Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Soms zijn er meerdere medisch acceptabele behandelmogelijkheden. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor. Er is onderzoek voorhanden naar facilitarende en belemmerende factoren voor samen beslissen, alleen richten deze zich met name op de arts. Om beter zicht te krijgen op factoren die maken dat deze patiënt met deze diagnose beter of minder minder goed is toegerust om samen te beslissen met de arts, is het nodig patiënt-gerelateerde factoren op te sporen. Dit zal eraan bijdragen dat duidelijker wordt hoe deze patiënt het beste ondersteund kan worden bij samen beslissen, indien nodig.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel

Het doel is om te onderzoeken wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

 

Resultaten

Zorgverleners en patiënten geven veel factoren aan die het naar hun idee voor patiënten makkelijker of juist lastiger kunnen maken om samen te beslissen met de arts. Het kan bijvoorbeeld makkelijker zijn als de patiënt de arts goed kent, steun ervaart, of zich kan voorbereiden op het gesprek. Het kan bijvoorbeeld lastiger zijn als de patiënt weinig tijd ervaart om na te denken over de mogelijkheden of de patiënt zich niet vrij voelt om te praten. Empirisch kwantitatief onderzoek naar het verband tussen veel van de genoemde kenmerken en het optreden van samen beslissen is (nog) niet uitgevoerd. Het bestaande kwantitatieve onderzoek naar kenmerken van de patiënt (zoals leeftijd, geslacht, diagnose) laat geen duidelijke verbanden zien met het wel of niet voorkomen van samen beslissen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Wanneer artsen en patiënten beslissingen moeten nemen over behandeling, kan het zijn dat er meerdere medisch acceptabele mogelijkheden zijn. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor.

Artsen en patiënten geven vaak aan dat samen beslissen ingewikkeld is voor patiënten, of dat patiënten het niet kunnen. Het is echter nog onduidelijk wat samen beslissen vraagt van patiënten.

 

Doel

Het doel is om te onderzoeken wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

Proces

• Literatuuronderzoek. We gaan in de literatuur kijken wat er al bekend is over toegerust zijn voor samen beslissen.

• Interviews. We gaan interviews uitvoeren met patiënten, artsen, verpleegkundigen, en onderzoekers. We zullen hen vragen wat ze denken dat patiënten nodig hebben om toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

LITERATUURONDERZOEK

Wij hebben een zoekstrategie opgesteld om de vraag te beantwoorden wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over toegerust-zijn voor samen beslissen. Deze is uitgevoerd en op deze wijze hebben wij ca. 2600 artikelen gevonden. Na een eerste beoordeling, zijn er daarvan ca. 520 overgebleven die mogelijk relevant zijn. We verwachten uiteindelijk ongeveer 50 artikelen te behouden die daadwerkelijk relevant zijn om onze vraag te beantwoorden. Een deel van deze artikelen beschrijft kwantitatief onderzoek, waarin bijvoorbeeld wordt nagegaan of leeftijd of geslacht samenhangt met meer of minder samen beslissen. Het andere deel bestaat uit kwalitatief onderzoek, waarin bijvoorbeeld patiënten aangeven wat zij denken hen helpt of belemmert om samen met hun arts te beslissen.

 

INTERVIEWS MET PATIËNTEN, ZORGVERLENERS EN ONDERZOEKERS

Tot op heden hebben wij 14 interviews uitgevoerd met patiënten, artsen, verpleegkundigen en onderzoekers op het gebied van gedeelde besluitvorming /communicatie in de gezondheidszorg. Deze interviews zijn letterlijk uitgeschreven en twee onderzoekers analyseren deze gegevens. De eerste resultaten laten zien dat onder andere een gevoel voor autonomie en voldoende in staat zijn om gedachten en gevoelens te verwoorden patiënten helpt bij het actief deelnemen aan een proces van samen beslissen. Zich niet gelijkwaardig voelen aan de arts, ouder zijn en culturele barrières kunnen daarvoor juist als belemmerend worden ervaren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

Samen beslissen is van groot belang wanneer beslissingen grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Samen beslissen komt echter nog te weinig voor. Zowel patiënten als artsen geven aan dat samen beslissen voor patiënten ingewikkeld kan zijn of dat patiënten het niet kunnen. Dit geldt met name voor patiënten die a) ouder zijn, b) beperkte gezondheidsvaardigheden hebben en/of c) voor een beslissing staan die bij hen meer emotionele nood, of distress, teweegbrengt. Inzicht in wat samen beslissen vraagt van patiënten ontbreekt. Het doel van deze studie is om na te gaan wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen met de arts te beslissen.

 

HYPOTHESE

We verwachten dat Toegerust-zijn voor Samen Beslissen bij patiënten samenhangt met a) het besef dat eigen inbreng van belang is, b) kennis en vaardigheden om informatie te verwerken, te begrijpen en toe te passen op de eigen situatie, c) communicatievaardigheden, d) de arts-patiënt relatie en e) tijd.

 

ONDERZOEKSVRAAG

Welke opvattingen, kennis en vaardigheden van patiënten, welke aspecten van de arts-patiënt relatie en van tijd en welke andere elementen gerelateerd aan (de voorbereiding op) het consult bepalen de mate van Toegerust-zijn voor Samen Beslissen bij patiënten?

 

STUDIE OPZET

Kwalitatieve studie aangevuld met een scoping review. De kwalitatieve studie zal bestaan uit een deskundigenraadpleging onder a) patiënten die voor voorkeursgevoelige beslissingen hebben gestaan, b) artsen, c) verpleegkundigen en d) (inter-)nationale experts in besluitvorming en/of arts-patiëntcommunicatie. Verpleegkundigen zullen ook worden geraadpleegd omdat zij betrokken zijn bij de zorg voor patiënten en toenemend een rol spelen in het informeren van en beslissen met patiënten over behandelmogelijkheden.

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Deelnemers kwalitatieve studie: patiënten die voor voorkeursgevoelige beslissingen hebben gestaan (zoals patiënten behandeld voor kanker, patiënten met hart- en vaatziekten, patiënten met diabetes of COPD en oudere patiënten met een van deze aandoeningen) (minimaal 20), artsen (minimaal 12), verpleegkundigen (minimaal 6) en (inter-)nationale experts in besluitvorming en/of arts-patiëntcommunicatie (ongeveer 6-8). Inclusie van deelnemers voor de interviews zal doorgaan tot datasaturatie is bereikt. Voor de scoping review zullen relevante databases (PubMed, PsychInfo, Cochrane) worden doorzocht op peer-reviewed publicaties van empirische studies.

 

TIJDPAD

Totaal 18 maanden.

 

Maand 1: Opstartfase

Maand 2-5: Inclusie/dataverzameling/dataverwerking kwalitatieve studie

Maand 3-10: Search/inclusie/extractie scoping review

Maand 11-12: Publicaties voorbereiden

Maand 13-18: Organisatie werksymposium, schrijven verslag symposium

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website