Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het implementatie- en monitorproject casuïstiektafels hoog complexe ggz ziet toe op de organisatie van het tijdig de juiste zorg bieden aan mensen die een hoog complexe ggz vraag hebben.

 

Onderdeel 1 - Continueren monitor:

In deze fase herhalen we de monitor en ondersteunen we de coördinatoren van de casuïstiektafels bij het inzichtelijk maken van de bestaande casuïstiekoverlegstructuren in de regio en de plek van deze tafel daarin.

 

Interviewen van betrokkenen bij de tafels:

We starten deze fase met circa 16 telefonische interviews met andere geïntegreerde ggz aanbieders uit de regio, zorgverzekeraars, MIND en VWS. Middels deze interviews onderzoeken we mogelijke oorzaken van het lage aantal aanmeldingen tot nu toe. In de interviews vragen we wat redenen kunnen zijn voor het lage aantal aanmeldingen in specifieke regio’s. Daarnaast bespreken we of er een passendere en doelmatigere variant van de tafel denkbaar is voor die regio.

 

In de monitor komen o.a. de volgende vragen aan bod:

Functioneren casuïstiektafels:

• Is er een vindbare en duidelijke aanmeldstructuur ingericht?

• Hoeveel patiënten zijn in afgelopen periode aangemeld?

• Wat zijn de kenmerken van de patiënt die wordt besproken aan de casuïstiektafel?

• Is het gelukt om de patiënt toe te leiden naar passende zorg? Zo ja, welke factoren heb-ben hieraan bijgedragen?

• Is het gelukt om financiering te vinden voor de passende zorg?

• Zo ja, welke factoren hebben daaraan bijgedragen?

• Zo nee (of nog niet), welke factoren liggen daaraan ten grondslag? Voor dezelfde categorieën factoren als hierboven genoemd.

• Zijn de patiënt en/of naasten tevreden over de bespreking van hun zorgvraag aan de casuïstiektafel?

• Zijn patiënten, ook op langere termijn, geholpen met het nieuwe behandelvoorstel?

Geleerde lessen in de regio’s:

• Dragen de casuïstiektafels eraan bij dat voor mensen met een hoog complexe zorgvraag duidelijker is welke zorg het meest passend is?

• Bevorderen de casuïstiektafels de vindbaarheid van passend aanbod in de regio en buiten de regio?

• Helpen de casuïstiektafels bij het kunnen financieren van het passende aanbod?

• Ontbreekt er specifiek aanbod in en/of buiten de regio voor deze mensen met een hoog-complexe zorgvraag? Op welke manier wordt dit gemis onderbouwd?

• Stimuleren de casuïstiektafels dat partijen in de regio elkaar ook buiten de tafel makkelijker vinden?

 

Onderdeel 2 - Rapporteren

Na de interviews en de eerste monitor en bijeenkomst met regiocoördinatoren informeren we de opdrachtgevers, regiegroep en begeleidingscommissie over de huidige stand van zaken, middels een tussentijdse rapportage. Hiervoor baseren we ons op het format zoals in het eerste traject gehanteerd is. Ook is deze rapportage hoofdzakelijk feitelijk en beschrijvend van aard.

Zodra we de resultaten van de tweede monitor hebben geanalyseerd en besproken met de regio-coördinatoren, verwerken we dit in een concept eindrapportage. De tussentijdse rapportage van februari 2021 vormt hiervoor weer de basis. We delen het advies in concept met de regiegroep en de begeleidingscommissie en vragen hen om feedback. Wij verwerken de feedback in een definitief rapport. Mochten er tegengestelde geluiden zijn, dan bepalen wij op basis van onze professionaliteit op welke manier we die feedback verwerken.

Het zwaartepunt van onderdeel 2 ligt in de periode juli 2021 tot begin september 2021. Ook tijdens deze fase voeren we regelmatig (telefonisch) overleg met de opdrachtgevers om de voortgang te bespreken.

 

Steun aan de 8 regionale casuïstiektafels

Voor elke (8) casuïstiektafel hoog complexe ggz wordt in het kalenderjaar 2021 voor 10 uur in de maand uit dit landelijk project bijgedragen aan de uren voor een tafelcoördinator. Die persoon draagt er zorg voor dát de tafel bekendheid heeft, de organisatie voor de casuïstiekbespreking wordt voorbereid en de monitorgegevens aanlevert voor het landelijk rapport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website