Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tuberculose (tbc) is een meldingsplichte infectieziekte waarvoor jaarlijks in Nederland ongeveer 800 mensen worden behandeld. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 1800 mensen gediagnostiseerd en behandeld met een latente tbc-infectie (LTBI), om te voorkomen dat zij later tuberculose zullen ontwikkelen. Bij beide groepen bieden GGD’en verpleegkundige ondersteuning tijdens behandeling om therapietrouw te bewerkstelligen. Daarnaast zijn verpleegkundigen verantwoordelijk voor de noodzakelijke interventies in het kader van de publieke gezondheid. Deze verpleegkundige ondersteuning wordt al decennia lang gegeven en de integratie met de publieke taken wordt als een van de sterke punten van de tbc-bestrijding beschouwd, maar een wetenschappelijke onderbouwing en een richtlijn ontbreken.

In dit project zal volgens de AQUA-methode een generieke kwaliteitsstandaard worden ontwikkeld om verpleegkundigen te ondersteunen bij de begeleiding in de thuissituatie van patiënten die behandeld worden voor tuberculose of een LTBI. In deze aanvraag spreken we van een kwaliteitsstandaard. Het is de verwachting dat deze zal bestaan uit een richtlijn, met aanvullende producten zoals later in de aanvraag verder gespecificeerd.

Voor de ontwikkeling worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid: samenstellen van een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van relevante beroepsorganisties aangevuld met een (ex)-patiënt/ervaringsdeskundige, het houden van werkgroepbijeenkomsten, inventarisatie van bestaande richtlijnen en standaarden, raadpleging van stakeholders (inclusief (ex)-patiëntenzorgvragers) ten behoeve van een knelpuntenanalyse, formuleren van uitgangsvragen, systematisch literatuuronderzoek, verzamelen overig bewijs zoals best practices en expert opinions, beoordelen van bewijs en formuleren van aanbevelingen, opstellen van de tekst voor de kwaliteitsstandaard, ontwikkelen van afgeleide producten zoals een samenvatting van de kwaliteitsstandaard, informatiemateriaal voor patiënten, een overzicht van bestaande en nog te ontwikkelen indicatoren om het effect van de kwaliteitsstandaard te meten, een document met kennislacunes, resultaten van de proefimplementatie en zo nodig een keuzehulp. Dit alles in nauw overleg met V&VN.

De kwaliteitsstandaard zal voldoen aan de criteria voor het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015 van Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland, 2015).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website