Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Evaluatie campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek'

 

De Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland werken in verschillende programma's samen op het gebied van samen beslissen en verstandig kiezen. Hieronder vallen onder meer de ontwikkeling van verstandige keuzes, en de campagnes de 3 goede vragen en Betere zorg begint met een goed gesprek.

 

Twee werelden

In de spreekkamer komen twee werelden samen: die van de medisch specialist en die van de patiënt. Om tot de beste zorg te komen hebben zij elkaar nodig. Patiënten vertellen over hun klachten, hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Medisch specialisten bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Beide wegen even zwaar bij het nemen van een goed besluit over een behandeling. Het draait hierbij om goede communicatie. Zo kan een goed gesprek leiden tot een betere kwaliteit van zorg.

Een goed gesprek is belangrijk, omdat op die manier duidelijk wordt welke behandeling het beste bij de patiënt past. Persoonlijke situaties kunnen zó verschillen, dat er lang niet altijd een ‘standaardoplossing’ mogelijk is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten meer tevreden

zijn, dat er vaker verstandige beslissingen worden genomen, en dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Bijkomend voordeel is dat behandelingen daardoor efficiënter zijn, wat onnodige zorgkosten kan voorkomen.

 

Doel campagne

Om samen beslissen te stimuleren in de ziekenhuiszorg is in oktober 2016 de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek gelanceerd. De campagne heeft twee doelen. Enerzijds artsen en patiënten helpen om samen te beslissen. Anderzijds het verbinden van meerdere, al bestaande initiatieven van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen.

De campagne heeft zich ontwikkeld als paraplu boven allerlei initiatieven die samen beslissen

bevorderen. Zo is het instrument 3 goede vragen is in look and feel naar deze campagne toe getrokken. Logisch omdat 3 goede vragen een concrete handelingsperspectief biedt om samen beslissen in de praktijk te brengen.

Er is ook een samenwerking ontstaan met het project Beslist Samen door vanuit de Betere zorg begint met een goed gesprek 4 x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met concrete praktijkvoorbeelden van samen beslissen.

 

Evaluatie

De campagne Betere zorg begint met een goed gesprek is op twee manieren geëvalueerd. Een formatieve evaluatie. Hiervoor zijn in vier deelnemende ziekenhuizen zijn een specialist en campagnemanager geïnterviewd. Het doel van de evaluatie was om inzicht te krijgen in de factoren die de inzetbaarheid van de campagne beïnvloeden. En hoe het inzetten van de campagne door ziekenhuizen versterkt en verhoogd kan worden.

Daarnaast is een evaluatie onder patiënten gehouden middels een online vragenlijst waarbij ook is gevraagd of de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek geschikt zou zijn voor bijvoorbeeld de Huisartsenzorg.

 

Conclusies

Concluderend kunnen we stellen dat de campagne overwegend positief ontvangen is door ziekenhuizen en patiënten. Ziekenhuizen vinden de campagne uitnodigend en goed in te zetten. De campagne heeft een duidelijke boodschap en ontwikkeld zich als een duurzame 'paraplu' boven initiatieven die samen beslissen bevorderen.

 

Met betrekking tot de campagne in de ziekenhuizen zijn er wel een aantal verbeterpunten uit de evaluatie gekomen. Zo waren niet alle campagne middelen overal in de huizen goed inzetbaar, keuzevrijheid daarentegen werd als positief ervaren. In sommige gevallen werden de campagne de 3 goede vragen en Betere zorg begint met een goed gesprek als verwarrend ervaren.

Ziekenhuizen hadden meer ondersteuning gehad willen hebben om de campagne in het ziekenhuis te kunnen uitrollen.

De campagne richtte zich vooral op zichtbaarheid binnen ziekenhuismuren: op de plek waar het goede gesprek plaats moest vinden. Landelijk was er op twee momenten veel media aandacht, maar dit was niet structureel. Ziekenhuizen gaven in de evaluatie aan dat meer zichtbaarheid buiten de ziekenhuismuren hun ziekenhuiscampagne kracht bij had kunnen zetten.

 

Uit de evaluatie onder patiënten blijkt dat zij de campagne een 7,3 geven. Patiënten vinden de campagnemiddelen overwegend heel aansprekend. Daarnaast zijn de filmpjes met Bart Chabot als zeer positief ervaren. 94% van de respondenten vindt de campagne ook geschikt voor de huisartsenzorg.

 

De beide evaluaties geven mooie aanknopingspunten 1. om het beeldmerk en 'Betere zorg begint met een goed gesprek' duurzaam in te zetten als paraplu voor initiatieven die samen beslissen bevorderen en 2. om de campagne een vervolg te geven in de ziekenhuizen en zorgsectoren zoals de huisartsenzorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek' van de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntfederatie Nederland in samenwerking met de NVZ en NFU is overwegend positief ontvangen door zowel de deelnemende ziekenhuizen en patiënten. De campagne heeft een duidelijke boodschap en heeft zich ontwikkeld als een duurzame 'paraplu' boven initiatieven die samen beslissen bevorderen.

Dit blijkt uit een formatieve evaluatie onder 4 ziekenhuizen die de campagne in het ziekenhuis hebben ingezet en een peiling onder patiënten. Ziekenhuizen vinden de campagne uitnodigend en goed in te zetten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het voor een ziekenhuis beduidend lastiger is om de campagne (bij zorgprofessionals) uit te rollen wanneer het ziekenhuis (nog) geen concrete projecten op samen beslissen heeft lopen. De evaluatie en de aanbevelingen geven waardevolle aanknopingspunten voor een vervolg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 4 oktober 2016 start de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’, met als doel om medisch specialisten en patiënten aan te moedigen om samen te beslissen wat de meest geschikte behandeling is voor de patiënt. Deze campagne vormt de paraplu voor de programma’s Samen beslissen en Verstandige keuzes van respectievelijk de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten.

Dit voorstel betreft een evaluatie van de effecten van deze campagne en een aantal communicatieactiviteiten ten behoeve van de campagne.

De effecten van de campagne wordt onderzocht in ziekenhuizen die deelnemen aan de campagne. Hiervoor is gekozen omdat de campagnemiddelen zich vooral richten op specialisten en patiënten die in de campagneperiode een ziekenhuisafspraak hebben. De evaluatie gaat in op het gebruik van de campagnemiddelen, de bekendheid en waardering hiervoor bij specialisten en patiënten en de invloed op de attitude over en intentie tot samen beslissen.

Met een online vragenlijst bevragen we een steekproef van specialisten en patiënten uit vier ziekenhuizen die deelnemen aan de campagne. Er vindt een voor- en effectmeting plaats, en ziekenhuizen die niet in deze evaluatie meedoen, krijgen de mogelijkheid om hun inzet ook zelf met de ontwikkelde vragenlijst te evalueren.

Deze subsidieaanvraag betreft ook een aantal communicatieactiviteiten van de campagne. Het betreft de portalwebsite www.begineengoedgesprek.nl en de productie van een extra 3D uiting van het beeldmerk voor promotie van de campagne op congressen en jaarvergaderingen van de wetenschappelijke verenigingen en bijeenkomsten van patiëntenorganisaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website