Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde praktische handreiking Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals bevat tips en concrete voorbeelden voor verzorgenden en verpleegkundigen om beter te communiceren met mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s.

 

Er wordt aandacht besteed aan verschillende settings (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis), de vorm en fase van dementie, de type professional en cultuursensitiviteit.

 

Op basis van de handreiking is een korte en handzame gespreksleidraad samengesteld en zijn animaties ontwikkeld die de tips illustreren.

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van de handreiking, hebben de samenstellers in samenspraak met de praktijk ook enkele adviezen opgesteld.

 

De handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN en met subsidie van ZonMw. De handreiking sluit aan bij de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft een aantal concrete producten opgeleverd:

1. Praktische handreiking - Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals, waarin tips en concrete voorbeelden zijn opgenomen voor verzorgenden en verpleegkundigen over hoe zij kunnen communiceren met mensen met dementie, mantelzorgers en hun collega’s.

2. Achtergronddocument - Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals, met een verantwoording van de informatie zoals in de praktische handreiking is opgenomen.

3. Gespreksleidraad - Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals, een kort handzaam document met tips en voorbeeldzinnen en te gebruiken als voorbereiding op een gesprek of als naslag- of reflectiedocument.

4. Drie korte animaties met praktijkvoorbeelden in verschillende settings en met verschillende ‘uitdagende’ situaties met de onderwerpen zorgmijding, verbale en fysieke agressie en zinloosheid.

Daarnaast zijn praktische adviezen opgesteld om de toepassing van de handreiking landelijk te bevorderen, maar ook adviezen voor zorgorganisaties hoe zij met de handreiking aan de slag kunnen. Tot slot hebben we hebben een artikel geschreven over projectresultaten in het vakblad ‘Denkbeeld’ (de Groot K, Veerbeek M, Willemse B, Francke A (2019). Denkbeeld, 31(6), 16-17).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het bieden van zo goede mogelijke zorg aan mensen met dementie, is het belangrijk om zoveel mogelijk bij wensen en behoeften aan te sluiten. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De aard van de ziekte maakt dat communicatie met iemand met dementie niet altijd even makkelijk en eenduidig is.

 

In dit voorstel beschrijven we een project, dat in twee jaar zal leiden tot de ontwikkeling van maximaal zes zorginhoudelijke modules bij de Zorgstandaard Dementie. Deze modules helpen verpleegkundigen en verzorgenden om hun communicatie en benaderingswijze rondom deze (maximaal) zes zorginhoudelijke thema’s beter aan te laten sluiten bij mensen met dementie. Welke thema’s dit zijn, is afhankelijk van de in het project uit te voeren knelpuntenanalyse. Bij de ontwikkeling van alle modules zal rekening gehouden worden met diversiteit in setting, stadium van de dementie, culturele aspecten, verslaglegging, e-health en deskundigheidniveaus van verpleegkundigen en verzorgenden.

 

In de VOORBEREIDINGSFASE (maand 0-3) worden door de projectgroep relevante stakeholders geïdentificeerd en een werkgroep samengesteld.

 

De ONTWIKKELFASE (maand 4-18) begint met een knelpuntenanalyse. Hiervoor wordt enerzijds een literatuurverkenning uitgevoerd van bestaande (inter)nationale richtlijnen, protocollen en systematische reviews op het gebied van de zorg voor en communicatie en benadering van mensen met dementie. Anderzijds vindt online vragenlijstonderzoek plaats onder de verpleegkundige en verzorgende achterban over de zorgproblemen waar zij voornamelijk knelpunten ervaren in de communicatie en benadering van mensen met dementie. Hierin wordt tevens input verkregen voor implementatie van de modules. Tevens vinden interviews met mantelzorgers en mensen met dementie plaats.

Aan de hand van de knelpuntenanalyse bepalen de projectgroep en de werkgroep over welke thema’s de zorginhoudelijke modules zullen gaan. De projectgroep zal vervolgens aan de hand van literatuurverkenningen, waar nodig aangevuld met practice-based kennis, de modules schrijven. Dit gebeurt in nauw overleg met de werkgroep.

 

In de AFRONDINGSFASE (maand 19-24) worden de conceptversies van de zorginhoudelijke modules voorgelegd ter becommentariëring aan relevante stakeholders vanuit zorggebruikers, mantelzorgers en professionals. Tevens vindt in drie zorgsettings (thuis, intramurale ouderenzorg en geriatrische afdeling van ziekenhuis) een praktijktest plaats. Hierin gaan verpleegkundigen en verzorgenden gedurende acht weken aan de slag met de modules en houden hun ervaringen bij in een logboek. Na acht weken worden de ervaringen geëvalueerd. Aan de hand van de commentaarronde en praktijktest worden de definitieve teksten van de modules vastgesteld, waarna deze ter accordering worden aangeboden aan de relevante beroepsgroepen. Ter bevordering van de grootschalige implementatie die na afloop van het project moet gaan plaatsvinden, wordt in de modules de basis gelegd voor een informatiestandaard, een samenvattingskaart ontwikkeld en wordt aansluiting gezocht bij Dementiezorg voor Elkaar.

 

Aan het eind van het project worden opgeleverd:

- Zorginhoudelijke modules (maximaal 6) omtrent thema’s waar verpleegkundigen en verzorgenden knelpunten ervaren in de communicatie en benadering van mensen met dementie, inclusief richtlijnen voor verslaglegging

- Een samenvattingskaart voor professionals

- Informatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

- Een onderhouds- en implementatieplan

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website