Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In mei 2012 is de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) het project Samenwerking HAP+VVT gestart. De aanleiding daartoe waren opmerkingen vanuit huisartsenposten dat er verbeteringen wenselijk zijn in hun samenwerking met thuiszorginstellingen en verpleeghuizen. Huisartsenposten kunnen patiënten die met hen contact opnemen en acuut VVT-zorg nodig hebben niet goed verwijzen.

De problematiek is besproken in een invitational conference (IC) met alle bij de samenwerking HAP+VVT betrokken organisaties. Het project heeft een Informatiedocument Samenwerking HAP+VVT opgeleverd met de resultaten van de verkenning van de samenwerking HAP+VVT. Het document is gestuurd aan de huisartsenposten en aan alle genodigden van de IC . Dit document, dat ook een verslag bevat van de IC, kan gezien worden als het rapport van de bevindingen. Daarnaast is een beleidsagenda opgesteld met initiatieven ter verbetering van de samenwerking HAP+VVT.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eindresultaten van het project:

 

Een informatiedocument met de bevindingen

Een (verslag van een) invitational conference

Een beleidsagenda met initiatieven ter verbetering van de samenwerking

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectplan HAP+VVT & HAP+RAV

 

Het project:

HAP+VVT&HAP+RAV is een project over afstemming in de acute zorg. Het wordt in opdracht door de Regieraad voor Kwaliteit van Zorg uitgevoerd door projectcoördinator Phyllis Buyserd samen met en vanuit het kantoor van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).

 

Aanleiding:

Tijdens de ANW-uren doet een huisartsenpost in acute gevallen, naast de SEH of GGZ-crisisdienst, regelmatig een beroep op de VVT-sector voor ofwel (gespecialiseerde) thuiszorg of verpleeghuiszorg. Wanneer deze vraag aan de orde komt, lukt het in meerdere regio’s in Nederland geregeld niet om de patiënt over te dragen van een huisartsenpost aan een thuiszorg- of verpleeginstelling. Hier is altijd veel tijd mee gemoeid en soms leidt het niet tot resultaat en moeten alsnog ambulance en ziekenhuis worden ingeschakeld. Hierdoor blijft een patiënt in deze regio’s, als de juiste overdracht niet lukt, ofwel thuis zonder de juiste zorg, óf de huisarts is genoodzaakt een ambulance te bellen en de patiënt te presenteren aan het ziekenhuis.

 

Doel:

Snelle en adequate acute patiëntenzorg in ANW uren door efficiënte afstemming en éénduidigheid in beleid tussen huisartsenposten en thuiszorg- en verpleeghuiszorgaanbieders. Bekendheid bij alle VVT-instellingen en huisartsenposten over wanneer en hoe overdracht plaatsvindt.

 

VHN:

De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) werkt sinds 2009 en ook de komende jaren aan afspraken tussen huisartsenposten met een vijftal samenwerkingspartners, te weten:

- de SEH (spoedeisende hulpen)

- de RAV (ambulancevoorzieningen)

- de GGZ (psychiatrische zorgverleners)

- de VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties)

- de DAP (dienstapotheken)

Het doel van deze samenwerkingsafspraken is om de patiënt op het juiste moment naar de juiste ketenpartner over te kunnen dragen. Het project HAP+VVT kan in dit bredere perspectief worden geplaatst. Op dit moment zijn VHN en AZN vergevorderd met het project HAP+RAV en dient er een kwaliteitskader opgesteld te worden waarbinnen de basis voor de afspraken ligt. Wanneer het project HAP+VVT eveneens in dit stadium is beland is eenzelfde kwaliteitskader van belang voor correcte afstemming van de afspraken met die sector.

 

Deelproject tot eind december 2012:

Voor een zorgvuldige en efficiënte uitvoering van het project HAP+VVT&HAP+RAV is gekozen om op dit moment te werken aan twee deelprojecten. Het doel is eind december 2012 de onderstaande twee onderwerpen af te hebben gerond:

1. In beeld brengen van de problematiek en mogelijke oplossingen in de samenwerking HAP+VVT, met als doel hierover eind 2012 een Invitational Conference over te organiseren

a. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

b. Hoe vindt overdracht plaats?

c. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren?

2. Kwaliteitskader opstellen voor de samenwerking HAP+RAV, met als doel dit als voorbeeld en voortraject te gebruiken voor een vervolgproject voor de samenwerking HAP+VVT en de andere genoemde samenwerkingspartners, ná 31 december 2012.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website