Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In ‘Leersaam Noord’ is het onderzoek naar samen werken en samen leren tussen verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen (van verschillende niveaus) en verzorgenden in 2019 van start gegaan. Op vijf locaties (ziekenhuis-, revalidatie- en zorginstellingen) in het Noorden zijn in teams leernetwerken gestart en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels hebben in totaal 11 patiëntbesprekingen plaatsgevonden, waarbij ook onderzoeksgegevens zijn verzameld. Daarnaast hebben meerdere workshops en maandelijkse bijeenkomsten van het onderzoekersleernetwerk plaatsgehad. Hierin is aandacht besteed aan zowel werkmethoden om met elkaar te leren als de thema’s persoonsgerichte zorg en het functioneren van zorgvragers. In het onderzoekersleernetwerk nemen naast de onderzoekers de facilitatoren van elk leernetwerk deel. Ook participeert inmiddels een panel van vertegenwoordigers van zorgvragers en mantelzorgers in dit onderzoekersnetwerk. In het onderzoekersleernetwerk zijn ook een aantal patiëntbesprekingen geoefend. De voorlopig eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat zorgverleners graag willen leren van elkaar maar normaal gesproken weinig toekomen aan het gestructureerd bespreken van zorgvragen van patiënten. Daarnaast is het bespreken in aanwezigheid van patiënten zelf in de leernetwerken een punt van discussie. De aanwezigheid van patiëntvertegenwoordigers in het onderzoekersleernetwerk laat tegelijkertijd juist zien hoezeer de focus in een patiëntbespreking dan komt te liggen op wat voor patiënten en hun naasten zelf belangrijk is in de zorg. De doelstelling van het project om via het samen leren in de verschillende beroepsrollen de zorg te verbeteren vanuit meer inbreng van zorgvragers zelf, is hiermee expliciet aan de orde.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Deelnemers hebben behoefte aan inhoudelijke casusbespreking en ervaren het als zeer waardevol hiervoor tijd te hebben; anderzijds ervaren ze het nog wel als extra waarvoor normaal gesproken geen tijd is/wordt genomen. Ook organisatieveranderingen (in zowel normale situatie als tijdens de coronacrisis) vragen veel aandacht en energie en terwijl mensen dan mogelijk veel aan het leren zijn, nemen ze geen ruimte / tijd voor ‘gaan zitten om te leren’.

- Leren in het leernetwerk vindt plaats op het gebied van aanleren nieuwe werkmethodieken en daarmee experimenteren is belangrijk om erachter te komen wat werkt; deelnemers ervaren daarnaast dat ze veel aannames doen terwijl kennistekorten blijken op o.a. de gebieden van persoonsgerichte zorg en functioneren. Verpleegkundigen ontwikkelen zich in de rol van facilitator door te oefenen met methodieken zoals de Actie Leren Set. Daarmee wordt leiderschap getraind.

- Deelname van patiëntvertegenwoordigers in het onderzoeks-leernetwerk sorteert direct effect op het spreken ‘met’ i.p.v. spreken ‘over’ patiënten; anderzijds bestaat nog wel schroom en zijn er vragen/bezwaren tegen het opnemen van patiënten in de leernetwerken op de locaties mogelijk o.a. omdat verpleegkundigen daar ook veelal hun eigen rol bespreken en niet direct de patiënt casus.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is een initiatief van het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein NHL Stenden, het lectoraat Wendbaar Vakmanschap NHL Stenden en de sectie verpleegkundig onderzoek UMCG Gezondheidswetenschappen. Aansluitend zijn de belangenorganisatie Zorgbelang Fryslan, het Friesland College (mbo-onderwijs) en netwerkZON, het netwerk van onderwijsorganisaties aangehaakt. Via beide lectoraten zijn de hbo-opleidingen verpleegkunde en de lerarenopleiding zorg en welzijn betrokken. Het project initieert een samenwerkingsverband in de twee Noordelijke provincies Groningen en Friesland. Deze samenwerking heeft als doel de professionalisering van verzorgenden en verpleegkundigen te versterken en wil dit doen door het bevorderen van het gebruik van (wetenschappelijke) kennis en patiëntinformatie in dagelijkse zorgpraktijken. Daarmee wordt voor zorgvragers beoogd om in samenspraak te komen tot persoonsgerichte zorg die het functioneren in het dagelijks leven ondersteunt. Als praktijkpartners nemen vijf zorglocaties deel, die ofwel aan de kenniscentra verbonden zijn of waarmee goede contacten zijn opgebouwd. Het betreft in het UMCG de unit ouderengeneeskunde en de locatie Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, in het MCL de afdeling vaatchirurgie, Revalidatie Friesland en een locatie langdurige zorg bij zorgorganisatie ZuidOostZorg.

 

In dit voorstel wordt onderzocht hoe zorgprofessionals in vijf leernetwerken met behulp van een leermethode samen werken en leren. Dit betreft verzorgenden, mbo- en hbo-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of gezondheidswetenschappers, studenten en docenten, die afhankelijk van de locatie in wisselende samenstelling van het leernetwerk deel uitmaken. Elk leernetwerk heeft een deelnemer in een van de verpleegkundige beroepsrollen als facilitator. Deze facilitatoren worden in dit project ondersteund en getraind.

De leernetwerken gaan casuïstiekbesprekingen met zorgvragers houden en gebruiken daarbij een leerwerkmethode op basis van bestaande kennis over praktijk- en netwerkleren. Daarbij worden beproefde Practice Development leerwerkvormen op maat per leernetwerk ingezet. Deze leerwerkmethode en het samenwerkend leren in de leernetwerken beoogt de zorgverleners te ondersteunen in de toepassing van kennis en patiëntgebonden informatie over zorguitkomsten waar deze professionals invloed op kunnen uitoefenen. In de leernetwerken vindt de voorbereiding, analyse, uitvoer en evaluatie van deze casuïstiekbespreking over gewenste individuele uitkomsten van zorg met zorgvragers plaats. Daarbij staat het functioneren van de zorgvrager in het dagelijks leven en de versterking van diens behoud van regie centraal. Hiermee zal de besluitvorming met zorgvragers en hun naasten over passende zorg verbeteren en wordt de rol van de zorgvrager versterkt.

 

Het leren en de leerwerkmethode in de leernetwerken en de wijze waarop dit de professionalisering en de zorg ondersteunt worden onderzocht. Dit gebeurt door bijeenkomsten van de leernetwerken (kwalitatief en actiegericht) te monitoren, waarbij o.a. gekeken wordt naar leeractiviteiten met als doel meer inzicht te verkrijgen over werkzame methoden van samen leren. Dit dient een handreiking over leernetwerken en een leerwerkmethode in de zorg op te leveren.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de verschillende zorgprofessionals in het leernetwerk invulling geven aan de beroepsrollen, met name wat betreft het tonen van vakinhoudelijk leiderschap. Dit wordt zowel kwantitatief als kwalitatief gedaan en dient kennis op te leveren voor het ontwikkelen van tools die de professionalisering ondersteunen en de rol van de zorgvrager versterken, zoals rolmodellen. Tenslotte wordt in het onderzoek gekeken naar de opbrengsten van leernetwerken voor zorgvragers wat betreft samen beslissen over de te verlenen professionele zorg, persoonsgerichtheid en het functioneren in het dagelijks leven. Dit wordt zowel in kwantitatieve metingen als kwalitatief dossieronderzoek en bevragen van zorgvragers gedaan. Aan het project wordt een promotieonderzoek verbonden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een regionaal onderzoeksteam waar een promovendus, onderzoekers, studentonderzoekers, lectoren en een hoogleraar samenwerken met afgevaardigden van de vijf leernetwerken en de betrokken partners. Dit onderzoeksteam bespreekt met hen het onderzoeksplan, de voortschrijdende analyse en de tussentijdse bevindingen en ontwikkelt zo een werkzame methode voor leernetwerken en daarbij passende tools. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van een onderzoekcultuur voor verpleging en verzorging. Met de betrokken zorgorganisaties is participatie van verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende niveaus gegarandeerd. Door de verbinding naar diverse opleidingen kunnen de projectopbrengsten in het onderwijs worden opgenomen. De kans van slagen van dit project wordt verder vergroot door de centrale plaats van zorgvragers en diens naaste(n) in het project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website