Projectomschrijving

Ruim 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden blijkt knelpunten te ervaren bij de preventie en zorg bij mensen met (risico op) obstipatie. Meest genoemd is dat er te weinig aandacht is voor obstipatieklachten. Daarnaast blijkt dat er door verschillende professionals verschillende adviezen worden gegeven. De meesten zien als oplossingsrichtingen duidelijke samenwerkingsafspraken tussen verpleegkundigen en verzorgenden en met artsen, evenals een richtlijn.

Doel

Het project geeft inzicht in knelpunten bij preventie, zorg en ondersteuning van mensen met obstipatie.

Werkwijze

De knelpuntenanalyse omvat de volgende onderdelen:

  1. Literatuuronderzoek
  2. Praktijkraadpleging van zowel zorgprofessionals als zorgvragers op basis van knelpunten geuit door mensen met obstipatieklachten op relevante openbare online patiëntenplatforms, kwalitatieve interviews en een online survey
  3. Beoordeling van gevonden knelpunten in een focusgroepbijeenkomst
  4. Rapportage en adviezen: op basis van een integrale analyse van de uitkomsten van alle projectonderdelen worden adviezen voor V&VN geformuleerd over hoe knelpunten het best geadresseerd kunnen worden

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit dit project zijn:

  1. maak duidelijke samenwerkingsafspraken met artsen
  2. ontwikkel een richtlijn/module voor verpleegkundigen en verzorgenden

Specifiek voor de wijkverpleging adviseren we:

  1. ga na of obstipatieklachten voldoende aan bod komen binnen bestaande voorbeeldzorgplannen
  2. maak laagdrempelige, elektronische uitwisseling van gegevens tussen de wijkverpleging en huisartsen mogelijk

Resultaten

De resultaten zijn vertaald in uitgangsvragen voor het vervolgtraject in de vorm van een openbaar rapport en een infographic.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website