Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkelingen in de zorgverlening en meer uitgesproken wensen van patiënten, politiek en maatschappij zorgen ervoor dat de patiëntenzorg en de omgeving waarin deze plaatsvindt continu veranderen. De zorg van patiënten die daarbij met steeds meer verschillende professionals wordt verleend, draagt risico's met zich mee ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Binnen deze dynamiek blijvend kwalitatief goede, patiëntgerichte en doelmatige zorg bieden, vraagt om zorgverleners die in staat zijn te anticiperen op veranderingen en risico's, zorgprofessionals die kritisch naar het zorgproces kijken in in (multidisciplinaire) samenwerking tot innovatieve en duurzame oplossingen komen.

 

Vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie op onderwijs in kwaliteit en veiligheid voor een multidisciplinaire doelgroep van zorgprofessionals hebben de acht umc's hebben de postinitiële master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg ontwikkeld. In deze master worden artsen, verpleegkundigen en paramedici opgeleid tot initiatiefnemers en leiders in de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit gebeurt door hun kennis en kunde van bewezen kwaliteitsverbetering te vergroten, en hun veranderkracht, leiderschap en multidisciplinaire samenwerking te versterken. Op die manier zullen zij in staat zijn om vanuit hun eigen positie in de zorg niet alleen succesvol kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden en uit te voeren, maar ook een sterke bijdrage leven aan de verspreiding van deze kennis en kunde in het hart van de patiëntenzorg. In september 2014 is de master gestart met 25 zorgprofessionals. Al tijdens het volgen van de master dragen de deelnemers bij aan verbetering van de patiëntenzorg door middel van een kwaliteitsverbeterproject dat resulteert in een masterthesis en zo mogelijk in (inter)nationale publicaties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In september 2014 is de master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntezorg gestart met een eerste jaargroep van 25 zorgprofessionals. Het betreft een eenjarige (Nederlandstalige) master (60 ECTS), verdeeld over twee jaar, die wordt aangeboden door de Radboud Universiteit in samenwerking met de acht umc’s en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

 

Voor Jaar 1 van de master zijn negen modules ontwikkeld (oa kwaliteitsverbetering in de praktijk, patiëntgerichte zorg, doeltreffende zorg, veilige zorg, organisatie van zorg en wetenschappelijk onderzoek in kwaliteitsverbetering), die in negen maandelijkse bijeenkomsten worden gegeven. In Jaar 2 brengen de deelnemers de voorbereide en door het afdelingshoofd goedgekeurde verbeterprojecten ten uitvoer in hun eigen zorginstelling, huisartsenpraktijk of binnen transmuraal en regionaal samenwerkingsverband, resulterend in een masterthesis.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

De NFU heeft de ambitie om een proactieve en nadrukkelijke rol te vervullen op het gebied van kwaliteit van zorg. Met het oog hierop is het NFU-consortium ‘Kwaliteit van Zorg’ ingericht. De inbedding van onderwijs over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in de medische curricula, de vervolgopleidingen en de bij- en nascholingen als een doorlopende en geïntegreerde leerlijn een concrete doelstelling van het consortium.

 

Omdat inbedding van dit onderwijs in bestaande curricula en opleidingsprogramma’s een lange adem vraagt, wordt allereerst ingezet op de ontwikkeling van een postinitiële master ‘Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg’, in de gezamenlijkheid van de 8 umc's. Blijkens recente rapporten (in opdracht) van oa ZonMw, VWS, NFU-VMS is er in Nederland al veel relevant onderwijsmateriaal voorhanden dat op deze wijze optimaal kan worden ingezet.

 

Doel

Met de te ontwikkelen master wordt beoogd een multidisciplinaire doelgroep van zorgverleners (artsen (WO) en verpleegkundigen (HBO, nurse practitioner / physician assistant / met management opleiding), in (leidinggevende) posities dicht bij de werkvloer) op te leiden tot opinieleiders en initiators in de doelmatige verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Daarvoor maken zij in de master breed kennis met evidence-based kwaliteitsverbetering (zowel in kennis, als kunde), en zal hun attitude verder worden gevormen o.a. in multiprofessionele samenwerking, leiderschap en patiëntgerichtheid. Vanuit hun eigen positie in de zorg zullen zij bijdragen aan de verspreiding van de verworven kennis op de werkvloer in de zorginstellingen, en daar concrete kwaliteitsverbeterprojecten initiëren, begeleiden, en uitvoeren.

 

Alumni van de master kunnen, naast vergroten de implementatiekennis door middel van onderzoek, een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van onderwijs over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en de inbedding ervan in de (para)medische curricula, vervolgopleidingen en het organisatieleren. Daardoor banen zij mede de weg naar een doorlopende en geïntegreerde leerlijn in het onderwijs van continue professionele ontwikkeling in de patiëntenzorg.

 

Opzet en vorm

De master betreft een eenjarige (Nederlandstalige) master (60 ECTS), verdeeld over twee jaar. Jaar 1 is gericht op kennis en persoonlijke ontwikkeling. De negen modules (oa kwaliteitsverbetering in de praktijk, patiëntgerichte zorg, doeltreffende zorg, veilige zorg, organisatie van zorg en wetenschappelijk onderzoek in kwaliteitsverbetering) worden in negen maandelijkse bijeenkomsten gegeven. Gezamenlijk bestrijken de modules het gehele gebied van kwaliteit van zorg. Het theoretische onderwijs wordt door middel van praktijkopdrachten nadrukkelijk gekoppeld aan de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn. Elk umc coördineert en verzorgt het onderwijs voor één module in een onderwijsbijeenkomst donderdagmiddag – zaterdagochtend) op de locatie van / bij het betreffende umc.

 

Gedurende Jaar 1 bereiden de deelnemers in aansluiting op het onderwijs een kwaliteitsverbeterproject voor het tweede jaar. In een afsluitende tiende bijeenkomst in het eerste jaar presenteren de deelnemers hun verbeterprojectplan aan praktijkbegeleiders en andere deskundigen (waaronder alumni, ZonMw), met relevantie en haalbaarheid als belangrijke beoordelingscriteria.

 

Jaar 2 is gericht op kunde. In dit jaar zullen de goed voorbereide en door het afdelingshoofd goedgekeurde verbeterprojecten ten uitvoer gebracht worden in hun eigen zorginstelling, onder begeleiding van een locale begeleider en een expert uit het team van docenten. Voor ZonMw is een actieve rol in projectadvisering en -beoordeling voorzien. Er vinden twee terugkomdagen plaats waar de deelnemers de voortgang van hun project presenteren. De beoordeling is gebaseerd op een posterpresentatie met verdediging en de kwaliteit van het verbeterrapport en een concept artikel. Naast het uitvoeren van het kwaliteitsverbeterproject zijn de deelnemers in de gelegenheid om hun theoretische kennis te verbreden of te verdiepen door keuze onderwijs in de vrije ruimte van het curriculum in het tweede jaar.

 

Parallel aan bovengenoemd theoretische en praktijkgericht onderwijs wordt gewerkt aan leiderschapsontwikkeling en attitudevorming aan de hand van een persoonlijk leerplan onder begeleiding van een mentor en door middel van intervisie.

 

Project

De huidige subsidieaanvraag betreft de bekostiging van de ontwikkeling van deze master (curriculum en centrale coördinatie). De aanvullende ontwikkelingskosten, inclusief kosten voor accreditatie, worden gedragen door de umc's en bekostigd uit de opleidingsgelden van de deelnemers. De master zal per 1 september 2014 starten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website