Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van communicatie strategieën van artsen die samen beslissen kunnen ondersteunen. Dit is een belemmering voor de implementatie van samen beslissen omdat de onderbouwing voor communicatie interventies en trainingen nog ontbreekt.

 

Deze studie onderzoekt het effect van twee communicatie strategieën die artsen kunnen inzetten om samen beslissen te bevorderen. Het gaat ten eerste om het expliciet maken aan de patiënt dat een beslissing genomen moet worden en dat de mening van de patiënt daarin belangrijk is. Deze strategie, die ook als stap 1 van samen beslissen is beschreven, wordt in de praktijk zelden gezien. De verwachting is dat met deze stap de patiënt actiever luistert, de informatie beter begrijpt en mogelijk ook beter onthoudt en later in het consult minder verrast wordt door een vraag naar zijn voorkeur.

 

De tweede communicatie strategie is het achterwege laten van (vaak onbewust) sturen van de patiënt in de richting van een behandeling war de arts een voorkeur voor heeft. De verwachting is dat met deze stap de patiënt meer ruimte ervaart om na te denken over zijn of haar eigen voorkeur en daarmee meer ervaart dat hij of zij betrokken wordt in de beslissing.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het effedt van de communicatiestrategieën hebben wij onderzocht in een gerandomiseerde studie waarin deelnemers zijn gevraagd om online een videofragment van een nagespeeld consult te bekijken. De video’s verschilden systematisch: de arts paste de communicatie strategieën wel versus niet toe; dit resulteerde in vier verschillende versies. Elke deelnemer zag één versie.

 

Om de resultaten te kunnen generaliseren hebben we de vier versies opgenomen in drie verschillende ziektesituaties: reuma, nierziekte of kanker. In alle versies bood de arts twee mogelijke behandelingen aan.

 

De studie is uitgevoerd onder N=141 kankerpatiënten, N=86 nierpatiënten, N=97 reumapatiënten, en N=360 leden van de algemene bevolking.

 

De deelnemers die de versie hadden gezien waarin de arts de beslissing wel versus niet expliciet benoemde, gaven significant meer betrokkenheid van de patiënt in de besluitvorming aan. Of de arts wel of geen voorkeur uitte had geen effect. Over het algemeen konden de deelnemers zich weinig herinneren van de informatie van de arts, waren tevreden over de arts en vertrouwden de arts. De hoeveelheid onthouden informatie, tevredenheid en vertrouwen verschilden niet significant tussen de versies.

 

Wij verwachten dat patiënten meer ruimte ervaren om betrokken te zijn in besluitvorming als artsen expliciet maken dat er besloten moet worden en de mening van de patiënt ertoe doet.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de nadruk op ‘evidence-based medicine’ is het gebrek aan bewijs voor strategieën die gedeelde besluitvorming ondersteunen een belemmering voor de implementatie van GB. Het onderhavige onderzoek wil bewijs leveren voor een beoogd gunstig effect van twee communicatie strategieën die artsen kunnen inzetten om het samen beslissen te bevorderen. Het gaat ten eerste om het expliciteren aan de patiënt dat een beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is. Deze strategie, vaak ook als stap 1 van samen beslissen beschreven, wordt in de praktijk helaas zelden gezien, terwijl van het op deze wijze activeren van de patiënt te verwachten is dat hij actiever luistert, de informatie beter begrijpt en later in het consult minder verrast wordt door een vraag naar zijn voorkeur. Ten tweede gaat het om het achterwege laten van impliciete normativiteit, het (vaak onbewust) sturen van de patiënt in de richting van een behandeling die de voorkeur van de arts heeft.

 

Doel en onderzoeksvragen:

 

Doel is het onderzoeken van het effect op gedeelde besluitvorming van het gebruik van de twee genoemde strategieën. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

1. Leidt het expliciet toepassen van stap 1 ertoe dat de (potentiële) patiënt de informatie beter begrijpt, meer keuzeruimte in de besluitvorming ervaart en een minder sterke voorkeur van de specialist en vaker mee wil beslissen?

2. Leidt het achterwege laten van impliciete normativiteit ertoe dat de (potentiële) patiënt meer keuzeruimte in de besluitvorming ervaart, een minder sterke voorkeur van de specialist ervaart en vaker mee wil beslissen?

3. Hebben het expliciet toepassen van Stap 1 en het achterwege laten van impliciete normativiteit een effect op patiënttevredenheid en vertrouwen in de specialist?

4. Wat is hierbij de modererende rol van de factoren leeftijd, geslacht, opleiding, gezondheidsvaardigheden en type/fase van de aandoening?

 

Methoden:

 

In een gerandomiseerde 2x2 studie zullen vier groepen respondenten (120 reuma-, 120 kanker-, en 120 nierpatiënten en 360 leden van de algemene bevolking, gematcht naar leeftijd van de patiënten) video’s van nagespeelde delen van besluitvormingsconsulten beoordelen als zijnde een analoge patiënt (voor een denkbeeldige beslissing). In deze fragmenten worden de twee strategieën gemanipuleerd:

1. Zorgverlener informeert de patiënt dat beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is.

2. Het presenteren van de behandelmogelijkheden zonder impliciet te sturen.

Dit leidt tot de volgende condities, waarbij alles behalve de twee strategieën constant gehouden wordt (de arts, het overige deel van het script, het decor):

a. wel stap 1-geen impliciete normativiteit, naar verwachting de meest ideale conditie voor GB;

b. geen stap 1-geen impliciete normativiteit;

c. wel stap 1-wel impliciete normativiteit;

d. geen stap 1-wel impliciete normativiteit (naar verwachting de minst ideale conditie voor GB).

 

Om de generaliseerbaarheid van de resultaten te verhogen hebben wij drie ziektebeelden geselecteerd waar voorkeursgevoelige beslissingen spelen. Wij ontwikkelen hiervoor drie casussen:

1. nierziekten (keuze dialyse: peritoneale of hemodialyse)

2. incurabele kanker, soort niet gespecificeerd (wel of geen chemotherapie)

3. reumatoïde artritis (wel of niet afbouwen van medicatie (een biological)).

De video’s worden ingebed in een internet-vragenlijst, waarin zowel de uitkomsten als de potentiële moderatoren (interacties) worden uitgevraagd. Randomisatie vindt plaats door een onderzoeksbureau dat voor ons de vragenlijst uitzendt, gestratificeerd naar ziektebeeld (voor patiënten), leeftijd en geslacht en gerandomiseerd naar conditie en ziektebeeld voor de algemene bevolking. Elke respondent krijgt één fragment te zien.

Na het zien van de videofragmenten krijgt de respondent vragen voorgelegd over begrip van de medische informatie die de arts in het videofragment heeft gegeven, ervaren keuze in de besluitvorming en voorkeur van de specialist, de wens om mee te beslissen en behandelingsvoorkeur en te

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

wij zijn halverwege ons project. In de afgelopen maanden heeft de postdoc onderzoeker, samen met de projectgroep en met patiënten en medisch specialisten drie casussen ontwikkeld voor het video-experiment: voor de ziekte van Kahler, reumatoïde artritis, en nierfalen.

Hiervoor zijn met een filmploeg en acteurs voor elk ziektebeeld vier video's opgenomen, die variëren in de manier waarop de arts het gesprek voert. Deze worden momenteel, samen met een vragenlijst, ingebouwd in een internet-enquête die in de maand juli uitgezet zal worden, onder genoemde drie patiëntengroepen en onder de algemene bevolking.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de nadruk op ‘evidence-based medicine’ is het gebrek aan bewijs voor strategieën die gedeelde besluitvorming ondersteunen een belemmering voor de implementatie van GB. Het onderhavige onderzoek wil bewijs leveren voor een beoogd gunstig effect van twee communicatie strategieën die artsen kunnen inzetten om het samen beslissen te bevorderen. Het gaat ten eerste om het expliciteren aan de patiënt dat een beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is. Deze strategie, vaak ook als stap 1 van samen beslissen beschreven, wordt in de praktijk helaas zelden gezien, terwijl van het op deze wijze activeren van de patiënt te verwachten is dat hij actiever luistert, de informatie beter begrijpt en later in het consult minder verrast wordt door een vraag naar zijn voorkeur. Ten tweede gaat het om het achterwege laten van impliciete normativiteit, het (vaak onbewust) sturen van de patiënt in de richting van een behandeling die de voorkeur van de arts heeft.

 

Doel en onderzoeksvragen:

Doel is het onderzoeken van het effect op gedeelde besluitvorming van het gebruik van de twee genoemde strategieën. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

1. Leidt het expliciet toepassen van stap 1 ertoe dat de (potentiële) patiënt de informatie beter begrijpt, meer keuzeruimte in de besluitvorming ervaart en een minder sterke voorkeur van de specialist en vaker mee wil beslissen?

2. Leidt het achterwege laten van impliciete normativiteit ertoe dat de (potentiële) patiënt meer keuzeruimte in de besluitvorming ervaart, een minder sterke voorkeur van de specialist ervaart en vaker mee wil beslissen?

3. Hebben het expliciet toepassen van Stap 1 en het achterwege laten van impliciete normativiteit een effect op patiënttevredenheid en vertrouwen in de specialist?

4. Wat is hierbij de modererende rol van de factoren leeftijd, geslacht, opleiding, gezondheidsvaardigheden en type/fase van de aandoening?

 

Methoden:

In een gerandomiseerde 2x2 studie zullen vier groepen respondenten (120 reuma-, 120 kanker-, en 120 nierpatiënten en 360 leden van de algemene bevolking, gematcht naar leeftijd van de patiënten) video’s van nagespeelde delen van besluitvormingsconsulten beoordelen als zijnde een analoge patiënt (voor een denkbeeldige beslissing). In deze fragmenten worden de twee strategieën gemanipuleerd:

1. Zorgverlener informeert de patiënt dat beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is.

2. Het presenteren van de behandelmogelijkheden zonder impliciet te sturen.

Dit leidt tot de volgende condities, waarbij alles behalve de twee strategieën constant gehouden wordt (de arts, het overige deel van het script, het decor):

a. wel stap 1-geen impliciete normativiteit, naar verwachting de meest ideale conditie voor GB;

b. geen stap 1-geen impliciete normativiteit;

c. wel stap 1-wel impliciete normativiteit;

d. geen stap 1-wel impliciete normativiteit (naar verwachting de minst ideale conditie voor GB).

 

Om de generaliseerbaarheid van de resultaten te verhogen hebben wij drie ziektebeelden geselecteerd waar voorkeursgevoelige beslissingen spelen. Wij ontwikkelen hiervoor drie casussen:

1. nierziekten (keuze dialyse: peritoneale of hemodialyse)

2. incurabele kanker, soort niet gespecificeerd (wel of geen chemotherapie)

3. reumatoïde artritis (wel of niet afbouwen van medicatie (een biological)).

De video’s worden ingebed in een internet-vragenlijst, waarin zowel de uitkomsten als de potentiële moderatoren (interacties) worden uitgevraagd. Randomisatie vindt plaats door een onderzoeksbureau dat voor ons de vragenlijst uitzendt, gestratificeerd naar ziektebeeld (voor patiënten), leeftijd en geslacht en gerandomiseerd naar conditie en ziektebeeld voor de algemene bevolking. Elke respondent krijgt één fragment te zien.

Na het zien van de videofragmenten krijgt de respondent vragen voorgelegd over begrip van de medische informatie die de arts in het videofragment heeft gegeven, ervaren keuze in de besluitvorming en voorkeur van de specialist, de wens om mee te beslissen en behandelingsvoorkeur en tevr

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website