Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verstandige Keuzes zijn aanbevelingen waarmee zorgverleners en patiënten samen beslissingen nemen over de best passende zorg. In 2015 zijn vijf Verstandige Keuzes bij een acute wond geformuleerd.

In dit project is de implementatie van deze Verstandige Keuzes geëvalueerd. Middels een vragenlijst en interviews is aan verpleegkundigen, artsen en afdelingshoofden op de afdeling Heelkunde, de spoedeisende hulp en de chirurgische dagbehandeling gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met en handelen volgens de Verstandige Keuzes en de factoren die het opvolgen van de aanbevelingen belemmeren en bevorderen. Daarnaast werd patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de verzorging van hun wond.

De resultaten lieten zien dat de meerderheid is bekend met de Verstandige Keuzes, verpleegkundigen vaker dan artsen. Echter, een deel van de zorgverleners handelt anders in de praktijk. De belangrijkste belemmerende factoren zijn het gebrek aan kennis over wondzorg, de werkomgeving, en de aanname dat patiënten graag bepaalde zorg willen. Uit de interviews met patiënten bleek dat enkelen dit inderdaad willen, maar ze vertrouwen op de expertise van hun zorgverlener en zouden diens advies accepteren.

Om de zorg te verbeteren is het belangrijk om de kennis over wondzorg onder verpleegkundigen en artsen te verbeteren, bijvoorbeeld via de wondconsulent. Ook moeten zorgverleners zich bewust worden van het vertrouwen van de patiënt in hun keuzes. Verder moeten de Verstandige Keuzes en de potentiële schade wanneer deze niet worden opgevolgd onder de aandacht van de patiënt komen. Ten slotte is het belangrijk de werkomgeving zo in te richten dat deze het opvolgen van de Verstandige Keuzes vergemakkelijkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meerderheid van de verpleegkundigen en artsen op de hoogte zijn van aanbeveling 1 ‘Reinig een wond niet met (steriel) fysiologisch zout’ (76,5% respectievelijk 82,1%). Een kwart van de verpleegkundigen en een vijfde van de artsen kent de aanbeveling dus niet. Wanneer zorgverleners wel op de hoogte zijn van de aanbeveling, volgen ze deze niet altijd op. Bij de verpleegkundigen is dit bijna 20% en bij de artsen meer dan 30%. Met name SEH-verpleegkundigen handelen in de praktijk regelmatig anders (46,7%). Van aanbeveling 2 ‘Week de wond niet in een badje met reinigingsmiddel‘ zijn de meeste verpleegkundigen en artsen op de hoogte (90,8% respectievelijk 86,6%) en handelen ook hiernaar; slechts 4,3% van de verpleegkundigen en 1,7% van de artsen handelt niet volgens de aanbeveling. Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen kent aanbeveling 3 ‘Gebruik geen wondbedekker voor een primair gesloten wond’ (92,6%); 16,1% handelt hier echter niet naar. Artsen scoren beduidend slechter: 67,7% van de artsen kent de aanbeveling en 31,8% van deze groep volgt de aanbeveling niet op. Van de verpleegkundigen is 86,8% op de hoogte van aanbeveling 4 ‘Gebruik geen kostbare verbanden als gaas volstaat’. Artsen scoren met 73,1% lager. Bijna alle zorgverleners die op de hoogte zijn van de aanbeveling, handelen er ook in de praktijk naar; slechts 4,1% van de artsen en 6,1% van de verpleegkundigen doen dat niet. Een grote meerderheid van de verpleegkundigen kent aanbeveling 5 ‘Stuur een patiënt nooit zonder leefregels naar huis’ (96,7%). Hiervan volgt 8,1% de aanbeveling niet op. Bij artsen kent 80,6% de aanbeveling; hiervan handelt 1,9% anders.

 

Verpleegkundigen waren significant vaker bekend met Verstandige Keuzes 3, 4 en 5 dan artsen Verpleegkundigen en artsen van de afdeling Heelkunde en chirurgische dagbehandeling waren significant vaker bekend met Verstandige Keuze 3, 4 en 5 dan verpleegkundigen en artsen van de SEH. Afdelingshoofden zijn maar beperkt bekend met de Verstandige keuzes.

De belangrijkste beïnvloedende factoren die bij de interviews genoemd werden zijn het gebrek aan kennis over wondzorg, de werkomgeving, en de aanname dat patiënten graag willen dat zorgverleners hun wond spoelen met fysiologisch zout of er een pleister op plakken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De behandeling van acute wonden is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk voor alle zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Vanwege de vele verschillende soorten wonden, de grote hoeveelheid beschikbare verbandmaterialen en de vele opinies over wat de beste behandeling zou moeten zijn, bestaat er een grote variatie in de wondzorg en in de organisatie van die zorg. Dit beïnvloedt de kwaliteit van zorg en er zijn grote kosten mee gemoeid. In 2013 is de richtlijn voor acute wondzorg in de ketenzorg ontwikkeld. Op basis van deze interprofessionele richtlijn zijn verstandige keuzes opgesteld. Deze bevatten vijf aanbevelingen die verstandige keuzes betreffen bij de acute wond over wondreiniging, verbandmiddelen, organisatie en instructies aan de patiënt. Hoewel er op verschillende manieren de verstandige keuzes onder de aandacht zijn gebracht, is niet bekend in hoeverre de verstandige keuzes bij een acute wond worden toegepast op de SEH en chirurgische dagbehandeling van de Nederlandse ziekenhuizen. Dit inzicht is van belang om de implementatie van de verstandige keuzes te optimaliseren en zo veel mogelijk effect te sorteren op de uitkomsten van zorg.

Het project heeft als doel de implementatie van de verstandige keuzes bij een acute wond in kaart te brengen en te bevorderen en richt zich op patiënten, artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op de SEH en op de chirurgische dagbehandeling in Nederlandse ziekenhuizen. Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. Ten eerste wordt gevraagd met behulp van een vragenlijst aan zorgprofessionals in hoeverre zij bekend zijn met de verstandige keuzes bij een acute wond. De vragenlijst zal worden verstuurd aan de medische afdelingshoofden Heelkunde en het hoofd Spoedeisende hulp. Daarnaast zal de vragenlijst worden uitgezet onder leden van Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN) Wondexpertise. Ten tweede wordt gevraagd aan verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen op de SEH en de chirurgische dagbehandeling in interviews in hoeverre zij deze aanbevelingen opvolgen en wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren zijn. Hiermee krijgen we inzicht in de ideeën, behoeften en verwachtingen van de verschillende zorgprofessionals waarvoor de verstandige keuzes zijn gemaakt, in doelen en belangen van betrokkenen en in factoren die de implementatie beïnvloeden. Ten derde wordt gevraagd aan patiënten wat voor adviezen er zijn gegeven en welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn vanuit patiëntenperspectief. Patiënten uit twee algemene ziekenhuizen en twee UMC’s zullen hiervoor worden benaderd. Door ook het perspectief van patiënten mee te nemen krijgen we inzicht in wensen en behoeften van patiënten ten aanzien van de informatie, de begrijpelijkheid van de gegeven adviezen en in hoeverre zij in staat zijn de leefregels op te volgen. We willen 15 patiënten en 25 zorgprofessionals interviewen.

De eindrapportage beschrijft de resultaten van bevindingen en specifieke aanbevelingen voor de patiënt, de zorgprofessionals in de praktijk, het beleid en toekomstig onderzoek voor het toepassen van gedeelde besluitvorming bij verstandige keuzes beschrijft. Hierin worden concrete implementatiestrategieën beschreven evenals een communicatieplan. Op basis van dit inzicht kunnen implementatieplannen worden opgesteld voor de versnelling en opschaling van de verstandige keuzes bij een acute wond voor de verschillende zorgprofessionals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website