 8-12 professionals uit de zorg en het sociale domein. Deze focusgroep bestaat uit een mix van professionals uit de domeinen van zorg, welzijn en wonen (zie onder 2a. Interviews).

 

2d. Focusgroep met professionals in de wijkverpleging: 8-12 verpleegkundig specialisten, (wijk)verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verzorgenden uit de wijkverpleging. In deze groep wordt het perspectief van de wijkverpleging verder uitgediept. Gekeken wordt welke knelpunten op welke manier aangepakt zouden moeten worden. De resultaten van de voorafgaande onderdelen worden meegenomen in de bespreking in deze focusgroep.

 

Onderdeel 3. Adviezen en rapportage: op basis van een integrale analyse van de uitkomsten van alle projectonderdelen worden adviezen voor V&VN geformuleerd de knelpunten en oplossingsrichtingen. De resultaten en adviezen worden in een toegankelijk rapport en een infographic weergegeven.

De eindproducten worden in afstemming en samenwerking met V&VN via de Nivel-website, via V&VN kanalen en sociale media verspreid zodat stakeholders (vertegenwoordigers van cliënten en naasten, professionals uit de wijkverpleging en bredere zorg- en sociale domein) kennis kunnen nemen van de resultaten.

 

Afstemming en presentatie

Gedurende het gehele project zal minimaal vier keer een afstemmingsoverleg zijn met V&VN. Tussentijds overleg is mogelijk. Ook worden de resultaten gepresenteerd aan het eind van het project voor vertegenwoordigers van het programmabureau van V&VN Kwaliteitsstandaarden, de Adviesgroep Kwaliteitsstandaarden van V&VN, de betrokken cliëntenorganisaties, en het ZonMw-programmabureau.

 

Waarom deze projectgroep?

De betrokken onderzoekers hebben een unieke en voor dit project relevante combinatie van expertise op het gebied van wijkverpleging, ouderen en GGZ. Zij hebben ervaring met interviews en focusgroepen met cliënten, naasten, en professionals. Het Nivel heeft aantoonbare en ruime onderzoeksexpertise op de terreinen van knelpuntenanalyses en kwaliteitsstandaarden. Ook hebben de projectgroepleden relevante en brede expertise vanuit verschillende relevante beroepsperspectieven: samen met de onderzoekers, participeren in de projectgroep (wijk)verpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, een thuisbegeleider, een huisarts, en belangenbehartigers van cliënten. Deze relevante en brede expertises en achtergronden bevorderen de haalbaarheid en kwaliteit van het project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website