Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw heeft aan NVAB, NVVG en GAV gevraagd om gezamenlijk een preprogrammeringsstudie uit te voeren om een aanzet te geven voor de ontwikkeling van een meerjarenplan voor kwaliteitsbeleid in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde.In het rapport worden aanzetten voor een gezamenlijk kwaliteitsbeleid geschetst, met name voor opleiding, ontwikkeling en herziening van richtlijnen, implementatie, kwaliteitsvisitatie, kennisagenda en academisering, en afstemming met andere ontwikkelingen op kwaliteitsgebied. Voor richtlijnontwikkeling en opleiding zijn ook een aantal financieringsmogelijkheden globaal verkend. Voor intensivering van de samenwerking tussen de drie verenigingen op kwaliteitsgebied worden een aantal mogelijkheden benoemd. Verder zullen de geschetste aanzetten en opties in een definitieve programmatekst voor een meerjarenaanpak verder moeten worden uitgewerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze preprogrammeringsstudie zijn een aantal globale doelen en ontwikkelingen met betrekking tot belangrijke aspecten van een professioneel kwaliteitsbeleid voor beroepsbeoefenaren in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde geschetst. Daarbij is vooral aandacht besteed aan enkele belangrijke pijlers daarin: opleiding (zowel in het medisch basiscurriculum als in de vervolgopleiding) en nascholing, ontwikkeling en herziening van evidence-based richtlijnen en van mediprudentie, inbreng van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kennis in de curatieve zorg via multidisciplinaire richtlijnen en gezamenlijke richtlijnontwikkeling, kwaliteitsvisitatie van individuele bedrijfs- en verzekeringsartsen, het formuleren van kennisvragen en –lacunes en een eerste voorzet voor thema’s voor een kennisagenda, academisering van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en afstemming met ontwikkelingen in het Kwaliteitsinstituut.

Voor een deel van deze pijlers (vervolgopleiding en ontwikkeling en implementatie van richtlijnen) zijn na gesprekken met een aantal belangrijke stakeholders opties voor een meer structurele financiering verkend in de vorm van zeer globaal uitgewerkte financieringsmodellen waarbij aspecten van noodzakelijkheid, wenselijkheid en haalbaarheid kort zijn besproken. Met de relevante partijen moet hierover nader overleg plaatsvinden.

De in deze preprogrammeringsstudie geschetste ontwikkelingen en opties zijn een eerste aanzet die in een definitieve programmatekst voor een meerjarenaanpak verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden en zoveel mogelijk aangesloten kunnen en moeten worden bij de beide naar aanleiding van het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg opgedragen verkenningen die door ZonMw momenteel worden voorbereid voor de mogelijke inrichting van een algemene kennisinfrastructuur gericht op arbeid en zorg enerzijds en op de klinische arbeidsgeneeskunde.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond en relevantie

Bij hun werk maken bedrijfsartsen en verzekeringsartsen gebruik van de door NVAB en NVVG ontwikkelde evidence-based richtlijnen en verzekeringsgeneeskundige protocollen. In het verleden heeft het Ministerie van SZW subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van NVAB-richtlijnen en VG-protocollen. Daarnaast zijn binnen het KKCZ-programma van ZonMw meerdere richtlijnen ontwikkeld met een focus op arbeid en gezondheid, en in meer dan 50 multidisciplinaire trajecten is een hoofdstuk of paragraaf daarover opgenomen. De NVAB en de NVVG hebben hieraan, met steun vanuit de Ministeries van SZW en VWS en vanuit ZonMw, een zeer actieve bijdrage geleverd. Ook hebben NVVG en NVAB samen met het CBO voor het programma KKCZ de Blauwdruk Participeren en Functioneren, Leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen opgeleverd. Een structurele ondersteuning vanuit de overheid past echter niet meer binnen de huidige visie van de overheid op publiek/private verantwoordelijkheidsverdeling. De NVAB en NVVG hebben in juni 2013 bij de Ministeries van SZW en VWS de noodklok geluid voor de gebrekkige en in gevaar verkerende financiering van hun activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, herziening en implementatie van de richtlijnen en protocollen. Door ZonMw is aan de NVAB en de NVVG gevraagd om gezamenlijk een preprogrammeringstudie voor ZonMw uit te voeren over de professionele ontwikkeling (inclusief het kwaliteitsbeleid) van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde.

 

Doelstelling

De voorgestelde preprogrammeringsstudie heeft tot doel om een aanzet te geven tot de verdere ontwikkeling en borging van een meerjarenplan voor integraal kwaliteitsbeleid in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde. Tevens worden de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van voldoende draagvlak en een financieringsstructuur waarmee dit programma kan worden geborgd.

Dit kwaliteitsbeleid omvat onder andere: opleiding en nascholing; ontwikkeling en herziening evidence-based richtlijnen en coordinatie inbreng bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige expertise in multidisciplinaire richtlijnen; implementatie van mono- en multidisciplinaire richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten (o.a. via visitatie); formuleren kennishiaten; bijdrage aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen aan de zorg toevertrouwde organisaties en instellingen; en aansluiting bij en afstemming met relevante ontwikkelingen in het veld zoals het Kwaliteitsinstituut.

Ten aanzien van de financieringsstructuur zullen hiertoe verschillende (deels complementaire) opties worden verkend en voorstellen worden uitgewerkt. Hierbij komen o.a. aan de orde: bijdrage beroepsbeoefenaren; opdrachtgevers (grote bedrijven en organisaties); collectieve financiering vanuit branches of sectoren; werkgevers van bedrijfs- en verzekeringsartsen (arbodiensten, UWV, part. verzekeraars); zorg- en inkomensverzekeraars; externe financiering via fondsen en subsidies.

 

Uitvoering

De preprogrammeringsstudie zal, onder de regie van het Kwaliteitsbureau NVAB, uitgevoerd worden door een kerngroep van experts uit de kringen van NVAB en NVVG, daarbij ondersteund door een bredere begeleidingscommissie die als klankbord en als vergroting van het draagvlak zal dienen.De leden van de Kerngroep zullen het meeste inhoudelijke werk uitvoeren waarbij taken zullen worden verdeeld.

De Kerngroep zal gedurende de looptijd van 6 maanden 4 à 5 keer bij elkaar komen. Relevante documenten en literatuur worden verzameld en geanalyseerd. Daarnaast zullen door leden van de Kerngroep consultatiegesprekken worden gevoerd met enkele relevante partijen en stakeholders, zoals grote bedrijven, brancheorganisaties en verzekeraars.

Aan de begeleidingscommissie zal een eerste ruwe opzet voor een plan schriftelijk ter commentaar worden voorgelegd en in een latere fase zal een concept Meerjarenplan voor Integraal Kwaliteitsbeleid in een gezamenlijke bijeenkomst van kerngroep, begeleidingscommissie en opdrachtgever (ZonMw) besproken worden.

 

Tijdpad en begroting

De aanvraag betreft een project met een looptijd van maximaal 6 maanden en een budget van 30.000 euro. Dit bedrag is inclusief alle kosten van het Kwaliteitsbureau van de NVAB en de betrokken experts, en inclusief BTW.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website