Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de werkdruk op de huisartsenposten te verminderen,wordt in de regio Twente gewerkt aan een taakherschikking. Hierbij worden ambulancedienst verpleegkundig specialisten(VS)bij 24 geprotocolleerde ingangsklachten ingezet bij visites die voorheen door huisartsen(HA) werden gereden.

Deze studie onderzocht de effecten ervan in vergelijking met visites door de huisartsen.

 

Patiënten bleken zowel erg tevreden over de zorg door de VS als door de huisarts.

Huisartsen beoordelen de werkzaamheden van de VS ook positief en ervaren een afgenomen werkdruk. Over het afhandelen van complexe hulpvragen zijn de huisartsen minder positief. Een striktere triage en laag complexe visite toewijzing is dan van belang. De meerderheid vindt de inzet van de VS een wenselijke ontwikkeling.

 

Om na te gaan of de VS werkten volgens de richtlijnen, beoordeelden twee ervaren huisartsen onafhankelijk van elkaar of er al dan niet werd gewerkt volgens de 24 protocollen en of er terecht van werd afgeweken. In 86,9% van de VS visites en in 81,9% van de huisartsvisites juist medisch gehandeld. Er waren geen verschillen in de mate of redenen van onterecht afwijken van de richtlijn.

 

Om de veiligheid en doelmatigheid van visites door de VS na te gaan werd een follow-up studie dossieronderzoek in de huisartspraktijk uitgevoerd.

De VS reed minder complexe visites dan de huisarts. Er bleek geen significant verschil in vermijdbare complicaties en gemiste diagnoses. De ernst van de vermijdbare complicaties lijkt iets hoger bij de VS.

De geleverde zorg door de VS is in grote lijnen even doelmatig als de zorg door de huisarts bij het leveren van aansluitende zorg en het aantal vervolgcontacten tot een maand na de visite voor dezelfde klacht. Op basis van deze deelstudie is het niet mogelijk om een conclusie te trekken of de geleverde zorg door de VS veiliger dan wel onveiliger is.

 

Om inzicht te krijgen in de gegenereerde kosten van de VS te krijgen werden deze kosten vergeleken met de HA controlegroep. De kosten werden onderscheiden in kosten tijdens de visite (personele kosten, kosten voor medicatie en verwijzingen) en kosten van de vervolgcontacten binnen 72 uur na de visite (bij eigen huisarts, op de HAP, op de SEH en op de polikliniek).

De VS genereert tijdens de visite met €208 significant meer kosten dan de huisarts met €132. De voornaamste reden hiervoor is het hogere aantal ambulance inzetten bij de VS vergeleken met de HA controlegroep (20,1% versus 7,5%). Verder verschilden de personele kosten per visite weinig van elkaar, vanwege het kleine verschil in salaris en de langere duur per visite in de VS interventiegroep. De gemiddelde kosten van de vervolgcontacten binnen 72 uur verschillen niet significant van elkaar.

 

Conclusie en aanbevelingen

Indien de VS zal worden ingezet bij visites op de huisartsenpost zullen er maatregelen moeten worden genomen om het aantal ambulance inzetten door de VS te verlagen. Verder moet worden nagegaan wat de meest optimale toewijzing is van visites bij de triage op basis van urgentie en type ingangsklacht. Andere huisartsenposten zullen bij inzet van een VS bij visites zorgvuldig een selectie moeten maken welke VS-en de visites kunnen gaan rijden. Het eerder doen van consulten door de VS op de HAP lijkt een succesfactor en hierdoor krijgen huisartsen vertrouwen in de kennis en vaardigheden van de VS.

Bij toekomstige inzet van de VS bij visites is het belangrijk om de veiligheid en doelmatigheid over een langere tijd te blijven monitoren. Daarnaast is het interessant om te zien of verlichting van de werkdruk bij visitehuisartsen daadwerkelijk leidt tot meer tijd voor de patiënt en nog betere kwaliteit en veiligheid van de huisartsenzorg.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ervaringen van patiënten

Patiënten beoordeelden de visites door de verpleegkundig specialist met een 8,6 en dit is significant hoger dan de 8,3 voor de huisarts. Visites gereden door VS-en zijn zonder onvoldoendes beoordeeld, bij de huisarts zijn er negen onvoldoendes gegeven. De verschillen zijn waarschijnlijk deels toe te schrijven aan onvrede over de wachttijd bij huisartsen en doordat de VS-en meer tijd hadden en namen voor de visite. Waarschijnlijk voelden patiënten zich serieuzer genomen en beoordeelden de visite beter dan de huisartsvisites.

 

Ervaringen van de VS

Vanuit het perspectief van de VS-en kunnen zij met de diagnostische middelen en uitrusting van de ambulancedienst en de HAP goed worden ingezet ter vervanging van een huisartsvisite op 24 ingangsklachten. Het visite rijden werd door de VS-en als intensief en uitdagend ervaren. De consultatie van en samenwerking met de huisarts, triagist en regiearts van de HAP vinden de VS-en van essentieel belang. Door ervaringen tijdens de pilot is het professionele zelfvertrouwen van de VS-en gegroeid.

 

Ervaringen van huisartsen

Huisartsen beoordelen de werkzaamheden van de VS in grote lijnen positief en beoordelen de VS-en met een hoog rapportcijfer. Huisartsen ervaren een afgenomen werkdruk en vinden de zorg door de VS bij visites veilig. Daarnaast vindt een groot deel de inzet van de VS een wenselijke ontwikkeling. Over het afhandelen van complexe hulpvragen zijn de huisartsen minder positief. Een striktere triage en toewijzing is hierbij belangrijk. Het laagdrempelige overleg met regieartsen en triagisten werd als prettig ervaren en dient te worden gecontinueerd.

 

Werken volgens richtlijnen

De VS werkte in 84,9% van de visites volgens de protocollen in vergelijking tot 76,2% van de visites van de huisarts en dit verschil is statistisch significant. De VS wijkt in 2,0% terecht af van de richtlijn en de huisarts in 5,7%, dit verschil is niet statistisch significant. De visites waarin terecht is afgeweken van de protocollen kunnen ook worden gerekend als ‘goed medisch handelen’ en daarmee wordt er in 86,9% van de VS visites en in 81,9% van de huisartsvisites juist medisch gehandeld. Er waren geen verschillen in de mate of redenen van onterecht afwijken van de richtlijn. De deelpopulaties in dit onderzoek waren te klein om betrouwbare uitspraken te doen over welk protocol het meest of het minst wordt nageleefd.

 

Veiligheid en doelmatigheid

De VS reed minder complexe visites dan de huisarts. Er waren verschillen in ingangsklachten en diagnoses tussen de groepen. Er is geen significant verschil in vermijdbare complicaties en gemiste diagnoses. De ernst van de vermijdbare complicaties lijkt iets hoger bij de VS. De geleverde zorg door de VS is in grote lijnen even doelmatig als de zorg door de huisarts bij het leveren van aansluitende zorg en het aantal vervolgcontacten tot een maand na de visite voor dezelfde klacht. Op basis van deze deelstudie is het niet mogelijk om een conclusie te trekken of de geleverde zorg door de VS veiliger dan wel onveiliger is.

 

Kostenanalyse

De VS genereert tijdens de visite met €208 significant meer kosten dan de huisarts met €132. De voornaamste reden hiervoor is het hogere aantal ambulance inzetten bij de VS interventiegroep vergeleken met de HA controlegroep (20,1% versus 7,5%). Verder verschilden de personele kosten per visite weinig van elkaar, vanwege het kleine verschil in salaris en de langere duur per visite in de VS interventiegroep. De gemiddelde kosten van de vervolgcontacten binnen 72 uur verschillen niet significant van elkaar.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. In Twente hebben de huisartsenposten en de ambulancevoorziening de handen ineen geslagen. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) van de ambulancedienst, bij visites van de huisartsenpost. In dit onderzoek willen we nagaan of de zorg die geleverd wordt door de verpleegkundig specialist bij een visite veilig en doelmatig is.

Het betreft een prospectief vergelijkend onderzoek bestaande uit (1) een dossieronderzoek op de HAP met follow-up in de huisartsenpraktijk en (2) een vragenlijstonderzoek om de ervaringen van professionals en patiënten te meten. Gegevens van patiënten die gedurende zeven maanden op huisartsenpost Enschede een visite kregen van een VS worden vergeleken met gegevens van vergelijkbare patiënten die een visite van een huisarts kregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website