Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw heeft namens het Zorginstituut Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF uitgenodigd om een communicatiecampagne te ontwikkelen die verbinding legt tussen de programma’s Verstandig Kiezen en Samen Beslissen waarin de Federatie van Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF samenwerken om medisch specialisten en patiënten te ondersteunen in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg: de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. Uitgangspunt van de communicatiecampagne is bewustwording over de urgentie dat open en menselijke gesprekken in de spreekkamer nodig zijn om samen te kunnen beslissen over de meeste geschikte behandeling en hierdoor de best mogelijke (medische) zorg te kunnen bieden. Op basis een de gedragsanalyse en werkingsmechanismen is de strategie voor de communicatiecampagne vastgesteld, een campagneboodschap bepaald en is een plan van aanpak ontwikkeld voor de invulling van de creatieve fase en de uitvoering van de communicatiecampagne. Deze is in subsidieaanvraag deel 2 vormgegeven, die is ingediend bij het Zorginstituut Nederland. De Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF zijn hierbij ondersteund door reclamebureau Roorda, bekend van de campagnes NIX18, BOB en Veranderingen in de zorg. De strategische ontwikkeling en wetenschappelijk onderbouwing heeft in samenwerking met Tabula Rasa, experts in gedragsverandering en communicatie plaatsgevonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een communicatiestrategie ontwikkeld voor een communicatiecampagne Samen Beslissen voor 1 jaar. De strategie is ontwikkeld op basis van een gedragsanalyse waarbinnen de werkingsmechanismen zijn onderzocht die ervoor zorgen dat patiënten en zorgverleners op dit moment nog te weinig samen beslissen. Input waren hiervoor onder andere een quick scan van wetenschappelijke databases en beleidsinformatie, gesprekken met de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie NPCF, experts en ervaringsdeskundigen. De analyse is uitgevoerd aan de hand van het Behaviour Change Wheel van prof. Susan Michie, een evidence based methodiek voor het ontwikkelen van gedragsinterventies.

In de communicatiestrategie ligt de focus op de factoren die volgen uit de gedragsanalyse als belangrijke determinanten voor Samen Beslissen, en die bovendien met een communicatiecampagne goed te adresseren zijn. De communicatiestrategie is gericht op het doorbreken van het automatisme van artsen en patiënten in de spreekkamer door op de juiste tijd en plaats het gewenste gedrag (Samen Beslissen) te faciliteren. Bij de medisch specialisten wordt daarbij op hun professionele identiteit ingezet – door te appelleren aan kenmerken die bepalen dat iemand zich als specialist ziet. Voor patiënten ligt het accent op het versterken van hun self-efficacy - het vertrouwen dat mensen hebben in hun mogelijkheid bij te dragen aan de beslissing tijdens het gesprek, en het verminderen van stress door een goede voorbereiding te ondersteunen. De kernboodschap van de communicatiestrategie is: ‘De beste beslissingen neem je samen’. (NB: dit is nog niet creatief vertaald en dus nog geen ‘pay-off’ of ‘slogan’). De communicatiestrategie, aanpak voor de invulling van de creatieve fase en uitvoering van de campagne is vormgegeven in een subsidieaanvraag deel 2.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de programma’s ‘Verstandig Kiezen’ en ‘Samen Beslissen’ werken de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF samen om medisch specialisten en patiënten te ondersteunen om in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg: de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. Tot nu toe hebben de beiden partijen zich vooral gericht op de ontwikkeling van de activiteiten binnen de programma’s ‘Verstandig Kiezen’ en ‘Samen Beslissen’ en is hierover beperkt gecommuniceerd. De uitdaging ligt nu voor om beide programma’s beter met elkaar te verbinden en medisch specialisten en patiënten actief hierin te betrekken.

 

ZonMw heeft, mede namens Zorginstituut Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF daarom uitgenodigd samen een communicatiecampagne te ontwikkelen en uit te voeren waarbij het doel als volgt is omschreven:

‘de campagne is een aanvulling op de ontwikkeling van Verstandige Keuzes en Samen Beslissen en dient gewenst gedrag van artsen en patiënten te stimuleren. Enerzijds door de instrumenten die ontwikkeld zijn te verspreiden, anderzijds door nieuwe communicatieve interventies in te zetten die het gedrag beïnvloeden’.

 

Deze subsidieaanvraag deel 1 betreft de ontwikkeling van de communicatiecampagne. Deel 1 beschrijft de probleemstelling, relevantie en een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een campagnestrategie voor 1 jaar.

De uitvoering van de communicatiestrategie wordt in deel 2 van de subsidieaanvraag in het najaar 2015 ingediend.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website