Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In onderhavig project ontwikkelen we een eenduidige werkwijze bij jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (dreigend) verstoord slaapritme, samen met verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de vorm van een kwaliteitsstandaard. De standaard biedt naast kennis over oorzaken van en risico’s op een verstoord slaapritme, handvatten (aanbevelingen) voor het signaleren van signalen en symptomen, het inzetten van (ehealth)interventies ter preventieve van en bij een verstoord slaapritme, en toeleiden naar andere zorg. In de standaard wordt eveneens de invloed van onder andere attitude, cultuur, voeding, licht en temperatuur op een verstoord slaapritme beschreven. En aandacht wordt besteed aan antroposofische en complementaire zorg. De kwaliteitsstandaard is makkelijk leesbaar en in overleg met de V&VN wordt de vorm bepaald.

 

De kwaliteitsstandaard wordt onwikkeld met behulp van de Evidence Based Richtlijn Ontwikkel (EBRO) methode. De EBRO methode maakt gebruik van wetenschappelijke kennis in combinatie met praktijk- en ervaringskennis van professionals, patiënten en hun naasten. Binnen de EBRO methode hanteren we de meest recente versie van de Richtlijn voor richtlijnen en de HARING-tools. Met ondersteuning van het Trimbos-instituut ontwikkelt een werkgroep met afgevaardigden van V&VN en andere betrokken beroepsverenigingen en organisaties, ervaringsdeskunidgen, en andere experts de kwaliteitsstandaard. Een groep van experts (adviesgroep) adviseert over specifieke onderwerpen en leest mee. De werkgroep is binnen dit proces beslissingsbevoegd. Zodra de concepttekst definitief is worden stakeholders om commentaar gevraagd (commentaarfase). De concept kwaliteitsstandaard wordt in een praktijktest onderzocht op uitvoerbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en implementeerbaarheid. Op basis daarvan worden aanbevelingen voor landelijke implementatie gedaan.

 

In de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard houden we vanzelfsprekend rekening met, en sluiten waar mogelijk aan bij, de reeds bestaande richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

 

Aan het eind van het project wordt opgeleverd:

-Een makkelijk leesbare en toepasbare kwaliteitsstandaard (inclusief samenvatting) met zorginhoudelijke modules en een module over de organisatie van zorg. Afhankelijk van de knelpuntenanalyse zal de standaard ook een module over antroposofische en complementaire verpleegkundige en verzorgende zorg bevatten.

-Een van de kwaliteitsstandaard afgeleide versie voor patiënten in het algemeen en in overleg met de V&VN één nader te bepalen specifieke versie. We ontwikkelen de ‘patiëntenversie’ volgens het model dat door de NPCF (Nederlandse Patiëntenfederatie) is opgesteld.

-Een set indicatoren om de geleverde zorg te toetsen, gebaseerd op de kernaanbevelingen in de kwaliteitsstandaard en afgestemd op de Nationale Kernset Patiëntproblemen van de V&VN.

-Een onderhoudsplan.

-Aanbevelingen voor landelijke implementatie op basis van de resultaten van de praktijktest.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website