Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gestructureerde informatieoverdracht tussen zorgverleners verbetert de kwaliteit en veiligheid van zorg. Spoedzorgprofessionals in Nederland gebruiken hiervoor de SBAR structuur (chronologisch overdragen van Situation, Background, Assessment, Recommendation). Uit dit onderzoek blijkt echter dat zorgverleners van de ambulancedienst en SEH de SBAR vaak nog niet volledig en correct (chronologisch) toepassen. Na e-learning, themabijeenkomsten en een multimediale campagne droegen de zorgverleners wel iets vollediger over (van 7% naar 18%), maar het bracht geen verbetering in de chronologie. Omdat er een leereffect over de tijd werd geconstateerd bevelen wij aan om de interventieperiode in de toekomst te verlengen en te intensiveren. Verder dachten ambulancezorgverleners dat zij vaak wel volledig en chronologisch volgens SBAR overdroegen (90%). Daarom adviseren wij ook mondelinge en schriftelijke feedback op de overdracht onderdeel te maken van de standaard werkprocedures.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Wereldwijd wordt in steeds grotere mate de SBAR(R)-methode gebruikt voor een gestandaardiseerd overdracht tussen zorgverleners.

• Uit dit onderzoek blijkt echter dat zorgverleners van de ambulancedienst en spoedeisende hulp de SBAR-methode vaak nog niet volledig en correct (chronologisch) toepassen.

• De inzet van e-learning, themabijeenkomsten en een multimediale campagne verbetert de volledigheid van de overdracht (van 7% naar 18% volledig volgens SBAR), maar dit had geen effect gevonden op een correct (chronologische) overdracht volgens SBAR.

• Omdat er een leereffect over de tijd werd geconstateerd bevelen wij aan om de interventieperiode in de toekomst te verlengen en te intensiveren. Gezien de discrepantie tussen de ervaren kwaliteit van overdracht en de gemeten kwaliteit van overdracht adviseren wij om ook schriftelijke feedback over de overdracht te incorporeren in de standaard werkzaamheden.

• Patiëntkarakteristieken bleken geen invloed te hebben op het (volledig) gebruik van SBAR. Alleen bij patiënten met een lagere urgenties werd vaker volledig overgedragen (15% volledig) dan bij hogere urgenties (10% volledig). Een verklaring zou kunnen zijn dat er bij lagere urgenties meer de tijd genomen kan worden voor de overdracht.

• Patiënten die volledig volgens SBAR waren overgedragen hadden een langere ligduur op de SEH (15 minuten verschil). Dit kan een relatie hebben met de lagere urgentie: ze hoeven ook minder snel geholpen te worden.

• Er bleek een grote discrepantie te bestaan tussen hoe vaak ambulancepersoneel dachten dat zij volledig en correct overdragen (90%) versus de gemeten praktijk (7%-18%).

• Bij patiënten die niet volgens SBAR waren overgedragen werd niet vaker aanvullend onderzoek aangevraagd of vaker intercollegiaal consult aangevraagd. Wellicht waren de aantallen te klein om dit verschil goed te kunnen meten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de acute zorgketen is goede informatie overdracht en communicatie tussen de verschillende zorgverleners van groot belang. Te verwachten valt dat een goede overdracht tussen verschillende zorgprofessionals zal bijdragen aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Wereldwijd wordt hiervoor in steeds grotere mate het instrument SBAR gebruikt. De SBAR is een eenvoudig te onthouden instrument dat de zorgverlener kan gebruiken om zijn/haar communicatie vorm te geven, in het bijzonder de communicatie op een kritiek moment, en waarvoor onmiddellijke aandacht en actie van de zorgverleners vereist is. De dagelijkse praktijk leert ons echter dat de SBAR methodiek nog weinig, en vaak niet op een goede manier wordt gebruikt tijdens overdrachten in acute situaties.

Mede hierdoor bestaat binnen de ROAZ regio’s VUmc/AMC onder de verschillende ketenpartners in de acute zorg de behoefte en draagvlak om een gestandaardiseerde overdracht gedegen en in korte tijd verder te implementeren. In een project willen wij de toegevoegde waarde van overdracht middels SBAR aantonen op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en de overdrachten in de acute zorg regionaal stroomlijnen. De focus ligt hierbij op de overdrachten tussen ambulance en SEH. Dit doen wij door het aanbieden van een actieve interventie aan het personeel van 1 ambulancedienst en 4 SEH’s. De SBAR methodiek wordt aangeboden aan de hand van een e-learning module en trainingsbijeenkomsten in combinatie met een actieve multimediale communicatiecampagne. Het effect van de interventie zal worden getoetst in een (observationeel) voor- en na-onderzoek. Hierin zal gebruik worden gebruikt van 3 methodieken: observatiemetingen, dossieronderzoek en vragenlijstonderzoek onder de betrokken zorgverleners. Uiteindelijk zal dit project resulteren in een groter inzicht in het belang van eenduidigheid in overdrachten, het vaker en op een juiste manier inzetten van de SBAR-methodiek, en daardoor betere uitkomsten voor patiënten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website